erikoissuunnittelija pasi rentola n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erikoissuunnittelija Pasi Rentola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erikoissuunnittelija Pasi Rentola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Erikoissuunnittelija Pasi Rentola - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Erikoissuunnittelija Pasi Rentola. Valtion vuoden 2009 talousarvio. Pääluokan tasolla 7,5 mrd euroa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Erikoissuunnittelija Pasi Rentola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
valtion vuoden 2009 talousarvio
Valtion vuoden 2009 talousarvio
 • Pääluokan tasolla 7,5 mrd euroa
 • Painopisteinä perusopetuksen ja korkeakoulutuksen sekä tutkimuksen laadun kehittäminen sekä taiteen ja kulttuurin toimintaedellytysten vahvistaminen, liikunnan kansalaistoiminnan edistäminen ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen
 • Koulutus- ja tiedepolitiikka:
  • Perusopetuksen laadun kehittämiseen 17 milj. euroa
   • Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ja tukitoimien vahvistaminen
   • Opetusryhmien koon pienentämiseen 16 milj. euroa
   • Maahanmuuttajien perusopetuksen valmistavan opetuksen laajentamiseen 9,5 milj. euroa
  • Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän lisääminen 8 milj. euroa
  • Valtion erityisoppilaitosten yksityistäminen, siirretään 27 milj. euroa laskennallisen valtionosuusjärjestelmän piiriin
  • Korkeakoulujen ja tieteen rahoituksen korotukset, 20 milj. euroa yliopistojen toimintaedellytysten parantamiseen ja 50 milj. euroa pääomittamiseen
aikuiskoulutuksen rahoitus opm n hallinnonalalla
Aikuiskoulutuksen rahoitus OPM:n hallinnonalalla
 • Yleissivistävä koulutus 11,7 milj. e.
 • Ammatillinen peruskoulutus 62 milj. e. (+8 milj. e)
 • Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa

sivistystyö 475 milj. e. (+16,4 milj. e.)

 • Ammattikorkeakouluopetus 75 milj. e. (+4,5 milj. e.)
 • Yliopisto-opetus 13,5 milj. e. (-0,5 milj. e.)
 • Liikuntatoimi 19,6 milj. e. (+1,1 milj. e.)
 • Yhteensä 663 milj. e. (+28 milj. e.)
ammatillinen lis koulutus ja vapaa sivistysty
Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
 • Aikuiskoulutus koko pääluokassa määrärahataso 663 milj. euroa
 • Talousarvion luvussa 29.30.30 määräraha 475 milj. euroa
  • Kasvua 16,4 milj. euroa
  • VOS-indeksikorotukset 12,5 milj. euroa
  • Maahanmuuttajien Specima-hanke 1 milj. euroa
  • Täydennyskoulutus hintatuki 0,5 milj. euroa ja avoin AMK 0,3 milj. euroa
  • Ammatillinen lisäkoulutus; siirto TEM:stä 3 milj. euroa ja erityisoppilaitosten yksityistäminen 0,3 milj. euroa
  • Oppisopimus -0,8 milj. euroa,
  • Järjestöjen avustukset 0,4 milj. euron siirto kansalaisopistojen momentilta (siirto momentilta 29.30.31)
   • Neuvontajärjestöjen avustukset ja ulkosuomalaisten sivistystoiminta (Sofia)
  • muita muutoksia 0,8 milj. euroa
ammatillinen lis koulutus ja oppisopimuskoulutus
Ammatillinen lisäkoulutus ja oppisopimuskoulutus
 • Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus, 29.30.31.
  • Indeksikorotus 4,7 milj. euroa
  • Toiminnan laajuuden muutos 3 milj. euroa (siirto momentilta 32.30.51)
  • Kansallisen metsäohjelman toimeenpano 0,9 milj. euroa
  • Opiskelijatyövuosien enimmäismäärä 15 665 (+265 otv)
 • Oppisopimuskoulutus
  • Ammatillinen lisäkoulutus
   • Yksikköhintojen nousu n. 7 %, 5,2 milj. euroa
   • Opiskelijapaikkoja 27 200 (+100 paikkaa)
  • Ammatillinen peruskoulutus
   • Indeksikorotus 1,8 milj. euroa
   • Yksikköhintojen lasku -18 %, 9,0 milj. euroa
   • Opiskelijapaikkoja 15 050
opetustoimen henkil st koulutus
Opetustoimen henkilöstökoulutus
 • VTAE 2009 15,4 milj. euroa, kasvua 1,15 milj. euroa
 • Maahanmuuttajataustaisten opettajien Specima-hanke 1 milj. euroa
 • Näyttötutkintojen sähköinen palautejärjestelmä (AIPAL) 0,15 milj. euroa (siirto momentilta 29.30.31)
 • Arvio henkilöstökoulutuksen osallistujamäärästä 22 500 (+500)
 • Muut määrärahamuutokset:
  • Koko opetustoimen henkilöstöä koskeva täydennyskoulutus 3,05 milj. euroa (+0,1 milj. euroa)
  • Opekon toiminnan tukirahoitus (-0,1 milj. euroa)
aikuiskoulutuksen kehitt minen 29 30 21
Aikuiskoulutuksen kehittäminen 29.30.21
 • VTAE 2009 10,1 milj. euroa (+0,8 milj. euroa)
  • Yliopistojen aikuiskoulutuksen kehittäminen 3,5 milj. e. (+0,45 milj. e.)
  • Avoimen ammattikorkeakoulun toteutukseen 3,7 milj. e. (+0,25 milj. e.)
  • Maahanmuuttajien kielikoulutuks. kehitt. 0,1 milj. e. (+0,1 milj. e.)
slide11
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2008)
 • annettu eduskunnalle 15.9.2009, liittyy vuoden 2009 valtion talousarvioesitykseen
 • tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009
 • 4 muutosehdotusta:

