Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach
Download
1 / 36

25 listopada 2010 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach. Tyskie Dotacje 2011. 25 listopada 2010 r. O czym będziemy mówić?. Priorytetowe obszary współpracy oraz zadania publiczne przewidziane do realizacji w ramach współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '25 listopada 2010 r.' - leif


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
25 listopada 2010 r

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach

Tyskie Dotacje 2011

25 listopada 2010 r.


O czym b dziemy m wi
O czym będziemy mówić?

 • Priorytetowe obszary współpracy oraz zadania publiczne przewidziane do realizacji w ramach współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymiw roku 2011.

 • Ramowy harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011.

 • Inne tryby przekazywania dotacji (małe granty, wspieranie sportu).

 • Komisje konkursowe:

  • tryb pracy, kryteria oceny i procedura oceniania złożonych ofert,

  • udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych

 • Oferta Inkubatora na rok 2011.


25 listopada 2010 r

I.

Priorytetowe obszary współpracy

oraz zadania publiczne na rok 2011


25 listopada 2010 r

II.

Ramowy harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011


Pomoc spo eczna s 1 3
POMOC SPOŁECZNA – s. 1/3

 • prowadzenie Ośrodków Wsparcia, które obejmą swoją pomocą do 85 osób starszych, tj. po 60 roku życia

  Termin ogłoszenia: listopad 2010 r.

  Środki: 164 250 zł

  Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

 • prowadzenie programów edukacyjno – integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych a także niepełnosprawnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej

  Termin ogłoszenia: listopad 2010r.

  Środki: 40 000 zł

  Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia


Pomoc spo eczna s 2 3
POMOC SPOŁECZNA – s. 2/3

 • prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki

  Termin ogłoszenia: listopad 2010 r.

  Środki: 137 800 zł

  Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

 • prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

  Termin ogłoszenia: listopad 2010 r.

  Środki: 20 000 zł

  Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia


Pomoc spo eczna s 3 3
POMOC SPOŁECZNA – s. 3/3

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

 • organizacja imprez integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich sprawnych rówieśników,

 • organizacja imprez integracyjnych w ramach „Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych”,

 • prowadzenie programu dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Tychy z zakresu rehabilitacji społecznej;

  Termin ogłoszenia: styczeń 2011 r.

  Środki: 41 200 zł

  Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

 • realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

  Termin ogłoszenia: listopad 2010 r.

  Środki: 18 000 zł

  Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia


Przeciwdzia anie uzale nieniom i patologiom spo ecznym s 1 3
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – s. 1/3

 • prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej

  Środki: 219 240 zł

 • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

  Środki: 1 474 774 zł

 • prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień

  Środki: 107 500 zł

  Termin ogłoszenia: listopad 2010r.

  Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia


Przeciwdzia anie uzale nieniom i patologiom spo ecznym s 2 3
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – s. 2/3

 • prowadzenie działań abstynenckich, w tym wspieranie działalności klubu abstynenta, prowadzenie obozów terapeutycznych oraz organizacja imprez sportowych, kulturalnych, itp. mających na celu promowanie stylu życia wolnego od uzależnień lub podtrzymywanie abstynencji osób uzależnionych od alkoholu

  Środki: 39 000 zł

  Termin ogłoszenia: listopad 2010 r.

 • organizacja obozów i kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z grup ryzyka (WAKACJE 2011)

  Środki: 65 000 zł

 • organizacja działań dla dzieci i młodzieży promujących wolne od uzależnień formy spędzania czasu wolnego (WAKACJE 2011)

  Środki: 10 000 zł

  Termin ogłoszenia: marzec/kwiecień 2011 r.

  Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia


Przeciwdzia anie uzale nieniom i patologiom spo ecznym s 3 3
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – s. 3/3

 • prowadzenie programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych

  Środki: 43 000 zł

 • prowadzenie programu profilaktycznego poszerzającego kompetencje społeczne dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Środki: 40 000 zł

  Termin ogłoszenia: listopad 2010r.

  Odpowiedzialni: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia


Ochrona i promocja zdrowia
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA – s. 3/

 • organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych realizowanych w formie programów profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych dla mieszkańców miasta Tychy

  Termin ogłoszenia: styczeń 2011r.

  Środki: 30 000 zł

  Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

 • prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7-go roku życia

  Termin ogłoszenia: styczeń 2011r.

  Środki: 10 000 zł

  Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia


Ekologia i ochrona zwierz t oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

 • „Skarby natury – ptaki w mieście Tychy”

  Środki: 15 000 zł

  Termin ogłoszenia: marzec/kwiecień 2011 r.

  Odpowiedzialny: Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Kultura sztuka ochrona d br kultury i dziedzictwa narodowego
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 • Tyskie Inicjatywy Kulturalne

  Termin ogłoszenia: grudzień 2010 r.

