KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI
Download
1 / 45

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI dla SZKOLNICTWA WY?SZEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI dla SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Nowy system pojęć. Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu obejmuje: opis zakładanych efektów kształcenia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI dla SZKOLNICTWA WY?SZEGO' - lee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

dla SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

Nowy system pojęć

 • Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu obejmuje:

 • opis zakładanych efektów kształcenia

 • program studiów – opis procesu kształcenia prowadzący do uzyskania tych efektów(plan studiów, sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia)

  (Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów)

Moduł kształcenia – przedmiot, grupa przedmiotów, praktyka, przygotowanie pracy dyplomowej


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

Nowy system pojęć

 • Profil kształcenia

 • ogólnoakademicki

 • praktyczny (wymagazorganizowania przez uczelnię odpowiednich praktyk, ma szerszy zbiór efektów kształcenia)

Obszary kształcenia


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

Nowy system pojęć

Cele kształcenia - intencje nauczyciela wskazujące, jaką wiedzę i umiejętności po zakończeniu danego kursu może osiągnąć student

Efekt kształcenia – bezpośrednie rezultaty, mierzone po zakończeniu realizacji przedmiotu


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

Nowy system pojęć

Cechy dobrze zdefiniowanych efektów kształcenia:

– liczba efektów dla przedmiotu – nie mniej niż 3

– powinien być osiągalny dla najmniej zdolnego studenta

– musi w jasny sposób odpowiadać efektom zdefiniowanym dla całego programu studiów

– powinien spełniać kryteria koncepcji SMART


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

Kompetencje– w kontekście Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

Udowodniona umiejętność zastosowania wiedzy, umiejętności,

zdolności, jak również umiejętności interpersonalnych i metodologicznych w środowisku pracy czy nauki oraz w rozwoju osobistym i zawodowym (zastosowanie wiedzy w praktyce).

Kompetencje opisywane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

Weryfikacja efektów kształcenia

Warunkiem uzyskania kwalifikacji (dyplomu) jest osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia.

Studia stacjonarne i niestacjonarne – muszą mieć te same efekty kształcenia.

Dla każdego efektu sformułowanego dla przedmiotu należy określić metody sprawdzenia, czy i w jakim stopniu został osiągnięty przez studenta.


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

Weryfikacja efektów kształcenia

Narzędziem ewaluacji jest ocena:

Formująca- pomaga zdefiniować okresowe osiągnięcia studenta, umożliwia identyfikację braków w wiedzy i umiejętnościach (ocena formująca nie zawsze powinna wpływać na ocenę końcową)

Podsumowująca – służy do oceny efektów kształcenia (nie musi sprawdzać wszystkich zdefiniowanych dla przedmiotu efektów, ale ich reprezentatywną próbkę

Nie ma uzasadnienia (za wyjątkiem szczególnych przypadków) stosowanie binarnej skali ocen


Sprawdzanie uzyskanych efekt w w zakresie wiedzy
Sprawdzanie uzyskanych efektów w zakresie wiedzy

Egzaminy ustne - standaryzowane, na bazie problemu, przy łóżku chorego

2. Egzaminy pisemne - eseje, raporty, egzaminy z"otwartą książką", krótkie ustrukturyzowane pytania (SSQ), pytania testowe: MCQ, MRQ, typu Tak/Nie, testy wyboru,

testy – uzupełniania


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

3. Prace pisemne – indywidualne i zespołowe takie jak: pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące pytania zamknięte lub/ i otwarte, konspekty zajęć, analizę przypadku (case study), projekty i programy postępowania usprawniającego, portfolio, przygotowanie: artykułu do publikacji, komunikatu z badań, abstraktu wystąpienia konferencyjnego

4. Praca dyplomowa – licencjacka, magisterska


Sprawdzanie uzyskanych efekt w w zakresie umiej tno ci
Sprawdzanie uzyskanych efektów w zakresie umiejętności

1. Egzaminy praktyczne:

Egzamin dyplomowy - Obiektywny Strukturyzowany

Egzamin Kliniczny (OSCE), Mini-CEX (mini - clinical examination), realizacja zleconego zadania

2. Ocena działań praktycznych, takich jak: udział w dyskusji, panelu dyskusyjnym, debacie, "burzy mózgów", odgrywanie ról, hospitacje zajęć prowadzonych przez studenta w ramach praktyk, mini-projekty badawcze,


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

3. Ocena działań praktycznych, takich jak: aktywność w czasie zajęć praktycznych, działalność w wolontariacie, udział w konferencji naukowej bądź seminarium, aktywność w kole naukowym, projektowanie i wykonanie środków dydaktycznych, praca w grupie zadaniowej, poprawność wykonywania procedur fizjoterapeutycznych, ocena sprawności motorycznej i umiejętności za pomocą testów sprawnościowych,


Sprawdzanie uzyskanych efekt w w zakresie kompetencji spo ecznych
Sprawdzanie uzyskanych efektów w zakresie kompetencji społecznych

 • esej refleksyjny,

 • przedłużona obserwacja przez opiekuna nauczyciela

  prowadzącego,

 • ocena 360° (opinie nauczycieli, pacjentów, innych

  współpracowników),

 • ocena przez kolegów,

 • samoocena


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

Punkty ECTS

Odzwierciedlają nakład pracy przeciętnego studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia/uczenia się.

