Zasady rozliczania projektów dofinansowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – ...
Download
1 / 38

Dokumenty, którymi należy się posiłkować przy rozliczaniu projektu: - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Zasady rozliczania projektów dofinansowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce. RPO WD 2007-2013 / 4. Rozliczanie projektów – niezbędne dokumenty 1. Dokumenty, którymi należy się posiłkować przy rozliczaniu projektu:. Str. 2. www.dip.dolnyslask.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dokumenty, którymi należy się posiłkować przy rozliczaniu projektu:' - lee-griffin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zasady rozliczania projektów dofinansowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce


RPO WD 2007-2013 / 4 Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce

Rozliczanie projektów – niezbędne dokumenty 1

Dokumenty, którymi należy się posiłkować przy rozliczaniu projektu:

Str. 2

www.dip.dolnyslask.pl


Rozliczanie projektów – niezbędne dokumenty 2 Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce

Umowa o dofinansowanie projektu + załączniki

ZAŁĄCZNIKI:

Str. 3

www.dip.dolnyslask.pl


RPO WD 2007-2013 / 4 Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce

Rozliczanie projektów – umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie projektu – najważniejsze paragrafy:

§ 1 ust. 16,18 – Numery rachunków bankowych;

§ 2 ust. 1–10 – Przedmiot Umowy;

§ 3 – Okres realizacji;

§ 5 – Planowanie płatności;

§ 6 – Refundacja;

§ 6a – Zaliczka;

§ 7 – Rozliczanie;

§ 9 – Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania dofinansowania;

§ 16 i 17 – Zmiany w projekcie i umowie;

§ 18 – Rozwiązanie Umowy.

Str. 4

www.dip.dolnyslask.pl


HARMONOGRAM PŁATNOŚCI Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce

Planowana kwota dotacji

Umowa zawarta dnia

25-05-2012 r.

Załącznik aktualizowany do 05-go każdego miesiąca

ale przed złożeniem kolejnego wniosku o płatność i obowiązuje po wyrażeniu zgody przez DIP

Kwota dofinansowania nie może być niższa od wartości 5% kwoty dofinansowania z umowy

Str. 5


HARMONOGRAM PŁATNOŚCI - ZALICZKA Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce

Planowana kwota dotacji

Umowa zawarta dnia 25-05-2012 r.

Załącznik aktualizowany do 05-go każdego miesiąca

ale przed złożeniem kolejnego wniosku o płatność i obowiązuje po wyrażeniu zgody przez DIP

500 000,00

600 000,00

100 000,00

Str. 6


Rozliczanie projektów – instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ SKŁADANEGO W RAMACH PRIORYTETÓW 1 i 5 RPO WD (Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3)

  Wszystkie punkty są bardzo ważne !

  W szczególności:

 • informacje ogólne;

 • informacje o sposobie wypełniania poszczególnych pól we wniosku o płatność;

 • informacje dodatkowe umieszczone na końcu instrukcji.

Str. 7

www.dip.dolnyslask.pl


Rozliczanie projektów – wytyczne dla Wnioskodawców przydatne także Beneficjentom

Wytyczne dla wnioskodawców w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 – 2013;

 • Najważniejsze rozdziały Wytycznych:

 • 2.3* wydatki kwalifikujące się do dofinansowania;

 • 2.4* wydatki niekwalifikujące się do dofinansowania;

 • 2.6.8* modyfikacja projektu po podpisaniu umowy;

 • 2.6.9* sposób realizacji zamówień przy zakupie dostaw, usług i robót budowlanych.

 • 2.6.10* rozliczanie projektu;

 • 2.6.12* korekty finansowe.

