slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การ์ตูน PowerPoint Presentation
Download Presentation
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การ์ตูน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การ์ตูน - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การ์ตูน. โดย...นางสาวกัลยา น้อยเกิดมี นางสาวอรอุมา ว่องไว. ความหมายของการ์ตูน. การ์ตูนเป็นคำที่เราคุ้นเคยมานาน และได้สัมผัสมาตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งในรูปของภาพการ์ตูนหนังสือการ์ตูน หรือภาพยนตร์การ์ตูน สิ่งที่เราได้รับจากการ์ตูนนั้นมีทั้งอารมณ์ขัน ความรู้ และแง่คิดต่าง ๆ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การ์ตูน


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การ์ตูนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ์ตูน

โดย...นางสาวกัลยา น้อยเกิดมี

นางสาวอรอุมา ว่องไว

slide2
ความหมายของการ์ตูน
 • การ์ตูนเป็นคำที่เราคุ้นเคยมานาน และได้สัมผัสมาตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งในรูปของภาพการ์ตูนหนังสือการ์ตูน หรือภาพยนตร์การ์ตูน สิ่งที่เราได้รับจากการ์ตูนนั้นมีทั้งอารมณ์ขัน ความรู้ และแง่คิดต่าง ๆ
 • การ์ตูน มาจากคำในภาษาอิตาเลียนว่า คาโทน และจากภาษาละตินว่าCartaมีความหมายว่า กระดาษ ตามความหมายที่เข้าใจกัน คือ การเขียนภาพลงบนกระดาษหนา ซึ่งในสมัยแรกเป็นเพียงการออกแบบเพื่องานเขียนภาพประดับกระจก และลายกระเบื้องเคลือบสี (Williams. 1972: 728)มีผู้รู้หลายท่านได้ให้ความหมายของคำว่าการ์ตูนไว้ดังนี้
slide3

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525ให้ความหมายของการ์ตูนว่า การ์ตูน หมายถึงภาพล้อ ภาพตลก หรือบางทีเขียนเป็นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็นภาพแสดงเหตุการณ์ที่ผู้เขียนตั้งใจจะล้อเลียนจะให้รู้สึกขบขัน บางทีก็เขียนติดต่อกันเป็นเรื่องยาวยืด

 • คินเดอร์ (Kinder. 1950: 150) ให้ความหมายของการ์ตูนไว้ว่า การ์ตูน หมายถึง ภาพที่ผู้อ่านสามารถจะตีความหมายได้จากสัญลักษณ์ที่มีอยู่ และส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่เกินจริงเพื่อสื่อความหมายหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทันสมัย ตัวบุคคล หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
slide4

บราวน์ (Brown. 1977: 89) ได้กล่าวถึงการ์ตูนไว้ว่า ข่าวสารในรูปของการ์ตูนจะสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็ว และแจ่มแจ้งขึ้น ยิ่งกว่าการที่จะอ่านบทบรรณาธิการหรือบทความทำนองเดียวกันเสียอีก ถ้าผู้ดูเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับแนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังของข่าวสารนั้น ซึ่งตรงกับแนวความคิดของวอททิชและซูลเลอร์ที่ว่า การ์ตูนเป็นสิ่งแรกที่จะนำให้คนเข้าใจเรื่องราวเหตุการณ์ หรือสาระของข่าวสารต่าง ๆ มีคนจำนวนมากที่อาจไม่ได้อ่านบทความจากคอลัมน์ต่าง ๆในหนังสือพิมพ์ แต่ก็สามารถรับรู้เรื่องราวข่าวสาร หรือความเป็นไปต่าง ๆ ในขณะนั้นได้ โดยการติดตามอ่านการ์ตูน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักเขียนการ์ตูนในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ในขณะนั้นมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อ่านทั่ว่ไป เพราะการ์ตูนจะช่วยให้คนเข้าใจถึงเรื่องราว ข่าวสาร เหตุการณ์ และความคิดต่าง ๆ ได้ง่ายแล้ว การ์ตูนยังก่อให้เกิดความขบขันไปในตัวด้วย แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการ์ตูนที่ดี คือเป็นการ์ตูนที่สร้างให้ง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งจะต้องอาศัยความชำนาญของผู้เขียนในการถ่ายทอดให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและเกิดความรู้สึกคล้อยตาม

