g n m zde l me ve de erlend rme n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GÜNÜMÜZDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME PowerPoint Presentation
Download Presentation
GÜNÜMÜZDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

GÜNÜMÜZDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

GÜNÜMÜZDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME. SERCAN ERTÜRK. Amaçlar ilkesi. Öğrenciden istenilen, beklenilen öğrenme ürününün tanımlanması ve betimlenmesi gerekir. Devamlılık ilkesi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GÜNÜMÜZDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME' - layne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ama lar ilkesi
Amaçlar ilkesi
 • Öğrenciden istenilen, beklenilen öğrenme ürününün tanımlanması ve betimlenmesi gerekir.
devaml l k ilkesi
Devamlılık ilkesi
 • Öğrenmeyi sürekli ve etkili kılmak; öğrenciyi etkin ve güdelenmiş düzeyde başarılı olmaya teşvik ve desteklemek için belirli aralıklarla ve olabildiğince çok ve öğretim etkinliğini aksatmadan ölçme ve değerlendirmeler yapabilmelerine olanak veren düzenlemelere gidilmesi gerekir.
geni lik kapsaml l k ilkesi
Genişlik – kapsamlılık ilkesi
 • Öğrencinin akademik başarı gelişiminde, başarının ölçülmesinde ve değerlendirmesinde başarıyı etkileyen faktörler bakımından öğrencilerin gerçekleri nelerdir? sorusunun sürekli olarak dikkate alınması gerekir.
kendi kendini de erlendirme ilkesi
Kendi kendini değerlendirme ilkesi
 • Bireylerin kendi kendilerini değerlendirmeleri kişilik gelişimlerine katkıda bulunduğu gibi daha etkili ve sağlıklı bir eğitim-öğretim sürecinin oluşmasını ve akademik öğrenmenin ve kalitenin, başarının artmasını sağlar.
b t nl k ilkesi
Bütünlük ilkesi
 • Bir dersteki akademik başarı gelişimi dersi veren kişinin sorumluluğundadır. Dersi veren kişi öğreticilik bilgi ve becerileri birlikte ölçme ve değerlendirme konusunda iyi yetişmiş olmaları; belli bilgi ve beceriler ile donatılmış olmalarının sağlanması gerekir.
l me ara lar nda e itlilik ilkesi
Ölçme araçlarında çeşitlilik ilkesi
 • Bir öğrencinin akademik başarı gelişimi tek bir yöntemle ölçülüp değerlendirmemelidir. Tek bir değerlendirme durumunda bile değişik ölçme ve değerlendirme aracının işe koşulması gerekir.
birli i ilkesi
İşbirliği ilkesi
 • Öğretme ve öğrenme sürecine katılanların işbirliğine dayanan etkili bir ölçme ve değerlendirme akademik başarıyı ve kaliteyi arttırır.
planlama ilkesi
Planlama ilkesi
 • Öğrencinin akademik başarısını ölçme ve değerlendirme uygulamalarının planlı bir biçimde ele alınması gerekir.
bireysel farkl l klar ilkesi
Bireysel farklılıklar ilkesi
 • Ölçme ve değerlendirmede temel amaç birey içi ve bireyler arası farklılıkları geçerli ve güvenilir yöntemlerle ölçmek ve ortaya çıkarmak; elde edilen sonuçları bireylerin üst düzeyde akademik gelişmelerini sağlama yönünde kullanmaktadır.
de i im
Değişim
 • Sürekli ve hızlı bir değişimin yaşandığı, bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği çağımızda bireylerden beklenen niteliklerde ve yeterliliklerde de bazı değişimler göze çarpmaktadır. Bilgi çağı bireylerinden beklenen; bilgiye ulaşabilme, bilgiyi etkili kullanma, problem çözebilme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, diyalogları başlatabilme, ikna gücüne sahip olabilme, işbirliği yapabilme, grup halinde çalışabilme, engelleyici durumlarla başa çıkabilme, insiyatif kullanabilme vb. yeterliliklerdir.
etkin renme
Etkin öğrenme
 • Bireyin öğrenme sürecine etkin olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu katılımı sağlayabilmek için öğrenenlere okuma, yazma, konuşma, tartışma, geçmiş yaşantılarla bağ kurma, edindiği bilgileri günlük yaşamda uygulama ve problem çözme işlemlerini kendi kendilerine yapma olanağının verilmesi gerekir.
etkin renmede de erlendirme
Etkin öğrenmede değerlendirme
 • Etkin öğrenme, özellikle eğitim durumlarını ve değerlendirme öğelerini etkilemektedir. Kalem - kağıt testleri yerini süreç değerlendirmeye, performans değerlendirmeye, grup çalışmalarının ve yaratıcı etkinliklerin sunulmasına bırakmıştır. Ayrıca öğrenciler hem kendi öğrenmelerini hem de arkadaşlarının öğrenmelerini değerlendirebilmektedir.
