Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การดาวน์โหลดข้อมูลจาก เว็ปไซต์ ฐานข้อมูลพลังงานไทย PowerPoint Presentation
Download Presentation
การดาวน์โหลดข้อมูลจาก เว็ปไซต์ ฐานข้อมูลพลังงานไทย

การดาวน์โหลดข้อมูลจาก เว็ปไซต์ ฐานข้อมูลพลังงานไทย

168 Views Download Presentation
Download Presentation

การดาวน์โหลดข้อมูลจาก เว็ปไซต์ ฐานข้อมูลพลังงานไทย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. การดาวน์โหลดข้อมูลจากการดาวน์โหลดข้อมูลจาก เว็ปไซต์ฐานข้อมูลพลังงานไทย • www.thaienergydata.in.th

  2. แบบฝึกหัด จงหาข้อมูลศักยภาพพลังงาน ของจังหวัดท่าน ในปี 2555 ในหมวดพลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานจากมูลสุกร ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)

  3. เข้าสู่เว็ปไซต์http://www.thaienergydata.in.thเข้าสู่เว็ปไซต์http://www.thaienergydata.in.th

  4. แบบฝึกหัด จงหาข้อมูลศักยภาพพลังงาน ของจังหวัดท่าน ในปี 2555 ในหมวดพลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานขยะ(ฝังกลบ และ เผา) ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)

  5. เข้าสู่เว็ปไซต์http://www.thaienergydata.in.thเข้าสู่เว็ปไซต์http://www.thaienergydata.in.th

  6. 2. หาข้อมูลการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2555 ในหมวดพลังงานเชิงพาณิชย์ ของน้ำมันสำเร็จรูป(ระบุเป็นรายชนิดแหล่งพลังงานย่อย) สาขาการขนส่ง ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ(ktoe)

  7. เข้าสู่เว็ปไซต์http://www.thaienergydata.in.thเข้าสู่เว็ปไซต์http://www.thaienergydata.in.th

  8. 3.หาข้อมูลการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ของจังหวัดท่าน ในหมวดพลังงานเชิงพาณิชย์ ของพลังงานไฟฟ้าสาขาบ้านที่อยู่อาศัย ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)

  9. เข้าสู่เว็ปไซต์http://www.thaienergydata.in.thเข้าสู่เว็ปไซต์http://www.thaienergydata.in.th

  10. การบ้าน ดาวน์โหลดข้อมูลจาก website ฐานข้อมูลดังนี้ • ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ทุกสาขาทุกชนิดน้ำมัน ทั้งหน่วยกายภาพและหน่วย ktoe • ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกสาขาทั้งหน่วยกายภาพและหน่วย ktoe ปี 2544-2555 จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ excel panupong@eng.cmu.ac.th