Pl nov n a hodnocen projektu
Download
1 / 17

Plánování a hodnocení projektu - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Plánování a hodnocení projektu. Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník – letní semestr Příklad 1 – 2006. Vize a strategie. Finanční hledisko „Jaká jsou finanční očekávání akcionářů a co musíme učinit pro jejich zajištění, abychom uspěli ?“. Ukazatele. Indikátory.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Plánování a hodnocení projektu' - lena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pl nov n a hodnocen projektu

Plánování a hodnocení projektu

Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb

1. ročník – letní semestr

Příklad 1 – 2006


Z kladn ty i hlediska balanced scorecard

Vize a strategie

Finanční hledisko

„Jaká jsou finanční

očekávání akcionářů

a co musíme učinit

pro jejich zajištění,

abychom uspěli ?“

Ukazatele

Indikátory

Iniciativy

Cíle

Zákaznické hledisko

„Jak si musíme hledět

našich zákazníků,

abychom se stali

jejich vyhledávanými

partnery a splnili

očekávání akcionářů ?“

Ukazatele

Indikátory

Iniciativy

Cíle

Vnitřní hledisko

„Ve kterých vnitřních

procesech musíme

vynikat, abychom

splnili očekávání našich

zákazníků a akcionářů ?“

Ukazatele

Indikátory

Iniciativy

Cíle

Hledisko znalostí a růstu

„Jak získáme, udržíme

a využijeme klíčové

způsobilosti, abychom

splnili očekávání

zákazníků a vnitřních

procesů ?“

Ukazatele

Indikátory

Iniciativy

Cíle

Základní čtyři hlediska Balanced Scorecard

ERFS - 1 - projekt


Strategick mapa pro bsc
Strategická mapa pro BSC

ERFS - 1 - projekt


P nosy pou it ho p stupu
Přínosy použitého přístupu

Analýza projektu z hlediska nákladovosti, návratnosti a rizik má následující přínosy:

 • projekt EDC je uceleně hodnocen z hlediska finančního, obchodního a provozního

 • provede se aktuální srovnání s konkurencí a s očekávanými trendy v oblasti využívání EDC

 • ověří se nebo se definuje obchodní zadání pro migraci činností mezi distribučními kanály

 • systematicky se popíší a vyhodnotí očekávané přínosy využívání EDC

 • provede se rekapitulace údajů o činnosti distribučních kanálů banky

 • soustředí se a ověří údaje o investicích a ekonomice provozu poboček a EDC

 • vyčíslí se návratnost projektu

 • z citlivostní analýzy se určí aspekty, které jsou pro dosažení bodu zvratu významné

 • stanoví se podmínky, za kterých bude dosaženo očekávaných ekonomických přínosů

 • jsou popsána a vyhodnocena rizika projektu včetně návrhu na jejich zvládnutí

 • získají se podklady pro stanovení poplatkové politiky

 • popsaná metoda je použitelná nejen před zahájením projektu EDC, ale i v jeho průběhu nebo až při následné rekapitulaci výsledků

 • sestavený model návratnosti umožňuje průběžnou kontrolu ekonomiky projektu a využívání EDC

 • zpracuje se systém pro měření a hodnocení výkonnosti EDC

ERFS - 1 - projekt


Optimalizace distribu n ch kan l

Typická banka

s pobočkami

Multi-kanálové

řešení

Integrované řešení

Produkt

Distrib. kanály

Pobočka

Klient

Produkt

GSM

Banking

Internet

PC

ATM

Call

Centrum

Klient

Optimalizace distribučních kanálů

Distribuční kanály musí být navrženy a dimenzovány tak, aby uspokojily potřeby klientů a přitom bance přinášely zisk

ERFS - 1 - projekt


Podstata zm n

Pobočky

Internet

IVR

Call centrum

GSM

Podstata změn

Obecně se předpokládá, že obsluha novými distribučními kanály je levnější než stávající pobočkovou sítí - tento předpoklad je nutno potvrdit a vyčíslit

Významného přínosu se dosáhne, přesune-li se významná část obsluhy klientů z nákladné pobočkové sítě do levnějších jiných kanálů, čímž se velmi odlehčí pobočkové síti

Kapacita pobočkové sítě se buď využije k vytváření nových hodnot nebo ji musí banka uvolnit

Implementaci a využívání EDC by mělo být řešeno na integrované platformě podporující současně účinný CRM

?