oklu zeka kuram
Çoklu Zeka Kuramı
 • Gardner zekâyı; ”bir kişinin, bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi, gerçek hayatta karşılaştığı problemlere etkili ve verimli çözümler üretebilme becerisi, çözüme kavuşturulması gereken yeni veya karmaşık yapılı problemleri keşfetme yeteneği” olarak tanımlanmaktadır.
oklu zeka kuram nda de erlendirme
Çoklu Zeka Kuramında Değerlendirme
 • Sadece ürün değil süreç de değerlendirilmelidir. Bir başka deyişle, öğrencilerin öğrendiklerini ne derece kullanabildiklerine bakılmalıdır. Kuramda, öğrencilere, velilere değerlendirme sorumluluğu yüklemekte ve çoklu ya da çeşitli ölçme araçlarıyla değerlendirme yapılması önerilmektedir. Değerlendirmeyi, bireyin yetenekleri ve potansiyeli ile ilgili bilgi edinmek, bireye yararlı dönütler sağlamak ve çevresindekilere yararlı dönütler sağlamak ve çevresindekilere yararlı veriler vermek olarak tanımlar.
yap land rmac kuram
Yapılandırmacı Kuram
 • Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan eğitim programı, öğrenmenin kalıcılığını sağlayacak ve üst düzey bilişsel becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanır.
yap land rmac kuramda de erlendirme
Yapılandırmacı Kuramda Değerlendirme
 • Yapılandırmacı öğrenme kuramında hedeflerin ve öğrenme yaşantılarının belirlenmesinde olduğu gibi ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde deöğretmen - öğrenci işbirliği esastır.
 • Bu yaklaşımda ölçme ve değerlendirmenin işlevi, öğrenene yardımcı olmaktır. Yapılandırmacı öğrenme kuramında sadece ürün değil, süreç de değerlendirilir. Öğrenenleri birbirleri ile karşılaştırmak yerine onlara öğrenmelerini paylaşmaları ve daha fazla öğrenmeleri için fırsat verir.
birli ine dayal renme
İşbirliğine dayalı öğrenme;
 • öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak, problem çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrendikleri yaklaşımdır. İşbirliğine dayalı öğrenmede akrandan öğrenme de söz konusudur.
birli ine dayal retim
İşbirliğine dayalı öğretim
 • Grubun ortak bir amaç doğrultusunda ve küçük takımlar halinde çalışmasını gerektirir. Bunun sonucu olarak;
 • birlikte yaşayabilme,
 • uyumlu çalışabilme,
 • yardımlaşabilme,
 • çelişkili ve sorunlu durumlarla başedebilme,
 • ortak bir karara varma,
 • paylaşabilme
 • liderlik
 • gibi çok çeşitli sosyal becerilere hizmet eder.
birli ine dayal retim1
İşbirliğine dayalı öğretim;
 • öğrencilerin değer ve tutumlarını biçimlendirir,
 • onlara sosyal davranış modelleri sağlar, alternatif bakış açıları sunar,
 • öğrencilerin sosyal ve psikolojik açıdan gelişmesine ve uyumlu ve sağlam bir kişilik geliştirmelerine yardım eder,
 • onların eleştirel düşünme, işbirliği içinde çalışma ve problem çözme becerilerini geliştirir.
 • öğrencilerin akademik başarıları ve öz-saygı ve öz yeterlik duyguları geliştirmelerine yardımcı olur.
birli ine dayal retimde de erlendirme
İşbirliğine dayalı öğretimde değerlendirme
 • Öğrenciler, bu sorumlulukları açısından takım olarak değerlendirilmelerinin yanı sıra bireysel olarak da değerlendirilirler. Böylece grup üyeleri, takımda kime ve ne kadar yardım edeceklerinin farkına varırlar. Öğrenciler, araştırma, raporlaştırma, sunma, tartışma, ait olma, sorumluluğunu yerine getirme davranışlarını da gösterebilirler
yeni retim programlar nda l me ve de erlendirme
Yeni öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme
 • Sonucun yanı sıra sürece de odaklanma
 • Bilginin hatırlanmasından ziyade uygulanmasına, yapılandırılmasına ve öğrencilerin üst düzey becerilerini sergilemelerine önem verme
slide23
Yazıya dayalı soyut görevlerden çok, gerçek hayata ilişkin, performansa dayalı görevlere önem verme
 • Örtülü, belirsiz ölçütlerden ziyade açık ve belirgin ölçütleri tercih etme
 • Sadece öğretimin sonunda değil, öğretimin her aşamasında sürekli ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirme
slide24
Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geri bildirime ağırlık verme
 • Tek yöntemle ölçüm yerine çok yöntemle ölçüm yapma
 • Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl öğrenildiğini de belirleme
 • Rekabet yerine iş birliğini destekleme