Център за административно и информационно обслужване ...
Download
1 / 29

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН “ВИТОША” - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Център за административно и информационно обслужване на граждани. СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН “ВИТОША”. Столична община район “ВИТОША”. КМЕТ СТОЙКО ДУКОВ тел.: 02/ 855 21 44 ІІ ет., стая 14 [email protected] ; [email protected] Столична община район “ВИТОША”. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН “ВИТОША”' - laurie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Център за административно и информационно обслужване на граждани

СТОЛИЧНА ОБЩИНАРАЙОН “ВИТОША”


Столична община район информационно обслужване на граждани“ВИТОША”

КМЕТ

СТОЙКО ДУКОВ

тел.: 02/ 855 21 44

ІІ ет., стая 14

[email protected] ; [email protected]


Столична община район информационно обслужване на граждани“ВИТОША”

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

Инж. Теодор Петков

Направление

Инженерна инфраструктура, благоустройство

и екология

тел.: 02/ 855 82 78 ; ІІ ет., стая 48

[email protected]


Столична община район информационно обслужване на граждани“ВИТОША”

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

Николай Станоев

Направление

Образование, социални дейности, култура, спорт и логистика

тел.: 856 91 54; ІІ ет., стая 22;[email protected]


Столична община район информационно обслужване на граждани“ВИТОША”

СЕКРЕТАР

Валери Върбанов

Правно и административно обслужване,управление на общинската собственост

тел.: 904 10 54; 818 79 25; ІІ ет., стая 25

[email protected]


Столична община район информационно обслужване на граждани“ВИТОША”

 • Виолета Докузанова

  • Финансов контрольор

 • и началник-отдел “Финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”

 • тел.: 855 80 56; ІІ ет., стая 19; [email protected]

 • Арх. Радослава Донева

 • Главен архитект

 • Направление “Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството”

 • тел.: 885 50 73; ІІ ет., стая 47; [email protected]


 • Столична община район информационно обслужване на граждани“ВИТОША”

  Инж. Марин Проданов

  Главен инженер

  тел. 818 79 55; ІІ ет., стая 55; [email protected]

  Валерий Михайлов

  Началник-отдел “Образование, социални дейности, култура, спорт и логистика”

  тел. 818 79 15; ІІ ет., стая 15; [email protected]


  Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

  1. Издаване на удостоверение за наследници2. Издаване на удостоверение за идентичност на имена3. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане

  или смърт4. Издаване на удостоверение за раждане, брак или смърт - дубликат5. Издаване на удостоверение за семейно положение6. Издаване на удостоверение за родствени връзки7. Заверка на настоящ адрес8. Заверка на постоянен адрес9. Издаване на удостоверение за постоянен адрес

  10.Издаване на удостоверение за настоящ адрес


  Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

  11. Легализация на документи по гражданско състояние – за чужбина

  12. Признаване на решения и актове на чуждестранни съдилища и други органи

  13. За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически и юридически лица

  14. Процедура по първоначално картотекиране за настаняване в общинско жилище

  15. Комплектоване и изпращане в Министерство на правосъдието на молби за установяване на българско гражданство

  16. За процедиране на преписки, когато адресът е служебен по Закона за гражданската регистрация

  17. За приемане и комплектоване на молба за регистрация на брачен договор


  Административно-технически услуги, извършвани от сектор „Общинска собственост и жилищно настаняване”

  1. Проверка и заверка на заявления-декларации за обстоятелствена проверка

  2. Дубликати и заверени копия от договор за продажба на жилища

  3. Заверено копие от актове за общинска собственост и други документи от архива

  4. Издаване на настанителна заповед и сключване на наемен договор

  5. Отписване на имоти от актовите книги за общинска собственост

  6. Удостоверение за деактуване на общински имоти и имоти, възстановени по реституционни претенции

  7. Писмена справка относно реституционни претенции

  8. Писмена справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

  9. Удостоверение за техническа характеристика на жилищни, нежилищни имоти и терени и техните граници, както и писмена справка за собственост.

  10.Справка по досиета на актове за общинска собственост


  Административно-технически услуги, извършвани от сектор „Общинска собственост и жилищно настаняване”

  11. Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост

  12. Изготвяне цени за единични апартаменти (1,2 стайни)

  13. Изготвяне цени за единични апартаменти (3,4 стайни)

  14. Писмена консултация на заинтересовани лица “ОС”

  15. Издаване служебни бележки и удостоверения “ОС”

  16. Удостоверения, свързани с недвижими имоти за съдилища, нотариуси, Област София, СОАП и др.


