Download
pengelolaan alat dan berkas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGELOLAAN ALAT DAN BERKAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGELOLAAN ALAT DAN BERKAS

PENGELOLAAN ALAT DAN BERKAS

230 Views Download Presentation
Download Presentation

PENGELOLAAN ALAT DAN BERKAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PENGELOLAAN ALAT DAN BERKAS 27 JANUARI 2011

 2. ALAT PERIPERAL Didalamsistemkomputer, prosessordanmemoriberhubungandenganberbagaialat yang dihubungkankeprosessoritu. Karenaberbagaialatituterletakditepiataupinggiranprosessor, makaseringdisebutsebagaialattepianataualatpinggiranatauperiperal.

 3. ALAT PERIPERAL Berbagaialatitumemerlukankomunikasidenganprosessor yang diaturmelaluiprotokoltertentu. Selanjutnyaberbagaialatitumemerlukanjugapengelolaandanpengelolaandemikiandilakukanmelaluisistemoperasi.

 4. KOMUNIKASI • Prosessoradalahbagiansistemkomputer yang melakukanpengolahan • Alatperiperalbersangkutpautdenganpengolahankomunikasidenganprosessordlmsistemkomputer

 5. KOMUNIKASI • Prosessorperlumengetahuidimanasajaalatperiperalituterletaksehinggaprosessordapatberhubungan. • Prosessorperlumengetahuijenis, carakerja, dansegalasesuatutentangalatperiperalitu.

 6. PENGAKSESAN ALAT • Kita mengenalduacarapengaksesanalatolehprosessor : 1. PemetaanMemori (memori mapped) 2. PemetaanPangkalan (port mapped)

 7. PENGENDALI ALAT • Selainmengetahuidimanasajaletakperiperal, prosessorjugadapatmengendalikanalatperiperaltersebut. • Pengendaliterdiridariduabagian : 1. PenggerakAlat (Device Controller) 2. Protocol Transfer Data (Data Transfer Protocol)

 8. PROTOKOL TRANSFER DATA • Protokol Transfer Data Bertataolah • Protokol Transfer Data bertataolahdgninterupsi • Protokol Transfer Data dgnAksesMemoriLangsung • Protokol Transfer Data denganpelaksanaalat • Protokol Transfer Data bebasAlat

 9. PROTOKOL TRANSFER DATA BERTATAOLAH • Setelahalatdigerakkanolehpenggerakalat, makakerjaalatituselanjutnyaperludiaturmelaluisuatutataolahatau sub rutin • Padasaat data akanditransferdariprosessorkealatataudarialatkeprosessor, tataolahmembuatsehinggasemuapermohonaninterupsidiabaikan, setelahitu transfer data dilaksanakan

 10. PROTOKOL TRANSFER DATA BERTATAOLAH DGN INTERUPSI • Sesuaidengannamanyaprotokolinimasihmengenalinterupsimelaluipermohonan • Setiapterjadiinterupsimaka, interupsidilayani, transfer data putus, kemudiandilanjutkanlagisetelahinterupsiselesai.

 11. PROTOKOL TRANSFER DATA DGN AKSES MEMORI LANGSUNG • Mula – mulapenggerakalatmembaca data didalambloksecaraberurutan. Setelahitu, penggerakalatmemeriksaapakah data yang dibacaitutidakmengandungkekeliruan. Jikatidakterdapatkekeliruan, makaprosessorakanmembacasemua data dariataukememorikerjamelaluipenampung (buffer).

 12. PROTOKOL TRANSFER DATA DENGAN PELAKSANA ALAT • Pelaksanaalatdikenaldengannama device driver • Register padapenggerakalatdimanfaatkanolehpelaksanaalatuntukmenyalurkaninformasidariprosessorkealatdandemikian pun sebaliknya.

 13. PROTOKOL TRANSFER DATA BEBAS ALAT • Fungsidasarpirantilunakbebasalatadalahmelaksanakanfungsimasukan – keluaran yang samauntuksemuaalat. • Pirantilunakbebasalatinimenampilkankepadatataolahaplikasi, hubunganseragamkeberbagaialatsejenis.

 14. ALAT MASUKAN • KunciWaktu • KunciKetik • Pena Cahaya • Tablet • PemindaiTetikus

 15. ALAT KELUARAN • Monitor Tampilan • CorongSuara • Pencetak • Ploter • Disk • Disket

 16. PENGAKSESAN LINTAS DISK • AntrianAksesLintas Contoh : sebuah disk yang memiliki 100 lintasdengannomorurutlintasdari 0 – 99 denganhulutulisbacaterletakdilintas 50 denganAntrianInformasi : 13, 46, 65, 27, 95, 82, 9, 17, 52, 53, 17, 1, 82, 2, 17, 98, 7

 17. ALGORITMA AKSES LINTAS • AlgoritmaPertamaTibaPertamaDilayani • AlgoritmaPungut • AlgoritmaWaktuCariTerpendekdipertamakan • Algoritma Lift Singkat • Algoritma Lift Lengkap

 18. PENGELOLAAN BERKAS • Berkasadalahkumpulan data yang berjudul • JenisBerkas : 1. BerkasTataolah Berkas yang berisikantataolah (Sistemmaupunaplikasi) 2. Berkas Data Berkas yang berisikan data darisuatuinformasitertentu