  Środki: 50 000 zł

  Odpowiedzialny: Miejskie Centrum Kultury


Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NARODOWEGO

 • organizacja imprez rekreacyjno-sportowych

  Środki: 50 000 zł

 • organizowanie zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52

  Środki: 50 000 zł

 • organizowanie zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131

  Środki: 30 000 zł

  Termin ogłoszenia: grudzień 2010 r.

  Odpowiedzialny: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji


25 listopada 2010 r

III. NARODOWEGO

Inne tryby przekazywania dotacji


25 listopada 2010 r

MAŁE GRANTY NARODOWEGO

Tryb:

Art. 19a.  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 • działania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz młodzieży i dorosłych

  Środki: 75 000 zł

  Odpowiedzialny: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

 • edukacja ekologiczna

  Środki: 10 000 zł

  Odpowiedzialny: Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  Termin składania wniosków: cały rok 2011 do wyczerpania środków


25 listopada 2010 r

SPORT NARODOWEGO

Tryb:

Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego  wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy (projekt)(na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857)

 • projekty w zakresie rozwoju sportu

  Środki: 600 000 zł

  Termin składania wniosków na 2011 r.: do 14 dni od daty wejścia w życie uchwały

  Odpowiedzialny: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji


25 listopada 2010 r

IV. NARODOWEGO

Komisje konkursowe


Tryb powo ywania i zasady dzia ania komisji k onkursowych
Tryb powoływania i zasady działania NARODOWEGOkomisji konkursowych

 • Komisje konkursowe każdorazowo powołuje Prezydent w drodze zarządzenia.

 • Komisje konkursowe:

 • dokonują oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert,

 • proponują wysokości dotacji na finansowanie bądź dofinansowanie realizacji ofert ocenionych pozytywnie,

 • uzasadniają wybór bądź odrzucenie każdej oferty.

 • Komisje konkursowe działają w oparciu o regulamin, który określa szczegółowy sposób wyboru ich członków, zadania oraz tryb pracy, a także kryteria oceny i procedurę oceniania złożonych ofert.


Sk ad komisji konkursowej z prawem g osu
Skład komisji konkursowej – z prawem głosu NARODOWEGO

co najmniej:

 • właściwy resortowo Zastępca Prezydenta lub inna osoba wskazana przez Prezydenta – jako Przewodniczący Komisji,

 • Naczelnik wydziału merytorycznego lub Dyrektor jednostki merytorycznej lub inna osoba wskazana przez Prezydenta – jako Zastępca Przewodniczącego Komisji,

 • 1 pracownik wydziału lub jednostki merytorycznej – jako Sekretarz Komisji,

 • jeśli jednostka merytoryczna nie jest dysponentem dotacji, to dodatkowo 1 przedstawiciel dysponenta dotacji – jako członek Komisji,

 • 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie – jako członkowie Komisji.


Przedstawiciele ngo w komisji konkursowej
Przedstawiciele NGO w komisji konkursowej NARODOWEGO

 • Organizacje pozarządowe zgłaszają swoich przedstawicieli do komisji konkursowych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, które jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.ngo.umtychy.pl.

 • Ogłoszenie, o którym mowa zawiera w szczególności: odniesienie do otwartego konkursu ofert, którego dotyczy, informację o terminie, miejscu i formie zgłaszania kandydatów oraz minimalne wymagania wobec kandydatów.

 • Wszyscy członkowie komisji konkursowych przed przystąpieniem do oceny złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o bezstronności.


Zg oszenie przedstawiciela ngo do komisji konkursowej
Zgłoszenie przedstawiciela NGO do komisji konkursowej NARODOWEGO

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kandydata,

 • nazwa oraz dane identyfikacyjne organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata,

 • wskazanie głównych obszarów działalności statutowej organizacji pozarządowej w ramach priorytetowych obszarów współpracy określonych w Programie Współpracy oraz głównych grup docelowych prowadzonej działalności,

 • uzasadnienie kandydatury uwzględniające kwalifikacje i doświadczenie kandydata w zakresie problematyki związanej z zadaniami konkursowymi oraz doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

 • podpis osoby lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.

  Czynności związane z ogłoszeniem naboru oraz wyborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych prowadzą wydziały i jednostki merytoryczne.


Tryb pracy komisji konkursowej s 1 2
Tryb pracy komisji konkursowej – s. 1/2 NARODOWEGO

 • Po upływie terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu konkursowym, Sekretarz Komisji, pod nadzorem Zastępcy Przewodniczącego Komisji dokonuje otwarcia kopert oraz sprawdza kompletność określonych w ogłoszeniu konkursowym załączników oraz potwierdzeń zgodności z oryginałem kopii załączonych dokumentów.

