latex n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LATEX PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 40
Download Presentation

LATEX - PowerPoint PPT Presentation

lei
236 Views
Download Presentation

LATEX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LATEX Bogumił Mazurek

 2. POLECENIA PODZIAŁU pol_podz [poz_sptr]{nagłówek} pol_podz*{nagłowek} Wariant z gwiazdką pomija numerację jednostki podziału, nie zwiększa licznika i nie tworzy pozycji spisu treści!

 3. pol_podz Jedno z następujących poleceń: \part \section \subsubsection\subparagraph\chapter \subsection \paragraph Każda jednostka podziału musi być zawarta w jednostce bezpośrednio wyższego rzędu, z tym że \part jest jednostką opcjonalną. Klasa dokumentu article nie ma polecenia \chapter.

 4. pol_podz Jedno z następujących poleceń: \part{} \section{} \subsubsection{} \subparagraph{} \chapter{} \subsection{} \paragraph{} Każda jednostka podziału musi być zawarta w jednostce bezpośrednio wyższego rzędu, z tym że \part jest jednostką opcjonalną. Klasa dokumentu article nie ma polecenia \chapter.

 5. poz_sptr Tworzy pozycję spisu treści. Jest argumentem ruchomym. Jeśli jest opuszczony, to jego rolę przejmuje argument nagłówek. nagłówek Tytuł jednostki podziału. Jeśli argument poz_sptr jest opuszczony, to nagłówek jest argumentem ruchomym przekazującym pozycję spisu treści.

 6. Przykład: Gnu i gzy przez wieki\subsection*{Gnu i gzy przez wieki} Badając owady zachowaneBadając owady zachowane w bursztynie… w~bursztynie…

 7. SPIS TREŚCI Polecenie \tableofcontents tworzy spis treści. Robi on 2 rzeczy: • Powoduje, że Latex zapisze nowy plik toc – to znaczy plik o tym samym rdzeniu nazwy co plik źródłowy i rozszerzeniu toc – zawierający informację potrzebną do utworzenia spisu treści. • Czyta informację z poprzedniej wersji pliku toc, aby utworzyć kompletny i odpowiednio zatytułowany spis treści.

 8. Polecenia: \listoffigures – tworzy spis ilustracji i zapisuje w pliku o rozszerzeniu .lof \listoftables – tworzy spis tablic i zapisuje w pliku o rozszerzeniu .lot

 9. Spis treści, ilustracji czy tablic skonstruowany na podstawie informacji zawartej w aktualnej wersji tego pliku jest drukowany w miejscu wystąpienia odpowiedniego polecenia. Pozycje spisu treści są tworzone przez polecenia podziału, a pozycje spisu ilustracji lub tablic – przez polecenia \caption w otoczeniach figure lub table.

 10. Następujące polecenia również tworzą pozycje spisów. \addcontentsline{plik}{jedn_podz}{pozycja} Dopisuje nową pozycję do wyszczególnionego spisu.

 11. Plik Rozszerzenie nazwy pliku, do którego ma być wpisana informacja toc (dla spisu treści), lof (dla spisu ilustracji) lub lot (dla spisu tablic).

 12. jedn_podz Narzuca układ edytorski pozycji spisu. Argument ten powinien mieć jedną z następujących postaci, zależnie od wartości argumentu plik: toc: nazwa jednostki podziału, na przykład part lub subsection lof: figure lot: table W tym argumencie nie występuje znak \.

 13. pozycja Tekst pozycji spisu. Jest to argment ruchomy. Aby został wygenerowany wiersz z numerem jednostki podziału, ilustracji lub tablicy, pozycja musi mieć postać \protect\numberline{num_poz}{nagłówek} Gdzie num_poz jest numerem, a nagłówek tytułem jednostki podziału lub podpisem ilustracji lub tablicy.

 14. \addtocontents{plik}{tekst} Dopisuje tekst (lub polecenie formatujące) bezpośrednio do pliku, który tworzy spis treści, ilustracji lub tablic. plik Rozszerzenie nazwy pliku, do którego ma być wpisywana informacja: toc (dla spisu treści), lof (dla spisu ilustracji) lub lot (dla spisu tablic). tekst Informacja, która ma być wpisana. Jest to argument ruchomy.