slide5

ประเสริฐ ศิลปะ (2532: 13 – 14) กล่าวถึงความหมายของการ์ตูนว่า การ์ตูน คือภาพที่เขียนขึ้นเพื่อจำลองความคิดของบุคคลใดบุคคลในอันที่จะล้อเลียน เสียดสี เหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่าง ๆ โดยให้เกิดอารมณ์ขันแก่ผู้ดูไปด้วย ทั้งนี้โดยที่ลักษณะของการ์ตูนนั้น น่าจะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ ๆ คือ

1. ใช้ลักษณะหรือสัญลักษณ์ที่คนทั่วไปรู้จักดี

2. เป็นภาพง่าย ๆ เน้นรายละเอียดเฉพาะจุดสำคัญ

3. แสดงความรู้สึกอย่างชัดเจน

4. สะท้อนแนวคิดที่ชัดแจ้ง

5. สอดแทรกอารมณ์ขันลงในภาพ

slide6
สรุปความหมายของการ์ตูนสรุปความหมายของการ์ตูน
 • ดังนั้นคำว่าการ์ตูน อาจสรุปได้ว่า หมายถึงภาพวาดในลักษณะที่ง่าย ๆ บิดเบี้ยวโย้เย้ เป็นภาพที่ไม่เหมือนกับภาพในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งมีรูปลักษณะที่เลียนแบบธรรมชาติ เรขาคณิตหรือรูปร่างอิสระ ที่ลดทอนรายละเอียดที่จำเป็นออก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อความหมายแทนตัวหนังสือหรือเป็นผู้แสดงแทนในการพูดหรือแสดงออกต่าง ๆ ทั้งเป็นภาพประกอบตกแต่งให้สวยงาม น่าขันล้อเลียนสังคมการเมือง และใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ประกอบ การเล่าเรื่องในทางบันเทิงคดี สารคดี
slide7
แนวคิด/ทฤษฎี
 • การ์ตูนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือที่เร้าในความสนใจกระตุ้นให้เรียนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี (สังเขต นาคไพจิต.2530) ซึ่งการ์ตูนใช้อธิบายให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจจากการใช้ภาพการ์ตูนง่ายๆ อธิบายในสิ่งที่จะเรียนรู้จะทำให้นักเรียนเข้าใจดียิ่งขึ้น ซึ้งในการใช้การ์ตูนประกอบกิจกรรมกาเรียนจะช่วยสร้างเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกสนานเพราะการ์ตูนมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ให้อารมณ์ขันแก่ผู้ดู และช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพราะเด็กจะเลียนแบบการ์ตูนที่ตนชอบ(สมคิด ปลอดโปร่ง. 2528:137) ซึ่งผู้สอนสามารถนำการ์ตูนไปใช้ได้กับทุกกลุ่มวิชา(ถวัลย์ มาศจรัส.2525:4-5)ใช้ในการเรียนการสอนรายบุคคลได้อย่างดี
slide8

