slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Сектор електроенергетика : Рехабилитация и подмяна на съоръжения във ВЕЦ . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Сектор електроенергетика : Рехабилитация и подмяна на съоръжения във ВЕЦ .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Сектор електроенергетика : Рехабилитация и подмяна на съоръжения във ВЕЦ . - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

Международен фонд “Козлодуй” – предстоящи възможности за финансиране на проекти в областта на неядрената енергетика.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Сектор електроенергетика : Рехабилитация и подмяна на съоръжения във ВЕЦ .' - leandra-knapp


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Международен фонд “Козлодуй” – предстоящи възможности за финансиране на проекти в областта на неядрената енергетика

slide2

МФК има за цел да подпомага необходимото реконструиране, подновяване и модернизиране на секторите по производството, преноса и разпределението на енергия, както и да подобрява енергийната ефективност.

 • Настоящата програма е създадена, за да се изберат проекти за използването на 120 милиона Евро грантово финансиране от МФК, администриран от ЕБВР.
 • По програмата е подписан договор със Стратегически консултант, чиято задачата е да подпомогне МИЕТ да идентифицира и разработи списък с подходящи проекти, които да получат грантово финансиране от МФК.
slide3

Проектите трябва да допринасят за намаляването на негативните последици от ранното затваряне на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй. В тази връзка се очакват следните резултати:

 • Намаляване на потреблението на енергия в резултат на подобряване на енергийната ефективност и/или
 • Увеличаване на производството на енергия чрез въвеждане на нови или рехабилитация и модернизиране на съществуващи производствени мощности и/ или
 • Намаляване на разходите на енергия (в резултат на понижаване на загубите при преноса и разпределението) и/или
 • Повишаване на надеждността и качеството на снабдяване и достъпността на енергията за крайните потребители, включително и социален ефект чрез по-ниски цени на енергията и/ или
 • Повишаване на сигурността и ефективността на функциониране на енергийната система на страната.
slide4

Сектор електроенергетика:

 • Рехабилитация и подмяна на съоръжения във ВЕЦ .
 • Рехабилитация и подмяна на съоръжения в електропреносната мрежа на страната.
 • Модернизация и усъвършенствуване на системи за наблюдение, контрол и управление на ЕЕС.
 • Рехабилитация, реконструкция, модернизация и подмяна на основни съоръжения за добив на местни въглища за производство на електроенергия.
 • Сектор Топлоенергетика: нови топлоизточници и енергийна ефективност в топлопреносната мрежа на столицата.
 • Сектор Газоснабдяване: разширяване на газопреносната мрежа.
slide6

По мерки 1 и 6 – недопустими са проекти, които са включени в Националния план за инвестиции (НПИ) на Република България по чл. 10в от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността.

 • По мерки 2, 3 и 4 – недопустими са проектни предложения за сгради, за които мерките от проектното предложение са били финансирани по донорски програми. За мерките по съответната сграда не трябва да има подадено проектно предложение по друга програма, което проектно предложение да не е получило официален отказ за финансиране. Ако сградата е подадена за финансиране и е получила отказ от съответната програма, същият трябва да се приложи към проектното предложение.
 • По мярка 5 не са допустими проектни предложения за енергийно ефективно улично осветление от общини, които до момента са били финансирани за такива мерки по МФК. Проектните предложения по тази мярка не могат да обхващат парково и/или декоративно осветление на сгради и обекти.
 • По мярка 6 не е допустимо частта от предложения проект, финансирана чрез грант, да представлява: задължение за инвестиции по приватизационен договор; задължение за инвестиции по лиценз, което е имало съществено значение за избора на лицензиант.
slide8

Потенциални кандидати не могат да участват в процедурата за набиране на предложения за проекти ако:

 • са обявени в несъстоятелност или в ликвидация, подлежащи са на съдебно разследване
 • са осъдени заради злоупотреба, свързана с професионалната им дейност с решение/ присъда, които имат силата на resjudicata;
 • не са изпълнили всички задължения, свързани с плащането на социални осигуровки или на данъци, съобразно законовите изисквания на Република България;
 • срещу тях има влязла в сила присъда със силата на resjudicata за измама, корупция, участие в организирана престъпна група или някаква друга незаконна дейност;
 • предложените проекти са в процес на разглеждане без да са получили отказ, очакват одобрение или очакват финансиране по други програми (например ОПРР, ОПОС, ПРСР, ОПК);
 • държавни/общински сгради или общинско улично осветление са били финансирани по предишни процедури за финансиране от МФК;
 • са обект на конфликт на интереси;
 • са тълкували подвеждащо информацията, която трябва да бъде представена като условие за кандидатстване по тази програма или не предоставят тази информация;
 • са се опитали да получат поверителна информация или да повлияят на комисията по оценяване.
slide9

Според правилата на МФК допустими разходи с оглед постигане целта на грантовото финансиране са:

 • разходи за получаване на техническа помощ, консултации, строителни работи и инженерни услуги и придобиване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване и съоръжения;
 • разходи за предоставяне на стоки, работи и услуги в енергийния сектор, които ще подпомогнат необходимото реконструиране, обновяване и модернизиране на енергийната система за производство, пренос и разпределение на енергия и подобряване на енергийната ефективност;
 • разходи, произтичащи от или свързани с провеждането на такива дейности и възникнали в съответствие с правилата на МФК.
 • разходи за материали, оборудване и СМР (строително-монтажни работи) за следните енергоспестяващи мерки: подмяна на дограма; топлоизолиране – саниране на стени и тавани; енергийно ефективна оптимизация на електрически инсталации; енергийно ефективна оптимизация на съществуващи вентилационно-климатични системи, без закупуване на стайни климатизатори.
slide10

По всички мерки недопустими разходи са:

 • разходите за подготовка на проектното предложение, вкл. и разходите по изготвяне на предпроектни проучвания, енергийни одити, архитектурни заснемания, технически проекти, съгласувания и друга съпътстваща проектното предложение документация.
 • разходите за държавни такси и такси за присъединяване;
 • разходи за ДДС;
 • разходи за строително-ремонтни дейности, които нямат пряко въздействие за повишаване на енергийната ефективност;
 • разходи за мерки, невключени в енергийните одити, дори и те да са остойностени по друг начин.
slide11

*Тези дейности ще се извършат само ако остане свободен грантов ресурс за всички или отделни мерки след първия тур на оценка и одобрение на проектните предложения.

slide12

Кандидатите, чиитопроектищебъдатпредложенизафинансиранепомерки 1, 2 и 6, щеподпишатдоговорзагрантовофинансиране с ЕБВР, къдетощебъдатопределенивсичкиусловия, включителноначинанаизплащанена грантовото финансиране.

 • Заодобренитепроектнипредложенияпомерки 3,4 и 5, щебъдатсключенигрантовиспоразумениямежду МИЕТ и ЕБВР и управлениетонатезипроектищебъдеизвършваноот МИЕТ.
 • Проектните предложения са валидни и обвързват кандидатите за период от 6 (шест) месеца, считано от 31.03.2012 за първия етап и от 31.08.2012 за втория етап. Промени, корекции и оттегляне е възможно само до крайния срок за подаване на предложенията, като за първия етап на подаване крайният срок е 31.03.2012, а за втория етап е 31.08.2012 г.
 • Въпроси относно процеса на кандидатстване и проекта могат да бъдат изпращани чрез следната интернет страница: www.mfk-consultant.eu. Отговорите на тези въпроси ще бъдат публикувани в интернет страницата на разположение на всички кандидати.