pa uma ties bu j dziens un saturs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ĪPAŠUMA TIESĪBU jēdziens un saturs PowerPoint Presentation
Download Presentation
ĪPAŠUMA TIESĪBU jēdziens un saturs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

ĪPAŠUMA TIESĪBU jēdziens un saturs - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

ĪPAŠUMA TIESĪBU jēdziens un saturs. Literatūra. 4. temats Ilma Čepāne, Dr.iur. “Vēlreiz par patvaļību svešā mežā” Publicēts: "Latvijas Vēstnesis” 09.07.1998. Nr. 201/204 (1262/1265).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ĪPAŠUMA TIESĪBU jēdziens un saturs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
literat ra
Literatūra

4. temats

Ilma Čepāne,Dr.iur. “Vēlreiz par patvaļību svešā mežā” Publicēts: "Latvijas Vēstnesis” 09.07.1998. Nr. 201/204 (1262/1265).

Rozenfelds J. Īpašuma un ķīlas tiesības Latvijā un ārzemju Investīciju aizsardzība. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001. gada 14.15. augusts. Tēžu krājums. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2001., 219. lpp.

Vildbergs J. H., Feldhūne G. Atsauces Satversmei. Rīga: Latvijas Universitāte,

2003. 143. – 149.lpp.

van Dijk P., van Hoof G.J.H. Theory and Practice of the European Convention of Human Rights , 2nd edition, Kluwer, 1990 (454 – 467.lpp.)

tiesu prakse
Tiesu prakse

4. tematsSpriedumi, publicēti laikraksta „Latvijas Vēstnesis” pielikumā „Jurista vārds”:

01.07.2003  Nr. 24 (282) Par transportlīdzekļa īpašuma tiesībām Lieta Nr. SKC – 200 2003. gada 23.aprīlī

25.05.2000  Nr. 21 (174) Par pirmpirkuma tiesībām

Lieta Nr. SKC–155 2000.gada 12. aprīlī

10.04.2001  Nr. 204 Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Lieta Nr. SKC-572 2000. gada 20. decembrī

pa ums cilv ka pamatties ba
Īpašums - cilvēka pamattiesība
 • LR Satversmes 105. pants
 • Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 17. pants
 • Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmais protokols
pa ums civillikum
Īpašums Civillikumā

927. pants

Īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i. tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no katras trešās personas ar īpašuma prasību.

pa ums civillikum1
Īpašums Civillikumā

Jēdziens –

Pilnīgas varas tiesības pār lietu

Saturs –

 • valdīt un lietot
 • iegūt labumus
 • rīkoties
 • atprasīt ar īpašuma prasību
pa ums civillikum2
Īpašums Civillikumā

Īpašnieka tiesības

1) CL 1036. – 1043. p. -

vispārīgi noteikumi;

2) CL 1044. – 1066. panti –

īpašuma prasība.

pa ums vai pa uma ties bas
“Īpašums” vai “īpašumatiesības”?

Civillikumā termins “īpašums” lietots divās nozīmēs:

1) Kā tiesība (CL 927., 928. p.)

2) Kā ķermeniska, kādai personai piederoša lieta (993. p. 3. d.)

lietu pareizāk būtu saukt par īpašuma priekšmetu (kā 929. p.)

pa ums vai pa uma ties bas1
“Īpašums” vai “īpašuma tiesības”?

Pirmskara laika publikācijas:

B.Disterlo “Daži vārdi par terminoloģiju likumdošanā” Tieslietu ministrijas vēstnesis 1936. gads Nr. 4

A.Būmanis “Piezīmes pie B.Disterlo k-ga raksta par terminoloģiju likumdošanā” Tieslietu ministrijas vēstnesis 1936. gads Nr. 4

pa ums civillikum3
Īpašums Civillikumā

929. pants

Par īpašuma priekšmetu var būt viss tas, kas ar likumu nav noteikti izņemts no vispārējās apgrozības.

slide11
“Civillikums nelieto jēdzienu “īpašums” attiecībā uz tādām lietu kopībām, kas sastāv gan no ķermeniskām, gan arī no bezķermeniskām lietām. Tikai viens – Civillikuma 841. pants paredz, ka lietas var būt bezķermeniskas.”
pa ums civillikum4
Īpašums Civillikumā

Intelektuālais īpašums –

atšķirīgi viedokļi juridiskajā literatūrā.

ties bas vald t un lietot
Tiesības valdīt un lietot

Valdīt nozīmē tiesību realizēt faktisko varu pār lietu.

