slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เครือข่ายวิชาชีพวิชาการและหลักสูตร กลุ่ม 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
เครือข่ายวิชาชีพวิชาการและหลักสูตร กลุ่ม 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

เครือข่ายวิชาชีพวิชาการและหลักสูตร กลุ่ม 1 - PowerPoint PPT Presentation


  • 304 Views
  • Uploaded on

เครือข่ายวิชาชีพวิชาการและหลักสูตร กลุ่ม 1. ที่มาของโครงการ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'เครือข่ายวิชาชีพวิชาการและหลักสูตร กลุ่ม 1' - leo-sloan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
ที่มาของโครงการ

ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในกระบวนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร พบว่าเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรที่คณะ/หน่วยงานเสนอมหาวิทยาลัย มีข้อผิดพลาด และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ ต้องส่งเอกสารคืนคณะ/หน่วยงานแก้ไขมากกว่าหนึ่งครั้ง ดังนั้น เกือบทุกหลักสูตรจึงมีระยะเวลาของการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรนับตั้งแต่คณะ/หน่วยงานเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจนกระทั่งสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร จะใช้ระยะเวลามากกว่า 5 เดือน

slide4
ที่มาของโครงการ (ต่อ)

ดังนั้นกลุ่มฯ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการลดระยะเวลาการอนุมัติหลักสูตรด้วยแนวคิด Lean ขึ้น เพื่อให้การเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว อันจะส่งผลให้กระบวนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนดำเนินการได้ตามแผนที่คณะกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน 2554

vsm lean
VSM (ก่อนทำ lean)

คณะส่งเอกสารขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร

ไม่ถูกต้อง

(95 %)

สวก.ตรวจสอบความ

ถูกต้อง

ถูกต้อง

เสนอคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ เพื่อพิจารณา

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร

slide8
สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)

จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยผังก้างปลาพบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้ามาจาก 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) เอกสารผิดพลาด 2) บุคลากร และ 3) คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร โดยกลุ่มได้พิจารณาคัดเลือกปัญหาในประเด็น “เอกสารผิดพลาด”ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่า มีหลายสาเหตุที่ทำให้การจัดทำเอกสารมีความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ได้แก่

1) คู่มือไม่ชัดเจน

2) กรอกข้อมูลไม่ครบทุกหัวข้อตามแบบฟอร์ม

3) เอกสารประกอบมีจำนวนมาก

4) ส่งเอกสารไม่ครบตามกำหนด

template 2 http www academic chula ac th
template แบบฟอร์ม มคอ. 2http://www.academic.chula.ac.th/
slide12
ผลลัพธ์ของการพัฒนา

1. ผลการปรับปรุง

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการและหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกคณะรวมทั้งอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวิธีการเขียนหลักสูตรได้รับความรู้ มีความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรด้วยแบบฟอร์ม มคอ.2 มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่คณะส่งเอกสารประกอบการเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงมาในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2554 มีความถูกต้อง และส่งเอกสารรายการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วนมากขึ้น และผลการสำรวจความคิดเห็นจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากทุกคณะต่อการนำแบบฟอร์ม มคอ.2 ที่มีคำอธิบายวิธีการกรอกรายละเอียด และการใช้แบบรับรองการเสนอหลักสูตร คณะ/หลักสูตรเห็นว่าช่วยลดภาระทำให้การจัดทำหลักสูตรมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น ผลสรุปโดยรวมคณะ/หลักสูตรมีความพึงพอใจต่อแบบฟอร์ม มคอ.2 อยู่ในระดับ 3.68 จาก 5 และมีความพึงพอใจต่อแบบรับรองการเสนอหลักสูตรอยู่ในระดับ 3.81 จาก 5 ซึ่งจัดอยู่ในระดับค่อนข้างดี ดังเอกสารแนบ

vsm lean1

ผลลัพธ์ของการพัฒนา (ต่อ)

VSM (หลังทำ lean)

คณะส่งเอกสารขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร

ไม่ถูกต้อง

(ยังอยู่ในกระบวนการ)

สกว. ตรวจสอบความถูกต้อง

ถูกต้อง

เสนอคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อพิจารณาหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร

slide14
ผลลัพธ์ของการพัฒนา (ต่อ)

2. ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

(ข้อมูลเปรียบเทียบรายเดือน หรือ ก่อนและหลังการปรับปรุง)

slide17
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

นางพรทิพย์ โภไคยอุดมประธานกลุ่ม

นางบังอร ชอบธรรม เลขานุการ

นางนันทวัน เทียนเย็น สมาชิก

นายธีรชาติ ขิงขุนทด สมาชิก

นางนันทิยา ตงสาลี สมาชิก

นายยุทธพงษ์ สังขจันทร์ สมาชิก

น.ส.ไสลนภา ธวัชธาตรี สมาชิก

น.ส.วิดาร์ ปัญญาวุธ สมาชิก

นางจรัสศรี โพธิวัตถุธรรม สมาชิก

น.ส.สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์ สมาชิก

น.ส.อมรรัตน์ โพธิสิทธิ์ สมาชิก

น.ส.กาญจนา ศรีวรพงษ์ สมาชิก

นางแจ่มจันทร์ กิ่งแก้ว สมาชิก

น.ส.ทัศนีย์ พ่วงเขียว สมาชิก

น.ส.ศราทิพย์ เกิดผล สมาชิก

น.ส.สุวรรณรัตน์ สิมหลวง สมาชิก

น.ส.นัยนา ธาดาธิเบศร์ สมาชิก

น.ส.สุดา ปริวัติธรรม สมาชิก

น.ส.นริศรา แพงวงศ์ สมาชิก

น.ส.รัชนี ลี่แตง สมาชิก

น.ส.นงลักษณ์ เชาวนเมธากุล สมาชิก