* w zależności od naboru numeracja może się nieznacznie różnić

Str. 8

www.dip.dolnyslask.pl


Rozliczanie projektów – wypełnianie wniosku o płatność

Wniosek o płatność

Do rozliczenia poniesionych wydatków w ramach projektu służy Generator Wniosków o Płatność, za pomocą którego otrzymujemy wydruk

„Wniosku beneficjenta o płatność” (WOP)

Należy złożyć 1 egzemplarz wersji papierowej (oryginał) i 1 egzemplarz zapisany na nośniku CD/DVD

Str. 9

www.dip.dolnyslask.pl


 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • błędne określenie okresu, za który składany jest wniosek („od” „do”),

 • w przypadku poprawy wniosku nie zaznaczanie opcji korekta,

 • składanie wniosków niezgodnie z Harmonogramem Płatności (niewłaściwe kwoty, wnioski sprawozdawcze zamiast płatniczych

Str. 10

www.dip.dolnyslask.pl


Str. 11

www.dip.dolnyslask.pl


 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • brak wszystkich aneksów zawartych w okresie do którego składany jest wniosek,

 • nieprawidłowe daty zawarcia umowy o dofinansowanie, aneksów,

 • - w przypadku występowania różnych poziomów dofinansowania dla poszczególnych rodzajów wydatków, należy wpisać najwyższy współczynnik procentowy dofinansowania.

Str. 12

www.dip.dolnyslask.pl


Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

- wnioskowana kwota błędnie zaokrąglona- (zaokrąglenia należy dokonać tak by nie przekroczyć procentowego udziału kwoty dofinansowania z umowy, zgodnie ze wzorem umieszczonym w instrukcji do wypełniania wniosków o płatność).

Str. 13

www.dip.dolnyslask.pl


 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • błędne numery faktur i numerów NIP,

 • błędnie podana nazwa towaru lub usługi (niezgodna z fakturą),

 • brak wszystkich dat zapłat,

 • podawanie kwoty VAT gdy jest nie kwalifikowalny,

 • poprzedzanie każdego dokumentu numerem zadania,

 • brak wykazywania faktur korygujących zmieniających wartość kwoty wydatków kwalifikowalnych,

 • wykazywanie faktur dla których kwota kwalifikowalna równa jest wartości 0,00 PLN.

Str. 14

www.dip.dolnyslask.pl


Szare pola wypełniają pracownicy DIP płatność

Str. 15

www.dip.dolnyslask.pl


 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • w pkt. 14 pozostawianie pustego pola w kolumnie ogółem w wierszach: w tym cross-finansing, w tym wydatki części inwestycyjnej, w tym wydatki części doradczej

Str. 16

www.dip.dolnyslask.pl


 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • - błędne wyliczenie % rozliczenia otrzymanej zaliczki (ppkt. 5),

 • błędne zaokrąglenia kwot EFRR i budżetu państwa.

 • Kwota EFRR stanowi 85 % kwoty pomocy i powinna być zaokrąglona w dół natomiast kwota BP= dofinansowanie minus wyliczony EFRR

Str. 17

www.dip.dolnyslask.pl


 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • wpisywanie innych nazw zadań niż te określone we wniosku o dofinansowania projektu,

 • nie uwzględnianie zmian wprowadzonych aneksami,

 • brak informacji o wydatkach w wierszach pod „ogółem”,

 • dla wydatków objętych mechanizmem cross-financing brak wypełniania wiersza pn „w tym cross-financing”.

Str. 18

www.dip.dolnyslask.pl


 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • brak wskaźników lub wskaźniki nie uwzględniają zmian wprowadzonych aneksami,

 • brak wykazywania we wniosku o płatność końcową wskaźników rezultatu dotyczących zatrudnienia (również tych dla których wartość docelowa równa jest wartości 0),

 • informacja o braku problemów podczas gdy zgłoszono zmiany lub wnioski o aneksowanie umowy. W sytuacji braku problemów w trakcie realizacji projektu należy w tym punkcie zawrzeć taką informację (np. poprzez adnotację „brak problemów”, „nie stwierdzono problemów” itp.).

Str. 19

www.dip.dolnyslask.pl


 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • podawanie danych za kwartał w którym złożono wniosek,

 • podawanie kwot nie wynikających z wniosku o dofinansowanie (obowiązującego w okresie za który rozliczany jest wniosek o płatność).

Należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu

Str. 20

www.dip.dolnyslask.pl


 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • informacja, iż w zakresie promocji projektu podjęto działania zgodnie z umową”,

 • w przypadku innego adresu przechowywania dokumentów brak informacji o rodzaju instytucji np. biuro rachunkowe, księgowe, oddział firmy itp.

