Rolleavklaring - PowerPoint PPT Presentation

lee-hicks
rolleavklaring n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rolleavklaring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rolleavklaring

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Rolleavklaring
128 Views
Download Presentation

Rolleavklaring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rolleavklaring • Nedbemanning er ikke en enmannsjobb og ved planlegging forutsettes samarbeid med PO-senter/etat • PO –senteret skal ha en veileder og kvalitetssikringsfunksjon • Klarlegge hvilken rolle lokale arbeidsgiver/tillitsvalgte representanter skal ha • Klargjøre hvilken rolle sentrale arbeidsgiver representanter/tillitsvalgte skal ha

 2. Rutiner ved nedbemanning • Det foreligger en formell beslutning om reduksjon av antall medarbeidere. • Fylkesrådsvedtak av rullering av undervisningstilbud • Budsjettvedtak • Administrativ beslutning

 3. Planlegge prosessen • Nedsette arbeidsgruppe der arbeidsgiver og arbeidstaker representert • Utarbeide arbeids- og tidsplan • Utarbeide informasjonsplan. • Planene skal oversendes PO-senter

 4. Involvere tillitsvalgte • I samarbeid med tillitsvalgte sikre rutiner for ivaretakelse av informasjons- og drøftingsplikt med tillitsvalgte. • Avklare hvordan den skriftlige dokumentasjonen skal føres. • Maler for innkalling til møter og referater skal brukes

 5. Orientering til involverte parter • Generell informasjon til ansatte om grunnlag for nedbemanning • Generell informasjon tillitsvalgte om grunnlag for nedbemanning • Samtaler med overtallige og de som er i fare for å bli overtallig • Løpende informasjon til etatssjef og personalsjef ved at planer og referater oversendes

 6. Utarbeidelse av bemanningsplan Utarbeides på grunnlag av virksomhetens kompetansebehov • Drøftes med tillitsvalgte og legges frem for AMU til orientering

 7. Utvalgskriterier • Lokal ledelse har ansvar for å utarbeide utvalgskriterier for nedbemanning. Utvalgskriteriene skal • bygge på kompetanseplanen • gjenspeile enhetens fremtidig behov for formell kompetanse og realkompetanse • være klare og kontrollerbare

 8. Utvalgskriterier • Når det skal utarbeides utvalgskriterier er det hensiktsmessig å avklare med tillitsvalgte hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for ansiennitetsvurdering/tjenestetid. • Prinsippene nedfelles i referat som er tilgjengelig for alle

 9. Utvalgskriterier • I overtallighetsrangeringen skal den enkeltes kompetanse vurderes opp mot bemanningsplanen • kartlegger forhold som kan utgjøre ulemper som oppsigelsen påfører den enkelte (jfr AML §15-7 nr 2 annen setning og hovedtariffavtalens pkt. 3.3.). • Dette skal resultere i en rangeringsliste av overtallige

 10. Overtallighetsrangering • Rangeringslisten skal drøftes med de tillitsvalgte • Drøftingen med tillitsvalgte skal skje før listen blir offentliggjort for ansatte • Ved eventuell uenig skal saken sendes over til PO

 11. Individuelle Samtaler • Når rangeringslisten er klar skal det avholdes individuelle samtaler • I denne samtalen skal det kartlegges individuelle forhold iht. aml.§15-7 nr. 2 • Samtalene kan medføre endringer i rangeringslisten • Samtaler og møter skal dokumenteres.

 12. Samarbeid med PO/utdanning Leder oversender: • ny bemanningsplan, • overtallighetsrangering, • dokumentasjon og korrespondanse knyttet til den enkelte arbeidstaker • Protokoller og referater til etatssjef med kopi til personalsjefen.

 13. Uenighet • Ved uenighet mellom ledelse og tillitsvalgte lokalt om hvem som er overtallig sendes saken til etatssjef med kopi til personalsenteret. • Partenes begrunnede syn må fremgå av referat fra drøftingene

 14. AMU behandling • AMU skal orienteres fortløpende og ha kopi av all dokumentasjon i nedbemanningsprosessen

 15. Involvering av fylkestillitsvalgte • Orienteres i medbestemmelsesmøter • Fylkestillitsvalgte informeres når oversendelse av dokumenter er mottatt.

 16. Varsel om oppsigelse • Fylkesrådet/fylkesutdanningssjefen sender den enkelte varsel om oppsigelse etter at saken er gjennomgått av etatssjef/personalsjef og drøftet med hovedtillitsvalgt. • Det er den instans som fatter vedtak om oppsigelse som skal sende forhåndsvarsel etter FVL § 16.

 17. PO- senterets/utdanningsetat ansvar • PO skriver notat til fylkesutdanningssjefen om å fatte vedtak om oppsigelse. • Vedtak om oppsigelse fattes av fylkesutdanningssjefen etter at eventuelle forhandlinger er gjennomført. • Fylkesutdanningssjefen sender oppsigelsen

 18. Fortrinnsretterklæring • Det utstedes en overtallighetserklæring til den som sies opp, der det skal fremkomme at vedkommende har fortrinnsrett til ny stilling etter aml § 14-2 (1). • Den som er oppsagt som følge av bemanningsreduksjon/omstilling i Troms fylkeskommune kan legge ved fortrinnsretterklæringen ved søknad om enhver stilling i Troms fylkeskommune.