1 / 9

KARAR AĞACI

KARAR AĞACI. Sayfa 111. Bir petrol şirketi, Batman yakınında bir arazide kuyu açmadan önce başka bir firmaya jeolojik bir etüd yaptırıp yaptırmama konusunda karar vermek istemektedir.

latoya
Download Presentation

KARAR AĞACI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KARAR AĞACI

  2. Sayfa 111 • Bir petrol şirketi, Batman yakınında bir arazide kuyu açmadan önce başka bir firmaya jeolojik bir etüd yaptırıp yaptırmama konusunda karar vermek istemektedir. • Şirketin üretim yöneticisi, kuyu açıldığında üç tür olayla karşılaşmayı beklemektedir; açılan kuyu kuru olabilir; yüksek kaliteli petrol çıkabilir ya da düşük kalitede (fazla miktarda sulfür bulunan) petrol çıkabilir. Sulfür miktarı fazla olan petrolün rafine edilmesi daha masraflı olmaktadır. • Batman civarında şimdiye kadar açılan kuyuların %60’ının kuru olduğu, %20’sinden düşük kaliteli petrol, %20’sinden de yüksek kaliteli petrol çıktığı gözlenmiştir. • Deneyimlerden kuru kuyudan 50 milyon YTL zarar edildiğini, düşük kaliteli petrolden 200 milyon YTL, yüksek kaliteli petrolden 500 milyon YTL kazanç sağlandığı gözlenmektedir. • Yönetici, kuyu açmayı düşünmediğinde arazide kuyu açma hakkını 80 milyon YTL’ye başka bir şirkete satabilecektir.

  3. Üretim yöneticisi, kuyu açmadan önce bir şirkete 20 milyon YTL’ye jeolojik etüd yaptırabilir. Arazi hakkında jeolojik etüd raporları "olumlu" ya da "olumsuz" şeklinde olacaktır. • Petrol şirketi, jeolojik etüdlerin güvenilirliği hakkında bülten yayınlayan bir kartelin üyesidir. Kartelin hesaplamalarına göre kuyunun kuru olması durumunda jeolojik raporun olumlu olma olasılığı 0,10’dur. Düşük kaliteli petrol mevcut olması durumunda olumlu jeolojik rapor verilmesi olasılığı 0,40; yüksek kaliteli petrol mevcut olması durumunda olumlu rapor verilmesi olasılığı 0,50’dir. • Yöneticiye vereceği karar konusunda yardımcı olunuz.

  4. Kuru Kuyu Kuyu Aç Düşük Kaliteli Petrol Yüksek Kaliteli Petrol Olumsuz Kuyu Açma&Hakkını Sat Kuyu Açma&Hakkını Satma Etüd yaptır Kuru Kuyu Kuyu Aç Düşük Kaliteli Petrol YüksekKaliteliPetrol Olumlu Kuyu Açma&Hakkını Sat Kuyu Açma&Hakkını Satma Kuru Kuyu Kuyu Aç Düşük Kaliteli Petrol YüksekKaliteliPetrol Etüd yaptırma Kuyu Açma&Hakkını Sat Kuyu Açma&Hakkını Satma Karar Ağacı

  5. P(O/K)=0,10 P(N/K)=0,90 P(O/D)=0,40 P(N/D)=0,60 P(O/Y)=0,50 P(N/Y)=0,50 Olasılıklar Q1: Kuru Kuyu P(K)=0,6 Q2: Düşük Kaliteli Petrol P(D)=0,2 Q3: Yüksek Kaliteli Petrol P(Y)=0,2 X1: Test Olumlu P(O)=? X2: Test Olumsuz P(N)=? TEST OLUMSUZ X1 P(X1)=P(N)=0,76 TEST OLUMLU X2 P(X2)=P(O)=0,24