Str. 21

www.dip.dolnyslask.pl


 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • niewskazywanie (zaznaczanie) załączników pomimo ich dostarczenia,

 • niewymienianie innych załączników które dostarczane są z wnioskiem,

 • błędna data,

 • brak pieczęci w przypadku nieczytelnego podpisu;

!

Str. 22

www.dip.dolnyslask.pl


Załączniki do wniosku o płatność płatność

Wymienione są w dokumencie pn.:

Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Dolnośląskiego

na lata 2007 – 2013*

Dokument dostępny na internetowej stronie DIP.

www.dip.dolnyslask.pl

(w zakładce Informacje dla składających wnioski / zakończone konkursy / rok naboru)

* dla każdego naboru osobny dokument

Str. 23Na pierwszej płatnośćstronie:

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013”*

w przypadku współfinansowania projektu również z innych źródeł, należy wskazać dodatkowe źródła finansowania projektu, np.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WD na lata 2007-2013”

oraz

Wydatek ujęto we wniosku o płatność za okres od ………………… do …………………

Opis dokumentów księgowych

* np. Działanie 5.1 i 5.3 RPO WD

Str. 29


 • Na odwrocie dokumentu: płatność

 • kwotę wydatków kwalifikowanych, w tym kwoty VAT i cross-financing;

 • w przypadku faktur walutowych podać datę i kurs waluty, po której dokonano przeliczeń;

 • podział procentowy i kwotowy wartości dofinansowania;

 • informację o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej, z czytelnymi podpisami i datami;

 • adnotację o uregulowaniu zobowiązania wynikającego z dokumentu. Należy podać datę i sposób zapłaty;

 • informację o zakresie stosowania ustawy PZP (jeśli dotyczy), tj. tryb zastosowanego postępowania o dzielenie zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem konkretnego artykułu, numer dziennika ustaw, na podstawie której przeprowadzane było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Opis dokumentów księgowych

Str. 30


TREŚĆ DOKUMENTU KSIĘGOWEGO płatność

STRONA 1

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WD na lata 207-2013.

Wydatek ujęto we wniosku o płatność za okres od ………do…………

Str. 31


STRONA ODWROTNA płatność

Wydatek związany z realizacją Projektu ...........(tytuł projektu)……………..... nr ….………(numer projektu)............……. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie ………......... (nazwa i numer Działania/Schematu).................... zgodnie z Umową nr ...... (numer umowy)..... zawartą w dniu......... (data zawarcia umowy)

Wydatek zgodny z zadaniem ……… (nazwa zadania) …………….z wniosku o dofinansowanie w ramach kategorii wydatku ……………….…(nazwa kategorii wydatku wraz ze szczegółową nazwą wydatku).

Kwota kwalifikowalna*1:.............. X ….. % dofinansowania = …….. PLN dofinansowania.

Informacja o wydatkach niekwalifikowalnych z powodu:

a/przekroczenie limitu na wydatku w wysokości.............. PLN. - dot. pozycji nr (z faktury)

b/inny powód (podać jaki) w wysokości.............. PLN - dot. pozycji nr (z faktury)

*1 W przypadku, gdy wskazana kwota dotyczy wybranej/wybranych pozycji z dokumentu należy wskazać te pozycje. W przypadku wystąpienia innych różnic pomiędzy kwotą kwalifikowalną a kwotą dokumentu należy wskazać przyczynę rozbieżności.- np. poz. 2 niekwalifikowalna ponieważ ……


STRONA ODWROTNA C.D. płatność

Środek trwały ujęto w ewidencji środków trwałych pod pozycją *2………..

*2 Należy usunąć, jeżeli nie dotyczy

Zapłacono …..(forma zapłaty)…………dnia ......................

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:……..(data i podpis osoby upoważnionej)……

Sprawdzono pod względem merytorycznym:……(data i podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzono do wypłaty na kwotę*3 ……. (data i podpis osoby upoważnionej)

*3 Dotyczy podmiotów zobowiązanych do niniejszej czynności na podstawie wewnętrznych instrukcji/regulacji

*4 Wydatek poniesiony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) na podstawie art. ...........

