1 / 21

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Nr 6 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13 W ZAWIERCIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Nr 6 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13 W ZAWIERCIU. UL. FILARETÓW 9, 42-400 ZAWIERCIE TEL/FAX 0326724361 www.gim13zawiercie.pl E-MAIL: gimn13@poczta.onet.pl. Tu stawiamy pierwsze kroki w drodze do wielkiej wiedzy. „ Nasza szkoła jest jak dobra wróżka, która o nas bardzo dba.

lawanda
Download Presentation

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Nr 6 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13 W ZAWIERCIU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Nr 6 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13 W ZAWIERCIU UL. FILARETÓW 9, 42-400 ZAWIERCIE TEL/FAX 0326724361 www.gim13zawiercie.pl E-MAIL: gimn13@poczta.onet.pl

 2. Tu stawiamy pierwsze kroki w drodze do wielkiej wiedzy

 3. „ Nasza szkoła jest jak dobra wróżka, która o nas bardzo dba. Co dzień rano nas przyjmuje, w mocnych, silnych murach swych, swoją wiedzę przekazuje, chroni nas od rzeczy złych.”

 4. NASZE MOTTO: „Być człowiekiem uczciwym umiejącym żyć z innymi i dla innych… ”

 5. Nasza placówka jest Zespołem Szkół. W skład Zespołu wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Mieści się w dwupiętrowym budynku, wokół którego rozciąga się malowniczo położony wśród pokaźnej ilości drzew i krzewów, duży plac szkolny. Jest na nim boisko do siatkówki plażowej i boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych. Szkoła korzysta również z pełno wymiarowych boisk trawiastych usytuowanych w jej sąsiedztwie. Rozgrywane są tam mecze międzyszkolne, a także między drużynami klubowymi z różnych miast.

 6. KROMOŁÓW historyczne, stare miasto - 1193 rok - leżące nad źródłami rzeki Warty, trzeciej co do długości rzeki w Polsce od 1975 roku dzielnica miasta Zawiercie Właśnie tu, w najstarszej dzielnicy Zawiercia, mieści się nasza szkoła. Miasto znajduje się w północnej części Województwa Śląskiego, jest położone dokładnie w środkowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pięknej wyżynnej krainy, na której atrakcyjność składają się skalne ostańce, zamki, baszty, strażnice porozrzucane w pagórkowatym, w dużej części zalesionym krajobrazie. Jest to teren naszych szkolnych pieszych i rowerowych wycieczek, rajdów, weekendowego wypoczynku z rodziną na łonie natury, letnich obozów i biwaków. OKIENNIK WIELKI W SKARŻYCACH ZAMEK W MIROWIE ZAMEK W OGRODZIEŃCU

 7. WARTO U NAS ZOBACZYĆ: ŚREDNIOWIECZNY RYNEK GŁÓWNE ŹRÓDŁO RZEKI WARTY KAPLICZKĘ ŚW. JANA NEPOMUCENA KIRKUT - CMENTARZ ŻYDOWSKI KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA PAŁACYK NAD WARTĄ

 8. NASZE PRIORYTETY NADRZĘDNYM CELEM NASZEJ PLACÓWKI JEST, ABY: nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do życia w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku

 9. "NASZA SZKOŁA - NASZ DRUGI DOM" Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13 dba o dobro dziecka - o jego rozwój psychiczny i fizyczny. Zawsze stoi na straży dobrego wychowania, poszerza horyzonty myślowe młodego człowieka, rozwija wszechstronnie osobowość uczniów i wychowuje ich w duchu humanitaryzmu i tolerancji. Nasz program wychowawczy służy wykształceniu człowieka zawodowo twórczego, umiejącego pracować w zespole. Stale doskonalący się nauczyciele dbają o harmonijny rozwój dziecka, który dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego, technicznego i fizyczno-zdrowotnego. Nasza szkoła szanuje rodzinę jako podstawową komórkę społeczną, wychodzi jej naprzeciw i wspomaga dążenia rodziców w wychowaniu dziecka. Dba o pielęgnowanie tradycji swego regionu i kraju, poszanowanie symboli narodowych. Kształtuje też poczucie przynależności do UE.

 10. JESTEŚMY SZKOŁĄ: • zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, • przygotowującą ucznia do życia w społeczeństwie, • respektującą prawa i potrzeby uczniów, • bezpieczną i przyjazną uczniowi, dbającą o dobrą atmosferę nauki i pracy, promującą zdrowy styl życia, • rozbudzającą i rozwijającą zainteresowania uczniów, • kształtującą postawy tolerancji, odpowiedzialności, wrażliwości, prawości oraz patriotyzmu i poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, Europy i świata.