Lietot nozīmē tiesību iegūt no lietas visus iespējamos labumus, tajā skaitā augļus, lietot to pēc sava ieskata, kaut arī no tā rastos zaudējums citai personai (CL 1038.p.)

ties bas vald t un lietot1
Tiesības valdīt un lietot

“Jēdziens “lietojums” jāsaprot visplašākajā nozīmē. Tajā ietvertas arī tiesības uz nemateriāla rakstura labumiem, piemēram, tiesības uz ainavu.

Nemateriālajām tiesībām likums piešķir svarīgu nozīmi. Tajā pašā laikā “brīvs skats ir ērtība, bez kuras nekustama īpašuma īpašnieks var iztikt. Tāpēc nekustama īpašuma īpašniekam nevar būt prasījums par skata tiesības nodibināšanu.” ”

ties bas ieg t labumus
Tiesības iegūt labumus

CL 1038. p.

Īpašnieks var viņam piederošo lietu valdīt, iegūt tās augļus, izlietot to pēc sava ieskata savas mantas pavairošanai un vispār to lietot visādā kārtā, kaut arī no tam rastos zaudējums citai personai.

ties bas ieg t labumus1
Tiesības iegūt labumus

Būvniecības likuma 11.pants. 

(1) Zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku.

(2) Zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu un detālo plānojumu.

(3) Pašvaldība var neatļaut apbūvi vai ierosināt to koriģēt, savā lēmumā motivējot, kādas likumu normas nepieļauj šādu būvniecību, kā arī ņemot vērā teritorijas plānojuma (detālā plānojuma) un būvniecības publiskās apspriešanas rezultātus.

ties bas r koties
Tiesības rīkoties

Ar rīcību latviešu valodā saprot mērķtiecīgu darbību kopumu.

Jurisprudencē "rīkoties ar īpašumu" nozīmē slēgt juridiskus darījumus, kuru priekšmets ir īpašums.

ties bas r koties1
Tiesības rīkoties

1037. pants

Īpašnieks, kā dzīvojot, tā arī nāves gadījumam, var atsavināt un atdot citam savu īpašumu, pilnīgi vai pa daļai, vai tikai zināmas īpašumā ietilpstošas tiesības.

ties bas r koties2
Tiesības rīkoties

Rīcības jēdziens parasti ietver arī tiesības iznīcināt lietu, kaut gan šādā darbībā grūti saskatīt mērķtiecīgumu.

Tiesības uz lietas iznīcināšanu (ius abutendi) ir viena no īpašnieka prerogatīvām.

Dažos gadījumos, it sevišķi attiecībā uz patērējamām lietām, šāda tiesība atbilst parastam lietas izmantošanas veidam.

slide23
CL 1036. p.

Īpašums dod īpašniekam vienam pašam pilnīgas varas tiesību par lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem aprobežojumiem.

slide24
928.pants

Kaut gan īpašums var kā pēc privātas gribas, tā arī pēc likuma būt dažādi aprobežots, tomēr visi šādi aprobežojumi iztulkojami to šaurākā nozīmē, un šaubu gadījumā arvien pieņemams, ka īpašums ir neaprobežots.

slide25
Īpašuma tiesību absolūtais, neierobežotais raksturs izpaužas divējādi.

Pirmkārt, pēc sava satura īpašuma tiesības pieņem kā neierobežotas. Jebkuri aprobežojumi ir jāpierāda tai personai, kuras labā tie pastāv (928. p.).

Otrkārt, pēc izlietošanas mērķa tiek pieņemts, ka īpašnieks lieto īpašumu savās interesēs. Taču īpašuma tiesības šādu īpašnieka pienākumu neietver.

slide26
Īpašnieka intereses - tiek pieņemts, ka īpašniekam nav pamata ierobežot citu personu rīcību tādā augstumā vai dziļumā, kur paša īpašnieka iespējas iedarboties uz lietu vai gūt no tās labumu beidzas. Bez tam īpašnieka iespējas iedarboties uz lietu attīstās vienlaikus ar tehnikas progresu.