นอกจากนี้แล้วหนังสือการ์ตูนยังสามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน(จินตนาการิใบกาซูยี.2534:76-78)ได้เป็นอย่างดี โดยใช้เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน และใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมหรือประกอบการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ อิทิเช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ สุขศึกษาวัฒนธรรมประเพณี วรรณคดี เป็นต้น วิชาเหล่านี้สามารถนำเนื้อหาจัดเป็นหน่วยๆมาจัดทำเป็นภาพการ์ตูน ซึ่งจะทำให้เด็กผู้อ่านได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินชวนอ่าน รวมทั้งใช้เป็นหนังสือเรียนในการเรียนในวิชาต่างๆได้เป็นอย่างดี (ชม ภูมิภาค.2524)

slide9
แนวทางการจัดการเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้
 • หนังสือภาพการ์ตูนจัดเป็นหนังสือสำหรับเด็กประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะใช้ภาพแสดงเรื่องราวแทนการใช้ตัวหนังสือดำเนินเรื่องเหมือนหนังสือเด็กทั่วไป หนังสื่อการ์ตูนจะต้องมีเรื่องราวและภาพ มีการดำเนินเรื่องของตัวละครเพื่อดึงดูดใจให้ผู้อ่านติดตามเรื่อง ดังนั้นการเขียนเรื่องสำหรับหนังสือการ์ตูนจึงเป็นเรื่องสำคัญการเขียนเรื่องเพื่อเป็นหนังสือภาพการ์ตูนจะต้องมีกระบวนการเขียน ซึ่งประกอบด้วยการเลือกหาแนวคิดหรือแกนเรื่อง(theme) การวางโครงเรื่อง (piot) การดำเนินเรื่องราวไปตามโครงเรื่อง โดยให้มีเหตุการณ์ซึ้งประกอบไปด้วยตัวละคร ฉาก สถานที่และเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวละครต่างๆตั้งแต่ต้นเรื่อง ตอนกลาง ไปจนจบเรื่องในตอนท้าย
slide10
หลักการเลือกการ์ตูนประกอบการสอนหลักการเลือกการ์ตูนประกอบการสอน
 • 1. เลือกการ์ตูนให้เมาะสมกับประสบการณ์ของผู้เรียน2. เลือกการ์ตูนที่ออกแบบง่าย ๆ3. การ์ตูนที่มีสัญลักษณ์ให้ความหมายชัดเจน
slide11
ประโยชน์ของการ์ตูนที่มีต่อการเรียนการสอนประโยชน์ของการ์ตูนที่มีต่อการเรียนการสอน
 • วิททิช และซูลเลอร์ (Wittich ; & Sehuler. 1962: 164) กล่าวว่าการ์ตูนที่ให้ความเพลิดเพลินและแสดงออกถึงอารมณ์ขันนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ครูที่มีประสิทธิภาพทั่ว่ไปถือว่าภาพการ์ตูนเป็นอุปกรณ์การสอนที่สมบูรณ์แบบอย่างหนึ่ง
 • เลฟเวอรรี่ (Lavery. 1992: 60) ได้กล่าวว่า การ์ตูนและเรื่องประกอบภาพเป็นที่โปรดปราณของนักเรียนทุกวัย สังเกตได้ง่าย ๆ เช่น เมื่อนักเรียนอ่านวารสารก็จะรีบพลิกไปที่หน้าการ์ตูนก่อนเสมอ การ์ตูนโดยทั่วไปเป็นภาพที่มีเนื้อหาประกอบเพียงเล็กน้อย จัดเป็นสื่อทัศนะที่นำเสนอเนื้อหาที่ครูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในห้องเรียนได้
slide12

สังเขต นาคไพจิต (นภดล บัวสาย. 2545: 48 ; อ้างอิงจาก สังเขต นาคไพจิต. 2530: 72)กล่าวถึง ประโยชน์ของการ์ตูน ด้านการเรียนการสอนไว้ดังนี้

1. กระตุ้นให้เรียน (Motivation) เป็นเครื่องเร้าความสนใจในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ใช้ทั้งในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทำให้เกิดอารมณ์ขันเรียนสนุก

2. ใช้อธิบายให้เข้าใจ (Illustration) ใช้ภาพการ์ตูนง่าย ๆ อธิบายเนื้อหาวิชาที่ทำให้นักเรียนเข้าใจวิชาที่เรียนดียิ่งขึ้น

