Dalyko “Demografija” struktūra: - PowerPoint PPT Presentation

len-horn
dalyko demografija strukt ra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dalyko “Demografija” struktūra: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dalyko “Demografija” struktūra:

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Dalyko “Demografija” struktūra:
222 Views
Download Presentation

Dalyko “Demografija” struktūra:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dalyko “Demografija” struktūra: I. Demografijos samprata ir metodologija: 1.1. Demografijos samprata. 1.2.Gyventojų teorijos. 1.3. Gyventojų tyrimo metodai. 1.4. Demografinė politika. II. Demografinės gyventojų struktūros: 2.1. Demografinės gyventojų struktūros. 2.2. Šeima III. Natūralus ir mechaninis gyventojų judėjimas. Urbanizacija: 3.1. Gyventojų skaičius ir jo kaita. 3.2. Natūralus gyventojų judėjimas. 3.3. Migracijos (mechaninis gyventojų judėjimas). 3.4.Gyventojų ir demografinių rodiklių teritorinė sklaida. 3.5. Urbanizacijos demografiniai aspektai Demografija – 0

 2. 1.1. Demografijos samprata: 1) demografijos apibrėžimas, tyrimo objektas, tikslai ir uždaviniai, struktūra; 2) demografijos ryšys su kitais mokslais; 3) demografija ir gyventojų geografija; 4) demografijos raidos bruožai; 5) Lietuvos demografija. Demografija – 0

 3. Demografijos tyrimo objektas: • Ką tiria demografija? Demografijos pažinimo objektas – gyventojaikaip populiacija. Išimtiniu demografijos tyrimo objektu yra gyventojų reprodukcija (pr. reproduction - atgaminimas). Demografijoje reprodukciją reikia suprasti kaip gyventojų atsinaujinimo procesą. Demografija tiria: – gyventojus tam tikru laiko momentu – gyventojų struktūras (pasiskirstymą pagal lytį, amžių, sveikatingumą, šeiminį statusą), – gyventojų charakteristikas keičiantį gyventojų judėjimą (natūralų ir mechaninį, t. y. natūralų prieaugį ir migracijas), kitaip – demografinius reiškinius. Demografija – 0

 4. Demografijos tikslas: • pažinti gyventojų reprodukcijos dėsningumus Demografijos uždaviniai: • aprašomasis, • teorinis, • metodologinis, • taikomasis Demografija – 0

 5. Demografijos struktūra: • Išskiriamos šios demografijos sritys: • aprašomoji, užsiimanti duomenų apie gyventojus rinkimu ir apibendrinimu; joje labai svarbi metodologija; • teorinė(arba formalioji), aiškinanti gyventojų kaitos dėsningumus; • prie jos priskirtina ir matematinėdemografija, kurianti idealizuotus populiacijos modelius. • mikrodemografija– analizuoja mažas gyventojų grupes (šeimas, nedideles tautines grupes); • istorinė(tiria demografinių reiškinių istoriją); • taikomoji, sprendžianti praktinius (pvz. demografinės politikos) uždavinius. Demografija – 0

 6. Nuo grynosios demografijos atskiriami vadinamiejigyventojų tyrimai. • Tai disciplina, užsiimanti ryšių tarp demografinių reiškinių ir juos sąlygojančių aplinkybių tyrimu. • Pastarojoje atsiranda įvairių tarpdisciplininių šakų (pvz. ekonominė, socialinė demografija, demogeografija, demografinė politika ir kt.). Demografija – 0

 7. Ryšys su kitais mokslais: Ryšius su kitomis disciplinomis nurodo: • demografijos struktūra, uždaviniai – matematika, filosofija, politologija, teise, istorija, sociologija; • demografijos tyrimo objektas – sociologija, biologija, antropologija, etnografija, medicina, psichologija, ekonomika, geografija. Demografija – 0

 8. Demografija ir gyventojų geografija • Gyventojų geografija (= demogeografija) – tai visuomeninės geografijos dalis, tirianti gyventojų ir jų chrakteristikų bei demografinių reiškinių teritorinę diferenciaciją. • Gyventojų geografijos tyrimo objektas –gyventojų, jų chrakteristikų bei demografinių reiškinių sklaida. • Gyventojų geografijos tikslas – gyventojų ir jų chrakteristikų bei demografinių reiškinių sklaidos pažinimas. • Pagrindiniai uždaviniai: teorinis, metodologinis, taikomasis. Demografija – 0

 9. Demografijos vieta geografijos mokslo sistemoje: (pagal: Lienau, 2000, 16) Demografija – 0

 10. Demografijos raidos bruožai I. Ankstyvasis, ikimokslinis laikotarpis: • gyventojų apskaita, surašymai. II. Disciplinos atsiradimo ir formavimosi, mokslinių tyrimų pradžios laikotarpis (nuo XVII a. iki XIX a. pab.): • Politiniai aritmetikai (XVII a., XVIII a. pr.) – John Graunt knyga "Gamtos ir politiniai stebėjimai […] atlikti mirtingumo sąskaitų pagrindu" (1662 m.); William Petty, Gregory King, Johann P. Süssmilch; • Thomas Malthus‘as ir jo pasekėjai; • terminas "demografija": Achille Guillard knyga "Gyventojų statistikos elementai, arba lyginamoji demografija" (1855); • gyventojų apskaitos metodų tobulinims, balansinės gyventojų lygybės (gyventojų skaičiaus pokytis = natūralusis prieaugis + migracijos saldo) suformulavimas. III. Modernusis laikotarpis (nuo XIX a. pab. iki dabar): • specializcija; • gyventojų apskaitos institucionalizavimas ir unifikavimas; • demografinio perėjimo teorijos suformulavimas. Demografija – 0

