Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het dko infosessie 25 augustus 2014 - PowerPoint PPT Presentation

leia
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het dko infosessie 25 augustus 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het dko infosessie 25 augustus 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het dko infosessie 25 augustus 2014

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
152 Views
Download Presentation

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het dko infosessie 25 augustus 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het dkoinfosessie 25 augustus 2014

 2. Kunstonderwijs op maat

 3. Kunstonderwijs op maat • Situatieschets: Lise Lise is 11 jaar en heeft een mentale beperking. Sinds 2 jaar gaat ze naar de academie, ze zingt graag en goed. Vorig jaar behaalde ze 80% voor haar examen stemvorming. Met algemene muzikale vorming heeft Lise het moeilijker: ze dubbelt, en ook dit schooljaar zal wellicht niet slagen ondanks heel wat bijkomende oefeningen en bijlessen. Die fa-sleutel krijgt ze maar niet onder knie.

 4. Kunstonderwijs op maat Vóór 2014-2015: • De academie schrijft Lise in als vrije leerling in het vak stemvorming • De academie ontvangt geen omkadering (AMV = telvak) Vanaf 2014-2015 • Lise volgt een individueel aangepast curriculum, met een aangepast lessenrooster en doelen die haalbaar zijn voor haar • De academie ontvangt dezelfde omkadering als wanneer Lise alle vakken zou volgen

 5. Aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: uitgangspunten VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 2009 Personen met een handicap hebben het recht om op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het is aan de omgeving om zich aan te passen aan de persoon en niet andersom. Gevolgen voor heel het onderwijs, ook het deeltijds kunstonderwijs


 6. Aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: uitgangspunten Alle leerlingen volgen zoveel mogelijk het gemeenschappelijke curriculum = vakken en studietijd (minimumlessenrooster en de lestijden) en bereiken de doelen die in de (minimum)leerplannen zijn bepaald al dan niet met aanpassingen In tweede instantie: individueel aangepast curriculum

 7. Aanpassingen aan het gemeenschappelijke curriculum • Academie levert ‘redelijke inspanningen’ zodat de leerling alle vakken kan volgen en de (minimum)leerplandoelen bereiken • Redelijk= afweging van de haalbaarheid in samenspraak met de leerling (en zijn ouders)

 8. Aanpassingen aan het gemeenschappelijke curriculum • Voorbeelden • Leerling krijgt meer tijd voor een bepaalde opdracht • Leerling mag bepaalde hulpmiddelen gebruiken • Leerkracht gebruikt een aangepaste methode • Evaluatie in een aangepaste vorm • Remediërende lessen

 9. Individueel aangepast curriculum • Doelgroep • Startvoorwaarden • Uittekenen van een individueel aangepast curriculum • Duur • Financierbaarheid • Attestering • Administratieve verwerking

 10. Individueel aangepast curriculum • Doelgroep • Startvoorwaarden • Uittekenen van een individueel aangepast curriculum • Duur • Financierbaarheid • Attestering • Administratieve verwerking

 11. Doelgroep • Jongeren: verslag buitengewoon onderwijs (al dan niet ingeschreven in buo) • Volwassenen: attest Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) • Wie geen van beide documenten kan voorleggen: evtl. aanpassing gemeenschappelijk curriculum • Leerlingen uit buitenland of Franstalige en Duitstalige Gemeenschap: individueel aangepast curriculum kan mits voorleggen gelijkaardig document van land of gemeenschap van herkomst

 12. Individueel aangepast curriculum • Doelgroep • Startvoorwaarden • Uittekenen van een individueel aangepast curriculum • Duur • Financierbaarheid • Attestering • Administratieve verwerking

 13. Startvoorwaarden • Overleg : leerling, ouders, betrokken leerkrachten, directeur • Motivatie a.d.h.v. (minimum)leerplannen, verslag buo, gegevens VAPH

 14. Individueel aangepast curriculum • Doelgroep • Startvoorwaarden • Uittekenen van een individueel aangepast curriculum • Duur • Financierbaarheid • Attestering • Administratieve verwerking

 15. Uittekenen individueel aangepast curriculum • Afwijkingen van de reguliere organisatie van de opleidingen zoals bepaald in de organisatiebesluiten: doelen, lessenroosters, lestijden, groeperingsvoorwaarden, toelatings- en overgangsvereisten, evaluatie • Ontwikkelingsgerichtheid • Hulp van pedagogische begeleidingsdiensten • Evt. contact met school bao of so, CLB, zorgvoorziening • Niet opsturen, wel inzage van verificatie en inspectie

 16. Uittekenen individueel aangepast curriculum = maatwerk

 17. Afwijkingen van regelgeving Mogelijke afwijkingen: • aangepaste doelen: let wel altijd in relatie met gemeenschappelijke curriculum! • bepaald vak niet volgen • minder of meer lestijden besteden aan een vak • samen les volgen met leerlingen van andere klasgroep • andere graad of leerjaar • aangepaste evaluatie Niet mogelijk: afwijken van minimale instapleeftijd 6 of 8 jaar

 18. Ontwikkelingsgerichtheid • Gericht op leerwinst • Leerproces nauwgezet opvolgen • Didactisch en pedagogisch aangepaste leeromgeving • Evt. organisatorische maatregelen

 19. Individueel aangepast curriculum • Doelgroep • Startvoorwaarden • Uittekenen van een individueel aangepast curriculum • Duur • Financierbaarheid • Attestering • Administratieve verwerking

 20. Duur • Afgebakend leertraject met begin en eindpunt • Leerling start in een bepaalde graad in en bepaald leerjaar en doorloopt de verschillende leerjaren • Max. één jaar langer dan reguliere graad • Bv. lagere graad muziek: L1 L2 L3 L4 (L5) • Bv. middelbare graad BK: L1 L2 L3 L4 L5L6 (L7) • Leerling kan niet overzitten (cf. doelen op maat)

 21. Individueel aangepast curriculum • Doelgroep • Startvoorwaarden • Uittekenen van een individueel aangepast curriculum • Duur • Financierbaarheid • Attestering • Administratieve verwerking

 22. Financierbaarheid • Financierbaar voor de duur van de graad + max. 1 leerjaar • Aanwendingspercentage voor vrijstelling niet van toepassing → leerlingen die één of meer vakken niet volgen, blijven in gelijke mate financierbaar

 23. Individueel aangepast curriculum • Doelgroep • Startvoorwaarden • Uittekenen van een individueel aangepast curriculum • Duur • Financierbaarheid • Attestering • Administratieve verwerking

 24. Attestering • Op het einde van elke graad krijgt de leerling een leerbewijs • Alle doelen die de leerling verworven heeft • Vermelding dat een evaluatie heeft plaats gevonden

 25. Zending ESD • Financieringscode 15 • Leerlingen die één of meer vakken niet volgen krijgen vrijstellingscode 4

 26. Individueel aangepast curriculum verplicht? • Leerling met individueel aangepast curriculum in bao of so kan in dko wel gemeenschappelijk curriculum volgen • Regeling schept mogelijkheden, geen afdwingbaar recht (inschrijvingsrecht dko ontbreekt) • Academie schat in of de inspanningen die nodig zijn om de opleiding voor die leerling te organiseren ‘redelijk’ zijn

 27. Samenvattend stroomschema Geen aanpassingen Leerling met specifieke onderwijs-behoeften binnen het gemeenschappelijk curriculum Aanpassingen nee Leerling buo of VAPH ja individueel aangepast curriculum