1 / 20

Усвајање и примена захтева ЕУ у вези са етиком и независношћу – искуства из Пољске

Усвајање и примена захтева ЕУ у вези са етиком и независношћу – искуства из Пољске. Марија Рзепниковска Заменица председавајућег Национална комора овлашћених ревизора Пољска. Напредак у примени препорука ЕК у Пољској.

latif
Download Presentation

Усвајање и примена захтева ЕУ у вези са етиком и независношћу – искуства из Пољске

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Усвајање и примена захтева ЕУ у вези са етиком и независношћу – искуства из Пољске Марија Рзепниковска Заменица председавајућег Национална комора овлашћених ревизора Пољска

 2. Напредак у примени препорука ЕК у Пољској У Пољској нису покренуте активности на примени препорука ЕК у вези са независношћу овлашћених ревизора. Разлози су следећи: • Препоруке су објављене 16. маја 2002. док Пољска још увек није била чланица ЕУ • Нове измене Закона о рачуноводству и Закона о овлашћеним ревизорима, • Невољност регулаторног тела да изврши нове измене • Нови кодекс етике за ревизоре усвојен је на ванредној скупштини ревизора, која је одржана 30. јуна 2002. (промену је налагао измењени Закон о рачуноводству и Закон о овлашћеним ревизорима, а није било времена за допуне у складу с препорукама) • У случајевима који нису предвиђени кодексом етике, примењују се одредбе из Кодекса етике МФР, што омогућава приступ независности базиран на принципима. • Очекивана измена 7. Директиве и неопходност усаглашавања закона по уласку Пољске у ЕУ

 3. Прописи који се примењују на ревизорску професију Закон о овлашћеним ревизорима и њиховом ауторегулаторном телу • од 13. октобра 1994. • допуњен 2000.

 4. Одредбе из закона Законом се уређује следеће: • поступци за именовање и рад ауторегулаторног тела у виду Националне коморе овлашћених ревизора и њених тела • поступак стицања квалификација и издавања сертификата • правила професије • правила у вези са сталним усавршавањем • правила у вези са надзором • дисциплинске мере и кривична одговорност ревизора

 5. Статус ауторегулаторног тела Национално веће овлашћених ревизора и друга тела Коморе именују се на скупштини овлашћених ревизора на мандат од 4 године Министар финансија надзире рад Коморе на следећем нивоу: • контрола усклађености одлука са важећим прописима или статутом Коморе

 6. Субјекти који су овлашћени за ревизију финансијских извештаја Ревизију финансијских извештаја могу да врше само следећи субјекти: • независни овлашћени ревизори, • грађанска ортачка друштва, општа ортачка друштва, ортачка друштва или ортачка друштва са ограниченом одговорношћу, где су овлашћени ревизори једини акционари • правна лица која испуњавају следеће услове: • запошљавају овлашћене ревизоре за ревизију финансијских извештаја, • овлашћени ревизори чине већину у управном одбору, а ако управни одобор има највише два члана, један од њих мора бити овлашћени ревизор, • већина чланова управног одбора су овлашћени ревизори, а ако то тело не постоји – већином гласова морају да располажу партнери или акционари, коју су такође овлашћени ревизори • мишљења и извештаји о ревизији (контроли) финансијских извештаја потписују се у име лица овлашћеног за обављање ревизије финансијских извештаја, од стране чланова управног одбора који су такође и овлашћени ревизори.

 7. Законом дозвољене делатности субјеката овлашћених за вршење ревизије финансијских извештаја Поред ревизије финансијских извештаја, овлашћени субјекти могу се бавити само следећим активностима: • књиговодство и услуге вођења пореске евиденције, • контрола финансијских извештаја • стручна и економско-финансијска мишљења • порески савети • организација и компјутеризација рачуноводства • поступци ликвидације и стечаја • издавачка делатност и образовање у домену рачуноводства

 8. Одредбе у вези са етиком садржане су у: • Закон о рачуноводству од 29. септембра 1994. • Закон о овлашћеним ревизорима и њиховом ауторегулаторном телу • Кодекс етике овлашћених ревизора • Уредба Министра финансија којом се уводе “принципи власничког надзора у субјектима у којима је акционар Министарство финансија, као и у другим правним лицима у државном власништву” • Кодекс најбоље праксе за компаније које се котирају на берзи

 9. Приступ у постојећим прописима Иако у пракси постоји приступ заснован на правилима, ипак у ставу 2, тачка 1 Кодекса етике стоји да: “За случајеве који нису уређени овом одредбом, препоручује се Кодекс етике МФР”, што омогућава практичну примену приступа заснованог на принципима.

 10. Етичка питања уређена Законом о рачуноводству У складу са чланом 66: Независност и непристрасност овлашћеног ревизора • Ревизију финансијских извештаја врши овлашћени ревизор који испуњава захтев у погледу давања непристрасног и независног мишљења • Непристрасност и независност су угрожени ако овлашћени ревизор: • поседује акције или другу имовину у субјекту или повезаном субјекту, холдинг компанији, зависном предузећу или предузећу кћерци, осим акција у стамбеној задрузи, • у протекле 3 године је био правни заступник (опуномоћеник), члан надзорних или управних тела или је био запослен у субјекту или повезаној фирми, холдинг компанији, зависном предузећу или предузећу кћерци, • у протекле 3 године је учествовао у припреми пословних књига и финансијских извештаја који се сада предмет ревизије, • у протеклих 5 година је најмање једном остварио најмање 50% посто годишњег прихода од услуга пружених том субјекту, холдинг компанији, повезаним фирмама, зависним предузећима или предузећима кћеркама. Ова одредба се не примењује на прву годину рада овлашћеног ревизора, • налази се у браку, крвном сродству у правој линији до другог колена или је старатељ, усвојитељ или издржавалац руководиоца или члана надзордног одбора или ако запошљава та лица у току поступка ревизије, • не може да обезбеди непристрасно или независно мишљење из било којег другог разлога.