 15. W spisie treści: Gnu………………………………37 ↕2ex 2.2x Gzy………………………...37 2.3 Gnaty gnu i gzy w gnejsie..37 W tekście (na stronie 37): 2.3 Owady i kopytne w… \addcontentsline{toc} {subsection}{Gnu} \addtocontents{toc} {\protect\vspace {2ex}} \addcontentsline{toc} {subsection}{\protect \numberline{2.2x}{Gnu}} \subsection[Gnaty gnu i gzy w~gnejsie]%{Owady i kopytne w…} Przykład

 16. \appendix Deklaracja ta zmienia sposób numeracji jednostek podziału. W standardowej klasie dokumentów article podrozdziały stanowiące dodatki są numeowane literami A, B itd.., W klasach raport oraz book rozdziały stanowiące dodatki sa numerowane literami A, B itd.., a numer rozdziału w tytule jest drukowany w postaci „Dodatek A”, „Dodatek B” itd.. Polecenie \appendix nie tworzy żadnego tekstu i nie wpływa na numerację części (\part).

 17. Parametry układu typograficznego parametry te decydują, które jednostki podziału są numerowane i wymienione w spisie treści. Każda jednostka podziału ma numer poziomu. Wszystkie klasy: podrozdziały (\section) - poziom 1 punkty (\subsection) - poziom 2 itd. Klasa article: części (\part) - poziom 0 Klasa report i book: rozdziały (\chapter) - poziom 0 części (\part) - poziom -1

 18. Są dostępne dwa liczniki, które można ustawiać w preambule. secnumdepth Numer najniższego poziomu jednostki podziału z numerowanymi tytułami. Wartość 2 oznacza, że punkty są numerowane, ale podpunkty już nie. \setcounter{secnumdepth}{2} tocdepth Numer najniższego poziomu jednostki podziału umieszczanej w spisie treści. \setcounter{tocdepth}{2}

 19. POWOŁANIA \label przypisuje numer identyfikatorowi \ref drukuje numer identyfikatora Przykład Równanie 4.12 w podrozdziale 2.3 Równanie~\ref{eq:euler} w jest sławnym odkryciem Eulera. podrozdziale~\ref{sec-wczesne} 2.3 Wczesne wyniki \subsection{Wczesne wyniki} \label{sec-wczesne} Równanie Eulera Równanie Eulera ei + 1 = 0 (4.12) \begin{equation} łączy w jednym równaniu pięć… e^{i\pi}+1=0 \label{eq:euler} \end{equation} łączy w jednym równaniu…

 20. \label generowane są identyfikatory przez polecenia podziału oraz otoczenia equation, eqnarray, enumerate (przypisuje numer elementu listy), figure, table i wszystkie otoczenia typu twierdzenia, zdefiniowane za pomocą polecenia \newtheorem.

 21. Aby się powołać na konkretne równanie w otoczeniu eqnarray, polecenie \label trzeba wstawić w dowolnym mijescu między poleceniem \\ lub \begin{eqnarray}, które zaczyna to równanie, a poleceniem \\ lub \end{eqnarray}, które je kończy. W ilustracji lub tablicy \label musi się znaleźć za poleceniem \caption lub w obrębie jego argumentu.

 22. Na rysunku 17 przedstawiono ewolucję salamandry… (zawartość rysunku) Rysunek 17: Parada traszek Na rysunku~\ref{fig:traszka} \begin{figure} \centering Zawartość rysunku \caption{Parada traszek} \label{fig:traszka} \end{figure} Przestawiono ewolucję salamandry… Przykład

 23. Polecenie \caption wewnątrz otoczenia figure lub table działa tak podobnie jak polecenie podziału w obrębie dokumentu. Tak samo jak dokument ma wiele podrozdziałów, tak rysunek lub tablica może mieć wiele podpisów.

 24. \pageref produkuje numer strony, na której znalazło się polecenie \label Przykład Na stronie 42 podano więcej Na stronie~\pageref{‘sens’} szczegółów. podano… Tekst na stronie 42: Sens życia, wszechświata Sens \label{‘sens’} życia,… i całej…

 25. Numery generowane przez \ref i \pageref są przypisywane identyfikatorom podczas poprzedniego uruchomienia Latex-a na danym dokumencie. Jeśli zachodzi podejrzenie, że jakieś numery uległy zmianie wówczas należy uruchomić go jeszcze raz na pliku źródłowym, aby mieć pewność że powołania są właściwe. labst.tex latex lablst

 26. Bibliografia i cytowanie \cite{identyfikator} Przykład Knudson [67] wykazał, że… Knudson~\cite{kn:gnus} wykazał że… Chociaż ten gatunek zanikł Fidżi~\cite{tom-ix, na Fidżi [4, 15, 36], dick:ens,harry+d} Knudson [67, strony 222-222] Knudson~\cite[strony 222-333] wykazał że… {kn:gnus}…

