infl cia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inflácia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inflácia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Inflácia - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Inflácia. Svet je plný neistôt, hovoria pesimisti. Len dve veci sú absolútne isté, dodávajú so zdanlivou štipkou optimizmu: smrť a inflácia. Základná charakteristika Pri kolobehu v hospodárstve stoja proti sebe tok tovarov /ponuka, HDP/ a tok peňazí /dopyt, príjmy obyvateľstva/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inflácia' - lawrence-stephenson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
infl cia

Inflácia

Svet je plný neistôt, hovoria pesimisti. Len dve veci sú absolútne isté, dodávajú so zdanlivou štipkou optimizmu:

smrť a inflácia.

slide2
Základná charakteristikaPri kolobehu v hospodárstve stoja proti sebe tok tovarov /ponuka, HDP/ a tok peňazí /dopyt, príjmy obyvateľstva/.
 • Keď na dopyt pôsobiace množstvo peňazí zodpovedá ponuke tovarov, nachádza sa hospodárstvo v rovnováhe.
o je to infl cia
Čo je to inflácia
 • Keď je tok peňazí väčší ako tok tovarov, dochádza k inflácii.
 • Inflácia je prejav ekonomickej nerovnováhy, ktorá sa prejavuje všeobecným nárastom cenovej hladiny.
slide4
Pod infláciou sa rozumie pretrvávajúci všeobecný rast cien. Inflácia nastáva teda vtedy, keď celková hladina cien rastie.
spotrebn k
Spotrebný kôš
 • Predstavuje výdavky domácnosti na potraviny, šatstvo,, bývanie, dopravu, výdavkov na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť a iné tovary každodennej spotreby domácnosti.
 • Podľa Štatistického úradu SR obsahuje približne 711 položiek.
miera infl cie
Miera inflácie
 • Definuje sa ako miera zmeny cenovej hladiny za určité obdobie a vyjadruje sa vzťahom:

cenová hladina - cenová hladina

 • (rok t) (rok t – 1)

Miera = __________________________________ x 100

Inflácie cenová hladina

v % (rok t – 1)

/rok t/

miera infl cie1
Miera inflácie
 • Príklad:

Miera inflácie v roku 2004 bola 4,34 %. Index spotrebiteľských cien v roku 2005 je 125. V predchádzajúcom roku bol ISC 120.

125 - 120

Miera = _____________ x 100 = 6 %

Inflácie

2005 120

V roku 2005 bola miera infláce 6 %.

priebeh infl cie
Priebeh inflácie
 • Hospodársky rozmach

Podniky aj domácnosti optimisticky očakávajú hospodársky vývoj

 • Zväčšenie množstva peňazí

Banky sú ochotné poskytnúť záujemcom viac investičných úverov.

 • Investície

Podniky realizujú naplánované investície do rozšírenia výroby.

 • Zvýšenie príjmov

Zvýšený dopyt po výrobných faktoroch spôsobuje zvýšenie ich ceny (zvýšené mzdy, úroky a renty/

slide9

Priebeh inflácie /pokračovanie/: Zvýšený dopytPretože je k dispozícii viac peňazí (vyššie príjmy), zvyšuje sa dopyt po spotrebných a investičných tovaroch ZamestnanosťDopyt po pracovných silách je väčší ako ponuka. Pracovná sila je drahá, zvyšujú sa teda príjmy.Zvyšovanie cienPretože dopyt po tovaroch je väčší ako ich ponuka, zvyšujú sa ceny tovarov a služieb.Vyššie mzdyZvýšené životné náklady si vyžadujú zvyšovanie miezd.

slide10

Priebeh inflácie /pokračovanie/:

 • Špirála mzdy - ceny Vyššie príjmy vedú k vyšším výrobným nákladom, tie sa prejavia vo vyšších cenách a tie musia byť opätovne vyrovnané rôznymi valorizáciami.
 • Zvýšenie dopytuSpotrebitelia sa snažia za svoje príjmy okamžite nakúpiť tovary, pretože peniaze nemajú dnes už takú hodnotou, ako mali včera.
 • Úpadok hospodárstvaInflácia dosiahne vrchol, keď dôvera v kúpnu silu domácej meny hlboko poklesne. Návrat k obchodu s tovarovými peniazmi /zlato, šperky/ alebo k naturálnej výmene.
druhy infl cie
Druhy inflácie
 • Z pohľadu rýchlosti rastu cenovej hladiny /veľkosti/:
 • Mierna – ceny stúpajú pomaly, jednociferná ročná miera inflácie.
 • Cválajúca – ceny začínajú rásť dvojcifernou alebo trojcifernou mierou ročne, napr. o 20 %, 100% alebo 300 % - do 1 000 %.
 • Hyperinflácia – ceny začínajú rásť 4- a viaccifernou mierou, teda viac ako o 1 000 %.
pod a prejavov rozli ujeme infl ciu
Podľa prejavov rozlišujeme infláciu:
 • Otvorenú- prejavuje sa v neustále stúpajúcich cenách,
 • Potlačovanú /blokovanú/ - štát robí opatrenia zamerané na zablokovanie cien a rastu miezd, inflácia však nie je zlikvidovaná a je len oddialená, pretože neboli odstránené príčiny. Následne vedie doháňaná spotreba k explózii cien a miezd.
 • Skrytú – inflácia v skutočnosti existuje, ale nástroje jej merania ju nedokážu zachytiť, napr. v spotrebnom koši nie sú zachytené skutočné cenové posuny.
z h adisk pr in rozli ujeme infl ciu
Z hľadiská príčin rozlišujeme infláciu:
 • Infláciu ťahanú dopytom – východiskom je inflačná medzera, ak v ekonomike rastie agregátny dopyt a prekračuje rámec potenciálneho produktu – rast vládnych výdavkov, rýchlejší rast nominálnych miezd ako je rast produktivity práce, zlacňovanie úveru ...
 • Infláciu tlačenú nákladmi – zvyšovaním cien vstupov, teda materiálov, surovín, energie, miezd a pod. Napr. prudké zvýšenie cien ropy v rokoch 1973 a1979 ovplyvnili rast nákladov, spôsobili prudké zvýšenie cien komodít, ktorých základom bola ropa.
druhy infl cie z h adiska o ak vania
Druhy inflácie z hľadiska očakávania
 • Anticipovaná alebo očakávaná inflácia - vzniká ako dôsledok toho, že ekonomické subjekty si v priebehu času zvykli na pretrvávajúcu infláciu, snažia sa brániť svoju postavenie tým, že do všetkých obchodov, zmlúv zabudujú očakávanú mieru infláciu
 • Neanticipovaná alebo neočakávaná inflácia – vypukne náhle, napr. ropné šoky v sedemdesiatych rokoch a pod.
druhy infl cie z h adiska proporcionality
Druhy inflácie z hľadiska proporcionality
 • Proporcionálna inflácia – keď rastie cenová hladina, ale vzájomný pomer cien sa nemení, ceny aj mzdy rastú rovnakým tempom, v reálnom živote nenastáva ...
 • Neproporcionálna inflácia – rastie cenová hladina a zároveň sa menia pomery medzi cenami jednotlivých tovarov, ceny niektorých tovarov rastú prudko a iných len mierne alebo rastú ceny tovarov a mzdy zostávajú na rovnakej úrovni alebo rastú pomalšie.
d sledky infl cie dl n k z skava znev hod uje verite ov znehodnocuje hotovostn peniaze a spory
Dôsledky inflácie – dlžník získava, znevýhodňuje veriteľov, znehodnocuje hotovostné peniaze a úspory
 • Dlžník – dlžník si berie z banky pôžičku 2 000 € /úrok 10 %/, čo zodpovedá dvom jeho platom. V dôsledku valorizácie miezd o 20 % bude o rok jeho mesačná mzda 1 500 € a splátka 2 200,- € /aj s úrokom/ je už menšia ako jeho dvojmesačná mzda.
