FRANSKKLASSICISM - PowerPoint PPT Presentation

lee-snider
franskklassicism n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FRANSKKLASSICISM PowerPoint Presentation
Download Presentation
FRANSKKLASSICISM

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
FRANSKKLASSICISM
112 Views
Download Presentation

FRANSKKLASSICISM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FRANSKKLASSICISM

 2. RENÄSSANS • 1350-1800 • 1500-1800 • Olika i olika länder: I Italien tidig, i Frankrike och England sen

 3. Re-naissance – återfödelse av: • Människan – Strävan efter kunskap – ett tecken på hennes värdighet • Antikens kultur

 4. ORSAKER • Tekniska uppfinningar –världsomseglingar – världsbilden • Tryckpressen • Pesten • Reformation – motreformation - religionskrig

 5. TVÅ KONSTNÄRLIGA STILAR • Franskklassicism • Barock

 6. FRANSKKLASSICISM • FK: Lyfter fram innehållet • FK: Enkel, genomskinlig, stram harmonisk stil • FK: Förnuftet, tanke i centrum

 7. BAROCK • B: Större fokus på form • B: Stilistiskt mer utsvävande, bombastisk, utsmyckade detaljer, det bisarra och groteska • B: inriktad på känsla, att röra

 8. FRANKRIKE • Feodalstaten ersattes av en centralmakt • Makten absolut hos kungen • En ständerstat: adeln som särskilt krigarstånd försvann och ersattes av hov- och ämbetsmannarollen

 9. En koncentrering av kulturen kring hovet • Konsten blir en maktfaktor • Teatern en angelägenhet för kungamakten och staten

 10. FRANSKKLASSICISM • En politisk tolkning av renässansens kultur • Ordning – symmetri

 11. FRANSKKLASSICISM • 1600-tal • Högklassicism – ett tjugutal år under seklets senare hälft • Ludvig XIV • Racine, Boileau, Moliére

 12. NICOLAS BOILEAU, L’ART POETIQUE • En omformulering av Aristoteles poetik • Fastlagda och stipulerade regler • Anpassning till hovets smak och förväntningar

 13. Pierre Corneille (Le Cid 1637) • Jean Baptiste Molière • Jean Racine • Andromaque 1667 • Bérénice 1670 • Fedra 1677

 14. JANSENISM • Människan är helt fallen i synd och utan hopp om frälsning • Räddad blir den som Gud väljer att ge sin nåd

 15. BOILEAU; L’ART POETIQUE • De tre enheterna • La vraisémblance – det sannolika • Efterlikna människans natur • Representativ ställning vs. mänskliga känslor • Karaktärerna uppträda i enl. m social ställning • Expositionen – knuten – peripetin – krisen – knutens upplösning • Deus ex machina • La biénsance – det passande • Teatern bevarare av Status Quo

 16. DISKUSSIONSFRÅGOR • Beskriv och diskutera Fedra utifrån Boileaus regler om de tre enheterna, det sannolika och det passande • Beskriv och diskutera hur den sociala och statliga ordningen i Frankrike representeras i Fedra • Diskutera spänningen mellan förnuft och känsla i Fedra