1 pkt. ECTS = 25-30 godz.

60 pkt. ECTS – roczny nakład pracy studenta w roku akademickim (= 1500-1800 godz.)


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

Cechy Krajowych Ram Kwalifikacji

 • opisy sformułowane w języku efektów kształcenia – przedstawiają wymagania, jakim powinien sprostać student po ukończeniu cyklu kształcenia

 • opisy te za pomocą wspólnego europejskiego systemu pozwolą na porównywanie dyplomów z różnych uczelni (tzw. „mapowanie dyplomów”)


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

Ostatecznym rezultatem struktury kwalifikacji EOSW,

spinającej jedną ramą struktury krajowe jest stworzenie

przejrzystej mapy kwalifikacji (dyplomów i certyfikatów,

które są ich potwierdzeniem) wydawanych w Europie tak,

aby każdy absolwent mógł umieścić na niej swój dyplom i

wiedzieć, w jakim miejscu europejskiej edukacji wyższej

jest on ulokowany, z jakimi innymi dyplomami jest

porównywalny, do wejścia na jakie następne etapy

kształcenia go uprawnia, jakie kompetencje zawodowe

poświadcza itp.”

(Chmielecka E. Autonomia Programowa Uczelni Ramy kwalifikacji do szkolnictwa wyższego. Projekt MNiSW)


Efekty kszta cenia dla kierunku fizjoterapia

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku FIZJOTERAPIA


Wzorce mi dzynarodowe i krajowe
WZORCE MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE

Przy opracowaniu efektów kształcenia dla kierunku fizjoterapii wykorzystano:

 • obowiązujące w Polsce standardy nauczania fizjoterapii,

 • opracowanie kompetencji (efektów kształcenia) przedstawicieli 180 Szkół Fizjoterapii zrzeszonych w Europejskiej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

 • obowiązujące już programy europejskich szkół fizjoterapii

 • wytyczne Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii zawartych w Benchmark Statement zatwierdzonym do realizacji w 2003 i adaptowanym w 2008

 • wzorcowe efekty kształcenia opracowane przez zespół pod kierunkiem Konsultanta Krajowego ds. Fizjoterapii -Prof. Dr hab. Zbigniewa Śliwińskiego


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

Opis efektów kształcenia na kierunku fizjoterapii FIZJOTERAPIA

Opis szczegółowych efektów kształcenia na studiach I i II stopnia w zakresie:

 • wiedzy i rozumienia

 • umiejętności

 • kompetencji społecznych


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

WIEDZA fizjoterapii rozumiana jako efekt przyswojenia (nie przetworzenia) wiedzy

Przydatne (i stosowne) do opisania efektów uczenia się tej kategorii są następujące czasowniki (w formie osobowej), które pozwalają sprawdzić, czy student „wie i rozumie”:

nazywa, definiuje, wymienia, opisuje, wyjaśnia/tłumaczy, identyfikuje/rozpoznaje, streszcza, charakteryzuje, rozróżnia, uzupełnia, ilustruje, potrafi przedstawić w innej konwencji językowej, wyciąga proste wnioski, itp.


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

UMIEJĘTNOŚCI fizjoterapii – kategoria ta obejmuje umiejętności intelektualne/poznawcze oraz praktyczne.

Generalnie oznacza „zdolność do stosowania wiedzy i rozwiązywania problemów”.

Przydatne (i stosowne) do opisania efektów uczenia się tej kategorii są następujące czasowniki (w formie osobowej), które pozwalają sprawdzić, czy student potrafi zastosować wiedzę w sytuacjach typowych i nietypowych, czy posiada umiejętności analizowania, dokonywania syntez i oceniania:


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

rozwiązuje, konstruuje, porównuje, klasyfikuje, porządkuje, wybiera sposób, projektuje, proponuje (alternatywne rozwiązania), organizuje, planuje, dowodzi, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń, przewiduje, weryfikuje, analizuje, wykrywa, ocenia, szacuje, argumentuje sądy, ustala kryteria, rozpoznaje motywy lub przyczyny, poddaje krytyce, dyskutuje.


