Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wat is het CJG? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wat is het CJG?

Wat is het CJG?

141 Views Download Presentation
Download Presentation

Wat is het CJG?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wat is het CJG? Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, gericht op kinderen, jeugd en hun ouders, verzorgers

  2. Doelstellingen CJG • Bieden van een inloopmogelijkheid voor alle vragen op gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning • Bieden van laagdrempelig advies en ondersteuning, gericht op zelfredzaamheid • Het tijdig in beeld brengen van kinderen, jeugdigen en gezinnen met risico’s en problemen • Het tijdig bieden van hulp om het ontstaan van (escalatie van) problemen te vermijden • Het voorzien in effectieve coördinatie van zorg: 1 gezin, 1 plan

  3. TRANSITIE JEUGDZORG Per 1 januari 2015

  4. Doelen • Bezuiniging van netto 450 miljoen (15%) • Van zorg veraf naar preventie, ondersteuning en zorg dichtbij in de buurt • Geen verkokering van instellingen • Samenhang met andere stelselwijzigingen (oa. passend onderwijs) • Één gezin, één plan, één regisseur • Bundeling financieringsstromen

  5. Sociale wijkteams • Purmerend heeft 4 sociale wijkteams • Overwhere/Wheermolen • Gors/Centrum • Purmer Noord en Zuid • Weidevenne

  6. Wat is belangrijk in de transitie • Regionale samenwerking! • AMHK • Gesloten jeugdhulp • Bepaalde vormen van gespecialiseerde zorg • Jeugd GGZ: gisteren door eerste kamer besloten dat deze transitie doorgaat!! Hoe gaat dit vorm krijgen?

  7. Gemeente Wormerland • Raad besluit volgende week aanbesteding jeugdteam • Wie wordt trekker • Daarna invulling en proef draaien • Centrum JONG blijft voor de preventie

  8. Vragen ??????