chapter 10 wlan antennas n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Chapter 10 WLAN Antennas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Chapter 10 WLAN Antennas - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Chapter 10 WLAN Antennas. Dr Lami Kaya. Bölüm 10 WLAN Antenleri. WLAN Antenna Basics. Electrical current is created by movement of electrons ( alternating and continous ) back and forth in a wire A wire is designed to control or suppress electric current

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chapter 10 WLAN Antennas' - lelia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wlan antenna basics
WLAN AntennaBasics
 • Electricalcurrent is createdbymovement of electrons (alternatingandcontinous) backandforth in a wire
  • A wire is designedtocontrolorsuppresselectriccurrent
 • Antennas are designed to radiate theelectromagneticfieldcreatedbyelectriccurrent
  • An antenna is designedtofreelyradiate EM waves
wlan anten temelleri
WLAN Anten Temelleri
 • Elektronların bir tel/kablo içinde hareketi ile elektrik akımı
  • Tel/kablo elektrik akımını kontrol etme veya kablo içinde tutmak üzere tasarımlanmıştır
 • Antenler (gönderici/iletici olanlar) elektrik akımıyla oluşan elektromanyetik (EM) alanı yaymak üzere taşarımlanmıştır
  • Bir anten EM dalgalarını serbestçe yaymak üzere tasarımlanmıştır
an antenna radiate how far
An AntennaRadiateHow Far?
 • Radiationdistancedepends on
  • Power of theantenna
  • Frequencyandandwavelength of EM
  • Type of antennaanditscharacteristics
bir anten ne kadar mesafeye yayar
Bir Anten Ne Kadar Mesafeye Yayar?
 • Yayılım mesafesi aşağıdakilere bağlıdır
  • Anten gücü
  • EM’nin frekansı ve dalgaboyu
  • Anten tipi ve karakteristikleri
basic antenna characteristics
BasicAntennaCharacteristics
 • Frequency
 • Gain
 • Power
 • Radiationpattern
 • Polarization
temel anten karakteristikleri
Temel Anten Karakteristikleri
 • Frekans
 • Kazanç
 • Güç
 • Yayılım patterni (desen/örüntü)
 • Polarizasyon (kutuplaşma)
antenna polarization
AntennaPolarization
 • The polarization of an antenna is the orientation of the electric field (E-plane) of the radio wave with respect to the Earth's surface
anten polarizasyonu
Anten Polarizasyonu
 • Bir antenin polarizasyonu, radyo dalgasının elektrik alanının (E-plane) dünya yüzeyine göre oryantasyonu olarak verilebilir
db dbi dbd concepts
dB, dBi, dBdconcepts
 • dB (Decibel)

Ratio of one value to another

 • dBx where x =

m = compared to 1 milliwatt (0 dBm=1 mW)

i = compare to isotropic antenna

d = compared to dipole antenna

w = compared to 1 watt (0 dBw = 1 watt)

db dbi dbd konseptleri
dB, dBi, dBd Konseptleri
 • dB (Decibel)

Bir değerin başka bir değere (referans olarak seçilen) oranı

 • dBxnotasyonunda x =

m =1 milliwattile karşılaştırıldığında (0 dBm=1 mW)

i= isotropic anten ile karşılaştırıldığında

d = dipoleanten ile karşılaştırıldığında

w = 1 wattile karşılaştırıldığında (0 dBw = 1 watt)

antenna gain calculations
AntennaGainCalculations
 • Equivalent (Effective) IsotropicallyRadiatedPower (EIRP)
  • Amount of power that a theoretical isotropic antennawould emit to produce the peak power density observed in the direction of maximum antenna gain.
  • EIRP take into account the losses intransmission line and connectors and includes the gain of the antenna
 • EffectiveRadiationPower (ERP)
anten kazan hesaplamalar
Anten Kazanç Hesaplamaları
 • Equivalent (Effective) IsotropicallyRadiatedPower (EIRP)
  • Maximum (peak) güç yoğunluğu elde etmek için, teorik bir izotropik(isotropic) antenin yayacağı güçtür. Bu güç maximum anten kazancı yönünde gözlenen güç miktarıdır
  • EIRP iletim hattı ve bağlantı için kullanılan öğeler (connectors) hesaba katar ve anten kazancını da dahil ederr
 • Efektif Yayılım Gücü (Effective RadiationPower= ERP)
antenna gain
AntennaGain
 • If the gain of an antenna goes up, the coverage area or angle goes down
 • Coverage areas or radiation patterns are measured in degrees
 • Angles are referred to as beamwidth
  • Horizontal measurement
  • Vertical measurement
anten kazanc
Anten Kazancı
 • Anten kazancı yükselirse, kapsam alanı veya açısı küçülür
 • Kapsam alanı veya yayılım pattern (örgüsü) derece ile ölçülür
 • Açılaraışıngenişliği (beamwidth) de denir
  • Yatay (Horizontal) ölçüm
  • Dikey (Vertical)ölçüm
slide22