  6. Kuru Kuyu 0,71 -50-20=-70 Kuyu Aç 41,5 Düşük Kaliteli P. 0,16 200-20=180 Yüksek Kaliteli P. 0,13 60 P(N)=0,76 500-20=480 60 Olumsuz Kuyu Açma&Hakkını Sat 80-20=60 -20 Kuyu Açma&Hakkını Satma -20 milyon 0-20=-20 Etüd yaptır Kuru Kuyu 0,25 -70 Kuyu Aç 243,5 Düşük Kaliteli P. 0,33 180 243,5 YüksekKaliteliP. 0,42 480 60 Olumlu Kuyu Açma&Hakkını Sat 60 P(O)=0,24 -20 Kuyu Açma&Hakkını Satma -20 Kuru Kuyu 0,60 -50 Kuyu Aç 110 Düşük Kaliteli P. 0,20 200 110 YüksekKaliteliP. 0,20 Etüd yaptırma 500 80 Kuyu Açma&Hakkını Sat 80 0 Kuyu Açma&Hakkını Satma 0 • Etüd maliyeti 20 • Hakkını Sat 80 • Kuru kuyu -50 • Düşük K.P. 200 • Yüksek K.P. 500 104,04 110 104,04+20=124,04 EVAI=124,04-110=14,04

  7. Kazanç Fayda FAYDA FONKSİYONU Kuru Kuyu 0,71 0,020 -70 Kuyu Aç 0,155 Düşük Kaliteli P. 0,16 180 0,131 Yüksek Kaliteli P. 0,13 P(N)=0,76 0,155 0,924 480 0,015 Olumsuz Kuyu Açma&Hakkını Sat 60 0,015 0,002 Kuyu Açma&Hakkını Satma -20 milyon -20 0,002 Etüd yaptır Kuru Kuyu 0,25 0,436 -70 0,020 Kuyu Aç Düşük Kaliteli P. 0,33 180 0,131 0,222 YüksekKaliteliP. 0,42 0,436 0,924 480 0,015 Olumlu Kuyu Açma&Hakkını Sat 0,015 60 0,238 P(O)=0,24 0,002 Kuyu Açma&Hakkını Satma 0,002 -20 Kuru Kuyu 0,60 -50 0,010 Kuyu Aç 0,238 Düşük Kaliteli P. 0,20 0,161 200 YüksekKaliteliP. 0,20 0,238 1,000 500 Etüd yaptırma 0,026 Kuyu Açma&Hakkını Sat 80 0,026 0,000 Kuyu Açma&Hakkını Satma 0,000 0

  8. Konveks fayda fonksiyonu …

  9. Kuru Kuyu 0,71 -70 Kazanç Fayda KAZANÇ veFAYDA Kuyu Aç 41,5 0,155 0,020 Düşük Kaliteli P. 0,16 180 0,131 Yüksek Kaliteli P. 0,13 0,155 60 P(N)=0,76 480 60 Olumsuz 0,015 Kuyu Açma&Hakkını Sat 0,924 60 -20 Kuyu Açma&Hakkını Satma 0,015 -20 milyon -20 0,002 Etüd yaptır 0,002 Kuru Kuyu 0,25 -70 Kuyu Aç 243,5 0,436 0,020 Düşük Kaliteli P. 0,33 180 104,04 0,436 0,131 243,5 YüksekKaliteliP. 0,42 0,222 480 60 0,015 Olumlu 0,924 Kuyu Açma&Hakkını Sat 60 P(O)=0,24 0,015 -20 110 Kuyu Açma&Hakkını Satma 0,002 -20 0,002 Kuru Kuyu 0,60 -50 0,238 0,010 Kuyu Aç 110 0,238 Düşük Kaliteli P. 0,20 200 0,161 0,238 110 YüksekKaliteliP. 0,20 Etüd yaptırma 0,026 500 80 1,000 Kuyu Açma&Hakkını Sat 80 0,026 0,000 0 Kuyu Açma&Hakkını Satma 0 0,000

More Related