Projekt/Wydatek*4 nie jest objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku z artykułem .........-Art 3 ust. 1 pkt. 5

*4 Należy dokonać właściwego dla danej jednostki wyboru.

Numer księgowy/Sposób zaksięgowania ………(numer/księgi rachunkowe)………..

Str. 33


Przykłady opisu faktur w PLN płatność

Wydatek związany z realizacją Projektu Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeńnr RPDS.01.01.00-02-010/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Schemat 1.1.A1. zgodnie z Umową nr UDA-RPDS.01.01.00-02-010/12-00 zawartą w dniu 25-05-2012 r.

Wydatek zgodny z zadaniem: „Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej” z wniosku o dofinansowanie w ramach kategorii wydatku „środki trwałe”, wydatek: „zakup tokarki CNC”.

Kwota kwalifikowalna: 1 000 000,00 PLN X 50,00 % dofinansowania = 500 000,00 PLN dofinansowania.

Poz. nr 7- części zamienne i eksploatacyjne 20 000,00 PLN - wartość niekwalifikowana, wydatek nieprzewidziany w budżecie projektu.

Str. 34


STRONA ODWROTNA C.D. płatność

Środek trwały ujęto w ewidencji środków trwałych podpozycją: KŚT/211/2012/UE

Zapłacono przelewem dnia 12-09-20012 i 30-10-2012 r.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym: 30-10-2012 r. Alicja Ważna

Sprawdzono pod względem merytorycznym: 30-11-2012 r. Alicja Ważna

Zatwierdzono do wypłaty na kwotę ……. n/d……….

Projekt/Wydatek nie jest objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku z artykułem 3 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.)

Numer księgowy/Sposób zaksięgowania ………P4/12/2009/księgi rachunkowe

01-12-2012 r. Alicja Ważna

Str. 35


Przykłady opisu faktur w EURO płatność

Wydatek związany z realizacją Projektu Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń nr RPDS.01.01.00-02-500/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Schemat 1.1.A1. zgodnie z Umową nr UDA-RPDS.01.01.00-02-010/12-00 zawartą w dniu 25-05-2012 r.

Wydatek zgodny z zadaniem: „Zakup robota spawalniczego” z wniosku o dofinansowanie w ramach kategorii wydatku „środki trwałe”

Kwota kwalifikowana w Euro: 100 000,00 Euro, przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury tj. 25-09-2012.

Kurs 4,6590 x 100 000,00 = 465 900,00 PLN

Zapłacono dnia 29-09-2012 kwotę 100 000,00 Euro z rachunku EURO w Rabbit Bank. Do przeliczenia zastosowano kurs sprzedaży w Rabbit Bank z dnia 29-09-2012 tj. 4,7305 x 100 000,00= 473 050,00 PLN.

Ujemna różnica kursowa 7 150,00 PLN

Kwota kwalifikowana PLN: 473 050,00 x 50,00% dofinansowania = 236 525,00 PLN dofinansowania.

Dodatkowo w przypadku leasingu:

Np. Rata nr 2 do umowy leasingu nr 45879/WB. Część kapitałowa 8 196,72 Euro.

Ujemne różnice kursowe są kwalifikowalne (wyjątek stanowią projekty z naboru 2008),

Str. 36


STRONA ODWROTNA C.D. płatność

Środek trwały ujęto w ewidencji środków trwałych podpozycją: KŚT/217/2012/UE

Zapłacono przelewem dnia j.w.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym: 10-03-2012 r. Alicja Ważna

Sprawdzono pod względem merytorycznym: 10-03-2012 r. Alicja Ważna

Zatwierdzono do wypłaty na kwotę ……. n/d……….

Projekt/Wydatek nie jest objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku z artykułem 3 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.)

Numer księgowy/Sposób zaksięgowania ………K2/03/2009/księgi rachunkowe

10-03-2012r. Alicja Ważna

Str. 37


DOLNOŚLĄSKA płatnośćINSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

ul. Strzegomska 2 - 4

53-611 Wrocław

[email protected]

www.dip.dolnyslask.pl


ad