  Административно-технически услуги, извършвани от сектор „Общинска собственостуслуги по Устройство на територията

  1. Издаване на скица за недвижим имот

  2. Скица с указан начин за застрояване (ВИЗА) чл.140 ал.2 ЗУТ

  3. Скица с указан начин за застрояване (ВИЗА) чл.140 ал.3 ЗУТ

  4. Презаверяване на скица, от издаването на която са изминали повече от 6 месеца

  5. Определяне на строителна линия и ниво на строеж

  6. Удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ

  7. Заверка на преписи от документи, на копия от планове и на документация към тях

  8. Разрешение за строеж на сгради

  9. Разрешение за строеж на линейни инфраструктурни обекти


  Административно-технически услуги, извършвани от сектор „Общинска собственостуслуги по Устройство на територията

  10. Разрешение за строеж на огради

  11. Сградни отклонения на инженерна инфраструктура към обекти четвърта категория

  12. Разрешение за строеж на газова инсталация (сградна газова инсталация в жилищни, офис сгради и др.)

  13. Узаконяване на незаконен строеж

  14. Разрешение за строеж на газова инсталация (вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис сгради и др.)

  15. Разрешение за строеж на газова инсталация (газови сградни и вътрешни инсталации в промишлени или производствени сгради.)

  16. Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция

  17. Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преработка по чл.154, ал.5 ЗУТ


  Административно-технически услуги, извършвани от сектор „Общинска собственостуслуги по Устройство на територията

  18. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за ново строителство

  19. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за незаконен строеж

  20. Одобряване на проект по чл. 202 и чл.203 от ЗУТ за делба

  21. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти (павилион с типов дизайн)

  22. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти (индивидуален проект)

  23. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти (автомивки и автосервизи)

  24. Разрешение за поставяне на преместваеми и рекламни елементи чл.56, 57 от ЗУТ (сергии, маси)


  Административно-технически услуги, извършвани от сектор „Общинска собственостуслуги по Устройство на територията

  25. Разрешение за поставяне на преместваеми и рекламни елементи чл.56, 57 от ЗУТ (индивидуален проект)

  26. Разрешение за поставяне на преместваеми и рекламни елементи чл.56, 57 от ЗУТ (павилион с типов дизайн)

  27. Заверка на екзекутиви

  28. Заверка на копие от ПУП

  29. Разрешение за поставяне на преместваеми обекти (автомивка, автосервиз)

  30. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи

  31. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи (сгради, паркове)

  32. Удостоверение за въвеждане в експлоатация

  33. Удостоверение за търпимост по реда на § 16 ПР ЗУТ

  34. Заверка на копие от инвестиционен проект


  Административно-технически услуги, извършвани от сектор „Общинска собственостуслуги по Устройство на територията

  35. Заповед за попълване на кадастрална основа

  36. Разрешение за строеж на сгради до 300 кв.м. РЗП

  37. Рекламни елементи с типов проект

  38. Рекламни елементи с индивидуален проект

  39. Фирмена информационно-указателна табела

  40. Временни информационни елементи

  41. Фирмен надпис отделно от инвестиционния проект

  42. Фирмен тотем

  43. Презаверка на разрешение за поставяне на рекламен елемент

  44. Други технически без ДДС

  45. Измерване на имоти и издаване на удостоверения

  46. Участие в съставянето на Протокол за съответствие с одобрени строителни книжа и приложен ПУП


  Административно-технически услуги, извършвани от сектор „Общинска собственостуслуги по Устройство на територията

  47. Регистрация на технически паспорт на строеж

  48. Допускане анкетиране при изкопни работи към общински имот

  49. Удостоверение за идентичност на имоти по кадастрални и регулационни планове

  50. Удостоверение за градоустройствен статут на имотите по ОУП и “фондова” принадлежност

  51. Писмен отговор за липса на досие в архива

  52. Удостоверение за градоустройствен статут по ППЗОПОГПС и ОУП (физически лица)

  53. Удостоверение за градоустройствен статут по ППЗОПОГПС и ОУП (юридически лица)

  54. Съгласие за допускане на устройствена процедура


  Административно-технически услуги, извършвани от сектор „Общинска собственостуслуги по Устройство на територията

  55. Процедура за одобряване на линейни обекти до 1 км

  56. Процедура за одобряване на линейни обекти до 10 км

  57. Процедура за одобряване на линейни обекти над 10 км

  58. Процедура по одобряване на план за регулация до 1 дка

  59. Процедура по одобряване на план за регулация до 10 дка

  60. Процедура по одобряване на план за регулация над 10 дка

  61. Процедура по одобряване на план за застрояване до 1 дка

  62. Процедура по одобряване на план за застрояване до 10 дка

  63. Процедура по одобряване на план за застрояване над 10 дка

  64. Процедура по одобряване на план за изменение на регулация до 1 дка

  65. Процедура по одобряване на план за изменение на регулация до 10 дка


  Административно-технически услуги, извършвани от сектор „Общинска собственостуслуги по Устройство на територията

