Wyk ad 2
Download
1 / 59

WYKŁAD 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

WYKŁAD 2. Sposoby mierzenia sytuacji ekonomiczno- społecznej kraju. CEL:. Problemy związane z rachunkowością społeczną. PLAN. 1. Charakter współczesnych gospodarek rynkowych 2. Okrężny przepływ produktu i dochodu narodowego 2.1. Wartość dodana ( value added )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WYKŁAD 2' - lenci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wyk ad 2
WYKŁAD 2

Sposoby mierzenia sytuacji ekonomiczno- społecznej kraju


CEL:

Problemy związane z rachunkowością społeczną


PLAN

1.Charakter współczesnych gospodarek rynkowych

2.Okrężny przepływ produktu i dochodu narodowego

2.1. Wartość dodana (value added)

3.Rachunkowość społeczna - System of National Accounts

4.PKB (GDP)

5.PNB (GNP)

5.1.Wykorzystanie PNB

6.Różnice pomiędzy PKB i PNB

6.1.Wartość dochodów netto z tytułu własności za granicą

7.Wady PNB


PLAN

9.Nominalny i realny PNB i PKB

9.1.Deflator PNB

10.PNB: podejście dochodowe, podejście wydatkowe

11.Dobrobyt ekonomiczny

11.1. Miernik genewski

11.2. PNB na jednego mieszkańca

11.2.1.Cele wykorzystania

11.3.Wzrost gospodarczy

12.PNN (NNP)

12.1.Amortyzacja

13.Dochód narodowy

13.1.Podział dochodu

14.DO (PI) dochód osobisty iDR (DPI) dochód rozporządzalny


Miary aktywno ci gospodarczej
MIARYAKTYWNOŚCIGOSPODARCZEJ

 • Najważniejsze miary poziomu działalności (aktywności) gospodarczej:

 • produkt narodowy brutto i netto

 • dochód: narodowy, osobisty, dyspozycyjny

 • stopa bezrobocia

 • stopa inflacji


Cechy wsp czesnych gospodarek rynkowych
CECHY WSPÓŁCZESNYCH GOSPODAREK RYNKOWYCH

1.nowoczesna gospodarka rynkowa koncentruje się wokół informacji i jej przepływie

2.zmiana systemu zarządzania przedsiębiorstwem

3.wykorzystanie elektroniki powoduje indywidualizowanie produkcji

4.zmiana charakteru pracy

5.zmiana finansowania rozwoju przedsiębiorstw

6.rozwój infrastruktury informatycznej

7.przyśpieszenie procesów gospodarczych w zakresie transakcji i operacji gospodarczych

8.tendencja do rozpiętości wyników finansowych poszczególnych przedsiębiorstw

9.nowy system gospodarczy


Grupy podmiot w gospodarczych
GRUPY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Grupy podmiotów gospodarczych (sektory):

§gospodarstwa domowe - households

§przedsiębiorstwa niefinansowe – firms non-financial

§instytucje finansowe – financial sector

§rząd - goverment

§zagranica ROW – Rest of the Word


0 uproszczony schemat przep yw w
0. UPROSZCZONY SCHEMAT PRZEPŁYWÓW

Przepływ finansowy

Przepływ rzeczowy

Rynek

dóbr i usług

finalnych

NP

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa

domowe

NI

Rynek czynników

produkcji


Produkt narodowy
PRODUKT NARODOWY

Gdy zmierzymy przepływające od firmy do gospodarstw domowych dobra i usługi (np. w ciągu 1 roku), to otrzymamy miarę nazywaną Produktem Narodowym (NP - National Produkt)

- NPjest miarą pieniężnej wartości wszystkich finalnych dóbr i usług wytworzonych w danym okresie. (W długim okresie jest on zdeterminowany elementami podażowymi, a w krótkim elementami popytowymi (przy danej ich podaży.)