 27. BIBTEX \bibliography{} - uruchamia BIBTEX Przykład \bibliography{owady,ssaki} Zawiera to informację, że spis literatury ma być utworzony z pozycji zaczerpniętych z plików owady.bib i ssaki.bib

 28. Format pliku bib Plik bib zawiera zestaw pozycji bibliograficznych, takich jak ta: @BOOK{kn:gnus, AUTHOR = „Donald E. Knudson”, TITLE = „1966 World Gnus Almanac”, PUBLISHER = {Permafrost Press}, ADDRESS = {Novosibirsk}} Zewnętrzne nawiasy klamrowe można zastąpić nawiasami okrągłymi. Wokół tekstu stworzonego z samych cyfr można pominąć znaki cudzysłowu oraz nawiasy klamrowe.

 29. \nocite{} - w latechowym pliku źródłowym powoduje, że pozycje wyszczególnione w jego argumencie pojawią się w spisie literatury, lecz nie wstawia etykiety źródła. Przykład \nocite{g:nu,g:iez} sprawi że BIBTEX umieści w spisie literatury pozycje bibliograficznej bazy danych mające identyfikatory g:nu i g:iez \nocite{*} Może być wstawiony w dowolnym miejscu po \begin{document}.

 30. \bibliographystyle{plain} Określa styl bibliografii, który decyduje o układzie graficznym spisu literatury. plain – pozycje ułożone alfabetycznie i opatrzone numerami unsrt – pozycje występują w kolejności cytowania alpha – źródła opatrzone etykietami, np. Knu66, utworzonymi ze skrótu nazwiska autora i roku publikacji abbrv – pozycje opisu są bardziej zwięzłe z powodu skróconego zapisu imion, nazw miesięcy i nazw czasopism.

 31. Kroki aby wygenerować końcowy tekst z bibliografią: • Uruchomić LATEX-a na pliku źródłowym moj_plik.tex. Ponieważ nie istnieje spis literatury LATEX zgłosi, że wszystkie cytowania są niezdefiniowane. • Uruchomić BIBTEX-a przez wydanie polecenia systemowegotypu bibtex moj_plik. BIBTEX utworzy wtedy plikmój_plik.bib • Jeszcze raz uruchomić LATEX-a na pliku źródłowym moj_plik.tex. Plik wynikowy LATEX będzie zawierał już spis literatury. Jednak LATEX będzie zgłaszał, że cytowania są niezdefiniowane, gdyż tekst wygenerowany przez polecenie \cite jest oparty na informacji otrzymanej ze spisu literatury, który istniał, gdy LATEX ostatnio był uruchomiony na tym pliku. • Uruchomić LATEX-a jezcze raz na pliku mój_plik.tex

 32. Samodzielne przygotowanie bibliografii Otoczenie: \begin{thebibliography}{} \end{thebibliography} \bibitem[]{} \cite{}

 33. Przykład 1 Knudson~\cite{kn:gnus} wykazał, …. … \begin{thebiblioghaphy}{99} … \bibitem{kn:gnus} D.E. Knudson. \emph{1966 World Gnus Almanac.} … \end{thebibliography}

 34. Przykład 2 Knudson~\cite{kn:gnus} wykazał, … … \begin{thebibliography}{Cernik 83} … \bibitem[Knud 66]{kn: gnus} D. E. Knudson. \emph{1966 World Gnus Almanac.} … \end{thebibliography}

 35. Dzielenie pliku źródłowego \input{} \include{} \includeonly{}

 36. Tworzenie skorowidzów \makeindex \index{id} \indexentry{id}{strona} mój_plik.idx \documentstyle[makeidx]{article} \printindex Pakiet showidx Przykład Giez\index{giez} ze zgiętym skrzydłem spadł w nagieki… Ilekroć wskutek \index{bieg wypadków}% \index{wypadki, bieg}% Biegu wypadków koniecznym się staje…

 37. \glossary \makeglossary \glosaryentry mój_plik.glo

 38. Otoczenie: \begin{theindex} \end{theindex} \item \subitem \subsubitem \indexspace

 39. Wprowadzanie tekstu z klawiatury i wyprowadzanie na ekran \typeout{Nie zapomnij tego sprawdzić!} \typein{Wprowadź „includeonly”, szefie!} \typein[\osoba]{Wprowadź imię.} \osoba\ to mistrz.

 40. Wysyłanie tekstu \begin{filecontents}{nazwa.tex} zawartość pliku \end{filecontents} \listfiles