Cesta inovat vnych my lienok do podnikate skej praxe v sr
Download
1 / 17

Cesta inovatívnych myšlienok do podnikateľskej praxe v SR - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Cesta inovatívnych myšlienok do podnikateľskej praxe v SR. Kusá – Rostášová – Zaušková TU Zvolen, ŽU Žilina Inovace: Jediná účinná cesta k úspechu v globálnej ekonomike Praha, január 2005.  Povolanie vedca na Slovensku. nedostatočný priestor na vedeckú prácu odchod z univerzít a výskumu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cesta inovatívnych myšlienok do podnikateľskej praxe v SR' - leala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cesta inovat vnych my lienok do podnikate skej praxe v sr

Cesta inovatívnych myšlienokdo podnikateľskej praxe v SR

Kusá – Rostášová – Zaušková

TU Zvolen, ŽU Žilina

Inovace: Jediná účinná cesta k úspechu v globálnej ekonomike

Praha, január 2005


Povolanie vedca na slovensku
Povolanie vedca na Slovensku

 • nedostatočný priestor na vedeckú prácu

 • odchod z univerzít a výskumu

 • nízky objem finančnej podpory výskumu a vedy na školách v SR

 • nutnosť stabilizácie mladých vedcov

 • zamedzenie „úniku mozgov“ do zahraničia

 • uspokojenie z ich práce znásobené uplatnením výsledkov ich práce v podnikateľskej praxi


H adanie v chod sk a rie en ako aktu lna t ma
Hľadanie východísk a riešení ako aktuálna téma

 • projekty zamerané na problematiku prepojenia univerzít s podnikateľským prostredím

 • projekt: „Zlepšenie podmienok pre využívanie vedecko-technického potenciálu mladých vo výskume“

 • hlavné zameranie projektu: cesty sebarealizovanie osobnosti doktoranda a mladého vedca


Z kladn lohy rie ite ov projektu
Základné úlohy riešiteľov projektu

·analyzovať súčasný stav legislatívy z hľadiska prepojenia univerzitného prostredia s podnikateľskou praxou

·spracovať podklady preprieskum nízkeho záujmu podnikateľskej sféry o výsledkyvedeckovýskumnejpráce,zistiť stav súčasných a navrhnúť nových identifikátorov kvality spracovania vedeckovýskumných prác,identifikovaťmožnosti spolupráce mladých vedcov s podnikateľským prostredím

·navrhnúť a overiť efektívne prístupy k zlepšeniu stavu v oblasti prepojenia mladých výskumných pracovníkov s podnikateľskou praxou


Iastkov ciele rie enia
Čiastkové ciele riešenia

Systém hodnotenia

aktuálnosti DzP

Organizácia vzájomných

stretnutí univerzít a praxe

Možnosti vlastných podnikateľských

aktivít doktorandov

Vytváranie dlhodobých

partnerstiev

Tvorba podporných systémov

pre efektívny transfér technológií


Projektov prieskum
Projektový prieskum

Na akademickej pôde:

identifikácia a kvantifikácia charakteristík doktorandského štúdia vo väzbe na transfér jeho výsledkov do podnikateľskej praxe

V podnikateľských subjektoch:

zistenie príčin nízkeho záujmu podnikateľskej sféry o výstupy vedeckej práce mladých vedcov


K omu sa vyjadrovali mlad vedci
K čomu sa vyjadrovali mladí vedci?

 • kaktuálnosti tém dizertačných prác, ktoré spracovávajú, 

 • -k skúsenostiam z priameho kontaktu s firmou, ktorá by mohla mať záujem o výsledky spracovania,

 • - k záujmu o vytvorenie vlastnej firmy, ktorej predmet podnikania by vyplynul z výsledkov riešenia vedeckej práce a odhadu jeho životaschopnosti v podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike,


K omu sa vyjadrovali kolitelia
K čomu sa vyjadrovali školitelia?