=

=

=

=

ERFS - 1 - projekt


P stup k e en n vratnosti

Identifikace

příležitostí

Kvantifikace

Optimalizace

modelu

Přístup k řešení návratnosti

 • První etapa - identifikace příležitostí

  • Sestavení obchodního modelu

  • identifikace příležitostí

  • stanovení variantních scénářů využívání EDC

 • Druhá etapa - kvantifikace

  • shromáždění a ověření dat

  • doplnění a náhrada chybějících dat

  • propočty parametrů a koeficientů

  • výpočet návratnosti

  • vyhodnocení variantních scénářů

 • Třetí etapa vyhodnocení rizik a optimalizace

  • analýza rizik

  • citlivostní analýza

  • optimalizace modelu návratnosti

  • doporučení ke zlepšení obchodního modelu

  • stanovení obchodních a finančních cílů

  • návrh opatření k dosažení cílů

ERFS - 1 - projekt


Identifikace p le itost
Identifikace příležitostí

Rozhodující zdroj příjmů pro dosažení ekonomické návratnosti investic do EDC je v oblastech:

generování příjmů, úspora nákladů a realizace nehmotných přínosů

 • Generování příjmů

  • výnosy ze zvýšeného prodeje produktů v EDC ve srovnání s pobočkovou sítí

  • prodej nových produktů / cross-selling

  • poskytování nových služeb finančního a nefinančního charakteru

 • Úspora nákladů

  • řízený přesun bankovních operací z poboček do levnějších EDC

  • marže produktů prodaných prostřednictvím EDC

  • snížení nákladů na reklamu a komunikaci s klienty

  • zvýšená retence a loyalita klientů

  • snížení nákladů na podporu klientů

  • snížení nákladů na administrativní podporu činnosti

 • Nehmotné přínosy

  • kvalita procesu obsluhy a prodeje služeb

  • cílený marketing

  • satisfakce zaměstnanců

ERFS - 1 - projekt


Obchodn model

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

Obchodní model

Obchodní model využívání distribučních kanálů popisuje předpokládané rozložení aktivit mezi pobočkovou síť a EDC - příklad

Vybrané distribuční kanály banky

Aktivity

Pobočky

Internet

IVR

Call centrum

GSM

Aktivita A

Aktivita B

Aktivita C

Aktivita A

Aktivita B

Aktivita C

Čas

Aktivita A

Aktivita B

Aktivita C

ERFS - 1 - projekt


Hlavn kroky projektu
Hlavní kroky projektu

Pro stanovení návratnosti investic do EDC je rozhodující kvantifikovat zdroj příjmů spočívající v řízeném přesunu bankovních operací do EDC a tím vyvolané úspoře nákladů. Stanovení modelu návratnosti a jeho optimalizace je realizována jako projekt řešící zejména úkoly:

 • Zpracovat obchodní model využívání distribučních kanálů

 • Identifikovat příležitosti pro zvýšení výnosů, úspory nákladů a nehmotných přínosů.

 • Identifikované příležitosti posoudit z hlediska měřitelnosti a vyčíslitelnosti.

 • Shromáždit podklady pro vyčíslení modelu přínosů.

 • Na základě diskusí s odbornými pracovníky banky posoudit relevantnost a klíčová rizika identifikovaných příležitostí a potenciálních úspor.

 • Podle marketingových údajů stanovit alternativní scénáře migrace jednotlivých aktivit mezi kanály.

 • Vyčíslit scénáře a optimalizovat je.

 • Z relevantních příležitostí a úspor sestavit agregovaný model jednotlivých přínosů.

 • Kvantifikované přínosy začlenit do modelu návratnosti projektu.

 • Navrhnout poplatkovou politiku.

 • Vyhodnotit Cash Flow a kumulovanou hodnotu Net Present Value

 • Analyzovat rizika.

 • Na základě rozboru výsledků optimalizovat obchodní model.

