historick v voj csr a pr klady vyu vania csr zo sveta eur py sr a r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HISTORICKÝ VÝVOJ CSR A PRÍKLADY VYUŽÍVANIA CSR ZO SVETA, EURÓPY, SR A ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
HISTORICKÝ VÝVOJ CSR A PRÍKLADY VYUŽÍVANIA CSR ZO SVETA, EURÓPY, SR A ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

HISTORICKÝ VÝVOJ CSR A PRÍKLADY VYUŽÍVANIA CSR ZO SVETA, EURÓPY, SR A ČR - PowerPoint PPT Presentation


  • 82 Views
  • Uploaded on

HISTORICKÝ VÝVOJ CSR A PRÍKLADY VYUŽÍVANIA CSR ZO SVETA, EURÓPY, SR A ČR. SEMESTRÁLNY PROJEKT Vedúci: prof. Ing. Peter Sakál , CSc. Ing. Gabriela Hrdinová BC . ANDREA BURSKÁ TRNAVA 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HISTORICKÝ VÝVOJ CSR A PRÍKLADY VYUŽÍVANIA CSR ZO SVETA, EURÓPY, SR A ČR' - leo-shannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
historick v voj csr a pr klady vyu vania csr zo sveta eur py sr a r

HISTORICKÝ VÝVOJ CSR A PRÍKLADY VYUŽÍVANIA CSR ZO SVETA, EURÓPY, SR A ČR

SEMESTRÁLNY PROJEKT

Vedúci:

prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Ing. Gabriela Hrdinová BC. ANDREA BURSKÁ

TRNAVA 2011

slide2

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP -0384-09„ Koncept HCS modelu 3E vs koncept CorporateSocialResponsibility (CSR)“.

obsah
OBSAH

Úvod

1 HISTORICKÝ VÝVOJ CSR

1.1 Dôvody a poňatie CSR

1.2 Zodpovedný prístup: voľba alebo nutnosť?

1.3 Od firemnej filantropie k CSR

2 PRÍKLADY VYUŽÍVANIA CSR ZO SVETA, EURÓPY, SR

A ČR

2.1 Johnson & Johnson

2.2 StudentAgency

2.3 Profil sociálne a spoločensky zodpovednej spoločnosti Heineken

2.4 Orange Slovensko, a. s.

ZÁVER

slide4
Úvod

Zodpovedný prístup k okoliu a životnému prostrediu je

horúcou témou dneška. Už zďaleka nejde len o záležitosť

„image“, ale skôr o ekonomickú nutnosť, ktorá má priamy

vplyv na výsledky podniku. Zodpovedný prístup voči okoliu sa

zaradil medzi kritériá posudzovania firiem a ich hodnoty.

1 historick v voj csr
1 HISTORICKÝ VÝVOJ CSR

Moderná história zodpovedného podnikania (ang. Corporate

socialresponsibility - CSR) sa začínala písať v päťdesiatych

rokoch minulého storočia.

Koncom šesťdesiatych a v sedemdesiatych rokov

vzniklo pod vplyvom turbulentných sociálnych zmien v

Západnej spoločnosti a vďaka rozmachu spoločenských vied,

množstvo definícií, ktoré menej zdôrazňovali osobnosť

manažéra v korporácii, a viac sa zameriavali na interakciu

medzi firmou a socio-ekonomickýmsystémom.

slide6

V osemdesiatych rokoch sa preniesol záujem od

všeobecného teoretizovania o spoločenskej

zodpovednosti na empirický výskum zodpovedného

podnikania organizácií.

V roku 2001 vydala Európska komisia pod vedením Jacquesa

DelorsaZelenú knihu v ktorej definuje zodpovedné

podnikanie takto: „ZP je dobrovoľné integrovanie sociálnych a

ekologických záujmov do každodenných  firemných činností a

interakcií s firemnými stakeholdermi.“

1 1 d vody a po atie csr
1.1 Dôvody a poňatie CSR

Do štruktúry spoločenského systému nutne vstupujú rôzne

organizácie, nech sa jedná o podnikateľské subjekty, ale

ineziskové organizácie, či ďalšie inštitúcie.

Pojem spoločenská zodpovednosť firmy je svojím spôsobom

nový výraz nahradzujúci starší pojem etika, etika podnikania.

1 2 zodpovedn pr stup vo ba alebo nutnos
1.2 Zodpovedný prístup: voľba alebo nutnosť?

Naomi Kleinová v knihe Bez loga nepochybne vystihla jeden

z faktorov, ktorý núti moderné politiky k zodpovednejšiemu

prístupu k okoliu a k omnoho otvorenejšej komunikácii než

kedykoľvek skôr: snahy aktivistov, skôr zamerané na

ovplyvňovanie vlád a politických predstaviteľov, sa zamerali

na korporácie.

