komunikacja spo eczna klucz do skutecznego partnerstwa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA klucz do skutecznego partnerstwa PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA klucz do skutecznego partnerstwa

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA klucz do skutecznego partnerstwa - PowerPoint PPT Presentation

lavi
149 Views
Download Presentation

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA klucz do skutecznego partnerstwa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rafał Serafin Fundacja Partnerstwo dla Środowiska KOMUNIKACJA SPOŁECZNAklucz do skutecznego partnerstwa BUDOWANIE POPARCIA SPOŁECZNEGO DLA ROZWOJU WSI I Krajowa Konferencja Krajowej Sieci Leader/IV Krajowy Zjazd Grup Partnerskich 24-26 maja 2007

 2. WYZWANIA DLA PARTNERSTWA Nie zamykać się we własnym sosie! Trzeba wyjść do innych……. ….ale jak to zrobić?

 3. TRZEBA WYBRAĆ KLUCZ

 4. ZROZUMIEĆ PARTNERSTWO Partnerstwo to: • demokracja/współdecydowanie • mobilizowanie zasobów dla rozwoju • animowanie rozwoju lokalnego • informacja i komunikacja

 5. Definicja Partnerstwo to porozumienie międzysektorowe, w którym jednostki, grupy czy organizacje dobrowolniezgadzają się wspólnie pracować, dzieląc zarówno koszty, ryzyko jak i korzyści w celu wypełnienia zobowiązania lub podjęcia określonych zadań.

 6. PARTNERSTWO MIĘDZYSEKTOROWE …to dobrowolne strategiczne przymierze… …organizacji reprezentujących różne sektoryżycia społecznego – publiczny, gospodarczy i pozarządowy… …zawarte w celu współpracy przy realizacji projektu lub programu zgodnego z celami rozwoju zrównoważonego… …do którego wszyscy partnerzy wnoszą swoje kompetencje i zasoby,… …w którym wspólnie ponoszą ryzyko, …oraz dzielą się korzyściami wynikającymi z osiągnięcia wspólnych celów partnerstwa i celów poszczególnych organizacji członkowskich

 7. ODI / IBLF Proces Budowania Partnerstwa Utrzymanieoraz powielanieefektów 4. Ocena dostępnych zasobów oraz umiejętnościodnośnie parametrów partnerstwa 3. Identyfikowanie potencjalnych partnerów 2. Identyfikowanie parametrów partnerstwa 1. Sformułowaniewizjii spodziewanych efektówpartnerstwa Rozpoznanie Partnerstwa 5. Identyfikowaniestrategicznychpotrzeb partnerów, które muszą być uwzględnione Animator Zarządzanie Partnerstwem Budowanie Partnerstwa 9. Ocenafunkcjonowania partnerstwa 6. Negocjowanie Porozumienia Partnerskiego 8. ImplementacjaiMonitorowaniezobowiązań 7. Budowanie zdolności do implementacji Stała forma organizacyjna, modyfikacjalub zakończenie partnerstwa

 8. Role w partnerstwie • Każde partnerstwo ma swoją dynamikę i zmienia się na różnych etapach swojego „cyklu życia” • Różne oczekiwania pojawiają się wobec partnerów i partnerstwa na różnych etapach • Czasami jest jedna osoba, która wspiera rozwój partnerstwa na różnych etapach w zależności od potrzeb (animator partnerstwa)

 9. TRZEBA PAMIĘTAĆ O ZASADACH Doświadczenia dowodzą, że może być niezliczona ilość wariantów czy też modeli partnerstwa Różnorodność wynika z okoliczności, uwarunkowań oraz specyfiki danej sytuacji …wydaje się jednak, że jest kilka podstawowych zasad, które są niezbędne w każdym skutecznym partnerstwie.

 10. Równość?

 11. Przejrzystość?

 12. Korzyści?

 13. Dlaczego? Równość przekłada się nawzajemny szacunek i zrozumienie wspólnych możliwości Przejrzystość prowadzi dowzajemnego zaufania Wspólne korzyści budujątrwałośćrozwoju

 14. Partnerstwo jako komunikacja • Potrzeba komunikacji przenika wszystkie aspekty każdego partnerstwa • Różne „języki” zaangażowanych partnerów (sektory, kultury) oraz różne umiejętności/możliwości • Partnerzy czy partnerstwo? • Czy też plany, działania, osiągnięcia, efekty?

 15. Kto jest odpowiedzialny za komunikację? • W sektorze gospodarczym? • Osoba od PR • Menadżer ds. kontaktu z społecznością lokalną • Osoba od marketingu • W organizacjach społecznych? • Osoba od fundraisingu albo osoba realizująca projekt • W sektorze publicznym? • Zależy od struktury • Ci, którzy kształtują partnerstwo mają specjalną rolę. Są onianimatorami partnerstwa • Wszyscy?

 16. Kto zajmuje się komunikacją?

 17. ODI / IBLF System Akredytacji Animatorów Partnerstwa‘Przestrzeń’ funkcjonowania Partnerstwa Sektor gospodarczy działający dla zysku ‘Przestrzeń’ funkcjonowania partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju • Rynek - prywatyzacja urynkowienie, outsourcing Działalność dla zysku outsourcing, filantropia Społeczeństwo obywatelskie + Państwo + Sektor społeczny Sektor publiczny outsourcing, dostarczanie usług Działalność w interesie publicznym Adapted I. Kaul, UNDP (2005)

 18. Co jest najbardziej istotne? • Motywacje/cele • Zrozumienie wyzwań • Zdolność partnerstwa do dostosowywania się do zmieniających się motywacji, celów i wyzwań • Pożytek publiczny

 19. Co należy komunikować?

 20. Komunikator ma wiele ról …..

 21. Wyobraźni/ wrażliwości / współczucia Wizję (przyszłości) Umiejętność pracy z ludźmi Słuchania innych Zaangażowania osobistego Partnerstwo to „sztuka”, wymagająca…

 22. Wiedzę/ zmysł analityczny Zrozumienie (trendów/przeszłości) Umiejętności organizacyjne Precyzyjne wypowiedzi Niezależność w myśleniu i działaniu Partnerstwo to ‘technika’ wymagająca…

 23. PODSUMOWANIE • Zrozumieć istotę partnerstwa • Uświadomić sobie zasady funkcjonowania partnerstwa • Ustalić etap rozwoju partnerstwa • Doceniać rolę animatorów (wewnętrznych i zewnętrznych) • Nie zapominać o celach, motywacjach oraz uwarunkowaniach

 24. Partnerstwo to nowy kierunek

 25. Najważniejsza umiejętność to… Wyobraźnia! Rene Magritte

 26. Więcej o sztuce i technice partnerstwa • www.grupypartnerskie.pl • www.thepartneringinitiative.org