Název školy:
Download
1 / 16

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace - PowerPoint PPT Presentation


 • 52 Views
 • Uploaded on

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 25. dubna 2012 Název: VY_32_INOVACE_7.3.13 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Téma: Hodnocení a odměňování pracovníků

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace' - latham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

Autor: Ing. Andrea Modrovská

Datum: 25. dubna 2012

Název: VY_32_INOVACE_7.3.13

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125

Téma: Hodnocení a odměňování pracovníků

Anotace: Hodnocení a odměňování pracovníků je rozsáhlá a důležitá činnost podniku, proto je studentům představována jako jedna z nejzávažnějších personálních činností. Učební materiál přehledně poskytuje studentům ucelené informace z oblasti hodnocení a odměňování pracovníků.


Hodnocen a odm ov n pracovn k
HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Autor: Ing. Andrea Modrovská


Hodnocen pracovn k
Hodnocení pracovníků

Personální činnost, která se zabývá:

 • Zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci

 • Sdělováním výsledků pracovníkům

 • Hledáním způsobu zlepšení

  Způsoby hodnocení

 • Formální – pravidelně, systematicky, výstupem jsou písemné podklady

 • Neformální - průběžně, během vykonávání práce


Kolem hodnocen je
Úkolem hodnocení je:

 • Rozpoznat úroveň pracovního výkonu, silné

  a slabé stránky jednotlivce

 • Umožnit pracovníkovi zlepšit výkon

 • Motivovat pracovníky

 • Rozpoznat potenciál pracovního výkonu, pro efektivnější přidělování pracovních úkolů

 • Vytvořit podklady pro odměňování, pro rozmisťování pracovníků, pro plánování dalšího vzdělávání a rozvoje


Odm ov n pracovn k
Odměňování pracovníků

Neznamená pouze mzdu/plat, popř. jiné formy peněžních odměn, jako kompenzaci za vykonanou práci.

Zahrnuje také:

 • Formální uznání (pochvaly)

 • Zaměstnanecké výhody (většinou nepeněžní) nezávislé na výkonu

 • Jiné, tzv. netradiční odměny - vybavení kanceláře, přidělení stroje, kancelář ve výhodné pozici, zařazení na určité pracoviště, aj.

VNĚJŠÍ ODMĚNY


VNITŘNÍ ODMĚNY

Nemají hmotnou povahu, souvisejí se spokojeností pracovníka

Zahrnují:

 • Radost z práce

 • Pocit užitečnosti,úspěšnosti

 • Dosažení pracovních cílů, kariéry

 • Neformální uznání okolí

 • Dosažení postavení

 • aj.


P i odm ov n by m ly b t br ny v vahu
Při odměňování by měly být brány v úvahu:

Vklad pracovníka

 • Vzdělání

 • Kvalifikace

 • Dovednosti

 • Zkušenosti

 • Znalosti

 • Kontakty

 • Duševní schopnosti

 • Kondice, fyzická síla

Charakteristiky

pracovního procesu

 • Rozhodování

 • Odpovědnost

 • Tvořivost

 • Iniciativa

 • Bystrost,obratnost

 • přesnost, spolehlivost

 • Komunikace, kontrola, aj.

Výstupy zisk, výkon, produktivita, kvalita, aj.


Z kladn pojmy
Základní pojmy

 • Mzda - v soukromé sféře, vychází ze Zákona o mzdě

 • Plat – v rozpočtové sféře, vychází ze Zákona o platu

 • Mzda minimální - mzda popř. plat nebo odměny z dohod

  Do minimální mzdy se nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci v sobotu a neděli, ve svátek, ve ztíženém prostředí, apod.

 • Zaručená mzda – mzda, plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle smlouvy, vnitřního předpisu, platového výměru, aj. Nesmí být nižší než je mzda minimální.


Z kladn pojmy1
Základní pojmy

 • Výplata mzdy – v pracovní době, na pracovišti, pokud nebyla dohodnuta jiná doba a místo výplaty. V zákonných penězích, popř. v naturálních penězích.

 • Při měsíčním vyúčtování mzdy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad §142 ZP (tzv. výplatní lístek), který obsahuje údaje o složkách mzdy (platu)….

 • Splatnost mzdy - mzda (plat) je splatná po vykonání práce, nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu.

 • Termín výplaty – v pracovní smlouvě


Z kladn pojmy2
Základní pojmy

 • Hrubá mzda – celkový výdělek zaměstnance

 • Čistá mzda – snížena o DPFO, ZP, SP, popř. jiné srážky

 • Výše mzdy –

  Smluvní – v soukromé sféře, výše závisí na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

  Tarifní – vychází z nařízení vlády o platových poměrech


Slo en mzdy
Složení mzdy

Hrubá mzda

Mzda za odpracovaný čas

Náhrada mzdy

– tj. částka mzdy vyplácená za objektivně neodpracovaný čas

Základní mzda

Pobídkové složky


Z kladn mzda formy mezd
Základní mzda – formy mezd

Je dána množstvím odvedené práce

 • Časová – hodinová, měsíční

 • Úkolová – za jednotku práce

 • Podílová

  - mzda je zcela závislá na prodaném množství –

  tzv. přímá podílová mzda

  - mzda je z části závislá na prodaném množství –

  tzv. garantovaný základ a k němu dostáváprovizi za prodané množství

  Dále existují

 • Mzdy za očekávané výsledky práce

 • Dodatkové formy mezd = pobídkové formy


Pob dkov slo ky mzdy
Pobídkové složky mzdy

 • Prémie – periodicky se opakující za uplynulé období, závislé na odvedeném výkonu

  - existují jednorázové prémie (mimořádná odměna), která je poskytnuta za mimořádný výkon

 • Osobní ohodnocení (osobní příplatek) - k ohodnocení náročnosti práce a dlouhodobě dosahovaných výsledků

 •  Odměňování zlepšovacích návrhů

 • Podíly na výsledcích hospodaření podniku

  tj. podíl na zisku, podíl na výnosu (např. obratu), podíl na výkonu (např. objem výroby, úspora nákladů, aj.)

 • Zaměstnanecké akcie

 • aj. příplatky - povinné (např. práce přesčas, v noci, v sobotu a neděli)

  nepovinné – příplatky na oděv, dopravu, ubytování , příspěvek na dovolenou, apod.


N hrada mzdy
Náhrada mzdy

Vyplácí se v případě, že zaměstnanec nepracoval, avšak má na mzdu nárok.

Důvody:

Překážky v práci z důvodu:

Zákonné

- náhrada mzdy za dovolenou, za svátek

 • Ze strany zaměstnance

 • obecného zájmu, tj. výkon veřejné funkce, svědectví u soudu,aj.

 • osobní překážky, tj. studium

Ze strany zaměstnavatele

- tj. prostoje v důsledku výpadků, živelné události, aj.


V po et mzdy
Výpočet mzdy

ČISTÁ MZDA =

Hrubá mzda – zdravotní pojištění – sociální pojištění – daň z příjmu


Pou it zdroje
Použité zdroje:

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 2. vyd. Praha: MANAGeMENT PRESS, a.s. 1997. ISBN80-85943-51-4. Kapitola 7., str. 166 a kap. 10, str. 236, 243.

Vlastní tvorba autora


ad