hudobn klasicizmus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hudobný klasicizmus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hudobný klasicizmus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Hudobný klasicizmus - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on

Hudobný klasicizmus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hudobný klasicizmus' - leila-arnold


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Klasicizmus je umelecký sloh, ktorý sa v hudbe prejavoval približne v rokoch 1730-1820. Hoci za koniec baroka je považovaná až smrť J. S. Bacha (1750), je nutné si uvedomiť, že bol v svojej dobe považovaný za nemoderného, pretože sa obdobie jeho vrcholnej tvorby prekrýva s tzv. galantným štýlom (v iných umeleckých odvetviach nazývané tiež rokoko) a najmä nastupujúca mladá generácia hudobníkov prinášala nový štýl hudby, ktorý sa dá charakterizovať ako
 • 1: zjednodušenie barokovej prezdobenosti a komplikovanosti a
 • 2: ustálenie pravidiel (týkajúcich sa viacerých oblastí v hudbe).
konkr tne znaky hudobn ho klasicizmu
Konkrétne znaky hudobného klasicizmu:
 • Reforma opery: 1: Ch. W. Gluck- zrovnoprávnenie hudobnej a dramatickej zložky opery. (V baroku začala značne prevažovať hudobná virtuozita nad  hereckou zložkou.)2: G. B. Pergolessi- vznik komickej opery (opera buffa). (V baroku prevažovali antické námety- drámy a tragédie)
 • Oratórium začalo používať aj svetské námety- napr. J. Haydn- Štvoro ročných období. V baroku bolo oratórium typickou chrámovou skladbou. Neskôr  si zachovalo iba vonkajšie znaky- viacčasťové vokálno-inštrumentálne dielo bez dramatickej zložky.
 • Hromadné používanie klavíra- jeho predchodca bolo čembalo, ale neumožňovalo postupnú dynamiku. Bol to tiež klávesový nástroj, ale fungoval na princípe brnkacieho nástroja (klavír- úderový).
 • Zavedenie postupnej dynamiky- teda crescendo a desrescendo. Predtým sa uplatňovala tzv. terasovitá dynamika (skoková), teda náhle zmeny sily zvuku. Táto zmena sa začala uplatňovať v Mannheimskej škole (J. V. Stamic). 
slide4
Ustálenie zloženia orchestra- zvyčajne 30-40 členov. Základ tvoriili sláčikové a drevené dychové nástroje. Z plechových len trúbky a lesné rohy, z bicích len kotly. L. van Beethoven (prechod k romantizmu) rozšíril orchester o nové nástroje a zvýšil počet členov. V baroku sa hudobné nástroje presne neurčovali- obsadenie bolo vždy podľa toho, akí hudobníci boli k dispozícii.
 • Povýšenie komornej hudby na koncertnú úroveň- najmä sláčikové kvarteto (1+2 husle, viola, violončelo) a dychové kvinteto (priečna flauta, hoboj, klarinet, lesný roh, fagot). Predtým boli komorné skupiny používané prevažne v domácom, alebo amatérskom muzicírovaní.
 • Nadvláda homofónie- jedna vedúca melódia sprevádzaná akordmi prevažne založenými na hlavných harm. funkciách (T, S, D), prípadne s prechodmi do príbuzných tónin (Paralelená, Rovnomenná, Dominantá, Subdominantná). Melódia (prevažne sviežeho charakteru a zreteľného členenia (motív, fráza, veta)) je hlavným nositeľom obsahu skladby.
typick hudobn formy
TYPICKÉ HUDOBNÉ FORMY
 • Symfónia- Orchestrálna skladba. Vznikla z talianskej sinfonie. V Mannheimskej škole zavedené pravidlá: 4 časti- Rýchla, Pomalá, Tanečná, Rýchla. V iných oblastiach sa ešte dlho komponovali trojčasťové symfónie podľa barokovej schémy R-P-R.  
 • Sonáta- Skladba pre sólový nástroj, najčastejšie klavír, alebo husle so sprievodom klavíra (ale aj violončelo, hoboj a iné). Pravidlo 3 častí: Expozícia- Rozvedenie- Repríza, pričom expozícia je založená na dvoch navzájom kontrastných (charakter, tónina, tempo) melódiach- témach, v rozvedení sa jedna, alebo obidve témy spracúvajú a v repríze sa zopakuje expozícia, avšak bez kontrastu. V baroku nebol určený počet častí (hoci často bývali tri), takisto existovali sonáty pre rôzny počet sólových nástrojov, napr. triová sonáta- 2 nástroje + BC.
 • Cyklická sonátová forma- rozsiahla (prevažne klavírna) skladba. Má rovnaké časti, ako symfónia. Samotná sonáta tvorí jej prvú časť.
slide6
Sólový koncert- vznikol z barokového concerta grossa. Skladba pre sólový nástroj (najčastejšie husle, klavír, trúbka, violončelo) so sprievodom orchestra. 
 • Rondo- Cyklická skladba založená na opakovanom viac násobnom návrate hlavnej myšlienky- témy po jej striedaní s charakterovo odlišnými časťami- kupletmi.
 • Variácie- Viacčasťová skladba založená na (zvyčajne) úvodnom predvedení témy, jej následnom viacnásobnom predvedení v zmenenej podobe (variácie- tempo, tónina, rytmus, presun melódie do iného hlasu, ....) a záverečnom zopakovaní pôvodnej témy. 
 • Divertimento, Serenáda - voľnejšie (bez prísnych pravidiel, nie pomalšie) formy.
hlavn predstavitelia
Hlavní predstavitelia

