slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GEOBASE home page PowerPoint Presentation
Download Presentation
GEOBASE home page

play fullscreen
1 / 25

GEOBASE home page

125 Views Download Presentation
Download Presentation

GEOBASE home page

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GEOBASE home page

  2. http://geobase.huji.ac.il GEOBASEככלי עזר בתכנון ומחקר אזורי מיכל פנט-פלג וצוות מאגר הנתונים הפקולטה למדעי החברה האוניברסיטה העברית בירושלים 2

  3. מטרות - • לאסוף ולשמר מצרפים רלבנטיים וברי השוואה, לחלוקות גאוגרפיות שונות תוך הקפדה על איכות ורציפות הנתונים • לשדרג את הנתונים ע"י בנית סדרות עתיות ו-metadata מתאים • לרכז את הנתונים בבסיס נתונים רב-מימדי והרמוני • לפתוח את הנתונים לשימוש הציבור במערכת מידע ידידותית באינטרנט • בכך, לעודד את השימוש בנתונים לצרכי תכנון, מחקר וקבלת החלטות

  4. שימושים טיפוסיים- • תכנון ומיקום שרותים ותשתיות • תיכנון ומיקום בניה למגורים ולתעסוקה • פיזור השקעות ומיקום עסקים • מדידת אי-שוויון אזורי ואיתור מוקדי עוני • מחקר אקדמי וגיבוש המלצות למדיניות • מידע לאזרח ולתלמיד 4

  5. מערכת הצירים של GEOBASE • המימד המרחבי – שכבות גאוגרפיות שונות, חלקן חופפות וחלקן זרות זו לזו : ישובים, תת-רובעים, נפות, מחוזות, אזורי מטרופולין, מועצות אזוריות, דרכים וקטעי דרך. • תחומי תוכן – אוכלוסיה, בניה ודיור, תכונות כח העבודה, הכנסות ושכר, מערכת החינוך, פעילות כלכלית מקומית (תעשיה), תיירות, תחבורה, שימושי קרקע, תשתיות. • ציר הזמן – הנתונים מסודרים ומוצגים בסדרות שנתיות, רבעוניות, חודשיות ומפקדיות

  6. מקורות הנתונים –בקרת איכות הנתונים והצורך בהגדרות ויחידות מדידה אחידות מחייבים לקלוט נתונים ממקורות מהימנים בלבד- • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (90% מנתוני Geobase) • המוסד לביטוח לאומי • משרד הבינוי והשיכון • פרסומי העיריות (בתכנון) • מינהל התכנון (בתכנון) • מקורות נוספים ?

  7. מערכת החינוך הכנסות ושכר פעילות כלכלית מקומית (תעשיה) שימושי קרקע תשתיות אוכלוסיה עולים והגירה פנימית בניה ודיור תכונות כח העבודה תחבורה תיירות מערכת GEOBASE מטפלת בשלב זה בסטטיסטיקה עירונית ואזורית בתחומים -

  8. בעיות בניהול סדרות עיתיות ליחידות גאוגרפיות - • אי-אחידות בחלוקות הגאוגרפיות דוגמא: חברת חשמל, מחירי דירות • שינויי הגדרות וסווגים, איחוד רשויות מקומיות דוגמא: ענפי כלכלה, משלחי יד, קבוצות אוכלוסיה • שינוי בסיס החישוב למדדים, אי רציפות בפרסום נתונים סטטיסטיים דוגמא: מחירים בסדרות תוצר מקומי, מחירי דירות, שכר • פריסה חלקית של נתונים על פני השכבה הגאוגרפית 4

  9. תכנית לפיתוח ושיפור GEOBASE • הוספת תחומי תוכן - בריאות הציבור, התנהגות חברתית, פשיעה, שימושי קרקע ועוד • הוספת שכבות גאוגרפיות – אזורים טבעיים, דרכים עירוניות • עדכון תכוף יותר בנתונים חדשים והרחבת מעגל המקורות • הצגת תפרוסת נתונים ע"ג מפות (GIS) • הרחבת כרטיס המידע הקבוע של הישוב/מועצה אזורית • שדרוג מערכת המידע – * שאילתות חכמות מסוג SQL • שיתוף גורמים מקצועיים בהפעלת GEOBASE

  10. http://geobase.huji.ac.il תודה לצוות המאגר – • נטשה וולצקין • גלית אבני • ניר יעקב • איל נחום שאלות ?