 11. JESTEŚMY SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DZIECKU I JEGO RODZINIE W NASZEJ SZKOLE CZEKAJĄ NA UCZNIÓW: sympatyczni i życzliwi nauczyciele kolorowe klasy i jasne wesołe korytarze biblioteka szkolna opieka medyczna higienistki szkolnej wirtualny świat pracowni komputerowychz dostępem do Internetu gorący posiłek w szkolnej stołówce

 12. Szkoła posiada... 17 sal lekcyjnych gabinet pedagoga 2 pracownie komputerowe gabinet higienistki salę gimnastyczną boisko do siatkówki plażowej bibliotekę i czytelnię świetlicę boiska do piłki nożnej stołówkę

 13. PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Jak uczymy języków obcych Nauka języka angielskiego odbywa się już od klasy I szkoły podstawowej. Klasy pierwsze mają po dwie a drugie i trzecie po jednej godzinie w tygodniu. Klasy IV-VI mają 3 godziny tygodniowo. Lekcje języka angielskiego w klasach I-III gimnazjum odbywają się 3 razy w tygodniu. Nauczyciele uczący języka angielskiego prowadzą dodatkowe kółka lub tzw. SOS ( pomoc słabszym uczniom w miarę potrzeb). Dodatkową atrakcją dla uczniów jest organizowanie nauki języka w pracowniach komputerowych. W klasach I-III gimnazjum uczymy się również drugiego języka jest nim język niemiecki. Gimnazjaliści mają po jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu.

 14. PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO Klasopracownia języka polskiego została niedawno zmodernizowana. Całość wnętrza skomponowano kolorystycznie tak, by sprzyjało nauce i koncentracji. Praca w niej jest przyjemna i wygodna. W sali znajdują się duże tablice ścienne przeznaczone do prezentacji materiałów dydaktycznych dotyczących działów programowych, takich jak: ortografia, gramatyka, kultura języka. Humanistyczną atmosferę podkreślają schematy będące kompendium wiedzy z gramatyki i teorii literatury. Ładny wystrój sali wpływa na lepsze samopoczucie uczniów, a aktualne materiały dydaktyczne zachęcają do pracy.

 15. PRACOWNIE KOMPUTEROWE Nasza szkoła posiada dwie pracownie komputerowe. Jedna z nich w obecnym kształcie istnieje od czerwca 2006 roku dzięki programowi EFS . W chwili obecnej znajduje się w niej 9 komputerów uczniowskich, 1 komputer nauczycielski i 1 komputer pełniący rolę serwera naszej sieci. Druga pracownia jest wyposażona w 11 stanowisk uczniowskich. W tych dwóch miejscach odbywają się lekcje informatyki, a także koła informatyczne. Nauka informatyki zaczyna się już od klasy I szkoły podstawowej. Uczniowie naszej szkoły korzystają z tych pracowni podczas innych zajęć wykorzystując możliwość korzystania z internetu.

 16. PRACOWNIA HISTORYCZNA Mieści się na I piętrze. Jej ściany zdobią tablice przedstawiające m.in. poczet królów polskich. Sala posiada bogaty zestaw map oraz duże tablice ścienne przeznaczone do prezentacji materiałów dydaktycznych. Na szczególną uwagę zasługują materiały mówiące o historii miasta. Znajdują tam się między innymi stare świadectwa szkolne i kartki na żywność z czasów PRL’u.

 17. PRACOWNIA KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO Pracownie kształcenia zintegrowanego wyposażone są w bogaty zbiór pomocy dydaktycznych, które ułatwiają zdobywanie i utrwalanie wiadomości przez dzieci. Dzięki nim zajęcia są ciekawe i atrakcyjne.Sale są kolorowe i wesołe. Ich wygląd sprawia, że dzieci czują się tu dobrze i bezpiecznie. Prowadzenie zajęć różnorodnymi metodami gwarantuje wszechstronny rozwój dzieci. Nauczyciele na bieżąco dbają o wystrój sal lekcyjnych i aktualizują dekorację klasową.

 18. Szkoła zapewnia... • Przyjacielską i serdeczną atmosferę w ciągu roku szkolnego, • Warunki do optymalnego rozwoju, do zdobywania wiedzy i umiejętności • Rzetelną i fachową opiekę pedagoga szkolnego i higienistki szkolnej, • Możliwość korzystania ze świetlicy i stołówki, • Powszechny dostęp do komputera i Internetu - zajęcia w dwóch pracowniach komputerowych, • Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, różnorodne formy sportu i rekreacji, • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu, podejmując działania profilaktyczne na rzecz wszystkich uczniów, • Wyjazdy na „Zielone Szkoły", wycieczki turystyczno - krajoznawcze i dydaktyczne, • Kształtowanie postaw: tolerancji wobec innych, odpowiedzialności, obowiązkowości, prawości, • Bezpieczne warunki nauki i zabawy, kształtowanie postaw pro-zdrowotnych, • Poznanie historii i współczesności oraz korzystanie z dziedzictwa kulturowego Zawiercia i regionu

 19. Szkoła organizuje... Na szczególne wyróżnienie zasługują imprezy, które odbywają się co roku, tworząc tradycję szkoły. Należą do nich: Ślubowanie klas I Zabawa Andrzejkowa Hallowen Sprzątanie Świata Dzień Europejski Mikołajki Jasełka Walentynki Zabawa Karnawałowa Dzień Regionalny Dzień Ucznia Realizujemy również projekty całoroczne: zbiórka zużytych tonerów oraz baterii.

 20. Zajęcia pozalekcyjne Nasza szkoła pozwala uczniom miło, aktywnie i ciekawie spędzić czas dzięki prowadzeniu następujących kół zainteresowań: Zajęcia sportowe Koło informatyczne Koło Przyrodnicze i Biologiczne Koło Matematyczne Koło Fizyczne Koło Historyczne Koło Chemiczne Koło Polonistyczne Koło Geograficzne Chór szkolny Koło Języka Angielskiego

 21. Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji

More Related