lesnictv v esk republice stav k 31 12 2011 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011) - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011). Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Státní lesnická politika. Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011)' - leila-thornton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lesnictv v esk republice stav k 31 12 2011

Lesnictví v České republice(stav k 31.12.2011)

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

st tn lesnick politika
Státní lesnická politika
 • Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství.
 • Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů a lidskou společností o působení státních orgánů k úpravě a dodržování těchto vztahů.
 • Úkolem státní lesnické politiky není řešit jevy probíhající v lese a s nimi spojené problémy, ale pouze jevy problémy a konflikty k nimž dochází ve společnosti ve vztahu k lesům a k lesnímu hospodářství.
 • Obecně formulovaným základním úkolem státní lesnické politiky je zachování lesa, jeho ochrana i všestranný rozvoj a optimální plnění jeho funkcí.
 • Státní lesnická politika používá k realizaci svých cílů donucovací, přesvědčovací a zvelebovací nástroje.
 • (Lesnický naučný slovník 2. díl Praha 1994).
v chodiska pro lesnickou politiku
Východiska pro lesnickou politiku
 • Dlouhodobost
 • Apolitičnost
 • Konzervativní pozice
 • Liberální prostředí
z kladn c le nlp ii

NLP II

PILÍŘ SOCIÁLNÍ

NÁSTROJE

Legislativa

Finanční motivace

Osvěta a poradenství

Úkoly organizační

PILÍŘ EKOLOGICKÝ

NÁSTROJE

Legislativa

Finanční motivace

Osvěta a poradenství

Úkoly organizační

PILÍŘ EKONOMICKÝ

NÁSTROJE

Legislativa

Finanční motivace

Osvěta a poradenství

Úkoly organizační

PILÍŘ KOMUNIKACE

NÁSTROJE

Legislativa

Finanční motivace

Osvěta a poradenství

Úkoly organizační

Základní cíle NLP II
dv roviny
Dvě rovinyPrůběh realizace NLP II

Exekutivní rovina

Doporučení

Expertní rovina

(Koordinační rada)

+

Expertní skupiny

hospod sk politika
Hospodářská politika
 • Obor a nauka zabývající se problémy populačními, výrobními, odbytovými, finančními, komunikačními, obchodně-politickými a legislativními v nejširším smyslu v rozmanitých vztazích kombinacích s ohledem jak na vnitřní, tak i zahraniční vztahy.
 • Sociální a politické změny mají velký vliv na hospodářskou politiku.
 • Vlastní sledování uvedených vztahů se řeší pomocí sledování zákonitostí dějů hospodářského života a jejich usměrňováním (?).

(Lesnický naučný slovník 2. díl Praha 1994).

v chodiska lesnick hospod sk politiky
Východiska lesnické hospodářské politiky
 • Hospodářské odvětví
 • Prodej dříví je zásadní podmínkou existence lesního hospodářství.
 • Parametry vývoje lesnické hospodářské politiky se soustřeďují na produkci dříví a jeho obchodování.
zdroje informac v datov m skladu h l brand s nad labem
ZDROJE INFORMACÍ V DATOVÉM SKLADU ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM

Národní Inventarizace Lesů (NIL)

4letý projekt, 16.250 zkusných ploch v pravidelné síti 2x2 km, na každé ploše bylo přesně změřeno a statisticky vyhodnoceno cca 130 veličin.