1 3 od firemnej filantropie k csr
1.3 Od firemnej filantropie k CSR

Asi nenájdeme mnoho firiem, ktoré by nepodporovali vôbec

žiadne verejne prospešné projekty. Možností, ako sa môže

firma angažovať, je celý rad – od najrozšírenejšej formy daru

(finančnej, či nefinančnej povahy) cez sponzorské aktivity po

najrôznejšie formy spolupráce s neziskovým sektorom.

2 pr klady vyu vania csr zo sveta eur py sr a r
2 PRÍKLADY VYUŽÍVANIA CSR ZO SVETA, EURÓPY, SR A ČR

Dobre formulovaná podniková filozofia predstavuje spoločný

„pevný bod“ pre pracovníkov podniku: definuje, kto sme a za

čím si stojíme. Zverejnením podnikovej filozofie (vízie,

poslania, hodnôt) takisto dáva podnik najavo svojmu okoliu,

s kým má tú česť.

2 1 johnson johnson
2.1 Johnson & Johnson

Príkladom starostlivo sformulovaných podnikových zásad

môže byť „krédo“ spoločnosti.

Johnson & Johnson: Naše krédo

  • Sme presvedčení, že našou prvotnou zodpovednosťou je

zodpovednosť lekárom, ošetrovateľkám a pacientom, matkám a otcom a všetkým ostatným, ktorí používajú naše výrobky a služby.

  • Sme zodpovední našim zamestnancom, mužom a ženám, pracujúcim po celom svete.
  • Sme zodpovední spoločnostiam, v ktorých žijeme a pracujeme, a rovnako celosvetovému spoločenstvu.
  • V neposlednom rade sme zodpovední svojim akcionárom.
2 2 student agency
2.2 StudentAgency

Zaujímavú formu predstavenia podnikovej vízie a základných

hodnôt zvolil majiteľ úspešnej českej firmy StudentAgency,

ktorý návštevníkov firemných stránok oslovuje osobným

listom. Predstavuje v ňom základné hodnoty firmy, jej

zameranie i veľmi konkrétne plány do budúcna.

StudentAgency: osobné prehlásenie a záväzok majiteľa

  • S nami ušetríte a ešte pomáhate rozvíjať nové projekty.
  • Investície do luxusnej železničnej dopravy.
2 3 profil soci lne a spolo ensky zodpovednej spolo nosti heineken
2.3 Profil sociálne a spoločensky zodpovednej spoločnosti Heineken

Vlastný sociálny profil si Heineken vybral úmyselne.

Napríklad spoločnosť začala s internými programami

nazvanými „Poznať cenu vody“ a „Poznať cenu energie“, ktoré

sú zamerané na redukciu spotreby vody a energie pri varení

piva.

2 4 orange slovensko a s
2.4 Orange Slovensko, a. s.

Program zodpovedného podnikania spoločnosti Orange

Slovensko je komplexný a stojí na štyroch pilieroch – biznis

princípy, filantropia a charita, pravidlá uvedenia biznis

princípov do praxe a reportovanie a preverovanie.

z ver
Záver

Obraz spravidla podnikateľských subjektov je často spojený

s predstavami, že ich úsilie spočíva v tom, že ich zaujíma len

zisk, často bez ohľadu na dôsledky svojich aktivít. Nemožno

vylúčiť, že sa s takýmito prípadmi nemôžeme stretnúť, ale

väčšina podnikov sa snaží o korektné podnikanie, ktoré

rešpektuje legislatívne požiadavky a je ohľaduplné voči

životnému prostrediu i zainteresovaným stranám.

zoznam bibliografick ch odkazov
zoznam bibliografických odkazov

[1] HORÁKOVÁ, I., STEJKALOVÁ, D., ŠKAPOVÁ, H. Strategie firemní kominikace.

Praha: Management Press, 2008, ISBN 978-80-7261-178-2

[2] DYTRT, Z. A KOLEKTÍV. Etika v podnikatelskémprostředí. Praha: GradaPublishing, 2006, ISBN 80-247-1589-9

3] Spoločenská zodpovednosť podnikov. http://www.iz.sk/sk/projekty/spolocenska-

zodpovednost-podnikov/CSR-uvod[online], [cit. 15.3.2010 15:50 hod]

[4] Zodpovedné podnikanie. http://www.zodpovednepodnikanie.sk/o-zodpovednom-

podnikani/definicia-zodpovedneho podnikania/?PHPSESSID =286b30c4c4b09eb33

a7b54c618c9bde9 [online], [cit. 15.3.2010 16:12 hod]

[5] Spoločensky zodpovedné podnikanie. http://www.msponline.sk/content/spolocensky-

zodpovedne-podnikanie-lepsia-spolocnost [online], [cit. 15.3.2010 16:40 hod]

[6] http://www.viabona.sk/10932[online], [cit. 15.3.2010 16:48 hod]

[7] O spoločnosti. Referencie. http://www.envipak.sk/sk/O-spolocnosti/Referencie.alej

[online], [cit. 15.3.2010 16:58 hod]