1 / 57

Πώς αντιμετωπίζουμε δύσκολες συμπεριφορές αυτιστικών παιδιών στην τάξη, στο σχολείο και στο σπίτι

Πώς αντιμετωπίζουμε δύσκολες συμπεριφορές αυτιστικών παιδιών στην τάξη, στο σχολείο και στο σπίτι. Εισηγήτρια: Κωνσταντία Μηλίδη Ε mail : milides.constantia.c@edumail.vic.gov.au. STUDENT PROFILE. STUDENT PROFILE. STUDENT PROFILE. Γιατί να αλλάξουμε μια συμπεριφορά;.

lauren
Download Presentation

Πώς αντιμετωπίζουμε δύσκολες συμπεριφορές αυτιστικών παιδιών στην τάξη, στο σχολείο και στο σπίτι

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Πώς αντιμετωπίζουμε δύσκολες συμπεριφορές αυτιστικών παιδιών στην τάξη, στο σχολείο και στο σπίτι Εισηγήτρια: Κωνσταντία Μηλίδη Εmail: milides.constantia.c@edumail.vic.gov.au

 2. STUDENT PROFILE Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 3. STUDENT PROFILE Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 4. STUDENT PROFILE Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 5. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 6. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 7. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 8. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 9. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 10. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 11. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 12. Γιατί να αλλάξουμε μια συμπεριφορά; Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό" • Για να επεκτείνουμε, όσο πιο πολύ μπορούμε, τη μάθηση και τη συμμετοχή τού παιδιού, στην οικογένεια, στο σπίτι και στην ευρή κοινωνία. • Για να ενδυναμώσουμε την αυτο-πεποίθηση και ανεξαρτησία του ατόμου.

 13. Πώς προσεγγίζουμε μια επέμβαση στη συμπεριφορά; Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό" • Μια επέμβαση στη συμπεριφορά πρέπει να έχει τη μορφή μιας ελάχιστης περιοριστικής πρακτικής. • Ένα ατομικό πρόγραμμα συμπεριφοράς πρέπει: • Να διδάξει νέες ικανότητες. • Να αλλάξει ή να μετατρέψει τη συμπεριφορά. • Να μειώσει/να εξαλείψει/να αντικαταστήσει συμπεριφορές που είναι απαράδεκτες ή είναι παρενοχλητικές. • Να εστιάζεται σε θετικές στρατηγικές.

 14. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 15. Αρχές που πρέπει να διέπουν το πρόγραμμα Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό" • Όσο πιο σύντομα αντιμετωπιστεί η συμπεριφορά τόσο το καλύτερο. • Οι μαθητές με αυτισμό μπορεί να μην ξεπεράσουν ορισμένες συμπεριφορές. • Η αλλαγή συμπεριφοράς είναι μια διαδικασία. • Η συμπεριφορά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. • Είναι σημαντικό να διερωτιόμαστε πάντοτε ΓΙΑΤΙ συμβαίνει αυτή η συμπεριφορά. • Είναι σημαντικό να διδάξουμε νέες λειτουργικές ικανότητες επικοινωνίας που θα αντικαταστήσουν αποτελεσματικά τις ακατάλληλες συμπεριφορές.

 16. FBA Process And Activities

 17. Εφαρμογή του προγράμματος Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό" • Ατομική επίσημη και ανεπίσημη αξιολόγηση. • Εισφορά από όλη την ομάδα και συμφωνίες ως προς τις στρατηγικές (χρήση μεσολαβητή αν υπάρξουν τελικές διαφωνίες). • Η Διευθύντρια ή η Συντονίστρια του Προγράμματος να επικυρώσει το πρόγραμμα επέμβασης στο βαθμό 3 της πυραμίδας. • Προτείνουμε τη συνεχή συμμετοχή και δέσμευση των γονέων και των υπηρεσιών. • Οι στρατηγικές που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα πρέπει να επανεξαταστούν μέσα σε ένα συμφωνημένο χρονικό πλαίσιο.

 18. Αρχές που πρέπει να διέπουν το πρόγραμμα Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό" • Μερικές συμπεριφορές παρενοχλούν τη μάθηση, την ευημερία της οικογένειας, τη συμμετοχή και την αποδοχή στην κοινωνία και αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν. • Οι μαθητές πρέπει να μάθουν συμπεριφορές οι οποίες είναι κοινωνικά κατάλληλες. • Οι γονείς και οι φροντιστές ίσως χρειάζονται και αυτοί βοήθεια με ορισμένες συμπεριφορές. • Να υπάρχει σταθερότητα ανάμεσα στην ομάδα και στις προσδοκίες από το άτομο. • Η συντήρηση της ορθής συμπεριφοράς είναι σημαντική για τη ζωή τους και πρέπει να διατηρείται από δάσκαλο σε δάσκαλο.