1) kunnan rahoitusosuuden korottaminen opetus- ja kirjastotoimessa

2) oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan määräytymisprosentin alentaminen

3) ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusprosenttien alentaminen

4) lukion aineopintojen sisällyttäminen lukiokoulutuksen rahoitukseen

slide12
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2008)
 • kunnan rahoitusosuuden korottaminen opetus- ja kirjastotoimessa (9 §)

- kunnan rahoitusosuuteen lisätään euromäärä, joka vastaa VM:n kuntajaon muutosten johdosta maksamia korvauksia

- vähennysten suuruus vaihtelee vuosittain kuntaliitosten mukaan, vuonna 2009 5,1 Meuroa (0,07 %)

- kokonaisvähennystä ei kohdisteta erityisesti mihinkään kuntaan eikä vähennys vaikuta opetus- ja kulttuuritoimen järjestämistä varten laskettaviin yksikköhintoihin

slide13
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2008)
 • oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan määräytymisprosentin alentaminen (19 §)

- määräytymisprosentti sidottu ammatillisen koulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan

- keskimääräisen yksikköhinnan nousu merkitsee kuntien rahoitusosuuden kasvua 13,4 Meuroa

- rahoitusosuuden kasvu kompensoidaan pienentämällä oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintaa vastaavasti

- määräytymisprosentti alennetaan 77 %:sta 63,13 %:iin

- pienenemisestä vapautuvia valtionosuusmäärärahoja käytetään oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen määrän ja yksikköhinnan korottamiseen

- toteutuneet kustannukset olleet noin 20 % alhaisemmat kuin valtionosuuden perusteena olleet yksikköhinnat

slide14
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2008)
 • ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusprosenttien alentaminen

- yksikköhinnat lasketaan ammatillisen koulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan perusteella

- yksikköhinnan nousu 163,73 eurolla merkitsee 1,96 Meuron lisäystä valtionosuusmenoihin

- valtionosuusprosentteja alennetaan omaehtoisessa koulutuksessa 87 %:sta 85,60 %:iin ja henkilöstökoulutuksessa 48 %:sta 47,23 %:iin

- yksikköhinnan kasvu ja valtionosuusprosenttien alentamisen yhteisvaikutus rahoituksen kokonaismäärään on neutraali

- järjestämislupien vähimmäismäärien turvaaminen

lukion aineopinnot he 119 2008 vp
Lukion aineopinnot HE 119/2008 vp.

Lukion aineopiskelijoiden pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit sisällytetään lukiokoulutuksen rahoitusperusteisiin

Ulkopuolelle jäävät toisessa oppilaitoksessa päätoimisia opintoja suorittavat ja samanaikaisesti kahta tutkintoa suorittavat opiskelijat

lukion aineopinnot
Lukion aineopinnot.......

Uudistuksen tavoitteet

 • kohdentaa rahoitusta toteutuneiden kustannusten perusteella nykyistä oikeudenmukaisemmin
 • parantaa lukioiden tasavertaisia edellytyksiä vastata aineopintojen kysyntään
 • edistää maahanmuuttajien koulutustarpeita
lukion aineopetus
Lukion aineopetus
 • Valtioneuvoston asetuksella säädettävä laskentakaava:
 • Suoritetut kurssit muutetaan jälkikäteen laskennallisiksi opiskelijoiksi jakamalla lukuvuoden aikana suoritetut kurssit luvulla 15. Keskihintaa laskettaessa käytetään jakajana ao. vuonna suoritettua kurssien määrää.
 • Ao. tavalla saatu opiskelijamäärä lisätään lukion 18 vuotta täyttäneiden opiskelijamäärään
lukion aineopinnot1
Lukion aineopinnot ....

Aineopiskelijoiden yksikköhinta on sama kuin lukio-opinnot 18 vuotta täytettyään aloittaneilla

Uudistuksen yhteydessä yksikköhintaprosenttia esitetään laskettavaksi 60 %:sta 58 %:iin

Vaikutukset:

Aineopetuksen kustannukset sisältyvät lukioiden valtakunnallisiin kokonaiskustannuksiin, joten ei sinänsä aiheuta lisäkustannuksia

lukion aineopetus1
Lukion aineopetus

Vaikutus lukiokoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan v.2009 on – 28,34 euroa/opisk.

Valtionosuus lisääntyy lukiokoulutuksen järjestäjille, joilla aineopiskelijoiden osuus on keskimääräistä suurempi. Valtionosuuden vähennykset vaihtelevat 2008 tasolla arvioituna pääsääntöisesti 2 000 -10 000 euron välillä.