การบริหาร
Download
1 / 49

การบริหาร จัดการด้านการเงิน ภาครัฐ และระเบียบเบิกจ่ายฯ - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

การบริหาร จัดการด้านการเงิน ภาครัฐ และระเบียบเบิกจ่ายฯ. กิ่งกาญจน์ ภู่ทองตระกูล. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. มาตรา 78 (4) (5) รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการ บริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้ (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการ พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การบริหาร จัดการด้านการเงิน ภาครัฐ และระเบียบเบิกจ่ายฯ' - leane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การบริหาร

จัดการด้านการเงินภาครัฐ

และระเบียบเบิกจ่ายฯ

กิ่งกาญจน์ ภู่ทองตระกูล


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

มาตรา 78 (4) (5) รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการ

บริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และ

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ

ทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนว

ทางในการปฏิบัติราชการ

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการให้

บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ

ได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

2


กฎหมายและระเบียบการคลังกฎหมายและระเบียบการคลัง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พรบ.วิธีการงบประมาณ

พรบ.เงินคงคลัง

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษา

เงินและการนำส่งคลังของส่วนราชการ

ระเบียบเงินทดรองราชการ

ระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทาง/ฝึกอบรม

ระเบียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

บริหารงาน

พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2546


ประเภทของเงินราชการกฎหมายและระเบียบการคลัง

 • เงินงบประมาณ

 • เงินนอกงบประมาณ

 • เงินรายได้แผ่นดิน

 • เงินนอกราชการ


การเบิกจ่ายเงินงบประมาณการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

ต้องได้รับเงินประจำงวดแล้ว

มีข้อผูกพันหรือมีความจำเป็นต้องจ่ายให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

หนี้ต้องถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดต้องจ่าย


การจ่ายเงินงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(รัฐธรรมนูญ 50 ม.169)

กฏหมาย

กระทรวงการคลัง

ระเบียบ

มติ ครม.

ข้อบังคับ

คำสั่ง


กระบวนการบริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจัดการ

Input

Process

Output

ทรัพยากร

ผลสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์

การดำเนินงาน

สินค้า/บริการ

ความคาดหวัง

ประสิทธิผล

ประหยัด

Outcome

ประสิทธิภาพ /ผลิตภาพ

ความคุ้มค่า


การจำแนกงบประมาณรายจ่ายการจำแนกงบประมาณรายจ่าย

มี 2 ลักษณะ

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

รายจ่ายงบกลาง


รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

 • งบบุคลากร

 • งบดำเนินงาน

 • งบลงทุน

 • งบเงินอุดหนุน

 • งบรายจ่ายอื่น

แต่ละงบสามารถโอนเปลี่ยนแปลงได้


การรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวมถึงรายจ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะเดียวกัน


ค่าตอบแทน รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

เป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการในลักษณะ

เงินเดือน (ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)

นอกเหนือเงินเดือน

นอกเวลาราชการปกติ

เงินเพิ่มรายเดือน

นอกเหนืองานในหน้าที่

เป็นไปตามกระทรวงการคลังกำหนด จะกำหนดขึ้นเองไม่ได้


ค่าตอบแทนนอกเหนือจากงานในหน้าที่

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

ค่าตอบแทนตรวจการจ้าง/ควบคุมงาน

เบี้ยประชุมกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง


ค่าใช้สอย

เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ

พิธีการและรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าเบี้ยประกันภัย

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ

ค่าของขวัญ

อื่นๆ


ค่าวัสดุ

เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพแล้วย่อม

สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือ

สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือ

ต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ใช้

งานได้ตามปกติ


ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

ค่าประปา

ค่าโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ชำระภายใน 15 วัน

ไม่พอ โอนหมวดอื่น

ใช้เงินนอกงบประมาณ

2 เดือนสุดท้าย (ส.ค. - ก.ย.)


ค่าสาธารณูปโภค

การเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์

โทรศัพท์พื้นฐาน

 • สถานที่ราชการ

 • บ้านพัก (เหมาจ่าย 400 บาท)

หมายเลข 02

 • วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ (ว.73/ว.108)

 • สถานที่ราชการ

 • ถือครอง (จ่ายจริงไม่เกินที่ กค.กำหนด)


หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

กระทรวงการคลัง


ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

ผู้มีสิทธิ

จากเงิน

งปม.

