html5-img
1 / 13

Zkopíruj si logo EU do své práce

Zkopíruj si logo EU do své práce. ANOTACE. Prezentace je určena žákům 4. tříd, jako výklad v hodině čtení. Žáci se seznámí s jednotlivými znaky pohádky. Orientují se v textu, pracují s vlastní pohádkou. Snímek č. 5 – Vypráví příklady , kdy dobro vítězí nad zlem.

latona
Download Presentation

Zkopíruj si logo EU do své práce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zkopíruj si logo EU do své práce

 2. ANOTACE • Prezentace je určena žákům 4. tříd, jako výklad v hodině čtení. • Žáci se seznámí s jednotlivými znaky pohádky. • Orientují se v textu, pracují s vlastní pohádkou. • Snímek č. 5 – Vypráví příklady , kdy dobro vítězí nad zlem. • Snímek č. 6 a č. 7 – Z pohádek vyhledávají, čtou začátky a konce. • Snímek č. 8, 9, a 10 – Uvádí další případy triády, poh. postav a kouzelných předmětů, které znají. • Snímek č. 11 – Žáci popisují další nadpřirozené jevy, se kterými se v pohádkách setkáváme. • Na závěr vyplní pracovní list podle připravené a vybrané pohádky.

 3. ZNAKYPOHÁDKY

 4. OBSAH • Pohádka • Začátek pohádky • Konec pohádky • Triáda • Pohádkové postavy • Kouzelné věci • Nadpřirozené jevy

 5. POHÁDKA • Zpravidla mívá šťastný konec. Zlo bývá potrestáno, dobro vítězí. • Výjimky: např. Hans Christian Andersen: Holčička se sirkami…

 6. ZAČÁTEK • Ustálený začátek pohádky: Bylo nebylo… Za devatero horami… Žil král a ten měl…

 7. KONEC • Ustálený konec pohádek: Zazvonil zvonec… Dokud neumřeli… A byla svatba…

 8. TRIÁDA • Používá se číslovka tři – Tři přadleny, tři úkoly, tři oříšky, tři přání, tři úkoly… • Používají se násobky tří – drak má šest hlav, za devíti horami…

 9. POSTAVY • Vystupují nadpřirozené bytosti

 10. PŘEDMĚTY • Objevují se kouzelné předměty

 11. NADPŘIROZENÉ JEVY Vyskytují se zde nepravděpodobné, kouzelné děje – mluvící zvířata, věci.

 12. POUŽITÉ ZDROJE • Program Microsoft Office 2010

More Related