 19. BEHAVIOUR RECORDING SHEETSTUDENT: PERSON OBSERVING: TARGET BEHAVIOUR: BASELINE: DATE:

 20. BEHAVIOUR RECORDING SHEETSTUDENT: PERSON OBSERVING: TARGET BEHAVIOUR: BASELINE: DATE:

 21. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 22. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 23. Πώς αναπτύσσουμε την επιθυμητή συμπεριφορά • Α. Ο τρόπος επικοινωνίας πρέπει να είναι ξεκάθαρος, οι οδηγίες γλωσσικά σαφείς. • Β. Μην κάνετε υποθέσεις: παρόλο που μπορεί να πιστεύεις ότι ο μαθητής ξέρει τι ζητάς, αυτό είναι άσχετο. • Γ. Κοινωνικές και γλωσσικές δυσλειτουργίες μπορούν να δυσκολέψουν το αυτιστικό παιδί να καταλάβει. Πρέπει να δώσουμε και οπτική υποστήριξη στην επικοινωνία μας. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 24. Πώς αναπτύσσουμε την επιθυμητή συμπεριφορά • Δ. Ρωτήστε τον εαυτό σας ως εκπαιδευτικό: «Έχω ξαναδεί το μαθητή να εκτελεί αυτή τη δεξιότητα σε ένα άλλο πλαίσιο;» Ίσως να χρειάζεται να του διδάξουμε αυτή τη δεξιότητα μέσα στο παρόν πλαίσιο γιατί τα παιδιά με αυτισμό είναι απίθανο να γενικεύσουν τη δεξιότητα από το ένα πλαίσιο στο άλλο. • Ε. Ίσως χρειαστεί να διαιρέσετε τη δεξιότητα σε διάφορετικά βήματα. Να θυμάστε ότι τα παιδιά με αυτισμό έχουν μια ειδική έλλειψη στη φαντασία. Γι’ αυτό το λόγο, δίνοντας ή δείχνοντας ένα μοντέλο, χωρίς ειδική καθοδήγηση, είναι απίθανο να δουλέψει. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 25. Ενδυνάμωση και Ανταμοιβή • Οι ανταμοιβές δίνονται για να ενδυναμώσουμε μια επιθυμητή συμπεριφορά. • Όμως, για να είναι αποτελεσματικές, οι ανταμοιβές πρέπει να χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο. • Πρέπει να δίνουμε αρκετές ανταμοιβές και να ανταμοίβουμε την καλή συμπεριφορά όποτε είναι δυνατόν. Η σωστή συμπεριφορά που ανταμοίβεται είναι πολύ πιθανόν να επαναληφθεί. • Ανταμοίβοντας την επιθυμητή συμπεριφορά όσο πιο συχνά μπορούμε, τότε βοηθούμε το άτομο να ενδυναμώσει την επιθυμητή συμπεριφορά όλο και πιο συχνά. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 26. Ενδυνάμωση και Ανταμοιβή • Γονείς και εκπαιδευτικοί συχνά ανυσηχούν ότι η ανταμοιβή καλής συμπεριφοράς, αποτελεί ¨δωροδοκία¨. Αισθάνονται ότι το παιδί πρέπει να συμπεριφέρεται καλά, χωρίς να χρειάζεται να ανταμοιφθεί. • Η λειτουργία της ανταμοιβής είναι να μορφώσει το παιδί. • Οι ανταμοιβές διδάσκουν στο παιδί τι πρέπει να κάνει. Όλοι παίρνουμε μια ανταμοιβή για κάτι που κάνουμε στη ζωή μας. • Τα παιδιά με αυτισμό έχουν δυσλειτουργίες στην επικοινωνία και στην κοινωνικότητα και έχουν πιο πολλές δυσκολίες να καταλάβουν τι προδοκούμε από αυτά. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 27. Ενδυνάμωση και Ανταμοιβή • Καθώς δίνουμε ειδικές ανταμοιβές για επιθυμητές συμπεριφορές, βοηθούμε το παιδί να καταλάβει ποια συμπεριφορά “εγκρίνεται”. • Για να μπορέσουμε να ανταμοίψουμε αποτελεσματικά ένα παιδί, πρέπει να έχουμε πρώτα πρoσπαθήσει να δημιουργήσουμε μια θετική σχέση μαζί του. • Η ανταμοιβή πρέπει επίσης να είναι κάτι που είναι επιθυμητό για το παιδί. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 28. Ενδυνάμωση • Η ενδυνάμωση δεν θα δουλέψει αν το παιδί δεν είναι ικανό να συμπεριφερθεί όπως το θέλουμε. • Αν το παιδί δεν έχει τη δεξιότητα που ζητάμε πρέπει να διδάξουμε τη συμπεριφορά. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 29. Η δόμηση/τακτοποίηση τού περιβάλλοντος • Ένας άλλος τρόπος να αυξήσουμε την πιθανότητα της εμφάνισης μιας συμπεριφοράς, είναι να δομήσουμε/τακτοποιήσουμε το περιβάλλον με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βοηθήσουμε το παιδί να εκτελέσει τη συμπεριφορά. • Πρέπει να τακτοποιήσουμε το περιβάλλον με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βοηθά τον μαθητή να συμπεριφεριφερθεί με τον τρόπο που επιζητούμε. • Αυτή τη στρατηγική την χρησιμοποιούμε όλοι για να μας ευκολύνει, π.χ. Κρεμάζουμε τα κλειδιά μας κάπου για να τα βρούμε το πρωί. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 30. Βασικά στοιχεία τακτοποίησης τού περιβάλλοντος για να παροτρύνουμε την ορθή συμπεριφορά • Χρησιμοποίησε ένα σχέδιο δραστηριοτήτων (schedule) που να περιλαμβάνει μια επιθυμιτή δραστηριότητα. • Για το άτομο που συγχίζεται για το τι πρέπει να διαλέξει για να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα, τοποθέτησε τα κατάλληλα αντικείμενα οργανωμένα σε μια σειρά με τρόπο που να μπορεί να τα βρει και να τα χρησιμοποιήσει. • Βάλε ονομασίες με λέξεις ή με σύμβολα σε δοχεία για να ενθαρρύνεις το μαθητή να φυλάξει τα πράγματα σωστά. • Δημιούργησε μια ρουτίνα στο σπίτι και στο σχολείο όπου ο μαθητής μαθαίνει και συνηθίζει τη ρουτίνα στο τι πρέπει να πάρει από το σπίτι στο σχολείο και αντίθετα. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 31. Πώς θα μειώσουμε την ανεπιθύμητη συμπεριφορά Η ενδυνάμωση εναλλακτικής συμπεριφοράς • Οι ενδυναμώσεις μπορούν να παίξουν ρόλο στη μείωση της ανεπίθυμητης συμπεριφοράς. • Είναι σημαντικό να καταλαβαίνει ο μαθητής το σύστημα ενίσχυσης της εναλλακτικής συμπεριφοράς που θα χρησιμοποιήσουμε. • Όταν χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα, δεν πρέπει να αλλάζουμε τους κανόνες κάθε φορά που το χρησιμοποιούμε. • Πρέπει να χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπo από όλα τα άτομα της διδακτικής ομάδας ή από τους γονείς. • Διαφορετικά αυτό φέρνει σύγχιση και αποτυχία στο παιδί. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 32. Ένας πίνακας αμοιβής Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 33. Η συμφωνία αμοιβής Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 34. Η πετυχημένη αμοιβή Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 35. Jack’s Bus Chart Afternoon Morning To Home To School Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 36. Bus Rules • No Swearing • No Yelling/ No Screaming • No Teasing • No Getting Out Of Your Seat • When Asked To Be Quiet – No Talking • Sit Quietly • Always Listen To The Bus Staff Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 37. Χ Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 38. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 39. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 40. Voice chart Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