 • -k spôsobu vytvárania návrhu tém dizertačnýchprác a metodológii overovania (testovania) ich aktuálnosti pre prax

 • -k hodnoteniuspolupráce medzi univerzitnou a podnikateľskou sférou pri spracovávaní dizertačných prác a nutnosti existencie takejto spolupráce

 • -k vyjadrenie názoru na charaktermalých a stredných firiem, ktoré sú otvorené pre transfér poznatkov do vlastnej podnikateľskej praxe


K omu sa vyjadrovali podnikatelia
K čomu sa vyjadrovali podnikatelia?

 • - k stupňu spolupráce a skúsenostiach zo spolupráce ich firmy s univerzitným prostredím

 • - k aktuálnosti riešených dizertačných a výskumných prác

 • - k stupňu informovanosti o kvalitných riešeniach dizertačných a výskumných prác v univerzitnom prostredí

 • -k záujmu zamestnať mladého vedca, resp. spolupracovať s ním v prípade, ak by výsledky jeho práce boli pre firmu prospešné


O hovorili mlad vedci
Čo hovorili mladí vedci?

 • intenzita ich spolupráce s firmami je stále pomerne nízka

 • chcú, aby ich práca našla uplatnenie v praxi

 • domnievajú sa, že firmy o výsledkoch ich bádania nevedia,ale ani oni nevedia, čo prax potrebuje

 • majú obavy s nedostatočnej skúsenosti

  s vlastným podnikaním


O hovorili kolitelia
Čo hovorili školitelia?

 • považujú aktuálnosť tém riešených prác za dostatočnú

 • ak si študent chce založiť firmu, je to jeho vec, pomôcť mu sa však nebránia

 • vznik agentúr sprostredkujúcich transfér techológií považujú za prospešné

 • legislatívnu podporu transféru vítajú

 • veľmi málo vedia, či doposiaľ vyriešené práce našli uplatnenie


A o na to podnikate sk subjekty
A čo na to podnikateľské subjekty?

 • nebránia sa spolupráci s doktorandami, pokiaľ to nebude finančne náročné

 • o možnosti spolupráce vo všeobecnosti nevedia

 • privítali by predovšetkým priame oslovenie firiem zo strany univerzity

 • chcú byť inovatívni, ale riziko neúspechu prevzatých riešení nechcú znášať


Ako m e vznikn prepojenie
Ako môže vzniknúť prepojenie?

1. Model prepojenia prostredníctvom centra

P1

F

K1

ILO

P2

ILO

K2

K3

P3


Je to mo n aj in
Je to možné aj ináč...

 • Model prepojenia univerzitného prostredia s prostredím MSP pomocou modelu spin-off firmy

 • Model prepojenia univerzitného prostredia s prostredím MSP pomocou modelu start up firmy

 • Model prepojenia univerzitného prostredia s prostredím MSP pomocou podnikateľského inkubátora


V om m e pom c podnikate sk inkub tor
V čom môže pomôcť podnikateľský inkubátor?

 • miesto pre podnikanie

 • dlhodobá starostlivosť o klienta

 • finančná a technická podpora

 • poradenstvo

 • vznik sietí a clustrov


Nastupuje druh rok rie enia o prinesie
Nastupuje druhý rok riešenia, čo prinesie?

 • tvorba návrhov na legislatívne úpravy

 • tvorba informačného systému pre zainteresované subjekty

 • tvorba databáz z množstvom relevantných údajov

 • tvorba hodnotiacich systémov (aktuálnoť tém, indikátory kvality vedeckej práce, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov po realizácii výsledkov riešených vedeckých prác a pod.)

 • ...


Bude to aj o al ej spolupr ci
Bude to aj o ďalšej spolupráci?

 • príprava ďalšieho projektu na medzinárodnej úrovni

 • prichádza ponuka na spoluprácu...

 • ....a poďakovanie za pozornosť!


ad