Keskkonnapoliitika põhimõisted - PowerPoint PPT Presentation

keskkond poliitika keskkonnakahju saastus reostus s stev areng n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keskkonnapoliitika põhimõisted PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keskkonnapoliitika põhimõisted

play fullscreen
1 / 18
Keskkonnapoliitika põhimõisted
236 Views
Download Presentation
lee
Download Presentation

Keskkonnapoliitika põhimõisted

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Keskkond Poliitika Keskkonnakahju Saastus (reostus) Säästev areng Keskkonnapoliitika põhimõisted

 2. EL keskkonnapoliitika Misasi on ‘keskkond’...???

 3. EL keskkonnapoliitika Keskkond • Webster’s 9th New Collegiate Dictionary: • Füüsikaliste, keemiliste ja biootiliste faktorite (nt kliima, pinnas, elusorganismid) kogum, mis mõjutab organismi või ökoloogilist kooslust ning määrab kokkuvõttes ära nende vormi ja ellujäämise • Eesti Entsüklopeedia: • Kogumik elusa ja eluta looduse tegureid, mis mõjutavad biosüsteemi (ka organismi, inimest)

 4. EL keskkonnapoliitika Keskkond • EÜ kemikaalide kontrolli direktiiv (1967): • Õhk, vesi ja pinnas nende omavahelistes suhetes ja suhetes elusorganismidega • Lugano konventsioon (1993): • Nii elus kui eluta loodusressursid (õhk, pinnas, vesi, floora, fauna…) ning nende omavahelised suhted (vastastikune mõju) • Vara, mis moodustab osa kultuuripärandist • Maastiku iseloomulikud elemendid

 5. EL keskkonnapoliitika Keskkond • Euroopa Nõukogu keskkonnakaitse näidisseadus Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele “Model Act on the Protection of the Environment”: • Biootilised ja abiootilised loodusressursid • Tehiskeskkonna elemendid • Maastiku olulised elemendid • Elukvaliteet (niivõrd kui see mõjutab või võib mõjutada inimeste heaolu ja tervist)

 6. EL keskkonnapoliitika Poliitika • Poliitika – ühiskonnas levinud väärtus-hinnangute kujunemise, analüüsimise ja põhimõtteliste otsuste langetamise protsess • Politics – poliitika võimuvõitlusena • Policy – poliitika tegevuskavade elluviimisena • Poliitilised otsused kui väärtusotsused – vastandub administreerimine kui tehniline otsuste elluviimine

 7. EL keskkonnapoliitika Keskkonnapoliitika • Seob poliitikat ja keskkonnaalast administreerimist • Valikute tegemine: algab olemasoleva olukorra võimalikult täpse kirjeldamise ja määratlemisega; lõpeb elluviidava poliitika hindamisega • Alati riigi tahtlik ja eesmärgipärane tegevus, mitte juhuslik kõrvalmõju või tegematajätmine • Antud hetke KK-pol on paljude eelnenud omavahel seotud otsustuste lõpptulemus

 8. EL keskkonnapoliitika Keskkonnakahju • EÜ keskkonnaalase vastutuse direktiiv: • ... otseselt või kaudselt väljenduv mõõdetav negatiivne mõju loodusressursile ja/või loodus-ressursi poolt osutatava teenuse kahjustamine • Keskkonnakahju tunnused: • Teaduslik ebakindlus • Tihti pöördumatu ja korvamatu • Sageli piiriülene iseloom • Tagajärjed võivad ilmneda pika aja jooksul

 9. EL keskkonnapoliitika Saastus / reostus (pollution) • Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon (Helcom): • Reostus tähendab selliste ainete või energia inimesepoolset sisselaset merre, mis võivad olla ohtlikud inimese tervisele, kahjustada elusressursse ja mere ökosüsteeme, olla takistuseks mere õiguspärasele kasutamisele, sh kalapüügile, kahjustada merevee kasutamist ja viia heaolu vähenemisele.

 10. EL keskkonnapoliitika Saastus / reostus (pollution) • EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiiv (96/61/EÜ): • Saastuseks peetakse “ainete, vibratsiooni, soojuse või müra inimtegevusest tulenevat otsest või kaudset viimist õhku, vette või pinnasesse nõnda, et see võib ohustada inimtervist või keskkonna seisundit, kahjustada omandit, rikkuda või häirida keskkonna nautimist või muud seaduspärast kasutamist.”

 11. EL keskkonnapoliitika Säästev (jätkusuutlik) areng • Brundtlandi Komisjon (1987): • Arengutee, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadused ja püüdlused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve • Euroopa Liidu 5. keskkonnaprogramm: • Säästev poliitika ja strateegia tagab kestva majandusliku ja sotsiaalse arengu, kahjustamata sealjuures keskkonda ja loodusvarasid, mille kvaliteedist sõltuvad inimtegevuse jätkumine ja areng

 12. EL keskkonnapoliitika Inimkeskne jätkusuutlik areng • Tagab inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas olemasolevate loodusvarade kogumi ja ökosüsteemide taluvusvõimega • Jätkusuutlik areng taotleb tasakaalu sotsiaalsfääri, majanduse ja keskkonna vahel ning täisväärtusliku ühiskonnaelu pikaajalist jätkumist praegusele ja tulevastele põlvedele

 13. EL keskkonnapoliitika Säästev (jätkusuutlik) areng Ära võta minult võimalust rahuldada minu vajadusi!

 14. EL keskkonnapoliitika Säästev (jätkusuutlik) areng • Peamised koostisosad ja eeldused (W. H. Lindner): • Poliitiline süsteem, mis tagab üldsuse aktiivse osavõtu keskkonnaalaste otsuste tegemisest • Majanduslik süsteem, mis on võimeline tootma väärtusi ja tehnoloogiaid säästlikul alusel • Sotsiaalne süsteem, mis on suuteline leidma lahendusi pingetele, mis on tingitud ebavõrdsest arengust • Tootmissüsteem, mis tunnistab kohustust säilitada inimarengu ökoloogilist baasi • Tehnoloogiline süsteem, mis jätkuvalt otsib ja leiab uusi keskkonnasäästlikumaid tehnilisi lahendusi • Rahvusvaheliste suhete süsteem, mis tunnistab vajadust kk säästva rahvusvahelise kaubanduse ja rahanduse järele • Haldussüsteem, mis on küllaldaselt paindlik ja võimeline sisemisteks muutusteks

 15. EL keskkonnapoliitika “Sustainable development” • SÄÄSTEV • SÄÄSTLIK • TASAKAALUSTATUD • JÄTKUV • JÄTKUSUUTLIK • MÕISTLIK • KESTEV • TUGIV

 16. EL keskkonnapoliitika Jätkusuutlikkuse põhimõtted • Majanduse ja keskkonna ühendamine • Põlvkondadevaheline kohustus • Sotsiaalne õiglus • Keskkonna kaitsmine • Elukvaliteet • Osalemine • Kultuurilise mitmekesisuse säilitamine • Põlvkonna sisene tasakaal

 17. EL keskkonnapoliitika Jätkusuutlik areng ei tähenda • klassikalise looduskaitse jätkamist traditsioonilisel viisil • keskkonna sulgemist tavalise inimese eest • küsimuste püstitamist viisil: kas keskkond või tehnoloogia • ebamajanduslikkuse, raiskamise soosimist või sallimist keskkonna ja/või tarbijate (ühis)huvidele viidates • keskkonna kaitsmise huvidele viidates ühiskonna vajaduste ahistamist

 18. EL keskkonnapoliitika