k llkritik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Källkritik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Källkritik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
leander

Källkritik - PowerPoint PPT Presentation

8 Views
Download Presentation
Källkritik
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Källkritik

 2. Källor • Kvarlevor - direkta spår av det förflutna - hög tillförlitlighet • Berättande källor – berättelser om det förlutna. Texter av olika slag, historikerns främsta källa

 3. Kvarleva eller berättande källa? • Materiellt källmaterial- kvarlevor • Kan även en berättande källa fungera som kvarleva? Ja! • Beroende på vad vi undersöker & vilka frågor vi ställer till materialet. • Politiska, ekonomiska och religiösa frågor kan granskas i krönikor, kyrkodokument osv.

 4. Källkritikens historia • Tyskland -1800-talet • Leopold Ranke- föregångare • Sverige – början av 1900-talet • Curt & Lauritz Weibull-isländska sagorna • Tolkning av texter, vetenskaplighet, objektivitet. Lauritz Weibull Curt Weibull

 5. Källkritiska kriterier • Äkthetskriteriet • Tidskriteriet • Beroendekriteriet • Tendenskriteriet

 6. Äkthetskriteriet • Är källan äkta eller inte? • Vanligt med förfalskningar i Europa under medeltiden. • Syfte: Legitimera makt, kontakter till kungahus, kyrkliga dokument. • Kända förfalskningar: Hitlers ”dagböcker”, påveurkunden från år 385. • Internet: Idag enkelt att förvanska källor

 7. Tidskriteriet • Bästa källan är samtida med händelsen som ska granskas. • Varför? Människor glömmer! Information förvanskas, sammanhangen förändras. • Bra källor: Protokoll, dagböcker, intervjuer i nära anslutning till en viss händelse • Sämre källor: ex. memoarer – författats i efterhand • Minnet är ett osäkert vittne, men kan ändå inte dömas ut helt • Minnet viktigt då information är svår att få fram t. ex. om kvinnohistoria & etniska minoriteter.

 8. Beroendekriteriet • En bra källa ”står för sig själv”. Oberoende • Bygger ej på eller påverkas ej av andra texter • Vanligaste beroendet: tradering: ”mun-mun eller skrift-skrift. • Primär källa • Sekundär källa • En källa blir inte mer trovärdig för att den upprepas av många.

 9. Hurbedömaberoende? • Kontrollera faktaurval och likheter i disposition. • Identifiera ordval och felaktigheter i texten. • Vid intervju: ord kan ryckas ur sitt sammanhang & en felaktig bild förmedlas. • Narrativ smitta: En dramatisk händelse-flera vittnen-diskuteras i gruppen-fakta i tidningar-en gemensam berättelse tar form. • Vilka frågor har ställts i källmaterialet? Präglar förförståelsen. Författarens eget bagage!

 10. Tendenskriteriet • Vilka intressen finns det bakom en källa? • Politiska? • Ekonomiska? • Grundregel: Lita inte på uppgifter från tendentiösa källor så länge de står för sig själva. Komplettera med andra källor utan eller med annan tendens. • Ofta dolda syften i våra källor

 11. Tendenskriteriet • Fakta presenteras som stödjer den egna saken - förtiger sådant som talar emot = snedvriden bild av verkligheten.

 12. Tendens - hur kontrollera detta? Två källor av motsatt tendens överensstämmer om en sak- troligtvis korrekt. Om vi hittar uppgifter som är till nackdel för upphovsmannen, oftast korrekt. Kallas mottendens. Om texten är skriven för någon som har god kunskap om ämnet är innehållet ofta korrekt.

 13. Källor Litteratur: Nyström, Lars, Nyström Hans, Nyström, Örjan. (2008) Perspektiv på historien B Sandberg, Karlsson, Mohlin, Ohlander.(2003) Historiskt arbete del 1 & 2. Internet: http://images.google.se/imgres?imgurl=http://kollakallan.skolverket.se/digitalAssets/180058_kolla_transp.gif&imgrefurl=http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/&usg=__JmdSFiKDXhrbNyFCeSQuXORcPgQ=&h=250&w=445&sz=37&hl=sv&start=4&tbnid=AjsriJAmmrsiLM:&tbnh=71&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dk%25C3%25A4llkritik%26gbv%3D2%26hl%3Dsv%26sa%3DG http://www.borlange.se/templates/BlgPage____513.aspx http://poesiflicka.blogspot.com/2008/08/kanske-var-det-en-drm.html WWW.wikipedia.com