- NP jest sumą wartości dodanych


Doch d narodowy
DOCHÓD NARODOWY

Alternatywną miarą wielkości gospodarki jest Dochód Narodowy (NI – National Income)

– jest sumą wszystkich dochodów otrzymanych przez gospodarstwa domowe (płace, czynsze, odsetki, zyski) a stanowiące koszt wytworzenia dóbr finalnych (czyli jest sumą wynagrodzeń czynników produkcji).


Oznaczenia
OZNACZENIA

T – podatki t – stopa podatkowa

Te – podatki pośrednieTd – podatki bezpośrednie

G – wydatki rządoweB – transfery

Y – dochódI – inwestycje

S – oszczędnościC – konsumpcja

X – eksportZ – import


1 przep yw z instytucjami finansowymi
1. PRZEPŁYW Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI

Wzbogacamy naszą gospodarkę o instytucje finansowe (banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ...). Część dochodu gospodarstw domowych, która zostaje po opłaceniu konsumpcji - C, jest oszczędzana S – saving i składowana w instytucjach finansowych. Te oszczędności są transponowane dalej do firm w postaci kredytówSc (Service Credit), które zamieniane są na inwestycje I.

* I = I trwałe + zapasów planowanych

I = I pl + I niepl = (Itrw + zap pl) + zap niepl


1 schemat przep yw w
1. SCHEMAT PRZEPŁYWÓW

Rynek

dóbr i usług

finalnych

C

NP

I*

S

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa

domowe

Rynki

finansowe

Sc

Rynek czynników

produkcji

Y

NI


1 przep yw z instytucjami finansowymi1
1. PRZEPŁYW Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI

0&1. najprostszy model

(gospodarka zamknięta)

S = I

S = Y – C

Y = C + S = C + I


2 przep yw z rz dem
2. PRZEPŁYW Z RZĄDEM

Następnie wzbogacamy naszą gospodarkę o rząd.

Podstawowymi funkcjamirządu są:

-          organizacja prawnych ram działania gospodarki (np. regulacja działania prywatnych przedsiębiorstw),

-          stabilizowanie gospodarki,

-          redystrybucja (transfer) dochodów,

-          dostarczanie dóbr publicznych.


2 przep yw z rz dem1
2. PRZEPŁYW Z RZĄDEM

Podstawowym źródłem dochodu dla rządu są podatki (taxes – T), które płyną od gospodarstw domowych i firm. Rząd zgromadzone pieniądze następnie wydatkuje. Wydatki rządu to: wydatki na zakup dóbr i usług – G, transfery – B np. stypendia, zasiłki.

T = Td + Te


2 schemat przep yw w
2. SCHEMAT PRZEPŁYWÓW

Rynek

dóbr i usług

finalnych

C

NP

I

G

B

rząd

G-T

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa

domowe

Td

Rynki

finansowe

Sc

S

Rynek czynników

produkcji

Y

NI


2 przep yw z rz dem2
2. PRZEPŁYW Z RZĄDEM

2. uwzględniamy istnienie rządu (gospodarka zamknięta)

Y = C + I + G

- w cenach rynkowych ( z punktu widzenia nabywcy – konsumenta )

Y = C + I + G – Te

- w cenach czynników produkcji ( z punktu widzenia sprzedawcy – firmy )

DPI = Y + B – Td poziom dochodu do dyspozycji,

zatem oszczędności S = ( Y + B – Td ) – C z tego

Y = C + S – B + Td


3 przep yw z zagranic
3. PRZEPŁYW Z ZAGRANICĄ

Wprowadzimy również do modelu ROW - resztę świata. Po otwarciu gospodarki, rynki krajowe są dostępne dla zagranicy, a zagraniczne dla naszych podmiotów krajowych.