Işıngenişliği ve KazançYüksek-kazançlı antenler dar ışıngenişliğine sahiptir ve parazit (interference) alma ihtimali daha düşüktürDüşük-kazançlı antenler geniş ışıngenişliğine sahiptir ve parazit (interference) alma ihtimali yüksektir

isotropic antennas
IsotropicAntennas
 • It can radiate/transmit EM wavesequally (in patternandstrength) in alldirections at once
 • A theoretical isotropic antenna has a perfect 360º vertical and horizontal beamwidth
 • This is a reference for ALL antennas
sotropik isotropic antenler
İsotropik (Isotropic) Antenler
 • Aynı anda bütün yönlere EM dalgaları eşitçe (hem pattern/örgüsel hem de şiddet olarak) yayabilir/iletebilir
 • Teorik bir isotropik anten 360º (dikey ve yatay) mükemmel ışıngenişliğine sahiptir
 • İsotropik anten bütün diğer antenler için bir referanstır
eirp calculation
EIRP Calculation
 • Getthe total outputpower of NIC
  • (frommanufacturer’sdocumentation)
  • Generallystated in dBm
 • Determinetheamount of lossbetweenthetransmitterandtheantenna (cableloss) in dB
 • Gettheantennagain
  • (frommanufacturer’sdocumentation)
  • Typicallystated in dBi

EIRP = NIC Power + AntennaPower – CableLoss

eirp hesaplama
EIRP Hesaplama
 • Ağ arayüz kartı (NIC) toplam çıkış gücünü bul
  • (üretici firma dokümantasyonundan)
  • Geneld, dBm olarak belirtilir
 • Gönderici ile anten arasındaki kayıpları (kablo kayıpları) hesapla (dB olarak)
 • Anten kazancını bul
  • (üretici firma dokümantasyonundan)
  • Genelde, dBi olarak belirtilir

EIRP = NIC Güçü + Anten Gücü – Kablo Kayıpları

eirp calculation example
EIRP Calculation (Example)

EIRP = NIC Power + AntennaPower – CableLoss

Assumethefollowing:

 • NIC Power: 15 dBm
 • AntennaPower: 14 dBi
 • Cablelosses: 4.5 dB

EIRP = 15 + 14 – 4.5 = 24.5 dBm

eirp hesaplama rnek
EIRP Hesaplama (Örnek)

EIRP = NIC Gücü + Anten Gücü – Kablo Kayıpları

Aşağıdakilerin verildiğini farzedin

 • NIC Gücü: 15 dBm
 • Anten Gücü: 14 dBi
 • Kablo Kayıpları: 4.5 dB

EIRP = 15 + 14 – 4.5 = 24.5 dBm

effective radiated power erp
EffectiveRadiatedPower (ERP)
 • Standardized theoretical measurement of RF energy
 • Determined by subtracting system losses and adding system gains
 • ERP takes into consideration
  • transmitter power output (TPO),
  • transmission line attenuation (electrical resistance and RF radiation),
  • RF connector insertion losses,
  • Antenna directivity,
effective radiated power erp1
EffectiveRadiatedPower (ERP)
 • RF enerjinin standardize teorik ölçüsü
 • Sistem kayıplarının çıkarılması ve sistem kazançlarının eklenmesi ile elde edilir
 • ERP aşağıdakileri dikkate alır
  • Gönderici güç çıkışı
  • İletim hatı zayıflamaları/kayıpları (elektriksel dirençve RF radyason),
  • RF bağlantı (connector) kayıpları,
  • Anten yönselliği (directivity)
antenna types
AntennaTypes
 • Directional(limited range of coverage)
  • Highlydirectional
  • Semi-directional
 • Omni(360º coverage) Directional
anten tipleri
Anten Tipleri
 • Yönsel (sınırlı kapsam alanı)
  • Yüksek Yönsel (Highlydirectional)
  • Yarı-yönsel (Semi-directional)5t
 • Omni(360º kapsam) Yönsel
directional antennas
DirectionalAntennas