 11. Lietuvos demografija 1918 – 1940 m.: V. Čepinskis, K. Oželis, K. Pakštas ir kt. 1940 – 1989 m.: • Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Demografijos skyrius (prof. V. Stankūnienė, A. Sipavičienė ir kt.); • Lietuvos MA Ekonomikos institutas, kai kurios kitos valstybinės organizacijos (tuometiniai Plano komitetas, Statistikos valdyba ir kt.). Nuo 1990 m.: • Demografinių tyrimų centras Socialinių tyrimų institute (prof. V. Stankūnienė ir kt.); • Statistikos departamento prie LR Vyriausybės Gyventojų surašymo bei Demografinės statistikos skyriai. • VU, KU ir VDU sociologijos katedros; Tarptautinės migracijos organizacijos atstovybė (doc. A.Sipavičienė). Demografija – 0

 12. Svarbiausi Lietuvos statistikos istorijos žingsniai • 1528 m. pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas visuotinis „žemininkų“ surašymas. • 1861 m. atlikti Vilniaus gubernijos gyventojų religinių ir tautinių santykių tyrimai. • 1897 m. atliktas pirmasis gyventojų surašymas pagal lyties, tikybos, verslo, amžiaus ir kitus požymius. • 1878, 1888 ir 1905 m. atlikti žemės ūkio surašymai. • 1908 m. atliktas pramonės surašymas. • 1919 m. rugsėjo 6 d. įkurtas Bendrosios statistikos departamentas. Direktoriumi paskirtas V. Petrulis. • 1921 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Centralinis statistikos biuras. Direktoriumi paskirtas G. Feterauskas. • 1921 m. gegužės 21 d. paskelbti Centralinio statistikos biuro ir Nuolatinės statistikos komisijos statutai. • 1922 m. Steigiamasis Seimas priėmė Visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo įstatymą; • 1923 m. atliktas pirmasis Visuotinis Lietuvos gyventojų surašymas. • 1923 m. spalio 3 d. prie Centralinio statistikos biuro prijungtas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio statistikos skyrius. • 1924 m. pradėta rengti užsienio prekybos statistika. • 1927 m. pirmą kartą sudarytas Lietuvos mokėjimų balansas. • 1927 m. birželio mėn. 3 d. Centralinio statistikos biuro direktoriumi paskirtas A. Rimka. • 1930 m. birželio 24 d. Ministrų Kabinetas priėmė Valstybės statistikos įstatymą. • 1930 m. įvyko Visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas. 1932 m. jo duomenys paskelbti trimis kalbomis. • 1940 m. prasidėjus sovietinei okupacijai, Lietuvos statistika tapo sovietinės statistikos sistemos dalimi. • 1990 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigtas Lietuvos statistikos departamentas (statistikai vadovavo: V. Jankauskas (1990–1992), V. Trukšinas (1992–1993), K. Zaborskas (1993–1997), P. Adlys (1997–2001), A. Šemeta (2001–2008), V. Lapėnienė (2009–2010). • 1993 m. spalio 12 d. priimtas Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas. • 1995 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos statistikos tarnybos pasirašė Bendrąjį pareiškimą su Eurostatu. • 1999 m. gruodžio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo pakeitimo įstatymas. 1999 m. gruodžio 31 d. jis paskelbtas ,,Valstybės žiniose“ Nr. 114. • 2000 m. Lietuva baigė derybas dėl stojimo į ES derybinės pozicijos 12 skyriaus „Statistika“. • 2001 m. vyko Visuotinis gyventojų ir būstų surašymas. • 2003 m. vyko Visuotinis žemės ūkio surašymas. • 2004 m. Lietuvos statistika tapo Europos Statistikos sistemos (ESS) visateise nare. • 2007 m. lapkričio mėn. Lietuvos statistikai įteiktas atitiktį ISO 9001:2000 reikalavimams patvirtinantis sertifikatas. • 2010 m. liepos 1 d. įsigaliojus pakeistam LR Vyriausybės įstatymui, Statistikos departamentas tapo dalyvaujančia formuojant valstybės politiką finansų ministrui paskirtoje statistikos valdymo srityje ir šią politiką įgyvendinančia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga. Iš http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1161 Demografija – 0

 13. Gyventojų geografija Lietuvoje: P. Gaučas, prof. A. Stanaitis, prof. S. Vaitekūnas Demografija – 0

 14. Literatūra: • Demografijos apibrėžimas, demografijos raida, ryšys su kitais mokslais: Kanopienė, V. (2008). Socialinė demografija. Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas. P. 11-38. Kasnauskienė, G. (2006). Demografijos pagrindai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. P. 10-20. Prakapienė, D. (2007). Demografijos pagrindai, Kaunas: Šviesa. P.6-13. • Kita: Lienau, C. (2000). Die Siedlungen des Ländlichen Raumes, Braunschweig: Westermann. Кваша, А.Я., В.А. Ионцев (1995). Современная демография. Mocква. Demografija – 0