 • Stanovit obchodní a provozní cíle a rozpracovat je do systému měření a hodnocení výkonnosti.

ERFS - 1 - projekt


Model n vratnosti investic
Model návratnosti investic

Parametry

 • Obecné

 • Marketingové a obchodní

 • Ekonomické

 • Provozní

 • Telekomunikační

 • Plánovací

Obchodní model

 • Rozsah využití

 • Procesy

 • Scénáře

 • Poplatková politika

Výsledný

obchodní model

 • Doporučené řešení

 • Rrealizační opatření

Příjmy

 • Generování příjmů

 • Úspora nákladů

 • Nehmotné přínosy

Výdaje

 • Investiční náklady

 • Provozní náklady

 • Variabilní náklady

Citlivostní

tabulka

 • Zadávání změn

  parametrů

 • Výpočet citlivosti

  parametrů

Citlivostní

analýza

 • Simulace scénářů

 • Simulace poplatků

Návratnost investic

 • Výnosy celkem

 • Výdaje celkem

 • Odpisy

 • Daň

 • Cash flow

 • NPV

Rozbory

 • Rekapitulace klíčových

  parametrů

 • Změny příjmové a výdajové

  části modelu

 • Dopady změn na CF a NPV

 • Analýza rizik

Automatický výpočet

Automatický výpočet + zadávání

Zadávání

ERFS - 1 - projekt


Vstupn daje
Vstupní údaje

Pro vyhodnocení návratnosti je třeba získat zejména tyto vstupní údaje:

 • Strategii banky ve využívání EDC, jejich stávající a plánovaný rozsah

 • Marketingové a obchodní údaje o bance a o její konkurenci

 • Vybrané charakteristiky segmentů trhu a cílových zákaznických skupin

 • Procesy, procedury obsluhy a výkonnostní parametry distribučních kanálů

 • Provozní údaje o počtu klientů, účtů, položek apod. charakterizujících využívání kanálů

 • Finanční ukazatele charakterizující výnosy a náklady produktů/služeb, klientů a kanálů

 • Strukturu relevantních nákladů a nakupovaných výkonů a jejich prognózu

 • Marže produktů a služeb určených k prodeji v EDC

 • Plánovaný rozsah aktivit k migraci do EDC a jejich rozložení mezi kanály včetně scénářů náběhu

 • Plán prodeje produktů a služeb samostatně prodávaných v EDC a jejich marže

 • Poplatkovou politiku a výnosy z poplatků v pobočkách a z používání EDC

 • Skutečné a plánované náklady na marketing a na komunikaci s klienty

 • Administrativní náklady na klienty a jejich obsluhu v pobočkách

 • Daňové a odpisové údaje

 • Investiční a fixní náklady na EDC

ERFS - 1 - projekt


V stupy projektu
Výstupy projektu

Zpracování a vyhodnocení modelu návratnosti přinese následující výstupy:

 • doporučené scénáře obchodního modelu zahrnujícího zejména migrace aktivit z poboček do EDC

 • seznam produktů, které budou prodávány prostřednictví EDC

 • náběhová křivka pro dosažení plánovaných parametrů projektu

 • kvantifikace přínosů a stanovení jejich významnosti

 • kvantifikace investičních, provozních a variabilních nákladů

 • jednotkové nákladové ceny aktivit v distribučních kanálech

 • doporučení pro stanovení poplatkové politiky

 • optimalizovaný model návratnosti

 • bod zvratu, Cash Flow a kumulovaná NPV projektu

 • citlivostní analýza návratnosti projektu v závislosti na simulaci variantních scénářů vstupních parametrů

 • souhrn obchodních a provozních předpokladů pro dosažení návratnosti

 • analýza rizik

 • obchodní a provozní cíle pro distribuční kanály na období životnosti projektu

 • systému měření a hodnocení výkonnosti EDC

ERFS - 1 - projekt


Anal za rizik

Rizikové faktory

Předpoklady

Počet klientů banky se může změnit s ohledem na cenovou politiku Banky, konkurenci a zmenu chování klientů

Stabilní klientská základna

Vyšší počet operátorů zhorší ekonomiku EDC, ale operátoří CC musí být schopní pokrýt všechny provozní špičky. V opačném případě hrozí odliv nespokojených klientů.