Musimy zatem uwzględnić:

- eksport X (dobra i usługi, które wywozimy za granicę)

- import Z (dobra i usługi, które przywozimy z zagranicy)

NX oznaczenie eksportu netto, tzn. NX = (X – Z)


3 schemat przep yw w

X

ROW

NX

3. SCHEMAT PRZEPŁYWÓW

Rynek

dóbr i usług

finalnych

I

C

NP

Z

Te

NX

G

B

rząd

G-T

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa

domowe

Td

Rynki

finansowe

Sc

Sc

S

Rynek czynników

produkcji

Y

NI


3 przep yw z zagranic1
3. PRZEPŁYW Z ZAGRANICĄ

uwzględniamy istnienie zagranicy (gospodarka otwarta)

Y = C + I + G + NX

NX = X - Z


Tautologie
TAUTOLOGIE:

AS = NP = C + I + G + NX

Zagregowana podaż – dodatni związek między ogólnym poziomem cen a całkowitą ilością dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie.

AD = C + I pl + G + NX

Zagregowany popyt – ujemny związek między ogólnym poziomem cen a całkowitym zasobem dóbr i usług, które konsumenci, firmy, rząd pragnie nabyć w gospodarce w danym okresie.

NI = C + S + T


Tautologie1
TAUTOLOGIE:

 • Z naszego prostego modelu (z definicji) wynika, że:

 • NP= NI  C + I + G + NX = C + S + T

  • I + G + X = S + T + Z

 • I + G + X = S + T + Z

 • DOPŁYWY = WYCIEKI


 • Przekszta cenia
  PRZEKSZTAŁCENIA

  S – I = (G – T) + (X – Z)

  S > I

  OSZCZĘDNOŚCI PRYWATNE

  G > T

  DEFICYT BUDŻETOWY

  X > Z

  DODATNI BILANS HANDLOWY


  Warunek r wnowagi makroekonomicznej
  WARUNEK RÓWNOWAGI MAKROEKONOMICZNEJ

  AS = AD + I niepl = AD + zap niepl

  1. AS > AD zap niepl > 0

  Przy każdej cenie P1 wyższej niż P* ilość dóbr i usług dostępnych będzie przewyższać wielość popytu zgłaszanego.

  Naciski konkurencji (z racji stworzonych zapasów nieplanowanych tj. niesprzedanej produkcji finalnej) zepchną poziom cen do P*.


  Warunek r wnowagi makroekonomicznej1
  WARUNEK RÓWNOWAGI MAKROEKONOMICZNEJ

  2. AS < AD zap niepl < 0

  Przy cenie P2 poniżej P* wielość popytu na dobro i usługi przewyższy wielkość podaży. Na rynku występuje niedobór dóbr i usług

  3. AS = AD zap niepl = 0


  Warunek r wnowagi makroekonomicznej2
  WARUNEK RÓWNOWAGI MAKROEKONOMICZNEJ

  P – poziom cen w kraju

  AD AS

   P1

  P*

  P2

  Y* Y – dochód narodowy

  AD1 AS2 AD2 AS1


  Warto dodana
  WARTOŚĆ DODANA

  VI - Wartość kalkulacyjna opiera się na szacunkach, a nie na cenach rynkowych. Jest ona oszacowaną, przybliżoną wartością dóbr i usług nie występujących na rynku i nie posiadających cen rynkowych. Nazywana jest inaczej wartością przypisaną (imputed value)

  Dobra pośrednie - to dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w procesie produkcjiw innych przedsiębiorstwach, gdzie są zużywane.

  Dobra finalne - to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to dobra konsumpcyjne zakupione przez gospodarstwa domowe, albo dobra kapitałowe (inwestycyjne) - np. maszyny nabywane przezprzedsiębiorstwa.


  Warto dodana1
  WARTOŚĆ DODANA

  VA - wartość dodana (value added) jest to przyrost wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu produkcji a także wielkość dodatkowej wartości rynkowej lub dochodu tworzona na każdym etapie przetwórstwa.