Transmittedsignalsarebroadcast in a relativelynarrowbeamwidth

Types of directionalantennas

 • Parabolic
 • Patch
 • Sector
 • Yagi-Uda Array (Yagi)
y nsel antenler
Yönsel Antenler
 • Gönderilen/yayılan sinyaller göreceli (relatif) olarak dar bir ışın genişliğinde yayınlanır

Yönsel anten çeşitleri:

 • Parabolic
 • Patch
 • Sector
 • Yagi-Uda Array (Yagi)
smart antennas
SmartAntennas
 • Also known as adaptive array antennas, multiple antennas and recently MIMO
 • Theyare antenna arrays with smart signal processing algorithms used to identify spatial signal signature such as the direction of arrival (DOA) of the signal
 • DOA is used to calculate beamforming vectors, to track and locate the antenna beam on the mobile/target
smart ak ll antenler
Smart (Akıllı) Antenler
 • Aynı zamanda adaptivearray (dizin) antenleri, çoklu (multiple) antenler ve son zamanlarda MIMO olarak da bilinirler
 • Akıllı sinyal işleme algoritmaları kullanılarak gelen sinyalin yönü tesbit edilerek sinyalin mekansal (spatial) imza (signature) elde edilebilir
 • Geliş yönü (DOA) beamforming vektörleri hesaplamalarında, mobil hedef üzerindeki anten ışını (antennabeam) izleme ve yer bulma için kullanılır
how to select an antenna
HowtoSelect an Antenna?

Whenselecting an antennaweshouldlookanswersfor the followinginquiries/questions

 • Does it meets the coverage and capacity requirements?
 • Doestheradiationemanatingfrom an antenna can be distortedbynearbyobjects (metal, trees, buildings, etc)?
 • Arethereanyothersignalsfromothersources?
 • Whatsort of cables & connectorsbeingused?
bir anten nas l se ilmeli
Bir Anten Nasıl Seçilmeli?

Bir anten seçilirken aşağıdaki sorulara cevap aranmalı:

 • Kapsam ve kapasite gerekliliklerinini karşılıyor mu?
 • Antenden yayılan radyasonçevresede bulunan cisimler yüzünden bozulmaya uğrayabilir mi?
 • Başka kaynaklardan gelen sinyaller var mı?
 • Ne çeşit kablo ve bağlantı (connector) kullanılmakta?
antenna installation issues
AntennaInstallationIssues
 • Alignment
 • Cabling
 • Mounting
 • Placement
 • Safety
anten kurulum hususlar
Anten Kurulum Hususları
 • Alignment (karşılıklı hizalama)
 • Kablolama
 • Mounting (Kurulum/Montaj)
 • Placement (Yerleştirme)
 • Safety (Güvenlik)
line of sight

Line of sight!

Line of Sight
 • Obstructionsmight obscure a visual link:
  • Topographic features, such as mountains
  • Curvature of the Earth
  • Buildings and other man-made objects
  • Trees , etc
line of sight g rme cizgisi

Line of sight!

Line of Sight (Görme-Cizgisi)
 • Çeşitli cisimler görsel link (cizgiyi) engelleyebilir:
  • Topografik özellikler, dağ/tepe gibi
  • Yeryüzü kıvrılma/eğrilik
  • Binalar ve diğer insan yapımı cisimler
  • Ağaçlar
safety during installation
SafetyDuringInstallation
 • Avoid metal obstructions
 • Avoidpowerlines
 • Handlingprecautions
 • Installgroundrods
 • Installlightningarrestor
anten kurulumunda g venlik
Anten Kurulumunda Güvenlik
 • Metal engellerden kaçınma
 • Enerji hatlarından (powerlines) kaçınma
 • Dikkatli antene dokunuş (elektrik yük birikmiş olabilir)
 • Topraklama çubuklarının kurulumu
 • Yıldırım korumayı kurma
ad