 • Veriteľ – ak klesá kúpna sila peňazí, ktoré požičal, sú jeho pohľadávky u dĺžnikov znehodnotené. Pri inflácii sa peniaze požičiavajú len na vysoký úrok, o ktorom sa predpokladá, že bude aspoň taký vysoký, ako bude očakávaná miera inflácie.
 • Úspory – kúpna sila usporených peňazí sa strácal. Keď je inflácia väčšia ako výnosy z vkladov , znižuje sa hodnota vkladov /peniaze na vkladoch strácajú hodnotu/.
d sledky infl cie rast ceny nehnute nosti
Dôsledky inflácie – rastú ceny nehnuteľnosti
 • Vlastník – cenné predmety /napr. nehnuteľnosti, umelecké predmety, zlato/ majú vlastnosť uchovávať hodnotu, t.j. kúpna sila vynaložených peňazí na cenné predmety zostáva pri inflácii zachovaná. Možnosť zachovať kúpnu silu peňazí v cenných predmetoch vedie k zvýšeniu dopytu po nich a k zvýšeniu ich ceny.
 • Štát, mestá a obce – vysokými príjmami a cenami dosiahne štát, mestá a obce vyššie príjmy z daní. Neskôr vedie infláciou podmienená výdavková a nákladová explózia k deficitom v rozpočtoch a k nedostatku peňazí.
d sledky infl cie klesaj re lne pr jmy obyvate stva a t m aj jeho k pyschopnos
Dôsledky inflácie - klesajú reálne príjmy obyvateľstva a tým aj jeho kúpyschopnosť
 • Špekulant –tento sa snaží využiť očakávané cenové zmeny na svoj prospech. Preto nakupuje napr. cenné predmety a dúfa, že tak rýchlo, ako to bude možné, ich predá s veľkým ziskom.
 • Podniky – spotrebitelia sa snažia kúpiť čo možno najväčšie množstvo tovarov ešte za staré ceny, aby tak nedoplatili na zvyšovanie cien pri voľnej inflácii. Preto môžu podniky plne využívať svoje výrobné kapacity, zvyšovať ceny svojich výrobkov a tak dočasne dosahovať zodpovedajúce zisky.
slide19
Dôsledky inflácie - každá inflácia ohrozuje blahobyt spoločnosti, sociálne istoty občanov a sociálnu spravodilivosť v krajine.
 • Pracovník – pretože sú plne využívané výrobné kapacity, zostáva vysoký dopyt po pracovných silách a podľa zákona ponuky a dopytu sa zvyšujú mzdy. Tým sa neznižuje jeho kúpna sila.
 • Dôchodca – prispôsobenie dôchodkov v súvislosti s rastom cien prichádza s oneskorením /valorizácia dôchodkov/. Takisto negatívne sa na dôchodcoch prejavuje aj vplyv inflácie na usporené peniaze.
o je to defl cia
Čo je to deflácia?
 • Deflácia je prejav ekonomickej nerovnováhy, ktorá sa prejavuje všeobecným poklesom cenovej hladiny.
 • Deflácia je teda opakom inflácie. Tak ako pri inflácii všeobecne klesá kúpna sila, dochádza k poklesu blahobytu spoločnosti, pri deflácii kúpna sila rastie.
 • Deflácia prináša svojím pôsobením ešte väčšie sociálne problémy ako inflácia. Mierna inflácia sa takto chápe oproti deflácii ako „menšie zlo“
stagn cia infl cia stagfl cia
Stagnácia + inflácia = stagflácia
 • Stagfláciaje veľmi úzko spojená s rastom nezamestnanosti. Je to spôsobené tým, že štát sa pokúša brzdiť infláciu znížením dopytu v krajine (stanovenie maximálnych cien tovarov, stanovenie maximálnych miezd a pod.)
 • Prináša to síce zastavenie rastu cien, ale za cenu stagnácie hospodárstva, kedy klesá množstvo vyrobených tovarov a rastie nezamestnanosť.
mgr m ria riabcov akujem za pozornos
Použitá literatúra:

M. Goga, I.Brezina – Ekonómia pre každého, Elita 1993

D.Šíbl - Rendezvous s ekonómiou, Sprint 1995

J. Lisý – Z. Zámečníková – Úvod do makroekonómie pre OA, SPN 2005

Mgr. Mária RiabcováĎakujem za pozornosť