Stanovy pion ra zm ny pro ps od 1 1
Download
1 / 16

Stanovy Pionýra změny pro PS od 1.1. - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Stanovy Pionýra změny pro PS od 1.1. Materiál pro jednání oblastních porad 2014. Obecné principy, dané NOZ. NOZ chápe spolek jako celek, který může (ale nemusí) zřizovat pobočné spolky. Jejich existence se tak odvíjí od hlavního spolku, samy o sobě nemohou existovat (§219, § 228, § 230)!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stanovy Pionýra změny pro PS od 1.1.' - ledell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stanovy pion ra zm ny pro ps od 1 1

Stanovy Pionýrazměny pro PS od 1.1.

Materiál pro jednání oblastních porad 2014


Obecn principy dan noz
Obecné principy, dané NOZ

 • NOZ chápe spolek jako celek, který může (ale nemusí) zřizovat pobočné spolky. Jejich existence se tak odvíjí od hlavního spolku, samy o sobě nemohou existovat (§219, § 228, § 230)!

 • Spolek je chápán jako dvoustupňová struktura

 • Statutární orgán spolku (pobočného spolku) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou Stanovami přiřčeny jinému orgánu

 • Odpovědnost funkcionáře je vázána na jeho dobrovolné rozhodnutí o přijetí funkce – odpovídá i za svoji odbornou způsobilost funkci vykonávat.


N zev spolku n zvy pobo n ch spolk
Název spolku, názvy pobočných spolků

 • Název spolku je Pionýr, z. s.

 • Název pobočných spolků, musí obsahovat:

  - Pionýr, z. s.

  - vyjádření typu pobočného spolku

  (pionýrská skupina)

  - vlastní - rozlišovací název pobočného spolku


Postaven ps v organiza n struktu e pion ra
Postavení PS v organizační struktuře Pionýra

Pionýrská skupina je pobočným spolkem.

NOZ rozeznává:

- hlavní spolek (Pionýr),

- pobočné spolky (skupiny, centra, KOP)

Pionýrská skupina je zřizována hlavním spolkem.


Innost pion rsk skupiny
Činnost pionýrské skupiny

 • Veškerá činnosti Pionýrské skupiny musí směřovat k naplnění účelu spolku.

 • Činnosti lze rozdělit na:

  - hlavní činnost spolku (bod II.10),

  - nahodilá výdělečná činnost (bod II.11)

  - vedlejší hospodářská činnost (bod II.12)

 • Za podnikání se považuje jakákoliv opakovaná, pravidelná činnost za účelem zisku. Podléhá pak ŽZ.

 • Rozšíření zřizovací listiny o činnosti podléhající ŽZ schvaluje Pionýr (VV ČRP).


Lenstv
Členství

Je zrušen institut kolektivního členství.

U čestných členů osvobození od čl. příspěvků – osvobozuje ten, kdo uděluje.

Zakotvena povinnost člena aktivně obnovit každoročně členství (zaplacením čl. přísp.).

Ochranná lhůta do 31.1. násl. roku pro obnovení členství v hlavním nebo pobočném spolku.


Pr va len
Práva členů

Práva členů rozčleněna na 2 kategorie:

– obecně všichni členové spolku (V.4.a)

– pionýrští pracovníci, členové nad 15 let ve jmenované funkci u oddílu nebo ve volené funkci (V.4.b)


Odd ly a dru iny kluby
Oddíly a družiny, kluby

Oddíl je „základní výchovná jednotka“ (VI.D.1)

V rámci členských práv doplněna možnost oddílových rad, kde členové oddílu realizují (mj.) právo spolurozhodovat a právo být volen.

Nově kodifikována možnost členění oddílu na družiny, včetně jmenování zodpovědného vedoucího družiny a jeho povinné kvalifikace.

Klub neregistruje členy spolku; pokud v rámci klubu vyvíjí činnost člen, neregistrovaný v některém oddíle, registruje se přímo u subjektu.


Pion rsk skupina jako pobo n spolek
Pionýrská skupina jako pobočný spolek

Zřizuje ji spolek k zajištění své činnosti, její existence je odvozena od hlavního spolku.

Zapisují se do veřejného rejstříku spolků, včetně údaje o sídle a statutárního orgánu (vedoucí PS).

Má právní osobnost (dříve právní subjektivitu),rozsah je určen Stanovami a zřizovací listinou.

O zřízení rozhoduje VV ČRP, o rušení ČRP, návrh na zrušení musí schválit nadpoloviční většina všech členů Rady PS.