3. ใช้เป็นกิจกรรมนักเรียน (Pupil Activity) การให้นักเรียนเขียนการ์ตูนด้วยตนเอง อธิบายภาพด้วยตนเองเป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์

slide13

สรุปได้ว่า การ์ตูนเป็นสิ่งที่บุคคลทุกเพศ ทุกวัยให้ความสนใจ การ์ตูนเป็นตัวช่วยดึงดูดความสนใจ สร้างความสนใจในการเรียน และเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน ทั้งการ์ตูนยังช่วยให้เด็กชอบและสนใจอ่านหนังสือ และช่วยให้เด็กเกิดความคิดที่จะเรียบเรียงเรื่องที่เขาเห็น หรือเรียนรู้ออกมาได้ดี เนื่องจากการ์ตูนสามารถถ่ายทอดความคิดและจินตนาการออกมาเป็นภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ส่งและผู้รับได้เป็นอย่างดี

slide14
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูน
 • งานวิจัยในประเทศ
 • ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ (2534: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา โดยใช้หนังสือเรียนที่ใช้ภาพเหมือนกับสื่อหนังสือเรียนที่ใช้ภาพการ์ตูน พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการอ่านของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา โดยใช้หนังสือเรียนที่ใช้ภาพการ์ตูนสูงกว่านักเรียนที่ใช้สื่อภาพเหมือน
slide15

นภดล บัวสาย (2545: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูนกับการสอนตามคู่มือครู ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยและมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

slide16

งานวิจัยต่างประเทศ

 • พิทแมน (Pittman. 1958: 283) ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของหนังสือการ์ตูนที่มีต่อเด็กผลการวิจัยพบว่า หนังสือการ์ตูนมีอิทธิพลต่อเด็ก สามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเด็กได้
 • ฮิลเดรท (นภดล บัวสาย. 2545: 53 ; อ้างอิงจากHildreth. 1985: 525) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสนใจในการอ่านของเด็กชายและเด็กหญิง โดยทำการวิจัยกับเด็กอายุ 6 – 16 ปี ในประเทศอังกฤษ พบว่าเด็กชายและเด็กหญิงร้อยละ 95 ชอบอ่านการ์ตูน
slide17

จากการศึกษางานวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่า การนำการ์ตูนมาเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนจะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เพราะการ์ตูนจะเป็นสิ่งเร้าความสนใจให้นักเรียนมีความสุข และสนุกกับการเรียนหนังสือ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้มีความคิดที่จะศึกษาความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ของนักเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ เพราะเชื่อว่าการ์ตูนจะสามารถช่วยให้นักเรียนมีความสุข และเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

slide18
ตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้โดยใช้การ์ตูน
slide21
แบบฝึกหัด
 • คำถามข้อ 1
 • การ์ตูน มาจากคำในภาษาใด ?

ก. อิตาเลียน และละติน

ข. อังกฤษ และฝรั่งเศส

ค. ละติน และอังกฤษ

ง. ฝร่งเศสและอิตาเลียน

slide22

คำตอบข้อ 1

 • ก. อิตาเลียน และละติน
 • การ์ตูน มาจากคำในภาษาอิตาเลียนว่า คาโทน และจากภาษาละตินว่าCarta
 • มีความหมายว่า ภาพวาดในลักษณะที่ง่าย ๆ บิดเบี้ยวโย้เย้ เป็นภาพที่ไม่เหมือนกับภาพในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งมีรูปลักษณะที่เลียนแบบธรรมชาติ เรขาคณิตหรือรูปร่างอิสระ ที่ลดทอนรายละเอียดที่จำเป็นออก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อความหมายแทนตัวหนังสือหรือเป็นผู้แสดงแทนในการพูดหรือแสดงออกต่าง ๆ ทั้งเป็นภาพประกอบตกแต่งให้สวยงาม น่าขันล้อเลียนสังคมการเมือง และใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ประกอบ การเล่าเรื่องในทางบันเทิงคดี สารคดี
slide23

คำถามข้อ 2

 • ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการ์ตูนได้ถูกต้อง ?