 • W przypadku stwierdzenia braków w załącznikach do oferty, Sekretarz telefonicznie lub e-mailowo wzywa podmioty biorące udział w konkursie do ich uzupełnienia w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania.

 • Nie dopuszcza się zmian w treści oferty.

 • Po uzupełnieniu braków Sekretarz sporządza notatkę z przeprowadzonych czynności.


Tryb pracy komisji konkursowej s 2 2
Tryb pracy komisji konkursowej – s. 2/ NARODOWEGO2

 • Wszystkie oferty są przez Sekretarza skanowane i przesyłane drogą elektroniczną wraz z kartą oceny formalnej i merytorycznej do wszystkich pozostałych członków Komisji, najpóźniej 2 dni robocze przed posiedzeniem Komisji w celu zapoznania się z ich treścią oraz kryteriami oceny.

 • Posiedzenie Komisji odbywa się w wyznaczonym przez Przewodniczącego terminie, nie późniejszym niż określony w ogłoszeniu konkursowym termin rozstrzygnięcia konkursu.


Procedura oceniania ofert
Procedura oceniania ofert NARODOWEGO

 • Komisja dokonuje kolejno oceny formalnej oraz merytorycznej ofert w sposób kolegialny.

 • Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.

 • Do ważności podejmowanych przez Komisję rozstrzygnięć wymagana jest obecność więcej niż połowy jej składu.

 • Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty w ramach każdego zadania konkursowego, jeżeli Komisja uzna, że oferty są wobec siebie komplementarne, zadanie będzie w ten sposób efektywniej realizowane, a ogłoszenie konkursowe nie wyklucza takiej możliwości.

 • W przypadku wyboru kilku ofert, których suma wnioskowanych kwot dotacji przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację danego zadania konkursowego, Komisja może zmniejszyć wysokości proponowanych dotacji, stosownie do posiadanych środków oraz wskazać na jakie pozycje kosztorysowe mają być one przeznaczone.


25 listopada 2010 r

Oferta zostaje odrzucona w szczególności z powodu: NARODOWEGO

 • negatywnej oceny formalnej, tj. niespełnienia któregokolwiek z kryteriów formalnych,

 • negatywnej oceny merytorycznej, tj. nie uzyskania minimalnej wymaganej liczby punktów.

  Pamiętajmy!

  Oferta oceniona pozytywnie, tj. taka która nie została odrzucona z przyczyn określonych powyżej, może nie uzyskać dotacji z powodu wyczerpania środków bądź uzyskać dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, stosownie do posiadanych środków.


Ocena formalna
Ocena formalna NARODOWEGO

 • W ramach oceny formalnej potwierdza się spełnienie wymogów formalno-prawnych wobec oferenta oraz oferty, określonych w ustawie, przepisach wykonawczych do ustawy, Programie Współpracy oraz ogłoszeniu konkursowym.

 • Ocena formalna odbywa się w oparciu o kryteria oceny formalnej ofert

 • Oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne podlegają ocenie merytorycznej


Kryteria oceny formalnej
Kryteria oceny formalnej NARODOWEGO

 • oferent jest uprawniony do udziału w konkursie,

 • oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

 • oferta jest złożona na właściwym formularzu,

 • wszystkie wymagane pola w formularzu zostały wypełnione,

 • oferta została podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta,

 • zadanie konkursowe, na realizację którego złożono ofertę jest zgodne z celami statutowymi oferenta,

 • zadanie opisane w ofercie jest zgodne z ogłoszeniem konkursowym,

 • złożono wszystkie określone w ogłoszeniu konkursowym załączniki do oferty,

 • załączone do oferty kopie dokumentów zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.


Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna NARODOWEGO

 • Ocena merytoryczna polega na przyznaniu ofertom określonej liczby punktów w zależności od stopnia spełnienia przez nie poszczególnych kryteriów merytorycznych


Kryteria oceny merytorycznej
Kryteria oceny merytorycznej NARODOWEGO

Podstawowe kryteria oceny ofert zostały określone w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kryteria oceny merytorycznej wraz ze skalą punktową zawarte są każdorazowo w ogłoszeniu konkursowym.


Kryteria oceny merytorycznej1
Kryteria oceny merytorycznej NARODOWEGO

Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt2 ustawy (wspieranie), uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.


25 listopada 2010 r

V. NARODOWEGO

Oferta Inkubatora na rok 2011


Oferta inkubatora na rok 2011
Oferta Inkubatora na rok 2011 NARODOWEGO

 • Ankieta – jakie szkolenia w roku 2011?

 • Konkurs na dodatkowe wsparcie

 • Zapraszamy na Seminarium „Wolontariat – bezcenny dar” 15 XII 2010 r.

 • Warsztaty: prawo i księgowość

 • Zdjęcia: marketing

 • Zapisy na doradztwo bieżące i sale

 • Godziny otwarcia Inkubatora