  VA = wartość sprzedaży – koszty zewnętrzne


  Tab warto dodana

  Stadium produkcji

  Utarg całkowity

  Wartość dodana

  Pszenica sprzedana młynarzowi

  100

  100

  Mąka sprzedana piekarzowi

  200

  100

  Chleb sprzedany konsumentowi

  300

  100

  Aktywność gospodarcza

  600

  300

  TAB. WARTOŚĆ DODANA

  Całkowita aktywność gospodarcza = 600

  Lecz trzy razy uwzględniono wartość pszenicy (sprzedana, w mące i w chlebie)

  Wartość chleba (produkt finalny) = wartość dodana

  Jeśli połączymy (m&a) tych trzech producentów aktywność gosp. = 300 tyle co wartość dodana


  Rachunkowo spo eczna
  RACHUNKOWOŚĆ SPOŁECZNA

  System of National Accounts

  SNA


  Podstawowe kategorie sna
  PODSTAWOWE KATEGORIE SNA

  PODATKI POŚREDNIE

  PODATKI BEZPOŚREDNIE

  AMORTYZACJA

  Ib

  G

  C

  NX0

  NX1

  +P

  +B

  In

  G

  C

  NX0

  NX1

  • T

  • Z

  • U

  S

  C

  NX1

  GDP GNP NNP NI PI DPI


  Obja nienia
  OBJAŚNIENIA

  GDP - Gross Domestic Product – Produkt Krajowy Brutto

  GNP – Gross National Product – Produkt Narodowy Brutto

  NNP – Net National Product – Produkt Narodowy Netto

  NI – National Income – Dochód Narodowy

  PI – Personal Income – Dochody Osobiste

  DPI – DI - Disposable (Personal) Income – Dochody Osobiste po opodatkowaniu czyli rozporządzalne


  Gdp pkb
  GDP (PKB)

  - mierzy produkcję wytworzoną przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest właścicielem

  - pieniężny wyraz bieżącej wartości rynkowej wszystkich finalnych dóbr i usług wytworzonej w gospodarce w danym okresie.

  PKB może być wyrażony

  w cenach rynkowych, zawierających podatki pośrednie

  lub - po ich potrąceniu – w cenach czynników wytwórczych (cenach netto).


  Gnp pnb
  GNP (PNB)

  - to miernik efektów rocznej działalności gospodarki, obliczany przez powiększenie produktu krajowego brutto o wartość dochodów netto z tytułu własności za granicą

  GNP = GDP + Yrow

  - miarą całkowitych dochodów osiąganych w ciągu roku przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez należące do nich czynniki wytwórcze,

  - sumę wszystkich dochodów uzyskanych przez wszystkie jednostki działające w gospodarce danego kraju, w danym czasie,

  - ogólną sumę wydatków poniesionych na zakup dóbr i usług wytworzonych w danej gospodarce

  - najczęściej stosowana miara poziomu działalności gospodarczej (uwzględniając wzrost PNB)


  Wykorzystanie pnb
  WYKORZYSTANIE PNB

  Mierzenie produktu narodowego brutto, czyli całkowitej produkcji dóbr i usług w danym roku,pozwala politykom oraz ekonomistom:

  -          dokonywać oceny sytuacji gospodarczej,

  -          określać strukturę gospodarki oraz jej zasoby,

  -          badać jej wzrost w dłuższym okresie,

  -          śledzić skutki oddziaływania polityki rządu na produkcję i dochody,

  -          zestawić teorię sposobu funkcjonowania gospodarki do rzeczywistych danych


  Pkb pnb
  PKB - PNB

  PKB różni się od PNB tym,

  że nie uwzględnia dochodu z lokat zagranicznych.