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว

พนักงานราชการ

ผู้รับจ้างเหมาบริการ(ตามเงื่อนไขสัญญา)


ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนฯ ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้นำหลักเกณฑ์และอัตราเงินตอบแทนตามระเบียบนี้มาใช้โดยอนุโลม


พนักงานราชการมีสิทธิได้รับเงินตอบแทนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3)


ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หมายถึง

เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่

ปกติโดยลักษณะงาน ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานใน

ที่ตั้งสำนักงาน หรือ

โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก

ที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการ

นอกที่ตั้งสำนักงานและหรือ

โดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ

เป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ

นอกกะของตน


การปฏิบัติงานเป็นกะหรือผลัดการปฏิบัติงานเป็นกะหรือผลัด

หมายถึง

การปฏิบัติงานประจำตามหน้าที่ปกติของ ขรก.

ในส่วนราชการนั้น ๆ ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงานผลัด เปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานดังกล่าวซึ่งถือเป็นเวลาราชการปกติของ

ขรก.ผู้นั้น ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในผลัดหรือกะหนึ่ง ๆ

ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก)”


ลักษณะงานนอกเวลาราชการลักษณะงานนอกเวลาราชการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสำนักงาน

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน

ปฏิบัติงานนอกเวลาผลัด / กะ


หลักเกณฑ์ลักษณะงานนอกเวลาราชการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกตินอกเวลาราชการ

ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อน

กรณีเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลา โดยยังไม่

ได้รับอนุมัติให้รีบขออนุมัติโดยไม่ชักช้า


หลักเกณฑ์ลักษณะงานนอกเวลาราชการ

 • ข้าราชการผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทาง ไปราชการไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนนอกเวลาราชการ เว้นแต่ ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทาง เมื่อการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้นหรือเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่

 • ละวันกลับถึงสำนักงานในวันเดียวกัน ให้เบิกค่าตอบ

 • แทนได้


การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกันให้นับเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทนสำหรับวันนั้น

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นของทางราชการสำหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว


กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นครั้งคราวหรือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติ โดยมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนและมีลักษณะเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่วนราชการอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนเป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ 7 ชั่วโม ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท


การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของลูกจ้างส่วนราชการการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของลูกจ้างส่วนราชการ

สำหรับลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินบำรุง

สามารถเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด แต่

ต้องเบิกจ่ายจากเงินบำรุง


การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งการเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง

กระทรวงการคลังอนุมัติให้ สป. เบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงาน

งานนอกเวลาราชการให้เจ้าที่ที่ออกปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับ

ผิดชอบนอกที่ตั้งสำนักงานได้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536 (ปัจจุบันปี 50)

ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

ตามหนังสือ กค 0409.7/29071 ว. 18 ตค. 48


การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งการเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง

 • งานภารกิจที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงาน งานส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน

 • เช่น

 • ออกตรวจแหล่งแพร่เชื้อในสถานบันเทิง

 • ออกตรวจสารตกค้างในอาหารที่ตลาดสด

 • การอยู่ร่วมกับด่านตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติด

 • การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 • การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหลังเวลาราชการ หรือ

 • ออกรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

 • และงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ควบคุม และป้องกันโรค


ค่าเบี้ยเลี้ยงการเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง

เป็นการจ่ายเงินค่าใช้สอยให้ไปปฏิบัติราชการชั่วคราว

นอกที่ตั้งสำนักงาน และได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชา ตาม

กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตามอัตราที่กำหนด

ถึงแม้ว่าจะไปปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการก็ไม่สามารถ

เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาได้


เบิกไม่ได้การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง

อยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการ

รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือตามระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็ม

จำนวนชั่วโมง


อัตราการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอัตราการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตามข้อหารือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา

ที่ สธ 0201.046.1/20810 ลว. 19 ธันวาคม 2551

อัตราการเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พิจารณาตามคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ใด


ค่าใช้สอย อัตราการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ

พิธีการและรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าเบี้ยประกันภัย

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ

ค่าของขวัญ

อื่นๆ


ค่าวัสดุ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพแล้วย่อม

สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือ

สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือ

ต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ใช้

งานได้ตามปกติ


ค่าสาธารณูปโภคอัตราการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าไฟฟ้า

ค่าประปา

ค่าโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ชำระภายใน 15 วัน

ไม่พอ โอนหมวดอื่น

ใช้เงินนอกงบประมาณ

2 เดือนสุดท้าย (ส.ค. - ก.ย.)


ค่าสาธารณูปโภคอัตราการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

การเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์

โทรศัพท์พื้นฐาน

 • สถานที่ราชการ

 • บ้านพัก (เหมาจ่าย 400 บาท)

หมายเลข 02

 • วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ (ว.73/ว.108)

 • สถานที่ราชการ

 • ถือครอง (จ่ายจริงไม่เกินที่ กค.กำหนด)


การอัตราการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น

เป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายใดหรือเป็นรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายอื่น เช่น

เงินราชการลับ

คชจ.ไปราชการต่างประเทศ

คชจ.สำหรับกองทุนหรือเงินหมุนเวียน

คชจ.ในการทำวิจัย


รายจ่ายงบกลางอัตราการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการ

เฉพาะ ประกอบด้วย

 • เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

 • คชจ. ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • คชจ. เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับ

 • ประมุขต่างประเทศ

 • เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง

(โดยสำนักงบประมาณ)


ประเภทเงินสวัสดิการอัตราการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายจ่าย

งบกลาง

 • ค่ารักษาพยาบาล/ศึกษาบุตร ขรก. ลูกจ้าง พนักงานฯ

 • เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

 • เงินช่วยเหลือ ขรก.ลูกจ้าง พนักงานฯ

 • เงินเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิ ขรก.

 • เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของ ขรก.

 • เงินสมทบลูกจ้างประจำ

(โดยกรมบัญชีกลาง)


เงินนอกงบประมาณอัตราการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ


เงินอัตราการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนอกงบประมาณ

เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของส่วนราชการนอกจากเงินงบประมาณ

รายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิก

เกินส่งคืน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน


พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. อัตราการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ2491

เงินนอกงบประมาณ

มาตรา 4

บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงชำระให้แก่รัฐบาล เช่นภาษีอากร

ค่าธรรมเนียมค่าปรับ เงินกู้หรือเงินอื่นใด ส่วนราชการ

ต้องนำส่งคลัง โดยไม่หักเงินไว้เพื่อการใด ๆ เว้นแต่

1. รายจ่ายที่หักนั้นเป็นรายจ่ายที่กม.อนุญาตให้จ่ายได้

2. รายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายที่ได้รับความตกลงจาก กค.

เพื่อเป็นค่าสินบนรางวัล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้ไดมา

ซึ่งเงินอันพึงชำระให้รัฐบาล

3. รายจ่ายที่ต้องจ่ายคืนให้แก่บุคคลใด ๆ เพราะเป็น

เงินอันไม่พึงต้องชำระให้แก่รัฐบาล


พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

มาตรา 24

เงินที่ส่วนราชการรับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับตาม

กม.หรือระเบียบข้อบังคับ หรือได้รับตามอำนาจหน้าที่หรือ

สัญญาหรือได้รับจากการให้ใช้ท/สหรือเก็บดอกผลจาก

ทรัพย์สิน ให้นำส่งคลัง เว้นแต่จะมีกม.กำหนดเป็นอย่างอื่น


พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

มาตรา 24

เงินบริจาค

1. เงินที่มีผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการนั้นใช้จ่าย

ในกิจการของส่วนราชการ

2. เงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายใน

กิจการให้ส่วนราชการนั้นจ่ายเงิน และให้ก่อหนี้ผูกพันภายใน

วงเงินที่ได้รับ และไม่ต้องส่งคลัง


พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

มาตรา 24

เงินช่วยเหลือต่างประเทศ

เงินที่ส่วนราชการได้รับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับ

รัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษ

องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือ

เงินให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือ

หรือร่วมมือเช่นว่านั้น


พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

เงินที่ส่วนราชการได้รับโดยไม่ต้องนำส่งคลัง

1. เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน

และจำเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา

2. รายรับของสถานพาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อำนวยบริการ

อันเป็นสาธารณะประโยชน์หรือประชาสงเคราะห์

3. เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

กรณีได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ

องค์การสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ไม่ว่า

จะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ส่วนราชการได้รับสืบเนื่องจากโครง

การช่วยเหลือหรือร่วมมือ รัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างโดยไม่ต้องส่ง


ad