az el ad sanyagot k sz tette dr t trai t nde k rp tin dr krausz zsuzsanna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az előadásanyagot készítette: Dr. Tátrai Tünde Kárpátiné Dr. Krausz Zsuzsanna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az előadásanyagot készítette: Dr. Tátrai Tünde Kárpátiné Dr. Krausz Zsuzsanna

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 183
Download Presentation

Az előadásanyagot készítette: Dr. Tátrai Tünde Kárpátiné Dr. Krausz Zsuzsanna - PowerPoint PPT Presentation

leland
237 Views
Download Presentation

Az előadásanyagot készítette: Dr. Tátrai Tünde Kárpátiné Dr. Krausz Zsuzsanna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A hatályos és a 2012. január 1-jén hatályba lépő közbeszerzési szabályozás Az előadásanyagot készítette: Dr. Tátrai Tünde Kárpátiné Dr. Krausz Zsuzsanna

 2. A szabályozás rendszere

 3. A szabályozás rendszere hazánkban Változó végrehajtási rendeletek, új felhatalmazó rendelkezése 2003. évi CXXIX. tv a közbeszerzésekről

 4. Új közbeszerzési törvény 2011.

 5. Eljárásszám 1996-2011

 6. Szerződött érték 1996-2011

 7. Cél és szempontrendszer Szociális szempontok átláthatóság Foglalkoztatás növelése EU-értékhatár alatti szabadabb joggyakorlás Adminisztráció csökkentése KKV-k támogatása kiszámíthatóság Körbetartozás elleni küzdelem Verseny tisztasága alkalmazhatóság egyszerűség Környezetvédelem Korrupció elleni küzdelem Teljesítési szakasz Rugalmasság

 8. Módosítás alapja Módosítás dimenziói Tagállami jogösszehasonlítás Európai Bírósági esetjog Hazai gyakorlati tapasztalatok Új törvény Új felhatalmazó rendelkezések Intézményrendszer

 9. A törvény szerkezete

 10. A szabályozás új rendszere Közszolgáltatók eltérő szabályai XIV. fej.

 11. Az új törvény felépítése • I. rész Általános rendelkezések • I. fej Célok, alapelvek • II. fej Értelmező rendelk. • III. fej Személyi és tárgyi hatály • IV. fej Ajánlatkérők és gazdasági szereplők • V. Közzététel és kommunikáció • II. rész EU értékhatárt elérő értékű beszerzések szabályai • VI. A felhívás • VII. Közbeszerzés tárgya, műszaki leírás • VIII. A dokumentáció • XI. Ajánlattevők, részvételre jelentkezők • X. Benyújtás, felbontás • XI. Bírálat • XII. Eljárások fajtái • XIII. Építési koncesszió • XIV. Közszolgáltatók • III. rész Nemzeti eljárásrend • IV. rész Közbeszerzési szerződések • XV. Szerződés • V. rész Jogorvoslat

 12. Egyes ajánlatkérői csoportokra vonatkozó szabályok logikája II. rész III. rész Eljárási szabályok Eljárásfajtás Építési koncesszió XIV. fejezet: közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó sajátos szabályok • Egységes szabályozás ajánlatkérők számára • Építési beruházás esetében közösségi szabályok alkalmazandók

 13. Általános rendelkezések Rész A leírás alapvetően az új szabályozásra épül, a lényeges eltérésekre külön felhívjuk a figyelmet az előző szabályozáshoz képest

 14. 1. Célok, alapelvekI. fejezet • A verseny tisztasága, átláthatóság, nyilvánosság • Közpénzek ésszerű felhasználása- hatékony és felelős gazdálkodás elve • KKV, fenntarható fejlődés, szociális célkitűzések, jogszerű foglalkoztatás • Esélyegyenlőség , egyenlő bánásmód • Jóhiszeműség, tisztesség, rendeltetésszerű joggyakorlás • Egyenlő elbánás • Nemzeti elbánás az EU-ban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára • Az EU –n kívüli ajánlattevők és nem közösségi áruk számára a MK és az EK nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani • Főszabály az eljárás nyelve magyar • A törvény kogens, eltérés csak annyiban lehetséges, ahogyan azt a törvény megengedi

 15. 2. Értelmező rendelkezésekII. fejezet Ajánlattevő – Részvételre jelentkező Alvállalkozó Erőforrást nyújtó szervezet DBR, e-árlejté, e-út Gazdasági szereplő Közbeszerzési eljárás előkészítése – közbeszerzési eljárás megkezdése Támogatás Tárgyalásos eljárás Üzleti titok

 16. Ajánlatkérő, (közös ajánlatkérő) Közös ajánlattevő AT AT >25% Alvállal-kozó <=25% Alkalmasságban segítő szervezet Nem alvállalkozó

 17. A törvény alkalmazási köreIII. fejezet 5. § Ajánlatkérőként meghatározott szervezetek Visszterhes szerződés megkötése céljából Megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása.

