Verlicht despotisme - PowerPoint PPT Presentation

verlicht despotisme n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verlicht despotisme PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verlicht despotisme

play fullscreen
1 / 11
Verlicht despotisme
103 Views
Download Presentation
lavanya-bimal
Download Presentation

Verlicht despotisme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Verlicht despotisme

  2. Politieke ontwikkelingen In sommige Europese landen ging het Ancien Regime gewoon door ↓ de oude politieke en sociale orde -absolutisme(vorst regeert in eigen belang) →hoge belastingen→grote armoede en ontevredenheid -standenstaat(bevoorrechte standen bv adel/geestelijkheid betalen geen belasting)

  3. Verlicht absolutisme In andere landen proberen vorsten ideeën van de Verlichting in praktijk te brengen zonder hun macht af te staan (alles voor het volk,niets door het volk) Verlichte ideeën -godsdienstvrijheid -vrijheid van meningsuiting -goed onderwijs -onafhankelijke rechters

  4. vervolg Idee van het DroitDivin wordt vervangen door het Maatschappelijk Verdrag → gaat niet meer om de macht van de vorst, maar om het gezag van de staat -vorst is 1ste dienaar van de staat -eigenbelang→landsbelang

  5. Verlichte despoten Voorbeelden van verlichte despoten zijn -Frederik de Grote van Pruisen -Jozef II van Oostenrijk/Hongarije -Catharina de Grote van Rusland Zij haalden verlichte denkers naar hun hof en stimuleren de ontwikkeling van kunst en wetenschap

  6. Standenstaat

  7. Jozef II en Frederik de Grote

  8. Pruisen

  9. Oostenrijk-Hongarije

  10. Catharina de Grote