bud et rodk w europejskich obs uga p atno ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Budżet środków europejskich – obsługa płatności PowerPoint Presentation
Download Presentation
Budżet środków europejskich – obsługa płatności

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
leal

Budżet środków europejskich – obsługa płatności - PowerPoint PPT Presentation

149 Views
Download Presentation
Budżet środków europejskich – obsługa płatności
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Budżet środków europejskich – obsługa płatności Departament Usług Agencyjnych Wrzesień 2010

 2. Ustawa o finansach publicznych Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję (zleceniodawcę), z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności. Płatności mogą być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi określi w drodze rozporządzenia: (1) wzór zlecenia płatności, (2) zakres terminy i tryb przekazywania przezBGK informacji dotyczących płatności, (3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa. 2

 3. Ustawa o finansach publicznych Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Art. 192 Minister Finansów przekazuje na rachunki w BGK środki na płatnościna rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej na rzecz agencji płatniczych. BGK może prowadzić obsługę wypłat na współfinansowanie realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej. Właściwy dysponent części budżetowej może zlecić BGK dokonywanie wypłat i przekazać środki na rachunek prowadzony przez BGK. 3

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2009 roku Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2009 roku w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności. Rozporządzenie określa: wzór płatności (20 rodzajów danych i informacji), zakres informacji o dokonanych płatnościach przekazywanych przez BGK dysponentowi oraz Ministrowi Finansów, zakres informacji przekazywanych przez BGK dysponentowi oraz instytucji w przypadku dokonania przez beneficjenta zwrotu środków.

 5. Obsługa płatności Obsługa płatności Szczegółowe zasady obsługi płatności określa Umowa Ministra Finansów z BGK (18 listopada 2009 roku). Minister Finansów otworzył w BGK rachunek do obsługi środków europejskich (dokonywanie płatności i przyjmowanie zwrotów). Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez upoważnioną instytucję (obecnie 291 instytucji) przekazane do BGK w formie elektronicznej. BGK udostępnił każdej upoważnionej instytucji portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA, służący do składania zleceń płatności (obecnie 2 788 użytkowników, w tym 1 598 z prawem podpisu). 5

 6. Obsługa płatności (2) Obsługa płatności (2) Płatności realizowane są przez BGK cyklicznie – Ministerstwo Finansów określiło terminarz płatności dotyczący okresów składania zleceń, dla których ustalone zostały terminy płatności (4-6 terminów miesięcznie). Terminarz ten jest dostępny na stronie internetowej BGK (www.bgk.com.pl). Płatności mogą być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (dotychczas dokonano płatności na rzecz 27 993 beneficjentów). Dotychczas zlecenia płatności złożyło 288 instytucji. Bank dokonuje również płatności na współfinansowanie realizacji programów i projektów (MRR, MPiPS, MZ oraz MEN). 6

 7. Aktualny system obsługi przez BGK płatności ze środków europejskich 4 5 Ministerstwo BGK Finansów uprawniona instytucja(np. IZ, IP, IP2) 1 2 3 beneficjent 1. Wniosek beneficjenta o płatność / zaliczkę 2. Zlecenie płatności składane do BGK 3. Zgłoszenie przez BGK do MF zapotrzebowania na środki europejskie 4. Zasilenie przez MF swojego rachunku w BGK 5. Płatność dokonana przez BGK 7

 8. Terminarz wypłat środków w 2010 r. (IV kwartał) Terminarz wypłat środków w 2010 r. 8

 9. Płatności środków europejskich Płatności środków europejskich Na koniec września 2010 r. zrealizowano 71 117 zleceń na kwotę 18 670 900 006,35 zł

 10. Płatności środków europejskich

 11. Płatności środków europejskich Płatności środków europejskich Zrealizowane płatności w poszczególnych programach

 12. Płatności w ramach krajowego współfinansowania Płatności w ramach krajowego współfinansowania na koniec września 2010

 13. Płatności w ramach krajowego współfinansowania