slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inhoud Europa : ESF (2007-2013) België (overheid) : BEV & ervaringsfonds, België (sectoraal) : IPV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inhoud Europa : ESF (2007-2013) België (overheid) : BEV & ervaringsfonds, België (sectoraal) : IPV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21
len

Inhoud Europa : ESF (2007-2013) België (overheid) : BEV & ervaringsfonds, België (sectoraal) : IPV - PowerPoint PPT Presentation

150 Views
Download Presentation
Inhoud Europa : ESF (2007-2013) België (overheid) : BEV & ervaringsfonds, België (sectoraal) : IPV
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inhoud • Europa: ESF (2007-2013) • België (overheid): BEV & ervaringsfonds, • België (sectoraal): IPV • Vlaanderen: diversiteitsplannen, kmo-portefeuille, VDAB & SIOS • Combinatiemogelijkheden • Belangrijke principes & Aanpak

 2. 1. Europa: ESF • publieke financiering • doelstelling: maximale arbeidsdeelname • ESF-kwaliteitslabel!! • rode draad: gelijke kansen en diversiteit • doelgroepen: • oudere werknemers (≥ 50 jaar), • allochtonen, • kort- en middengeschoolden (max diploma HSO), • mensen met arbeidshandicap.

 3. 1. Europa: ESF • opleiding voor werknemers- Vlaams Gewest,- algemene lesinhouden,- ≥ 50 % kansengroepen. • strategisch opleidingsplan • leerbewijs voor elke deelnemer

 4. 1. Europa: ESF • minstens 10 deelnemers • elk minstens 6 u effectief opleiding • nieuwe web-applicatie (met digitale ID of token):https://esf2007-2013.vlaanderen.be/esf/index.jsp • automatische combinatie met Vlaamse Hefboomkrediet • budget: 3 mio EUR, max 500.000 EUR/promotor • meer info: www.esf-agentschap.be

 5. 2. België (overheid): B.E.V. • publieke financiering • terugbetaling deel van loonkost cursist • vaste tewerkstelling • opleiding ≥ 32 u/p en binnen 1 j. • erkende opleidingstitel • opleiding tijdens werkuren of recuperatie • subsidiebedrag niet meer op voorhand gekend • meer info: Inge Treuttens (IPV, tel: 02 528 89 36)

 6. 3. België (overheid): ERVARINGSFONDS • publieke financiering • leeftijdsbewust personeelsbeleid voor 45+ers • behoud van tkwaliteitsvolle tewerkstelling • voorbeelden: • Opzet en begeleiding van duobanen • Opleiding om over te schakelen naar minder zware arbeid • Kennisoverdracht van ouderen naar jongeren

 7. 3. België (overheid): ERVARINGSFONDS • Financiering door de FOD Werkgelegenheid: • max 750 € / maand per 45+er die baat heeft bij de actie • Meer info: • M. Boulanger, 02/233-52-07, Email: mark.boulanger@meta.fgov.be • http://www.werk.belgie.be/ervaringsfonds.aspx

 8. 3. België (sectoraal): IPV vzw • PRIVATE financiering • Opleidingen • 30 % à 100 % van de kostprijs • 3 krachtlijnen bij bepaling steunvoet:- open opleiding of op maat- sectorspecificiteit van de opleidingen- bereik risicogroepen

 9. 3. Sectoraal Belgisch: IPV vzw • Advies met adviescheques • opleidingsplannen • werkplekleren • effectmeting van opleidingen • 6.000 € 1ste jaar, later 3.000 € • Advies zonder adviescheques • afstandsleren en begeleide zelfstudie • herstructureringen

 10. 4. Vlaanderen: diversiteitsplannen • publieke financiering • Evenredige participatie op arbeidsmarkt stimuleren door training, opleiding, begeleiding… • Maximale tussenkomst is € 15.000 voor totale projectkost van € 25.000

 11. 4. Vlaanderen: diversiteitsplannen • Aanvaarde (te bewijzen) kosten: • facturen van trainers en / of consultants (externen) • loonkosten (internen) • Opmaak actieplan en info: • Daniëlle Verlaet, (IPV, tel: 02 528 89 44) • http://www.werk.be/wg/diversiteitsplannen/?SMSESSION=NO

 12. 4. Vlaanderen: kmo-portefeuille (vroeger BEA) • publieke financiering • sinds 01/01/2009: heel de voedingsnijverheid • enkel KMO’s (Europese definitie van KMO) • 50 % van factuur, met max 2.500 € • jaarlijks ! • erkende opleidingsverstrekker • meer info: www.kmo-portefeuille.be

 13. 4. Vlaanderen: VDAB • publieke financiering • kredietlijn van de voedingsindustrie- 50 %-korting- alle VDAB-opleidingen (+ loopbaanbegeleiding) • VDAB-stimuleringsbeleid voor KMO’s- < 10 werknemers: 50 % korting- 10 tot 25 werknemers: 25 % korting

 14. 4. Vlaanderen: VDAB • VDAB-stimuleringsbeleid voor doelgroepen= geval per geval te bekijken • kredietlijn niet te combineren met stimuleringsbeleid • meer info: VDAB-infolijn 0800 30700 (van 8 tot 20 u.) of via IPV

 15. 4. Vlaanderen: SIOS • Publieke financiering • Strategische Investerings- en OpleidingsSteun • Toekenning o.b.v. bedrijfseconomische, sociale en ecologische criteria • Opleidingssteun voor project ≥ 450.000 EUR • Beperkt aantal subsectoren

 16. 5. Combinaties • beperkingen opgelegd door Europese Commissie om marktverstoring te voorkomen door overheid • aard van de steun: • publiek (overheid): ESF, HBK, BEV, KMO-portefeuille, VDAB, ervaringsfonds, diversiteit • privaat: IPV • combinatie publiek-privaat: steeds mogelijk • combinatie publiek-publiek: eigen verantwoordelijkheid

 17. 5. Combinaties • automatisch: ESF + HBK • : geen KMO-portefeuille + (ESF en HBK) !! • : andere  afh. van bedrijfsgrootte - KMO: ≤ 70 % - GO: ≤ 50 %

 18. 5. Combinaties • Eu-definitie KMO, aan 3 criteria moet voldaan zijn: • < 250 werknemers, • ≤ 50 mio EUR omzet of ≤ 43 mio EUR balanstotaal, • < 25 % kapitaal in handen van GO

 19. 6. Belangrijke principes • past opleiding binnen doelstelling van steungever? • opleidingskost = personeelskost + loonkost cursisten + verbruiksgoederen + overhead • Europese definitie van de KMO (zie hoger)

 20. 6. Aanpak • snel eerste zicht krijgen op opleidingsplan, kosten & baten: • kosten oplijsten en ruw totaal berekenen (eigen loonkost niet vergeten) • welke steunmaatregelen combineren? • wat kan het u opbrengen?

 21. 6. Aanpak • beslissen en eigen acties inplannen: • dossiertijd (niet-subsidiabele loonkost!) • gegevensregistratie en –verwerking • publicatieverplichtingen • projectmatige aanpak (gefaseerd) • gestructureerde aanpak (plan-do-check-act)