Joseph Haydn

(1732-1809)- rakúsky skladateľ

kapelník kniežaťa Esterházyho, typický predstaviteľ klasicistickej symfónie

zakladateľ sláčikového kvarteta nového štýlu (ako koncertné zoskupenie)

podnikol aj dve umelecké cesty do Anglicka, počas jednej z nich ho na jeho vlastné odporúčanie zastupoval Jan Nepomuk Hummel ( rodák z Bratislavy, ktorého kvality sa dnes iba objavujú)

 • Tvorba
 • 104 symfónií ( Londýnska, Oxfordská, S úderom na kotly)
 •  83 sláčikových kvartet
 •  Iné komorné a vokálno- inštrumentálne skladby
 • (Oratóriá: 4 ročné obdobia, 7 slov Vykupiteľových na kríži (a hudbu z neho aj ako sláč. kvarteto))
slide8
WolfgangAmadeusMozart

27. 1. 1756 Salzburg – 5. 12. 1791 Viedeň

rakúsky skladateľ, klavírny virtuóz, jeden z najväčších hudobných géniov  

v štyroch rokoch hrál na klavíri, v šiestich písal svoje prvé skladby a učil sa hrať na husle

v detstve s otcom cestoval po Európe, spoločne so sestrou vystupovali ako zázračné deti

bol veľmi obľúbený v Prahe, pre Prahu zložil operu Don Giovani, ktorú pri premiére dokonca sám dirigoval

zomrel mladý, mal 35 rokov, ale stačil zložiť viac ako 600 skladieb

 • DIELO
 • opery ( Čarovná flauta, Figarova svadba, Don Giovani, ... ) 
 • serenáda Malá nočná hudba
 • koncerty pre klavír, husle, flautu
 • zádušná omša Requiem
 • cirkevné skladby
 • árie, piesne
slide9
LudwigvanBeethoven
 • 9 symfónií (najmä Eroica, Osudová, Pastorálna) 5 klavírnych koncertov
 • Husľový koncert D-durop. 61, 1806
 • Trojkoncert pre klavír, husle a violončelo C-durop. 56, 1804-1805
 • Opera (Fidelio resp. Leonóra), op. 72. Pre túto operu napísal štyri rôzne ouvertúry (tri ouvertúry Leonóra a jednu ouvertúru Fidelio) 1804-1814
 • Hudba k dráme „Egmont“ op. 84, 1809-1810
 • Balety
klasicizmus na slovensku
Klasicizmus na Slovensku
 • Hlavným centrom bola Bratislava. Vytvárajú sa tu kapely: 40 členná kapela Alberta Tešinského, Erdédyho kapela, Grassalkovičova kapela (svetská), Baťányovská kapela (arcibiskupská kapela)
 • Vznikali súkromné operné spoločnosti, obľúbený bol amaterizmus, kapely sa rozpadali a ich členovia potom zakladali kapely po celom SR, hrali sa diela od majstrov viedenských, českých.
 • Komponovali sa symfónie, sonáty, koncerty, divertimentá, opery, melodrámy, duchovné diela.
slide11
Anton Zimmermann pôsobil u Baťányho, tvoril duchovné diela.
 • Juraj Družecký trubkár, pôsobil u Grassalkoviča.
 • Jozef Chudý u Erdédyho
 • Ján Batka – mestský archivár
 • HeinrichClein, František Riegler
 • Ján NepumukHummel – narodil sa v BA, tvoril symfónie, klavírne diela, Rondá.
 • Ján Matejovič, Heinrich Jozef Schenn.
 • Cirkevná tvorba sa tvorila v kláštoroch - organisti: Eugen Jančík, Ľudovít Skalník.
 • JohannMatthiasSperger bol vrcholný klasik, kontrabasista, napísal 32 symfónií.