 41. Γενικές οδηγίες για τη διαχείρηση της συμπεριφοράς • Ποτέ μη βλέπετε τη συμπεριφορά απομονωμένα. • Να απορρίπτετε τη συμπεριφορά. Μην απορρίπτετε ποτέ το παιδί. • Να ανταποκρίνεστε, όχι να αντιδράτε. • Να διατηρείτε ξεκάθαρο το στόχο σας και να είστε σίγουροι γι’ αυτόν. Μην χάσετε την προσοχή σας και μην αφήσετε άλλα πράγματα να επηρεάσουν τον στόχο σας. • Ο τρόπος που συσχετίζεστε με το μαθητή πρέπει να είναι σύντομος, ξεκάθαρος και απλός. • Αποφεύγετε να έχετε το μαθητή να περιμένει για πολλή ώρα. Μην επαναλαμβάνετε συνεχώς οδηγίες. Δώστε χρόνο στο μαθητή να ανταποκριθεί.

 42. Γενικές οδηγίες για τη διαχείρηση της συμπεριφοράς • Να διατηρείτε την αξιοπρέπεια τού μαθητή. • Όλη η ομάδα να είναι σταθερή με τους στόχους. • Μερικά παιδιά διεγείρονται από αρνητικές αντιδράσεις. • Ακολουθείστε τη διαδικασία και τελειώστε με ένα θετικό αποτέλεσμα. • Να θυμάστε: είναι εντάξει αν δεν τα καταφέρετε από την πρώτη προσπάθεια. • Κανένα άτομο δεν έχει όλες τις απαντήσεις.

 43. Μη-ενδυνάμωση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς • Όταν μια συμπεριφορά δεν ενδυναμώνεται, τείνει να εξαλειφθεί. • Πρέπει λοιπόν να μάθουμε πώς να προλαμβάνουμε την ενδυνάμωση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, πριν προκύψει. • Η αγνόηση είναι ένας τρόπος μη-ενδυνάμωσης αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε ορισμένους κανόνες για να αγνοήσουμε τη συμπεριφορά με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Κωνσταντία Μηλίδη "Αλλαγή συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό"

More Related