 18. A Kbt. szabályozási rendszere • Értékhatárok • Ajánlatkérők • Beszerzés tárgya • Cél: az eljárásfajta meghatározása, amennyiben a tv. hatálya alá tartozik az ajánlatkérő és a beszerzés tárgya

 19. A közbeszerzési eljárások alanyai • Ajánlatkérők • un. „klasszikus” ajánlatkérők – közös ajánlatkérők • un. „közszolgáltatók” • Ajánlattevők • Természetes személyek • Jogi személyek • Jogi személyiség nélküli szervezetek • Konzorciumok

 20. Ajánlatkérők 6. § Minisztérium, központosított közbesz Állam, önkormányzat, költségvetési szerv, közalapítvány Közjogi szervezet In-house – szervezet 9. § (1) bek. k. pont • Közszolgáltatók • Kizárólagos jog (6. § (4) def) vagy • Egyébként is a Kbt. Hatálya alá tartozó szervezet • Amely közszolgáltatói tevékenységet végez 114. § (2) alapján • Támogatott szervezet – több mint 50 % • Önkéntes alkalmazó

 21. Közjogi szervezet közérdekű de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység végzésére hozták létre, vagy ilyen tevékenységet lát el, ha meghatározó befolyással van rá a Kbt. 6. § (1) bek hatálya alát tartozó szervezet Nem lényeges hogy más tevékenységet is ellát

 22. A közbeszerzés tárgyai • Árubeszerzés • Építési beruházás • Építési koncesszió • Szolgáltatás megrendelése • Szolgáltatási koncesszió • Ha több közbeszerzési tárgya van a szerződésnek – a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni

 23. Beszerzés tárgyak és ajánlatkérők kapcsolata

 24. Kivételek 9. §

 25. Általános kivételi kör (9.§) • Minősített adat, nemzetbiztonsági érdek • Védelmi, katonai, rendvédelmi, rendészeti célok • Nemzetközi szerződés, nemzetközi szervezet eljárásrendje • Elektronikus hírközlási szolgáltatás nyújtása, rendelkezésre bocsátása vagy igénybe vétele • Központosított közbeszerzés az igénybe vevők részére • Építési és szolgáltatlási koncesszió – ha közszolgáltatásként a XIV. fejezet alá tartozna • Szolgáltatási koncesszió – Hatóság értesítésével • Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás – külön törvény • In-house megállapodások • Helyi önkormányzat kötelező közoktatási feladatainak ellátása

 26. Általános kivételi kör folyt. Ingatlan vásárlás Értékpapír kibocsátás, eladás, vétel, átruházás Műsorszám vétel, fejlesztés, előállítás Választottbíróság, békéltetés, Munkaszerződés, közszolgálati jogviszony Kutatás-fejlesztési szolgáltatás , ha eredménye nem csak ajánlatkérőnél hasznosul 6. § (1) a)-c) kizárólagos jog alapján nyújtja a szolgáltatás 6. § (1) a)-c) közfeladat végzésének átadása, nyereség nélkül

 27. In-house megállapodások 9. § (1) k) • 1. típus • Klasszikus ajánlatkérő tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel • Közfeladat, közszolgáltatás • Teljes körű ellenőrzési jog, stratégiai célok és döntések alapvető befolyásolása • Adott üzleti év nettó árbevételének 80%-a ajánlatérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik • 2. típus • Klasszikus ajánlatkérő • Több ajánlatkérő tulajdonos • Közfeladat, közszolgáltatás • Teljes körű ellenőrzési jog, stratégiai célok és döntések alapvető befolyásolása • Adott üzleti év nettó árbevételének 80%-a ajánlatérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik • Max 5 évre köthető

 28. A közbeszerzési értékhatárok 10. § • Közösségi – Európai Bizottság állapítja meg • Nemzeti (egyszerű) közbeszerzési – éves költségvetési törvény állapítja meg • Közbeszerzési Hatóság év elején közzéteszi • Közös jellemzők: - alanyonként eltérő - közbeszerzési tárgyanként eltérő - beszerzési tárgycsoporton belül is van eltérés

