Norrbacka språkgrupp - PowerPoint PPT Presentation

laurel
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Norrbacka språkgrupp PowerPoint Presentation
Download Presentation
Norrbacka språkgrupp

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Norrbacka språkgrupp
137 Views
Download Presentation

Norrbacka språkgrupp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Norrbacka språkgrupp Träff 2 2013-09-11 Anna Kaya

 2. Eftermiddagens innehåll • Redovisning av uppgift 2 ”Strukturerat responsarbete”. • Vad kan man när man kan ett språk? • Interaktionens betydelse • Kognitiv nivå – kognitivt krävande uppgifter • Diskussion: kritiskt tänkande • Uppgift till träff 3

 3. Instruktionerna finns under ”träff 2” på vår sida: http://norrbackasprakgrupp.weebly.com/traumlff-2.html

 4. Vad kan man när man kan ett språk?

 5. Kommunikativ språkförmåga Organisatorisk kompetens Kunskap om språksystemet Pragmatisk kompetens Kunskap om språkanvändning Formell språklig kompetens Textuell kompetens Funktionell kompetens Sociolingvistisk kompetens Uttal skrift Lexikon Grammatik Textbygge Syfte Olika socialasituationer Strategier – strategisk kompetens Fritt efter Lindberg, Bachman & Palmer

 6. Perspektiv på lärande - klassrumskommunikation Behavioristiska perspektivet Ditt förhållningssätt får konsekvenser! Kognitiva och konstruktivistiska perspektivet Sociokulturella/ socialkonstruktivistiska perspektivet Greppa språket sid 22-23

 7. Sociokulturella/socialkonstruktivistiska perspektivet och Lgr 11 ”Språk, tänkande och kunskapsutveckling går hand i hand i detta perspektiv, och språket har en avgörande betydelse i kunskapsutvecklingen. Våra styrdokument bygger huvudsakligen på en sådan syn på kunskap och lärande. Kunskap konstrueras språkligt och språk fyller olika funktioner i olika sammanhang, så också i olika skolämnen. Detta är en del av förklaringen till diskussionen om alla lärares ansvar för elevernas språkutveckling.” Greppa språket, s 29

 8. Interaktionens betydelse ”Språk är vårt kulturella verktyg – vi använder det för att dela erfarenheter och för att kollektivt, ihop med andra göra dem begripliga… Språk är därför inte bara ett medel som individer tar till för att formulera tankar och förmedla dem, det är också ett medel som gör att folk kan tänka och lära tillsammans.” Neil Mercer, The Guided Construction ofKnowledge (Gibbons s 47)

 9. Att lära i samarbete • Vygotskijs inlärningsteori • Lärande sker i ett sammanhang och i lärande ingår både sociala och kognitiva processer • Inlärning sker bäst i den närmaste utvecklingszonen ”Det ett barn kan göra med stöd idag, kan han eller hon göra på egen hand imorgon.”

 10. Kognitiva och sociala processer ”Flerspråkiga elever behöver mötas av höga förväntningar och utmanas tankemässigt i sitt lärande, även om deras språkförmåga inte nått en fullgod nivå.” Greppa språket, s 13-14 Eleverna behöver få tillfällen att lyssna, tillåtas och utmanas, att använda språket aktivt i utmanande uppgifter, såväl i grupp som individuellt. Meltzer och Hamann

 11. Stor utmaning Lite stöttning Mycket stöttning Liten utmaning Fritt efter Mariani 1997

 12. Stöttning är ett temporärt stöd och har tre funktioner: Tillfällig handledning mot nya begrepp, högre nivåer av förståelse samt ett nytt språk Att eleven ska kunna lösa uppgiften med hjälp av stöttningen samt lära sig hur Att stöttningen ska leda till att eleven i framtiden kan lösa liknande uppgifter på egen hand

 13. Cummins fyrfälts-modell Hög kognitiv svårighetsgrad Skolspråk Uppgifter som är mer kognitivt krävande men med stöd i kontexten. Generalisera, jämföra, planera, klassificera Krävande uppgifter och inget stöd i kontexten Argumentera för sin sak, värdera kritiskt, analysera, tillämpa principer Inlärningstid cirka 5-8 år B C Kontext- bundet Kontext- reducerat A D Kognitivt enkla uppgifter utan stöd i kontexten. Härma, säga efter, kopiera, utantillinlärning ”fylleri” Uppgifter som är kognitivt enkla men med stöd i kontexten Namnge, återge, tillämpa kända rutiner, ordna, sortera, berätta Vardagsspråk Inlärningstid cirka 2 år Låg kognitiv svårighetsgrad

 14. Kritiskt tänkande ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.” Lgr 11, kap 2

 15. Diskussion – kritiskt tänkande 1. Enskild fundering 2. Diskussion i grupp Redovisning utifrån frågeställningen ”Hur kan en undervisning se ut som tränar eleverna i att använda sig av ett kritiskt tänkande?” Diskussionsunderlag med frågor och bilagor finns under ”träff 2” på vår sida: http://norrbackasprakgrupp.weebly.com/traumlff-2.html

 16. Läsanvisningar och uppgift till träff 3 • Läs kapitel 2 i Greppa språket och sid 11-24 i Få syn på språket. Fyll i en läslogg under läsningen och skicka den till mig via e-post innan nästa träff, senast 7 okt. • Uppgift 3 är uppdelad i två delar: • Iuppgift 3a ska du reflektera över hur samtalen i ditt klassrum förs under en lektion och i uppgift 3b ska du planera en lektion som bygger på interaktion.  Instruktioner till läsanvisningarna och uppgifterna, samt de bilagor som behövs, finns som en undersida till ”träff 2” på vår sida: ”Inför träff 3”: http://norrbackasprakgrupp.weebly.com/infoumlr-traumlff-3.html