  GDP = GNP – Y row

  GNP = GDP + Y row


  Warto dochod w netto z tytu u w asno ci za granic
  WARTOŚĆ DOCHODÓW NETTO Z TYTUŁU WŁASNOŚCI ZA GRANICĄ

  Yrow = NX0 – NX1

  wartość dochodów netto z tytułu własności za granicą stanowi różnicę pomiędzy napływem dochodów uzyskanych przez obywateli danego kraju za granicą (głównie transfer zysków z kapitałów zainwestowanych za granicą, ale także dochody z pracy) a wypływem dochodów uzyskanych przez cudzoziemców w danym kraju.

  Dodatnia wartość dochodów netto z tytułu własności za granicą powiększa produkt krajowy brutto (PNB > PKB), ujemna - pomniejsza go (PNB < PKB).


  Wady gnp
  WADY GNP

  • problem z liczeniem zapasów,

  • uwzględnianie dóbr pośrednich oraz wartości dodanej

  • wykorzystanie wartości kalkulacyjnej

  • nie obejmuje usług finalnych, które nie są sprzedawane i kupowane na rynku,

  • wyklucza niezarobkową działalność, z której inni odnoszą korzyść

  • nie uwzględnia zmian w dobrobycie społecznym (

  • nie obejmuje szarej strefy

  • nie szacuje ceny czasu wolnego

  • nie szacuje wielkości dóbr (szkód)

  • nie uwzględnia zmian jakościowych w produkcji (tylko ilościowe lub cenowe)

  • nie pokazuje wpływu zmian ludności na standard życia

  • Trend zmian nie musi odzwierciedlać zmian dobrobytu społecznego


  Warto ci nominaln e i realn e
  WARTOŚCI NOMINALNEI REALNE

  Nominalny produkt narodowy brutto wyraża jego wartość obliczoną w cenach bieżących to jest w cenach, jakie istniały, gdy dany PNB był wytwarzany. Zatem nominalny produkt narodowy brutto liczony jest bez przeliczania skutków zmiany cen.

  GNPn z 1900 = P1900 dobra k x Q k + P1900 dobra o x Q o + ....


  Nominalny realny
  NOMINALNY - REALNY

  Aby nasze pomiary nie zależały od wzrostu cen, należy nominalny GNP (tj. wyrażony w cenach bieżących) podzielić przez odpowiedni indeks cen. Taka procedura nazywa się deflowaniem i w wyniku jej otrzymujemy produkt narodowy w wyrażeniu realnym, tzn. w cenach stałych.

  GNPr z 2001 = P0w x Q1w +

  P0z x Q1z + ....

  Zał. P0 – cena bazowa z roku 2000; P1 – cena z roku badanego 2001,Q0 – ilość dobra wytwarzanego w roku bazowym,Q1 – ilość dobra wytwarzanego w roku badanym


  Nominalny realny1
  NOMINALNY - REALNY

  Realny produkt narodowy brutto jest obliczany w cenach stałych, czyli z uwzględnieniem zmiancen, przy zastosowaniu odpowiedniego wskaźnika cen zwanego deflatorem.

  DEFLATOR GNP =

  (GNP nominalny / GNP realny) x 100


  Wska niki indywidualne
  WSKAŹNIKI INDYWIDUALNE

  Stopa wzrostu Sw = px/px0

  Sw przyrost względny

  px = p1 – p0 przyrost bezwzględny

  Indeks cen = p1/p0 = 1 – Sw


  Dochodowa strona pnb
  DOCHODOWA STRONA PNB

  W najbardziej ogólny sposób można podzielić gospodarkę danego kraju na następujące działy działalności gospodarczej:

  1) Rolnictwo (+ leśnictwo, rybołówstwo, ogrodnictwo itp.);

  2) Przemysł (wydobywczy, przetwórczy);

  3) Usługi świadczone zarówno na rzecz działalności gospodarczej innych podmiotów gosp., jak i bezpośrednio służące zaspokajaniu potrzeb ludzi.