Turpretim ierobežojumiem ir tendence attīstīties pretējā virzienā. Tas vienīgi pierāda, ka apšaubāms ir pieņēmums, ka īpašnieka interese ir tas īstais jēdziens, ar kuru var izskaidrot īpašuma tiesību saturu.

slide27
CL 1042. p.

Zemes īpašniekam pieder nevien tās virsa, bet arī gaisa telpa virs tās, kā arī zemes slāņi zem tās un visi izrakteņi, kas tajos atrodas.

CL 1043.p.

Zemes īpašnieks var, pēc sava ieskata, rīkoties ar savas zemes virsu, gaisa telpu virs tās, kā arī ar zemes slāņiem zem tās, ja vien viņš ar to neskar svešas robežas.

likums par zemes dz l m
Likums “Par zemes dzīlēm”

3.pants. Īpašuma tiesības

(1) Zemes dzīles un visi derīgie izrakteņi, kas tajās atrodas, pieder zemes īpašniekam.

(2) Zemes īpašnieks var rīkoties ar zemes dzīlēm, ciktāl šis likums un citi normatīvie akti neierobežo viņa tiesības.

br va r c ba ar pa umu
Brīva rīcība ar īpašumu?

Likumos “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”

un

“Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

noteikti ierobežojumi zemes iegūšanai

pa uma ties bu pozit vais saturs
Īpašuma tiesību pozitīvais saturs

Valdījuma, lietojuma un rīcības tiesības kā iespējamās uzvedības mērs nosaka to apjomu, kādā īpašnieks drīkst valdīt, lietot un rīkoties ar savu īpašumu.

Šīs īpašnieka tiesības raksturo īpašuma pozitīvo saturu.

Īpašuma tiesības pēc savas idejas vienmēr ir neaprobežotas.

pa uma ties bas negat vais saturs jeb iz muma ties bas
Īpašuma tiesības negatīvais saturs jeb izņēmuma tiesības

Īpašnieka tiesības aizliegt jebkurai citai personai iedarboties uz īpašuma priekšmetu.

CL 1039. pants:

Īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, kā arī to lietot vai izmantot, kaut arī viņam pašam no tam nerastos nekāds zaudējums

pa uma ties bas negat vais saturs jeb iz muma ties bas1
Īpašuma tiesības negatīvais saturs jeb izņēmuma tiesības

Savas īpašuma tiesības īpašnieks var aizsargāt:

Pašaizsardzības ceļā (CL 1040.p.);

Ar īpašuma prasību (CL 1041., 1044.-1066.p.)

pa uma ties bas negat vais saturs jeb iz muma ties bas2
Īpašuma tiesības negatīvais saturs jeb izņēmuma tiesības

CL 1040. pants

Īpašniekam ir pašaizstāvības tiesība un, sakarā ar to, tiesība pat iznīcināt svešas lietas, kuru dēļ viņam būtu jābaidās pazaudēt savu paša, ja viņam nav iespējams citādi novērst draudošo zaudējumu.

pa uma ties bas negat vais saturs jeb iz muma ties bas3
Īpašuma tiesības negatīvais saturs jeb izņēmuma tiesības

Īpašnieka pašaizstāvības tiesība pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos.

Īpašniekam ir tiesība ierīkot dažādas ierīces, lai aizkavētu citas personas lietot lietu. Taču tās nedrīkst izraisīt sakropļojumu vai veselības traucējumu.

pa uma ties bas negat vais saturs jeb iz muma ties bas4
Īpašuma tiesības negatīvais saturs jeb izņēmuma tiesības

Krimināltiesiskie aspekti:

 • Briesmas ir reālas un tiešas;
 • Briesmas nevar novērst citā veidā;
 • Radītais kaitējums nedrīkst būt lielāks par novērsto kaitējumu.
n kamaj lekcij
Nākamajā lekcijā
 • Īpašums kā cilvēka pamattiesība
 • Nekustamā īpašuma atsavināšana valsts un sabiedriskajām vajadzībām