1 / 10

Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Styrelsen har under hösten 2010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott. Skånsk Simning med ös i. Organisation Ledare Verksamheterna Ekonomi.

leda
Download Presentation

Skånsk Simning med ös i

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Skånsk Simning med ös i

  2. Skånsk Simning med ös i Styrelsen har under hösten 2010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott.

  3. Skånsk Simning med ös i Organisation Ledare Verksamheterna Ekonomi

  4. Skånsk Simning med ös i • Del 2 Syfte; Undersöka i vilken riktning och på vilket sätt föreningarna vill att Skåne Sim och skånsk simidrott ska utvecklas.

  5. Skånsk Simning med ös i • Projektansvarig Olle Möller, SK Triton 1. Enkät, skickas ut digitalt den 20 mars. Sista svars dag 17 april

  6. Skånsk Simning med ös i 2. Zon träffar 26/4 Malmö 28/4 Sjöbo 3/5 Kristianstad 5/5 Helsingborg Gärna 2-3/klubb Kom till en plats nära dig, eller när det passar.

  7. Skånsk Simning med ös i 3. Ordförande konferens (ordf, sekr & kassör) Lördag 14 maj 2011 Plats ? Program; Bla presentation och diskussion runt inkomna svar.

  8. Simallting 26-27 augusti 2011 Plats ? 4 Programlinjer • Administratörer/Ledare • Simtränare • Simlärare • Funktionärer

  9. Simallting 26-27 augusti 2011 Klara idag; Therese Ahlshammar Johan Wallberg Henrik Forsberg, SSF Pär Holmqvist, Kvikk Kent Hamberg, Sim Team Anders Höglund, SSF Lena Andersson-Stenqvist, HS

More Related