  Dochodowa strona pnb1
  DOCHODOWA STRONA PNB

  Dochody według ich źródeł ich uzyskania:

  1) Wynagrodzenia pracowników z tytułu zatrudnienia w przedsiębiorstwach wytwórczych,usługowych, instytucjach itd.;

  2) Dochody właścicieli przedsiębiorstw z tytułu pracy na własny rachunek;

  3) Dochody osobiste z rent, czynszów itp.;

  4) Zyski przedsiębiorstw;

  5) Dochód z oprocentowania kapitały netto;

  6) Pozycje niedochodowe kosztów pośrednich:amortyzacja; podatki pośrednie od przedsiębiorstw (w tym transfery).


  Dochodowa strona pnb2
  DOCHODOWA STRONA PNB

  Ogólna suma wymienionych dochodów stanowi produkt krajowy brutto w cenach czynników produkcji. Dodając do niego dochody netto z tytułu własności za granicą otrzymamy produkt narodowy brutto obejmujący także amortyzację.

  GNP = NI + Te + A

  (Podejście dochodowo-zasobowe)


  Wydatkowa strona pnb
  WYDATKOWA STRONA PNB

  • W rachunku produktu narodowego brutto zawarta jest kwota wydatków, która podzielona jest na cztery części:

  • Konsumpcja (C) - spożycie dóbr i usług.

  • Inwestycje (I) - część PNB, przeznaczona na dalszy rozwój produkcji.

  • Rządowe zakupy dóbr i usług obejmujące wydatki na cele publiczne, obronne itp. (G)

  • Eksport netto (XN) - różnica miedzy wielkością eksportu a wielkością importu w danym roku.

  • GNP = C + G + NX + I brutto(Podejście wydatkowe)


  Tab dwie metody liczenia gnp

  Tab. Dwie metody liczenia GNP

  Podejście wydatkowe

  Podejście dochodowo - zasobowe

  C – Osobiste wydatki konsumpcji

  Wynagrodzenia pracowników

  Dobra trwałe

  Dochody właścicieli

  Dobra bieżącejkonsumpcji

  Dochód osobisty z rent

  Usługi

  Zyski przedsiębiorstwa

  Ib - Inwestycje Brutto (prywatne)

  Dochód z oprocentowania kapitału netto

  Inwestycje w majątek trwały

  Niedochodowe pozycje pośrednich kosztów

  Zmiana poziomu zapasów

  G – Rządowe zakupy

  Pośrednie podatki od przedsiębiorstw

  Zakupy rządu centralnego

  Zakupy rządów lokalnych

  Transfery

  NX – eksport netto dóbr i usług

  Amortyzacja

  GNP

  GNP

  TAB. DWIE METODY LICZENIA GNP


  Etapy podej cia do pnb
  ETAPY PODEJŚCIA DO PNB

  1.ujęcie względne (tempo wzrostu) miara wzrostu gospodarczego

  Stopa wzrostu = (GNP / GNP t)100%

  GNP = GNP t +1 – GNP t

  średnie roczne tempo wzrostu = - 1 n (GNP t +1/ GNP t)

  2. przeliczenie na 1 mieszkańca

  3. nowy mierniki rozwoju miernik genewski (wskaźnik poziomu życia). Uwzględnia stopień zaspokojenia potrzeb w grupach: wyżywienie, mieszkanie, zdrowie, wykształcenie, rekreacja, zabezpieczenie społeczne i materialne.

  4. zmodyfikowany GNP

  GNP –koszty społeczne (antydobra) - usługi przeciwpożarowe, ochrona policyjna+prace domowe +czas wolny


  NNP

  Produkt narodowy netto to:

  - ilość pieniędzy, jaką dysponuje gospodarka na wydatki na dobra i usługi, po odłożeniu kwoty niezbędnej do odtworzenia zużytego w ciągu roku kapitału trwałego i utrzymania na dotychczasowym poziomie zasobu kapitału i rozmiarów produkcji.

