sm rtutbildning f r studenter och personal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Smärtutbildning för studenter och personal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Smärtutbildning för studenter och personal

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Smärtutbildning för studenter och personal

0 Views Download Presentation
Download Presentation

Smärtutbildning för studenter och personal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Smärtutbildningför studenter och personal Mia Berg Smärtsjuksköterska Smärtcentrum

 2. Agenda • Smärtcentrum, internt på sjukhuset • Uppsala Universitet – Uppsalamodellen • Utbildarens utbildning • Framtid, visioner • Diskussion

 3. Smärtcentrum • Akut- och postoperativ smärta (ssk, läk), 1 dag/mån + certifiering 1 tim • KUÅ – Kliniskt UtvecklingsÅr (ssk), 3 dgr • KIT- Kliniskt Introduktionsår för läkare, 1 dag • Smärtdagen (samtliga professioner) • Smärtombudsträffar (ssk, läk)

 4. Smärtcentrum • Dagen Smärta – prevalensmätning 1 ggr/år • Skräddarsydda föreläsningar (samtliga professioner) • Oxfordmodellen – gäster, nya medarbetare • USK-föreläsningar 1-2 ggr/termin • Ca 35-45 utbildningstillfällen/år • 900 - 1500 pers/år

 5. Utvärdering • Sammanställs efter varje längre föreläsning • Nöjdhetsgrad 0-10 • ”Vad var bra”? ”Mindre bra?” • Kommentarer • Möjlighet till förbättring • Förståelse för åhörarna

 6. Utbildning studenter • SSK-programmet • UU: T2, T3, T4, tentamen T6 • RKH: T1, T2, (T6) • RtgSSK-programmet • SpecialistSSK-program • UU: Akutsjukvård, IVA, Anestesi, kirurgi, medicin • Linköping: Nursepractitioners, kirurgi, akut • Medicinska sekreterare

 7. Utbildning ssk-studenter Uppsala Uppsalamodellen - ett historiskt perspektiv • 90-talet: 2 tim föreläsning i T3 om cancerrelaterad smärta • 2011: kunskapsbrist uppmärksammas i kliniken, diskussion med Universitetet inleds • 2011-2012: T1, T3 föreläsningar • 2013: T2, T3, T5 + Interprofessionellt samarbete med UU • 2016: T2, T3, T4 + tenta T6

 8. Sjuksköterskeprogrammet Uppsala Universitet • T2 • Film om smärtskattning (kort om fysiologi och farmaka) • Studenterna mailar in frågor • Uppföljande diskussion i klassrum, 2 tim (2 tillfällen/termin), halvklass

 9. Sjuksköterskeprogrammet Uppsala Universitet • T3 • Film om smärtskattning (repetition) • Film om fysiologi, farmaka/icke farmakologisk behandling • Studenterna mailar in frågor • Uppföljande diskussion i klassrum 2 tim (3 ggr/termin)

 10. Sjuksköterskeprogrammet Uppsala Universitet • T4 • Film om smärtskattning (repetition) • Film om akut- och postoperativ smärta • Film om farmaka (och icke farmaka) • Föreläsning i klassrum 3 tim (1 ggr/termin)

 11. Sjuksköterskeprogrammet Uppsala Universitet • T6 • Examinationsuppgift/tentamen - Patientfall • Akut + långvarig smärta • Smärtanalys • Smärtskattning • Farmaka vid akut smärta • Icke farmakologiska alternativ • Beroendeproblematik • Utvärdering/uppföljning

 12. Vilken utbildning behövs? • Vilka smärtkunskaper behövs? • Vilka kunskaper behöver uppdateras? • Hur ser behovet ut i kliniken? • Hur vill Ni se att kunskapen sprids? • För vilka? • Samarbete?

 13. Hur uppdatera sina egna kunskaper? • Interprofessionella morgonmöten • Patientfall • Artiklar • Riktlinjer • Olika teman – opioider, ÖV, konsulter, multipatienter • Rapportering från konferenser, möten • Forskningsseminarium • Uppdatera varje föreläsning • Spara på frågor och fall • Tid!

 14. Upplägg • Smärtanalys • Smärtskattning • Smärtfysiologi • Smärtbehandling • Patientfall • Cancerrelaterad smärta, palliativ vård, catapresan, smärtsamma sår, procedurrelaterad smärta, smärtskattning, ketamin, opioider, ITA, postop, m.m.

 15. Varför fungerar det hos oss? • Kvalitetsmål • Sjukhusövergripande riktlinjer • Interprofessionellt samarbete • Återkommande utbildningssatsningar • Chefer • Personliga möten - konsult • Patientfall • Utvecklingsintresse • Flexibilitet i upplägg (APT, avvikelserapporter, möten, utbildningsdagar)

 16. Akademiska sjukhusets kvalitetsmål • ”Varje patient ska få en så bra smärtlindring som möjligt. Alla som ansvarar för patientens vård måste därför vara utbildade i moderna principer för smärtbehandling och smärtskattning”

 17. Framtidsvisioner! • Fler web-baserade utbildningar • Fler skräddarsydda föreläsningar • AT-programmet • Fler ST-föreläsningar • Primärvården

 18. Diskussionsunderlag • Smärta är den vanligaste orsaken till att människor söker sjukvård – smärtkunskaper hos vårdpersonal måste vara prioriterat. • Hur lyckas vi med det?

 19. Utbildares roll • Adekvata smärtkunskaper – vad är det? • Hur kan vi bistå med kunskap? • Samarbete mellan oss som utbildar? • Hur fungerar det internt på klinikerna? • Samarbete Universitet och Högskolor?

 20. Tack för att ni lyssnade!