 29. A szabályozás új rendszere Közszolgáltatók eltérő szabályai XIV. fej.

 30. Értékhatárok – klasszikus ajánlatkérők • Közösségi eljárásrendben • Áru és szolgáltatás beszerzés esetében • 125 000 euró (a korábbi 133 000 euró értékhatár helyett) 32 861 250 Ft; • 193 000 euró (a korábbi 206 000 euró értékhatár helyett) 50 737 770 Ft; • Építési beruházás és építési koncesszió esetében 845 000 euró (a korábbi 5 150 000 euró értékhatár helyett) 1 273 702 050 Ft. • Nemzeti eljárásrendben a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. éviCXXX. törvény 87. §-ának (1) bekezdése értelmében: • árubeszerzés esetében: 8 millió Ft • Építési beruházás esetében: 15 millió Ft • Építési koncesszió esetében: 100 millió Ft • Szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió Ft • Szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió Ft

 31. Értékhatárok - közszolgáltatók Közösségi eljárásrendben • Árubeszerzés :387 000 euró (a korábbi 412 000 euró értékhatár helyett) 101 738 430 Ft • Építési beruházás : 4 845 000 euró (a korábbi 5 150 000 euró értékhatár helyett)1 273 702 050 Ft • Szolgáltatás megrendelése: 387 000 euró (a korábbi 412 000 euró értékhatár helyett) 101 738 430 Ft Nemzeti eljárásrendben • Árubeszerzés 50 millió Ft • Építési beruházás 100 millió Ft • Szolgáltatás megrendelése 50 millió Ft

 32. Becsült érték 11. §-18. § Közbeszerzés megkezdésekor Tárgyáért általában kínált vagy kért ÁFA nélkül számított 12.§-18.§ alapján megállapított Legmagasabb összeg ellenszolgáltatás kell érteni Díj, jutalék az ajánlattevők, jelentkezők részére is beleszámít

 33. Egyes beszerzési tárgyak becsült értéke Áru, melynek tárgya dolog használatára, hasznosítására vonatkozó jog megszerzése Áru vagy szolgáltatás, mely rendszerek, időszakonként visszatérően kötött szerződésre vonatkozik Szolgáltatás, mely nem tartalmazza a teljes díjat Tervpályázat Építési beruházás Keretmegállapodás

 34. Becsült érték – ami tilos 18. § • Részekre bontás • Egybe kell számítani • Hasonló áruk, vagy szolgáltatások amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel • Építési beruházások melyek ugyanazon építési beruházásra vonatkoznak • Kisebb értékű kivétel – külön ábra • Részekre bontáskor a részeket egybe kell számítani • Külképviseletenként ill. országgyűlési képviselőcsoportok részére történő beszerzést külön kell számítani

 35. 18. § (3) bekezdés

 36. Alkalmazandó eljárásrend 19. § -20. § II. rész III. rész Közösségi értékhatár elérő vagy meghaladó Építési koncesszió a XIII. fej szerinti szabály alk Tervpályázat – külön vhr Közszolg – XIV. fej. • Közösségi értékhatár alatt, nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó • 4. melléklet szerinti szolgáltatások • Jogi szolg egyáltalán nem kell közbeszelj. Csak hirdetmény • Szolgáltatás koncesszió

 37. Ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések 21-29. § • Az ajánlatkérő eljárása • Kbt hatály alá tartozás bejelentése • Bonyolítás • Közös ajánlatkérés • Közbeszerzési Hatóság naprakész nyilvántartása ajánlatkérőkről • Ajánlatkérő közbeszerzési szabályzata • Előkészítés, lefolytatás, felelősségi rend, dokumentálási rend, döntésért felelős személy, testület • Közbeszerzés tárgya, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelem • Bírálóbizottság – 3 tag min. • Bírálat, döntési javaslat, jegyzőkönyv • Döntéshozó nem lehet a bb-tagja • Központosított közbeszerzés • Kormány az általa irányított, felügyelt ktgvetésiszervezk, alapított közalapítványok, állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek részére • Eltérő szabályok vhr-ben • 1000 fő lakosnál kisebb – kormány közp. Közb eltérő szabályok vhr-ben • Helyi önkormányzat – helyben központosítás- önkorm. Rend. • Több helyi önkorm – onkorm. Társulási megállap

 38. Összeférhetetlenség 24. § • Összeférhetetlen • Nem vehet részt előkészítésben és lefolytatásban ak. Részéről aki amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlatására bármely okból – különösen gazdasági érdek, vagy más közös érek miatt nem képes • Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban az ak. Által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése a verseny tisztaságának sérelmét eredményezi. • Az ak nevében eljáró vagy eljárásba bevont írásban nyilatkozik összeférhetetlenségéről • Nem összeférhetetlen • Felmérés érdekében kért adatok • Támogatás érdekében kért tájékoztatás