Souhrnné informace o lese (SIL)

V SIL je shrnuto 2.550 platných lesních hospodářských plánů (LHP) a 450 lesních hospodářských osnov (LHO)

(2 317 000 porostních skupin, 850 000 porostů, 363 000 dílců)

celkov t ba d v
Celková těžba dříví

Zdroj: ÚHÚL – SIL, ČSÚ

t ebn intenzita v m 3 ha
Těžební intenzita v m3/ha

Zdroj: ÚHÚL – SIL, ČSÚ

porovn n celkov t by s celkov m b n m p r stem cbp a celkov m pr m rn m p r stem cpp
Porovnání celkové těžby s celkovým běžným přírůstem (CBP) a celkovým průměrným přírůstem (CPP)

Zdroj: ÚHÚL – SIL, ČSÚ

t ba nahodil
Těžba nahodilá

Zdroj: ÚHÚL – SIL, VÚLHM

hospod sk v sledky vlastn k les v etn p sp vk na hospoda en v les ch
Hospodářské výsledky vlastníků lesů včetně příspěvků na hospodaření v lesích

Zdroj: ČSÚ

lesnictv a t ba d eva zdroj mf inkasa dan podle k du nace 21000 22000 23000 24000
Lesnictví a těžba dřeva (Zdroj MF)inkasa daní podle kódu NACE (21000, 22000, 23000, 24000)
slide25

PODÍL MECHANIZOVANÉ TĚŽBY NA TĚŽBĚ CELKOVÉ

V ROCE 2009

Zdrojová data poskytl prof. R. Ulrich MU Brno

slide26

POTENCIONÁL MECHANIZOVANÉ TĚŽBY DŘÍVÍ

V NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH STÁTECH

Zdrojová data poskytl prof. R. Ulrich MU Brno

obnova lesa
Obnova lesa

Zdroj: ČSÚ

typ obnovy lesa v
Typ obnovy lesa v %

Zdroj: ÚHÚL - NIL

dlouhodob v voj zastoupen jehli nat ch a listnat ch druh d evin v les ch r v letech 1950 2008
Dlouhodobý vývoj zastoupení jehličnatých a listnatých druhů dřevin v lesích ČR v letech 1950 – 2008

Zdroj: ÚHÚL -SIL

sm en lesn ch d evin d lce 347 251 d lc pr m rn v m ra 7 28 ha
Smíšení lesních dřevin – dílce347 251 dílců - průměrná výměra 7,28 ha

Zdroj: ÚHÚL - SIL

sm en lesn ch d evin porosty 816 180 lesn ch porost pr m rn v m ra 3 38 ha
Smíšení lesních dřevin - porosty816 180 lesních porostů průměrná výměra 3,38 ha

Zdroj: ÚHÚL - SIL

sm en lesn ch d evin porostn skupina 2 351 100 porostn ch skupin pr m rn v m ra 1 17 ha
Smíšení lesních dřevin – porostní skupina 2 351 100 porostních skupin průměrná výměra 1,17 ha

Zdroj: ÚHÚL - SIL

porovn n pod lu jehli nat ch a listnat ch d evin zji t n ho rozd ln mi metodami nil sil rok 2004
Porovnání podílu jehličnatých a listnatých dřevin zjištěného rozdílnými metodami (NIL,SIL) (rok 2004)

Zdroj: ÚHÚL –SIL, NIL

typologick syst m h l
Založen na faktorech přírodního prostředí

klimatické podmínky

půdní a geologické podmínky

vertikální členění lokality

bylinné indikátory (1950 - 1980 cca 50 000 terénních zápisníků)

Lesní typ

Typologický systém ÚHÚL

Agregace SLT

Dřevinná skladba

8

pod l tr n zhodnocen ch u itk z les a ze zalesn n krajiny 32 st t evropy
Podíl tržně zhodnocených užitků z lesů a ze zalesněné krajiny 32 států Evropy
pod l tr n zhodnocen ch slu eb poskytovan ch lesy a ostatn zalesn nou krajinou v 18 st tech evropy
Podíl tržně zhodnocených služeb poskytovaných lesy a ostatní zalesněnou krajinou v 18 státech Evropy
na ka d slo it probl m existuje jednoduch jasn v em srozumiteln a proto patn e en
Na každý složitý problém existuje jednoduché, jasné, všem srozumitelné, a proto špatné řešení.

Děkuji za pozornost

Jaromír Vašíček