Omezení pro nakládání s majetkem – nově přidáno omezení i pro movitý majetek – má zamezit vyvádění majetku ze spolku. Pro běžný provoz PS nevytváří překážky.


Hospoda en ru en za z vazky
Hospodaření, ručení za závazky

Hlavní i pobočné spolky hospodaří samostatně, vzájemně neručí za své závazky (ALE!)

Pobočné spolky hospodaří na základě rozpočtu, v rozsahu dle Stanov a své zřizovací listiny.

P. s. předkládají účetní závěrku či výkaz o hospodaření cestou KOP do 31.3. daného roku!

Jakýkoliv případný „zisk“ je nutno využít pouze ve prospěch hlavní činnosti.


Org ny pion rsk skupiny
Orgány pionýrské skupiny

Funkční období je 5 let.

Je třeba písemný souhlas s volbou či jmenováním.

Nově: vedoucí družiny, delegát PS do krajského shromáždění delegátů

Dobrovolně: revizor PS, kontrolní komise PS, vedoucí družiny.

Právní účinky volby statutárního orgánu nastávají nejdříve dnem doručení protokolu o volbě do sídla Pionýra, z. s.

Dvouměsíční ochranná lhůta pro ukončení výkonu funkce.

Volení funkcionáři musí prohlásit že nejsou v úpadku, nebo jsou-li, pak to musí uvést.

Statutární orgány, ekonomové a hospodáři, předsedové, místopředsedové a členové kontrolních komisí musí být bezúhonní.

Možnost kooptace člena kolektivního orgánu.


Usn en schopnost n hradn sch ze
Usnášeníschopnost, náhradní schůze

Jednání orgánů jsou usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů orgánu, u schůzí delegátů za účasti delegátů zastupujících nadpoloviční většinu členů.

Je možno jednat a rozhodovat písemně nebo elektronicky, podrobnosti určí jednací řády

Je možno svolat náhradní shromáždění delegátů ve lhůtě do 15 dní, musí se konat nejdéle do 6 týdnů, program pouze v rozsahu původního programu jednání, nicméně za účasti libovolného počtu osob.


Pion rsk centra zm ny
Pionýrská centra - změny

Změna názvu stejně jako u PS

Působnost Rady PC vykonávají statutární orgány subjektů, jež centrum navrhly, tito jmenují vedoucího pionýrského centra.

Pokud centrum přímo registruje členy a jejich počet dosáhne stavu, nutného pro existenci PS, je povinno zvolit orgány jako PS a k 1.1. následujícího roku se transformovat na PS.

Povinnost transformace je založena na nutnosti respektovat práva individuálních členů PC.


Vazby v pion ru
Vazby v Pionýru

Maximální zachování stávajících postupů a servisního zázemí v rámci KOP

KOP je zřizována Pionýrem jako pobočný spolek, jsou na ni přeneseny některé kontrolní, organizační, evidenční a servisní činnosti. Současně má i samosprávnou část – v rámci činnosti kraje. PS v této části řídí KOP prostřednictvím KRP.

PS se podílí na řízení Pionýra prostřednictvím krajského shromáždění delegátů a přímou účastí na VZP.

O vzniku, nečinnosti a zániku PS rozhoduje Pionýr jako zřizovatel.


Funkce kop
Funkce KOP

 • KOP má vlastní a přenesené pravomoci.

 • Vlastní:

  • stanovuje výši odvodu z ČP na úroveň KOP;

  • schvaluje ČP pro členy registrované KOP;

  • zřizuje oddíly, kluby a registruje individuální členy;

  • zastupuje organizační jednotky při jednání na úrovni kraje;

  • pořádá a spolupořádá akce pro členy i veřejnost;

  • zajišťuje propagaci spolku v rámci své působnosti;

  • spravuje majetek ve vlastnictví KOP a majetek svěřený;

  • rozhoduje o postupech, termínech a podmínkách účasti, které jsou závazné pro pobočné spolky a jejich individuální členy v rámci působnosti KOP v rámci její činnosti.


Funkce kop1
Funkce KOP

 • přenesenou:

  • organizační zajištění dílčích členských schůzí

  • evidence pobočných spolků v rámci působnosti KOP;

  • výběr odvodu z členského příspěvku;

  • kontrola „registrace“

  • vzdělávání – pokud je PVC;

  • další činnosti a jednorázové úkony, kterými byla pověřena orgány Pionýra, z. s.;


ad