 39. Gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok • Közös ajálattétel 25. § • Képviselő kijelölése- kötelező • Minden nyilatkozat közös • Képviselővel kell kommunikálni • Egyetemleges felelősség • Nem változhat az eredeti felállás ajánlattétel, részvételi jelentkezést követően • 25. %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 26. § • Közös ajánlattevőként való megjelölés kötelező • Nyertes ajánlattevőtől gazdasági társaság alapítása megkövetelhető • Jogi forma, min jegyzett tőke, tev kör, ellenőrzés írható elő

 40. Verseny biztosítása és fenntartott szerződések • Ajánlattevő, részvételre jelentkező nem lehet • Más ajánlattevő vagy részvétlre jelentkező • Mások alvállalkozója • Mások alkalmasságának igazolója 55. § (5) • Tpvt megsértése – jelzési kötelezettség GVH-nak • Fenntartott szerződés • Fenntarthatja vagy köteles fenntartani • Védett foglalkoztató • Külön vhr

 41. V. Fejezet Közzététel és kommunikáció Hirdetmények pontos felsorolás Eredményhirdetés helyett összegezés Eredményhirdetésről szóló tájékoztató – döntést vagy szerződéskötést követő 10 munkanapon belül megküldés (keretmegállapodás negyedévente) Szerződésmódosítás 15 napon belül Hirdetmények Hatóságnak való megküldése elektronikus úton, külön vhr alapján

 42. Kötelező saját közzététel • Saját honlap, vagy Hatóság honlapja, fenntartó honlapja • Közbesz terv, módosítás • In-house szerződés • Előzetes vitarendezéssel kapcs adatok • Jogorvoslat • Kérelem, szerződést engedélyező végzés • Szerződés • Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok • Éves stat összegzés

 43. Előzetes kommunikáció 32. § • Előzetes összesített / Időszakos előzetes tájékoztató közzététel • egy adott évre • Külön hirdetmény szerint • Nincs lefolytatási kötelezettség • Közbeszerzési terv • klasszikus ajánlatkérők számára kötelező • Márc 31-ig • Nyilvános • Nincs lefolytatási kötelezettség

 44. Eljárások dokumentálása 34. §-37. § • Írásban • Közvetlen kézbesítés, fax, e-út (fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy azzal egyenértékű) • Elektronikusan csak külön vhr alapján – nem lehet kötelező kivéte e-árlejtés és DBR • Összes irat 5 évig megőrzendő • Ellenőrzés – megküldeni, vagy hozzáférést biztosítani Főszabály – egyszerű másolat Hiteles, eredeti akkor kérhető, ha követelés érvényesítésére szolgál (bankgarancia) Felelős fordítást is köteles ak elfogadni EU- egyenértékű igazolás elfogadható Nem kérhető, ami magyarul, elektronikusan, hatósági vagy közhiteles elektronikus nyilvántartásban ingyenesen elérhető – Hatóság útmutató Ak egy alkalommal ellenőrzi az adatbázisokat

 45. Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályai II. Rész

 46. VI. Fejezet A felhívás • Az eljárást megindító felhívás tartalma 38. § • Ajánlati felhívás • Részvételi felhívás • Ajánlattételi felhívás • XIV. fej szerinti eljárás közvetlen részvételi felhívás • Esélyegyenlőség biztosítása • Beszerzési tárgy meghatározása • El lehessen dönteni tud-e jelentkezni vagy ajánlatot tenni • Megjelölni 40. § • Azt a részt melyhez alvállalkozó kíván bevonni • Az alvállalkozókat, %-os arányukat a teljesítésben • Támogatás • Megjelölni ha előzetes eljárást folytat • Ha nem kapja meg vagy kisebb összegben – szerződést megkötésétől eltekinthet

 47. Kiegészítő tájékoztatás 44. § • Határidők • Ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal • Gyorsított 4 nappal • Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 3 nappal • Részvételi szakasz 4 nappal kell megadni legkésőbb. • Ha későn érkezik a kérdés • Még megadhatja a választ • Határidőt módosíthat • Nyújtása • Anonym módon, ne derüljön ki ki kérdezett és kinek küldi meg ajánlatkérő • Dokumentáció hibája • Dokumentáción belüli ellentmondás • Hirdetmény és dokumentáció között ellentmondás • Helyszíni bejárás, konzultáció

 48. Összetett feltételrendszer a sikeres közbeszerzéshez Szerződés Bírálati szempont Alkalmassági követelmény Választható kizáró ok Kötelező kizáró ok