  - miernik efektów rocznej działalności gospodarki, obliczany poprzez odjęcie od produktu narodowego brutto wartości amortyzacji


  NNP

  NNP = GNP – A

  A = I brutto – I netto

  NNP = C + G + NX + I netto

  NNP = NI + Te


  Amortyzacja
  AMORTYZACJA

  Amortyzacja jest to wyrażona w pieniądzu równowartość zużycia środka trwałego. Amortyzacja może dotyczyć także wartości niematerialnych i prawnych: licencji, znaków towarowych czy praw autorskich.

  Jest ona:

  1) instrumentem pomiaru zmniejszania się początkowej wartości trwałego majątku przedsiębiorstwa wskutek jego zużywania się w procesie produkcji (umorzenie).

  2) narzędziem przenoszenia, w postaci comiesięcznych odpisów, wartości zużycia majątku trwałego na wytwarzany produkt (uwzględnienie jej jako kosztu produkcji). Sposób obliczania amortyzacji na poszczególne rodzaje środków trwałych określany jest przez Radę Ministrów.

  3) narzędziem tworzenia funduszy pieniężnych, przeznaczonych na finansowanie inwestycji odtworzeniowych (zastąpienie zużytego majątku nowym).


  NI

  Dochód narodowy

  - wyraża wielkość przychodów otrzymywanych przez wszystkie jednostki i podmioty istniejące i działające w danej gospodarce,

  - obliczamy odejmując od PNN wielkości podatków pośrednich.

  NI = NNP – Te

  Te to takie podatki, które nakładane są na transakcje, a nie bezpośrednio na podmioty gospodarcze.


  NI

  Dochód narodowy podlega podziałowi.

  Pierwotny podział dokonuje się w miejscu jego powstania (w przedsiębiorstwach). Sprowadza się to do podziału nowo wytworzonej wartości w przedsiębiorstwie na wynagrodzenie pracowników i akumulację finansową w firmie.

  Wtórny podział dochodu – podział dokonujący się między grupami tworzącymi dochód narodowy ale nie uczestniczące w jego tworzeniu. Nazywamy je dochodami pochodnymi.


  PI

  Dochód osobisty

  - ogólna wielkość dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe oraz nie-korporacyjne jednostki gospodarcze.

  PI = NI – [ T + Z + Ub ] + [B + G%]

  PI = NI – elementy NI, które nie trafiają do rąk gospodarstw domowych + elementy dochodu gospodarstw domowych, które nie są elementami NI


  PI

  T- Podatki bezpośrednie płacone przez przedsiębiorstwa

  Z - zysk nierozdysponowany

  U - wpłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych

  B - rządowe transfery dla osób

  P, G% - osobiste dochody z procentów.


  DPI

  Dyspozycyjny dochód osobisty

  uzyskany po potrąceniu sumy płatności podatkowych i niepodatkowych od wielkości dochodu osobistego.

  stanowi ogólną wielkość dochodu uzyskaną przez gospodarstwa domowe oraz niekorporacyjne przedsiębiorstwa po wywiązaniu się przez nie ze zobowiązań podatkowych wobec rządu,

  wielkość ta informuje nas, ile gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć na wydatki (konsumpcje) i oszczędności

  DPI = PI – Td

  DPI = S + C + P


  Wska niki mierzenia rozwoju spo eczno gospodarczego
  wskaźniki mierzenia rozwoju społeczno - gospodarczego

  I.wskaźniki syntetyczne(najbardziej ogólnie charakteryzują rozwój społeczno – gospodarczy, np. PNB,...)

  II.wskaźniki szczegółowe (dotyczą dziedzin rozwoju społeczno – gospodarczego – inwestycji, konsumpcji, ...)

  III.wskaźniki symptomatyczne (charakteryzują jedynie wybrane dziedziny, np. dawniej produkcję stali na jednego mieszkańca, obecnie stopień wdrażania do gospodarki wyników rewolucji naukowo-technicznej)