Foreldremøte 1.trinn ELLINGSRUDÅSEN skole - PowerPoint PPT Presentation

leanne
foreldrem te 1 trinn ellingsrud sen skole n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Foreldremøte 1.trinn ELLINGSRUDÅSEN skole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Foreldremøte 1.trinn ELLINGSRUDÅSEN skole

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Foreldremøte 1.trinn ELLINGSRUDÅSEN skole
288 Views
Download Presentation

Foreldremøte 1.trinn ELLINGSRUDÅSEN skole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foreldremøte 1.trinn ELLINGSRUDÅSEN skole Cecilie Raddum, Cecilie Bonnevie og Hilde Røssum

 2. Møteagenda • Forventninger til foresatte • Hjemmeside/Fronter/mobilskole • Prøver 1.trinn • Leseoppfølging • Sosiale tiltak for klassen

 3. Forventninger til foresatte • Alle møter i tide hver dag • Matpakke • Praktiske klær • Følge opp lekser • Stille på møter

 4. Hjemmeside og fronter • Ukeplan, linker og annen informasjon • Generell informasjon om skolen, info til hjemmene • Innlogging – personnummer • Regler for fravær og skolerute • Epost til lærene • Sjekk hjemmesider og fronter før du ringer kontoret  • http://www.ellingsrudasen.gs.oslo.no/

 5. Hva skal elevene lære på skolen? • Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finner du på: • http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/ • //www.ellingsrudasen.gs.oslo.no/

 6. Gjennomføring lesetest 1.trinn Øveprøve i mars Prøve i april • Våren 2014 skal det gjennomføres kartleggingsprøver i lesing på 1., 2. og 3. trinn. Prøvene er nyutviklet våren 2014 og skal gjennomføres på papir. • Prøvene gir informasjon om hvordan elevene presterer i forhold til hva som forventes av elever på dette trinnet. Bruk av kartleggingsmateriellet til prøven gir lærere og skolens ledelse et godt grunnlag til å iverksette spesifikke tiltak for elever som trenger ekstra oppfølging.

 7. Tallforståelse og regneferdighet1.trinn Øveprøve i februar/mars Prøve i april/mai • Våren 2014 skal det gjennomføres kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet på 1., 2. og 3. trinn. Prøvene er nyutviklet våren 2014 og skal gjennomføres på papir. • Prøvene vil gi informasjon om hvordan elevene presterer i forhold til hva som forventes av elever på dette trinnet

 8. Cecilie BonnevieHvordan jobbe med lesing hjemme? Viktig! Se på bildene og snakk om hva boka handler om • Lese 15 min. hver dag • Sitt sammen med barna • Se på bildene • Snakk om bildene • Les ord og setning flere ganger • Snakk om hva boka handler om • Gå på ord-jakt og bokstav-jakt • Husk! Signer kortet hver dag

 9. Cecilie Bonnevie og Cecilie RaddumKapittel 9a i Opplæringsloven • § 9a-1. Generelle krav Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. • § 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

 10. Sosiallærers oppgaver • Jobber med elevenes psykososiale læringsmiljø. • Skal være til støtte for kontaktlærer og foreldre slik at elevens læringspotensial kan utnyttes. • Samarbeid med andre instanser: - PPT, BUP, barnevernet, kompetansesentre og spesialskoler. • Foreldresamarbeid: Foreldrene er en av skolens viktigste ressurser. Viktigere enn læreboka! Som foreldre er vi modeller for barna hele tiden. Hvordan kan foreldre bidra?

 11. Hva må til for at barnet skal lære? • Maslows behovspyramide: 1) Fysiske behov: Behov for mat, drikke, søvn og fysisk aktivitet. 2) Sikkerhet: Behov for trygghet, beskyttelse, stabilitet, orden og forutsigbarhet. 3) Sosiale behov: Behov for kjærlighet, vennskap og tilhørighet. 4) Respekt og anerkjennelse: Behov for bli sett og anerkjent for å bygge opp selvtillitt og selvhevdelse. 5) Selvrealisering: Behov for å realisere sitt potensial, bruke evner og ferdigheter og være et skapende menneske.

 12. Foreldrenes rolle og betydning for egne barns læring og utvikling • Snakk positivt om skolen og læreren. • Vær engasjert i skolearbeidet. Spør barna hver dag om hva de har opplevd eller lært på skolen. • Legg vekt på å fortelle barna at skole og skolegang er viktig. • Etabler gode rutiner for skolearbeid og lekser hjemme. • Foreldre bør så langt som mulig være fysisk og mentalt tilstede når barna gjør lekser. • Fokuser på innsats mer enn resultater. Gi ros og oppmuntringer. • Vær engasjert forelder og delta på foreldremøter, utviklingssamtaler og andre aktiviteter på skolen. • Bidra til et godt foreldrenettverk og klassesamhold. • Prioriter barnas skolegang fremfor fritidsaktiviteter og ferie.

 13. Spesialundervisning • Kunnskapsløftet fungerer som en kontrakt mellom samfunnet og eleven. Noen elever kan ikke følge målene i den ordinære læreplanen. Disse elevene må ha en egen plan. Det er Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som vurderer om eleven har behov for en egen plan i ett eller flere fag.

 14. AKS • Nye baseledere • Janne Stareng 1.trinn, Elin Havik 3.,4.trinnog Muge Yildirim 2.trinn. • Leder: Jana Jenssen Se skolens hjemmeside.

 15. FAU informerer • Claes Åge Johansen

 16. Vær velkommen til Ellingsrudåsen skole!