  65. Процедура по одобряване на план за изменение на регулация над 10 дка

  66. Процедура за одобряване на план за изменение на застрояване до 1 дка

  67. Процедура за одобряване на план за изменение на застрояване до 10 дка

  68. Процедура за одобряване на план за изменение на застрояване над 10 дка

  69. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване до 1 дка

  70. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване до 10 дка

  71. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване над 10 дка

  72. Процедура за одобряване на работен устройствен план до 1 дка

  73. Процедура за одобряване на работен устройствен план до 10 дка

  74. Процедура за одобряване на работен устройствен план над 10 дка

  75. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план до 1 дка


  Административно-технически услуги, извършвани от сектор „Общинска собственостуслуги по Устройство на територията

  76. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план до 1 дка

  77. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план до 10 дка

  78. Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план над 10 дка

  79. Комплексен проект за инвестиционна инициатива чл.150 ЗУТ (за допускане)

  80. Комплексен проект за инвестиционна инициатива чл.150 ЗУТ (за одобряване)

  81. Удостоверение за степен на завършеност чл.181 ЗУТ - IV-та категория

  82. Удостоверение за степен на завършеност чл.181 ЗУТ - V-та категория


  Административно-технически услуги, извършвани от сектор „Общинска собственостуслуги по Устройство на територията

  83. Удостоверение за сгради ново строителство на етап нулев цикъл – III-та категория

  84. Удостоверение за сгради ново строителство на етап нулев цикъл – IV-та и V-та категория

  85. Одобряване на корпоративен типов проект за рекламен елемент

  86. Одобряване на корпоративен типов проект за преместваем обект

  87. Приемане на прототип на рекламен елемент по корпоративен типов проект

  88. Приемане на прототип на преместваем обект по корпоративен типов проект

  89. Издаване на разрешение по чл.74, ал.5 от НПОРИДМЕРДТСО

  90. Издаване на разрешение по чл.78а, ал.1 от НПОРИДМЕРДТСО

  91. Издаване на разрешение по чл.77, ал.2 от НПОРИДМЕРДТСО


  Административно-технически услуги, извършвани от сектор „Общинска собственостуслуги по Устройство на територията

  92. Одобряване на проект за ново строителство

  93. Служебна бележка за справка по кадастър

  94. Служебна бележка за идентичност

  95. Комбинирана схема от кадастрален план на ППС с нанесен имот от стар кадастрален план

  96. Копие от стар кадастрален план

  97. Разглеждане и/или съгласуване на проекти по инженерна инфраструктура (инженерни мрежи)

  98. Разглеждане и/или съгласуване на проекти по инженерна инфраструктура (сгр. инст. к.к. над 15 м)

  99. Разглеждане и/или съгласуване на проекти по инженерна инфраструктура (сгр. инст. к.к. до 15 м)

  100. Разглеждане и/или съгласуване на проекти по инженерна инфраструктура (сгр. инст. к.к. до 10 м)


  Административно-технически услуги, извършвани от сектор „Общинска собственостуслуги по Устройство на територията

  101. Разглеждане и/или съгласуване на проекти по инженерна инфраструктура (улични проводи)

  102. Разглеждане и/или съгласуване на проекти по инженерна инфраструктура (съоръжения към и.и.)

  103. Издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти


  Правно-административни услуги услуги, извършвани от сектор „Общинска собственост

  1. Писмена справка за частни лица, фирми и адвокати

  2. Писмени консултации на граждани или юридически лица

  3. Признаване на чуждестранни съдебни решения

  4. Удостоверение за родителски права

  5. Удостоверение за настойник/попечител


  Административни услуги по екология

  1. Заверка на заснемане и експертна оценка на растителност (физически лица)

  2. Заверка на заснемане и експертна оценка на растителност (юридически лица)

  3. Измерване, куб. и маркировка на дървесина

  4. Позволително за транспортиране на дървесина

  5. Оценка на дървесна и храстова растителност (до 5 бр. дървета)

  6. Оценка на дървесна и храстова растителност (до 10 бр. дървета)

  7. Оценка на дървесна и храстова растителност (над 10 бр. дървета)

  8. Разрешение за преместване на растителност

  9. Разрешение за кастриране и премахване на растителност


  Административни услуги по екология

  10. Съгласуване или становище по инвестиционен проект по част “Паркоустройство и благоустройство” (физически лица)

  11. Съгласуване или становище по инвестиционен проект по част “Паркоустройство и благоустройство” (юридически лица)


  Административни услуги – Регистрация и контрол на търговската дейност

  1. Търговска дейност на открито

  2. Тротоарно право за ползване на части от тротоари, улични платна за разполагане на строителни материали

  3. Ползване на места за панаири, събори и празници

  4. Ползване на места за панорами, стрелбища, люлки и т.н.

  5. Разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти

  6. Разполагане на маси и столове за консумация на открито

  7. За подиуми, когато върху тях са разположени маси и столове за консумация

  8. За подиуми в периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за консумация на открито


  Връзка с район Регистрация и контрол на търговската дейност“ВИТОША”

  тел. 855 21 44– технически секретар

  тел. 818 79 43 – деловодство

  тел. 856 29 03 – ЕСГРАОН

  www.raionvitosha.eu


  Картини от район “Витоша” Регистрация и контрол на търговската дейност


  ad