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE porządkuje, wybiera sposób, projektuje, proponuje (alternatywne rozwiązania), organizuje, planuje, dowodzi, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń, przewiduje, weryfikuje, analizuje, wykrywa, ocenia, szacuje, argumentuje sądy, ustala kryteria, rozpoznaje motywy lub przyczyny, poddaje krytyce, dyskutuje.- zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, gotowość do uczenia się przez całe życie, sprawność komunikowania się, umiejętność współdziałania z innymi w roli członka

i lidera zespołu.

Jest ona trudniejsza do szczegółowego zdefiniowania w formie sprawdzalnych celów szczegółowych, ale możliwych do zaobserwowania.


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

czasowniki (w formie osobowej) i zwroty: porządkuje, wybiera sposób, projektuje, proponuje (alternatywne rozwiązania), organizuje, planuje, dowodzi, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń, przewiduje, weryfikuje, analizuje, wykrywa, ocenia, szacuje, argumentuje sądy, ustala kryteria, rozpoznaje motywy lub przyczyny, poddaje krytyce, dyskutuje.

zachowuje ostrożność/krytycyzm w wyrażaniu opinii, dyskutuje, zachowuje otwartość na…, pracuje samodzielnie, wykazuje kreatywność w…, pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu/pełni funkcje kierownicze, troszczy się/dba o…, wykazuje odpowiedzialność za…, angażuje się w…, przestrzega poczynionych ustaleń, chętnie podejmuje się…, jest zorientowany na …, docenia, akceptuje, jest wrażliwy na..., dąży do…


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

Materiały niezbędne do opracowania sylabusa porządkuje, wybiera sposób, projektuje, proponuje (alternatywne rozwiązania), organizuje, planuje, dowodzi, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń, przewiduje, weryfikuje, analizuje, wykrywa, ocenia, szacuje, argumentuje sądy, ustala kryteria, rozpoznaje motywy lub przyczyny, poddaje krytyce, dyskutuje.

 • Wzór sylabusa (z instrukcją wypełniania)

 • Efekty obszarowe – Załącznik 6 do Rozporządzenia MNiSW z 2 listopada 2011

 • Efekty kształcenia dla kierunku z odniesieniami do efektów obszarowych

 • Plan studiów:

 • rok/semestr

 • forma zajęć

 • liczba godzin

 • forma zaliczenia

 • liczba punktów ECTS (z rozbiciem na godziny „kontaktowe” i samodzielną pracę studenta)


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

www.osw.olsztyn.pl porządkuje, wybiera sposób, projektuje, proponuje (alternatywne rozwiązania), organizuje, planuje, dowodzi, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń, przewiduje, weryfikuje, analizuje, wykrywa, ocenia, szacuje, argumentuje sądy, ustala kryteria, rozpoznaje motywy lub przyczyny, poddaje krytyce, dyskutuje.

Link: plany zajęć- informacje dla wykładowców


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

Objaśnienie symboli porządkuje, wybiera sposób, projektuje, proponuje (alternatywne rozwiązania), organizuje, planuje, dowodzi, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń, przewiduje, weryfikuje, analizuje, wykrywa, ocenia, szacuje, argumentuje sądy, ustala kryteria, rozpoznaje motywy lub przyczyny, poddaje krytyce, dyskutuje.

M – obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

1 – studia I stopnia

2 – studia II stopnia

symbol po podkreślniku

W – kategoria wiedzy

U – kategoria umiejętności

K – kategoria kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

Efekty kształcenia dla nauk medycznych* o zdrowiu i kulturze fizycznej

Załącznik 6 do Rozporzadzenia MNiSW z 2 listopada 2011


Osoba posiadaj ca kwalifikacje osoba posiadajaca kwalifikacje i stopnia ii stopnia

OM2_W01 kulturze fizycznej posiada wiedzę w zakresie fizyko-chemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu/kulturze fizycznej oraz bardziej szczegółową wiedzę w zakresie swojego kierunku i specjalności

OM1_W02 posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka

OM1_W03 zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie niezbędnym dla swojego kierunku i specjalności

OM2_W01posiada poszerzoną wiedzę w zakresie fizyko-chemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu/kulturze fizycznej w zakresie swojego kierunku studiów i specjalności

OM2_W02 posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka w obszarach związanych z kierunkiem i specjalnością

OM2_W03 zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych, a także dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny

osoba posiadająca kwalifikacje osoba posiadajaca kwalifikacjeI stopnia II stopnia –

WIEDZA


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

OM1_W04 kulturze fizycznej zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną, w zakresie nie­zbędnym dla swojego kierunku i specjalności

OM1_W05 zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wo­bec jednostek/grup społecznych

OM1_W06 zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia

OM1_W07 zna mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych i aktywności ruchowych stosowanych w ramach specjalności

OM1_W08 zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wy­ko­nywania działalności zawodowej w ramach swojego kierunku i specjalności