ก. ภาพล้อ ภาพตลก หรือบางทีเขียนเป็นภาพบุคคล

ข. ภาพที่ผู้อ่านสามารถจะตีความหมายได้จากสัญลักษณ์ที่มีอยู่ และส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่เกินจริง

ค. ภาพที่เขียนขึ้นเพื่อจำลองความคิดของบุคคลใดบุคคลในอันที่จะล้อเลียน เสียดสี เหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่าง ๆ

ง. ถูกทุกข้อ

slide24

คำตอบข้อ 2

 • ง. ถูกทุกข้อ
slide25

คำถามข้อ 3

 • ข้อใดกล่าวถึงคุณลักษณะที่สำคัญของการ์ตูนไม่ถูกต้อง ?

ก. สอดแทรกอารมณ์ขันลงในภาพ

ข. แสดงความรู้สึกอย่างชัดเจน

ค. เป็นภาพที่ซับซ้อน เน้นรายละเอียดเฉพาะจุดสำคัญ

ง. สะท้อนแนวคิดที่ชัดแจ้ง

slide26

คำตอบข้อ 3

 • ค. เป็นภาพที่ซับซ้อน เน้นรายละเอียดเฉพาะจุดสำคัญ
 • คุณลักษณะที่สำคัญ ๆ คือ

1. ใช้ลักษณะหรือสัญลักษณ์ที่คนทั่วไปรู้จักดี

2. เป็นภาพง่าย ๆ เน้นรายละเอียดเฉพาะจุดสำคัญ

3. แสดงความรู้สึกอย่างชัดเจน

4. สะท้อนแนวคิดที่ชัดแจ้ง

5. สอดแทรกอารมณ์ขันลงในภาพ

slide27

คำถามข้อ 4

 • ข้อใดกล่าวถึง หลักการเลือกการ์ตูนประกอบการสอนไม่ถูกต้อง ?

ก. เลือกการ์ตูนให้เมาะสมกับประสบการณ์ของผู้เรียน

ข. เลือกการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามค. เลือกการ์ตูนที่ออกแบบง่าย ๆง. การ์ตูนที่มีสัญลักษณ์ให้ความหมายชัดเจน

slide28

คำตอบข้อ 4

 • ข. เลือกการ์ตูนที่มีสีสันสวยงาม

หลักการเลือกการ์ตูนประกอบการสอนมีดังนี้

1. เลือกการ์ตูนให้เมาะสมกับประสบการณ์ของผู้เรียน2. เลือกการ์ตูนที่ออกแบบง่าย ๆ3. การ์ตูนที่มีสัญลักษณ์ให้ความหมายชัดเจน

slide29

คำถามข้อ 5

 • การ์ตูนมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างไร ?

ก. กระตุ้นให้เรียน

ข. อธิบายให้เข้าใจ

ค. ใช้เป็นกิจกรรมนักเรียน

ง. ถูกทุกข้อ

slide30

คำตอบข้อ 5

 • ง. ถูกทุกข้อ
 • สังเขต นาคไพจิต กล่าวถึง ประโยชน์ของการ์ตูน ด้านการเรียนการสอนไว้ดังนี้

1. กระตุ้นให้เรียน (Motivation) เป็นเครื่องเร้าความสนใจในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ใช้ทั้งในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทำให้เกิดอารมณ์ขันเรียนสนุก

2. ใช้อธิบายให้เข้าใจ (Illustration) ใช้ภาพการ์ตูนง่าย ๆ อธิบายเนื้อหาวิชาที่ทำให้นักเรียนเข้าใจวิชาที่เรียนดียิ่งขึ้น

3. ใช้เป็นกิจกรรมนักเรียน (Pupil Activity) การให้นักเรียนเขียนการ์ตูนด้วยตนเอง อธิบายภาพด้วยตนเองเป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์