Počet operátorů přesně pokrývá potřeby CC.

Ušetřené mzdové a provozní prostředky tvoří nejvýznamnější část úspor a proto jejich dosažení z pohledu návratnosti kritická.

Uvažujeme o dokonalém využití ušetřených zdrojů (pracovné síly, budovy a pod.)

Analýza rizik

Přístup k vyhodnocení návratnosti projektu je založený na řadě předpokladů. Smyslem analýzy rizik je posoudit, které aspekty celkového obchodního modelu, modelu návratnosti a jednotlivých distribučních kanálů jsou pro dosažení cílů projektu krtické a v jaké míře. Na tomto podkladě jsou stanovena opatření pro eliminaci nebo snížení míry rizika.

Při analýze se posuzují jednotlivé předpoklady a stanoví se rizikové faktory - příklad

ERFS - 1 - projekt


Kl ov indik tory v konnosti p klad cc
Klíčové indikátory výkonnosti – příklad CC

KPI pro provoz call centra jsou nastaveny tak, aby odpovídaly hlediskům BSC

Spokojenost zákazníka

 • Úroveň obsluhy:

 • Nejdelší čekací doba:

 • Čas na e-mail/fax odpovědi:

 • Procento chyb:

 • Procento vyřízení hovorů

 • Počet zrušených nepřijatých hovorů

 • 80% hovorů přijatých do 20s

 • 90s

 • 80% odpovědí do 24 hodin

 • 0.5 %

 • 85 % vyřízení při prvním hovoru

 • méně než 5 %

Efektivnost procesů

 • Plně automatizované hovory:

 • Počet hovorů na operátora:

 • Průměrná doba hovoru:

 • Průměrná doba zpracování:

 • 65 %

 • min 80, 1350 za měsíc

 • 150s

 • 30s

Zaměstnanci

 • Procento nežádoucí fluktuace:

 • Rozsah školení:

 • Počet monitorovaných hovorů:

 • Nedostupnost operátora

 • Maximálně 7 % ročně

 • 6 - 7 dní za rok

 • 1 % počtu hovorů

 • 90 min

ERFS - 1 - projekt


P klad shrnut sc n n vratnosti
Příklad shrnutí scénářů návratnosti

Při nastavení modelu podle přijatých zíkladních předpokladů je návratnost projektu dosažitelná v roce 2004 pro realistický a optimistický scénář.

Vývoj kumulovaného NPV

Výnos/ztráta z poplatků

200 000 000

0

celkem

0

8 491 944

150 000 000

0

2005

100 000 000

0

2 295 120

50 000 000

0

2004

0

0

2 295 120

2000

2001

2002

2003

2004

2005

částka

0

-50 000 000

2003

0

2 295 120

-100 000 000

0

-150 000 000

0

2002

1 147 560

-200 000 000

0

2001

0

rok

459 024

Optimistický scénář

Reálný scénář

Pesimistický scénář

Optimistický scénář

Reálný scénář

Pesimistický scénář

ERFS - 1 - projekt


P klad z vislosti na poplatkov politice
Příklad závislosti na poplatkové politice

Různé varianty nastavení poplatků v jednotlivých kanálech je třeba vyhodnotit mimo jiné i z hlediska dopadů do modelu návratnosti.

Výnos/ztráta z poplatků

Vývoj kumulovaného NPV

400 000 000

107 408 937

celkem

79 011 990

43 725 326

300 000 000

20 039 427

2005

12 364 577

200 000 000

2 827 641

20 039 427

2004

100 000 000

12 364 577

2 827 641

0

částka

20 039 427

2003

2000

2001

2002

2003

2004

2005

12 364 577

2 827 641

-100 000 000

22 813 197

-200 000 000

18 975 772

2002

14 207 303

-300 000 000

24 477 459

2001

22 942 488

rok

21 035 101

Optimistický scénář

Reálný scénář

Pesimistický scénář

Optimistický scénář

Reálný scénář

Pesimistický scénář

ERFS - 1 - projekt


ad