 11. Етичка питања уређена Законом о рачуноводству наставак • Принцип непристрасности и независности из ставке 2 примењује се на субјекте овлашћене за вршење ревизије финансијских извештаја и чланове управног и надзорног одбора у тим субјектима или на друга лица која учествују у ревизији тих финансијских извештаја. • Субјекат из ставке 3 бира тело које потврђује финансијске извештаје субјекта, изузев ако статут, документ о оснивању или друга подзаконска акта не налажу другачије.

 12. Пример проблематике која није обухваћена прописима у Пољској Закон о рачуноводству, Закон о овлашћеним ревизорима и Кодекс етике не уређују питања у вези са услугама које се пружају клијенту из групације субјеката, код којих постоји заједнички капитал или личне везе

 13. Примери проблематике регулисане прописима, изузев Препорука • не постоје никаква ограничења у вези са било којим обликом пореског саветовања • забрањује се ревизија финансијских извештаја ако је у протекле три године субјекат пружао књиговодствене услуге или припремао финансијске извештаје, без обзира на природу тих услуга

 14. Примери питања решених на сличан начин • услуге дугорочних потврда за исто лице – приступ рационалне ротације примењује се на овлашћене ревизоре који врше ревизије финансијских извештаја, укључујући и њима надређена лица – одредба 7.8 у Кодексу етике (није назначен максимални рок) • присни односи – независност овлашћеног ревизора самог обвезника ревизије може бити доведена у питање, ако овлашћени ревизор, њему блиска лица или фирма ревизије, прихвате робу или услуге од обвезника у вредности која превазилази меру уобичајене гостољубивости или учтивости – одредба 7.7 у Кодексу етике • условна накнада – правило о независности налаже да цена за услуге сертификације, које пружа фирма или овлашћени ревизор, не буде условљена или зависна од резултата пружених услуга – одредба 7.6 у Кодексу етике

 15. Поштовање основних принципа Без обзира на место или врсту запослења, при вршењу делатности дефинисаних законом и законским одредбама, поштују се следећи принципи: • правичност и непристрасност • стручност • професионална тајна а при пружању услуга сертификације, примењује се и принцип независности.

 16. Конкретна гаранција независности услед ограниченог опсега пословне делатности Листа могућих пословних делатности овлашћених ревизора искључује делатности као што су правне услуге, услуге процене, итд.

 17. Активности Националне коморе овлашћених ревизора усмерене на промовисање етике • Комора је именовала Комисију за етику • Кодекс етике МФР од новембра 2001. преведен је на пољски језик и објављен у билтену број 51 од 20. јуна 2002. • Препоруке ЕК о независности овлашћених ревизора у ЕУ од 16. маја 2002. преведене су и објављене у билтену Коморе и у часопису Рачуноводство бр. 8/2003. • обавезна обука из етике: “Кодекс професионалне етике, укључујући професионалну независност, накнакде, интерне накнаде, интерне односе и информације”, • у току годишњих, националних конференција овлашћених ревизора, организују се предавања на тему етике; на пример, два предавања су одржана у току 3. годишње конференције о ревизију, 27.-29.новембар 2002. • Независност као основни етички захтев у професији овлашћеног ревизора • Етика – примена Кодекса МФР • Годишња конференција овлашћених ревизора, која је организована у септембру 2006. на тему 7. Директиве и питања у вези са етиком.

 18. Решавање етичких проблема • Комисија за етичка питања решава захтеве појединачних овлашћених ревизора • о општим питањима расправља се у билтену Коморе и на веб сајту, • у случају конфликта између чланова Коморе: • решење се тражи у оквиру регионалног огранка, • ако се проблем не може решити, прослеђује се Националном већу овлашћених ревизора • ако се случај ни тада не реши, представља се дисциплинском заступнику.

 19. Мишљење ауторегулаторног тела у вези са планираним изменама и допунама • сва питања у вези са ревизорима требало би дефинисати Законом о овлашћеним ревизорима и њиховом ауторегулаторном телу • сва питања у вези са етиком требало би дефинисати Кодексом етике, • Кодекс етике за овлашћене ревизоре требало би базирати директно на Кодексу етике МФР, уз прилагођавања према стварном стању у Пољској • сарадња са Министром финансија и парламентарним комисијама у току припреме измена / нових прописа и то кроз: • расправе о изменама у вези са 7. Директивом • именовање Сталне комисије за сарадњу са регулаторним телима (Министарство финансија, парламент)

 20. Да ли је могућа паралелна примена приступа базираног на правилима, уређеног законским решењима, и приступа базираног на принципима, дефинисаног Кодексом етике? • Према мишљењима представника регулаторних тела из више земаља, која су представљена у Бриселу 11. октобра 2005. на Форуму МФР за етику, парапелна примена је неопходна јер регулаторна тела неће ускоро усвојити приступ базиран на принципима • у одређеној мери, такво решење је безбедно за овлашћене ревизоре јер су строге забране из приступа базираног на правилима заступљене и у приступу базираном на принципима, иако тек у виду крајње гаранције

More Related