OM2_W04 rozumie i poddaje analizie procesy psychospołeczne ważne dla zdrowia i jego ochrony lub kultury fizycznej

OM2_W05 zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek/grup społecznych

OM1_W06 rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmo­wanych przez człowieka

OM2_W07 rozumie zasady funkcjonowania sprzętu (aparatury) stosowanej w ramach specjalności

OM2_W08 zna mechanizmy i zjawiska społeczne i ekonomiczno-gospodarcze oraz rozumie uwarunkowania organizacyjne i prawne niezbędne dla wybranego obszaru działalności zawodowej


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

OM1_W09 kulturze fizycznej jest świadoma miejsca swojej dyscypliny w ramach or­ga­ni­zacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym

OM1_W10 ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu­ /kulturze fizycznej, w zakresie niezbędnym dla swojego kierunku studiów

OM1_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

OM1_W12 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów

OM2_W09 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, oraz ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk

OM2_W10 rozumie uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek/grup społecznych

OM2_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

OM2_W12 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów


Umiej tno ci

OM1_U01 kulturze fizycznej opanowała umiejętności techniczne, manualne, ruchowe związane z kierunkiem i specjalnością

OM1_U02 potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem (apara­turą) używanymi w ramach specjalności

OM1_U03 potrafi komunikować się z jednostką/grupą społeczną w zakresie związanym z kierunkiem i specjalnością

OM1_U04 potrafi identyfikować problemy pacjenta/klienta/grupy społecznej

OM2_U01posiada pogłębioną umiejętność stosowanie technik efektywnego komunikowania się i negocjacji

OM2_U02 potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem (aparaturą) używanymi w ramach specjalności

OM2_U03 potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu ochrony zdrowia w sposób dostosowany do przygotowania osób/grup docelowych

OM2_U04 potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne problemów pacjenta/klienta/grup społecznych

UMIEJĘTNOŚCI


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

OM1_U05 kulturze fizycznejpotrafi podjąć działania diagnostyczne/profilaktyczne/pielę­gnacyjne/terapeutyczne/edukacyjne odpowiadające potrzebom jednostek/grup społecznych właściwe dla swojego kierunku i specjalności studiów

OM1_U06 potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskania i przechowywania danych

OM1_U07 potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce

OM1_U08 posiada umiejętność interpretacji danych liczbowych związanych z wykonywaniem zawodu

OM2_U05 potrafi sformułować plan działań odpowiadających potrzebom pacjenta/klienta/grupy społecznej

OM2_U06 potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskiwania danych a także analizować i krytycznie oceniać te dane

OM2_U07 potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce

OM2_U08 potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie swojej specjalności


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

OM1_U09 kulturze fizycznej potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą jednostek/instytucji, oraz podejmowanych działań

OM1_U10 potrafi projektować i realizować działania właściwe dla danego kierunku studiów z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków

OM1_U11 posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim oraz w języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

OM2_U09 posiada umiejętność wykorzystania wychowawczych aspektów promocji zdrowia i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych

OM2_U10 posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie studiowanego kierunku

OM2_U11 posiada zaawansowane umiejętności kierowania i realizowania zajęć rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych lub estetyki zachowań ruchowych w pracy z różnymi grupami społecznymi


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

OM1_U12 kulturze fizycznej posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim oraz języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

OM1_U13 ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

OM2_U12 potrafi samodzielnie modyfikować i tworzyć rożne formy aktywności fizycznej w zależności od warunków środowiskowych i klimatycznych

OM2_U13 posiada rozbudowaną umiejętność przygotowania różnych typów opracowań pisemnych w języku polskim oraz w języku obcym, w zakresie studiowanej dyscypliny lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin

OM2_U14 posiada rozbudowaną umiejętność przygotowywania wystą­pień ustnych w języku polskim oraz języku obcym w zakresie studiowanej dyscypliny lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

OM2_U15 kulturze fizycznej ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


Kompetencje spo eczne

OM1_K01 kulturze fizycznej rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

OM1_K02 jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów

OM1_K03 okazuje szacunek wobec pacjenta oraz troskę o jego dobro

OM1_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując niej różne role

OM1_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

OM2_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się

OM2_K02 jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów

OM2_K03 okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową

OM2_K04 wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi zorganizować pracę zespołu

OM2_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego

 • OM1_K06 kulturze fizycznej potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu

 • OM1_K07 realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy

 • OM1_K08 potrafi formułować opinie dotyczące pacjentów w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu

 • OM1_K09 dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów

 • OM2_K06 potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu

 • OM2_K07 potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników

 • OM2_K08potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej

 • OM2_K09 demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną