slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TECHNIK EKONOMISTA wersja dla gimnazjum i szkół ponadpodstawowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
TECHNIK EKONOMISTA wersja dla gimnazjum i szkół ponadpodstawowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
len-lynn

TECHNIK EKONOMISTA wersja dla gimnazjum i szkół ponadpodstawowych - PowerPoint PPT Presentation

92 Views
Download Presentation
TECHNIK EKONOMISTA wersja dla gimnazjum i szkół ponadpodstawowych
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TECHNIK EKONOMISTA wersja dla gimnazjum i szkół ponadpodstawowych

 2. TECHNIK EKONOMISTA Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: technik ekonomista Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 341[02] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 331403

 3. Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy Czy wiesz, że technik ekonomista: 1. Sporządza podstawowe sprawozdania finansowe z działalności firmy. 2. Stosuje zasady i metody analizy finansowej. 3. Wykorzystuje komputery w gromadzeniu i przygotowywaniu informacji niezbędnych w zarządzaniu. 4. Określa rynkowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych. 5. Samodzielnie lub we współpracy organizuje i przygotowuje informacje dla zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w firmie. 6. Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych z oświetleniem naturalnym lub sztucznym, w lokalach biurowych, halach bankowych, hurtowniach, placówkach handlowych.

 4. Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

 5. Zadania i umiejętności zawodowe • Posługiwanie się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości. • Korzystanie z różnych źródeł prawa, interpretowanie praw ekonomicznych. • Szacowanie (weryfikowanie) wyników obliczeń przy zastosowaniu różnych technik obliczeniowych. • Posługiwanie się rachunkiem procentowym, odsetkowymi dyskontowym. • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald, rachunku i bilansu zysków i strat. • Sporządzanie i kontrolowanie dokumentów księgowych.

 6. Analizowanie dokumentacji związanej z zaopatrzeniem, magazynowaniem i sprzedażą produktów, towarów i usług w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. • Dobieranie metody analizy ekonomicznej do celu, rodzaju i zakresu zebranych informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw. • Obliczanie, analizowanie i interpretowanie miary: zapasów, zatrudnienia, płac, kosztów, wyniku finansowego, majątku, kapitału i rentowności. • Sporządzanie typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług. • Ewidencjonowanie typowych operacji gospodarczych w firmie. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

 7. Nazwa narzędzia Opis komputer z programem do prezentacji do sporządzania prezentacji multimedialnych drukarka do sporządzania wydruków z analiz druki do rozliczeń do sporządzania typowych dowodów księgowych zbiór przepisów prawa do podejmowania prawidłowych działań kalkulator do robienia wyliczeń księgowych Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie Do pracy w zawodzie technika ekonomisty niezbędne są:

 8. Cechy psychofizyczne Test samooceny Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika ekonomisty,powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne.. Przeczytaj uważnie poniższy test dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

 9. Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy jesteś kontaktowy? 1 0 2. Czy jesteś rzetelny, dokładny? 1 0 3. Czy jesteś cierpliwy i wytrwały? 1 0 4. Czy masz dobrą pamięć? 1 0 5. Czy jesteś spostrzegawczy? 1 0 6. Czy masz w pełni sprawne ręce? 1 0 7. Czy masz dobry wzrok? 1 0 8. Czy masz dobry słuch? 1 0 9. Czy jesteś odporny psychicznie? 1 0 10. Czy jesteś odporny fizycznie? 1 0 Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

 10. Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów– zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

 11. Przeciwwskazania zdrowotne Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika ekonomisty, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga:Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

 12. Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz słaby wzrok? 0 1 2. Czy masz mała odporność fizyczną? 0 1 3. Czy masz problemy z zachowaniem równowagi? 0 1 4. Czy masz wady wymowy? 0 1 5. Czy masz choroby układu nerwowego? 0 1 6. Czy masz kłopoty z układem oddechowym? 0 1 7. Czy masz słaby słuch? 0 1 8. Czy masz ograniczoną sprawność rąk? 0 1 9. Czy jesteś mało odporny psychicznie? 0 1 10. Czy masz problemy z pamięcią? 0 1

 13. Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzietechnika ekonomisty. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowozapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

 14. Kształcenie w zawodzie Kształcenie w zawodzie technik ekonomista odbywa się w: –czteroletnim technikum, jeżeli wcześniej skończyłeś gimnazjum, –szkole policealnej, po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie średnie, która stanowić będzie podstawę do nauki wszkole policealnej (czyli trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego),‏ –jednorocznej szkole policealnej dla absolwentów liceum profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie można je podwyższać, kontunuując naukę w szkołach wyższych, na kierunkach: ekonomia, finanse i bankowość oraz zarządzanie i marketing.

 15. Kształcenie w zawodzie Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika ekonomisty. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) Przeglądaćporadniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodziesukcesywnie wkładaj do teczki.

 16. Rynek pracy Technik ekonomista może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania w: –w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, podatkowych, –w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, –w działach marketingu, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, zatrudnienia, wynagrodzeń, księgowości, sprzedaży produktów, planowania produkcji, sprawozdawczości finansowej, polityki zatrudnienia, –w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami, –w instytucjach prowadzących badania rynku. Może również samodzielnie prowadzić małą firmę, kierować zespołami współpracowników lub pełnić funkcje asystenta prezesa czy dyrektora.

 17. Rynek pracy • Praca własna… • Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie • technika ekonomisty? • Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z innymi technikami ekonomistami, pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. • Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

 18. Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji: Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Ekonomista: http://www.ekonomista.info.pl/. Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty: http://www.sgh.waw.pl/katedry/krkl/edukacja/. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa: http://orgmasz.cp2.win.pl/mies.htm.

 19. III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: • Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.Technik ekonomista, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, Minister Finansów 2005, http://www.cke.edu.pl/images/stories/Informatoryzaw2005/tech_ekon.pdf. • Karkoszka T., Kulczycka A., Kusina A., Redlich A.: Modułowy program nauczania. Technik ekonomista 341[02],MENiS, Warszawa2004, http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy/technik.ekonomista_341%5B02%5D.pdf. • Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego,MEN, Warszawa 2005, ss. 185-196. • Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technika ekonomisty,MEN, Warszawa,http://www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_341_02.pdf. • Opis zawodów.Technik ekonomista, Kuratorium Oświaty w Katowicach, http://app.kuratorium.katowice.pl. • Akty prawne: • 1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U. 2010 Nr 82, poz. 537). 

 20. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.