kalp f zyoloj s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KALP FİZYOLOJİSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KALP FİZYOLOJİSİ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 44
Download Presentation

KALP FİZYOLOJİSİ - PowerPoint PPT Presentation

lel
1295 Views
Download Presentation

KALP FİZYOLOJİSİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KALP FİZYOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR

 2. Kalp Fonksiyonları • Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir • Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO2’nin dokulardan uzaklaştırılmasında rol oynar • Vücut temperatürünün düzenlenmesine katılır • Hormonların salgılandıktan sonra etki yerlerine ulaştırılmasında yer alır • Tüm bu işlevleri yaparken kalp, kan damarlarından oluşan sistemik dolaşımı ve pulmoner dolaşımı kullanır

 3. Kalp Fonksiyonları • Kan basıncını oluşturur • Kan sirkülasyonunu yönlendirir • Kalp, sistemik ve pulmoner dolaşımı birbirinden ayırır. • Kanın tek yönlü akışını sağlar • Bunda kalp kapakları büyük rol oynar • Kan gereksinimini düzenler • Metabolik ihtiyaçta değişikliğe paralel olarak kontraksiyon gücünü ve kasılma hızını ayarlar

 4. Dolaşım Sistemleri Pulmoner dolaşım Sistemik dolaşım

 5. Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri • Yaklaşık yumruk ölçülerindedir • Şekil • Apex: koni biçiminde yuvarlaktır • Base: Apekse oranla daha düz bir şekildedir • Mediastinumda torasik kavite içinde lokalize olmuştur

 6. Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri

 7. Kalp Duvarı • Üç tabakadan oluşur: • Epicardium:Kalbin yüzeyini kaplayan seröz membrandır • Myocardium:Kalp kasılmasından sorumlu kaslardan oluşan orta tabakadır • Endocardium:Kalbin iç boşluğunu kaplayan en içteki tabakadır

 8. Kalp Duvarı

 9. Kalp Duvarı

 10. Pericardium

 11. Kalp Kası Kalp kası: • Kalp kası iskelet kası gibi ışık mikroskobunda çizgili karakter gösterir. • Çizgili kalp kası,iskelet kasından bazı farklar gösterir: • Daha kısa lif boyu vardır, • Yaklaşık olarak sarkoplazmik retikulumun 1/3 ü mitokondriler tarafından işgal edilmiştir. Bu ise yüksekenerji talebini göstermektedir. • Daha az oranda SR içerir. • Başlangıç kasılması için ektraselüler Ca2+ iyonlarına gereksinim gösterir.

 12. Kalp Kası • Sadece kalpte bulunur • Çizgilidir • Her hücre sadece teknükleos içerir • İnterkalat disk ve gap-junction bulundurur • Kendiliğinden uyarılmaözelliğine sahiptir • Aksiyon potansiyeli uzun sürelidir ve aynı zamanda uzun refraktör periyoda sahiptir • Kontraksiyonu Ca2+ regüle eder

 13. Kalp Kası

 14. Kalp Kası Kalp kası: • Dallanma gösterir, • Tek bir nüklous içerir, • Kas lifleri birbirine interkalat disklerle bağlanır. Bu disklerin içerikleri: • Desmosomla ile iki katlı membran birbirine bağlanır, • Kalpte depolarizan dalgaların hücreden hücreye aktarımından sorumlu gap-junctionları içerir.

 15. Kalp Kası • Uzayıp dallanan her bir kas lifi merkezinde 1 nükleos lokalize olur • Aktin ve miyozin liferi içerir • Intercalate diskler: Özelleşmiş hücre bağlantı yerleridir • Desmosomlar hücreleri birarada tutan gap junctionlar bulundurur • Elektriksel olarak kalp kası tek bir ünite gibi davranır

 16. Kalp kası kontraksiyonu

 17. Kalp kası kontraksiyonu

 18. Uzunluk-Gerim İlişkisi Kalp kası yeterince gerilirse o derecede daha çok kasılabilir. Bu aktin-miyozin çapraz köprülerinin birbiri üzerine binme oranının maksimum olması ile mümkündür. Bu özellik iskelet kasındakine benzerdir.

 19. Kalp

 20. Kalp

 21. Kalp

 22. Kapak fonksiyonları:

 23. Kapak fonksiyonları:

 24. Koroner dolaşım:

 25. Kalp kası lifinde aksiyon potansiyeli:

 26. Kalp Kasında Aksiyon Potansiyeli: • Faz 0: Voltaj-kapılı Na+ kanalları açılır Na+ girişi artar ve depolarizasyon gerçekleşir. • Faz 1: AP pik değere ulaştığında (+20 mV), voltage-gated Na+ kanalları kapanır, K+ kanallarının açılması ile K+ çıkışı artar. • Faz 2: Plato Fazı. Bu fazda hızlı K+ kanalları kapanır ve K+ çıkışı azalır, Ca2+ permeabilitesi artar. (Ca2+ kanallarının açılması ile) • Faz 3: Plato fazı, Ca2+ kanallarının kapanması ve yavaş K+ kanallarının açılması ile sona erer. • Faz 4: K+’un dışarı çıkması ile membran potansiyeli -90 mV düzeyine geri döner.

 27. Refraktor Periyod • Absolute:Kalp kasları yüksek şiddette uyarılara bile duyarsızdır, hiçbir şekilde yanıt vermez • Relative:Kas lifleri birbiri ardına verilen uyarılara karşı cevap verebilir düzeye gelebilir • Uzun refraktör periyod tetanik kontraksiyonların oluşmasını engeller

 28. AP-kontraksiyon ilişkisi: • APiskelet kasında oldukça kısa sürelidir • AP biter bitmez kasılma ölçülebilir • AP kalp kasında uzun sürelidir • AP ve kasılma birbiri üzerine binmiştir. AP bittiğinde aynı zamanda kasılma da sona erer

 29. Kalp ileti sistemi:

 30. Pacemaker potansiyeli:

 31. Kalp Siklusu • Kalp sağ ve solda bulunan iki adet pompadan oluşur. Bu pompaların çalışmasında sağda triküspit solda ise mitral kapak önemli rol oynar • Kalp pompası çalışırken başlıca iki evre meydana gelir: • Sistol→ Kalp kasının kasılması • Diyastol→Kalp kasının gevşemesi • Dolaşım sisteminde kan akışı daima yüksek basınçlı alandan düşük basınçlı alana doğru gerçekleşir • Kalp kontraksiyonu ise basıncı oluşturur

 32. Kalp Siklusu

 33. Kalp Siklusu

 34. Basınç ilişkisi: