GWP1092
Download
1 / 27

Topik 3: Penanda Wacana Pensyarah : Dr. Sajap Maswan Email: sajap@sajadstudio - PowerPoint PPT Presentation


 • 713 Views
 • Uploaded on

GWP1092 WACANA PENULISAN. Topik 3: Penanda Wacana Pensyarah : Dr. Sajap Maswan Email: sajap@sajadstudio.info Jabatan Penyelidikan Inovasi Profesionalisme Keguruan IPG Kampus Tuanku Bainun Pulau pinang. Perkara yang akan dibincangkan. 3. Jenis-jenis penanda wacana  Penanda kronologi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Topik 3: Penanda Wacana Pensyarah : Dr. Sajap Maswan Email: sajap@sajadstudio' - larue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Topik 3 penanda wacana pensyarah dr sajap maswan email sajap sajadstudio

GWP1092WACANA PENULISAN

 • Topik 3:

 • PenandaWacana

 • Pensyarah:

 • Dr. SajapMaswan

 • Email: sajap@sajadstudio.info

 • JabatanPenyelidikanInovasiProfesionalismeKeguruan

 • IPG KampusTuankuBainun

 • Pulaupinang


Perkara yang akan dibincangkan
Perkara yang akan dibincangkan

3. Jenis-jenis penanda wacana

 •  Penanda kronologi

 • Penanda organisasi

 • Penanda idea


Perbincangan
Perbincangan

ApakahItuPenandaWacana ?


Pengenalan
Pengenalan

 • Penanda wacana berupa kata atau rangkai kata yang digunakan untuk merangkaikan ayat dengan ayat yang lain, bagi menunjukkan wujudnya satu kesatuan ayat yang utuh.

 • Oleh sebab penanda wacana itu merangkaikan ayat dengan ayat, maka penanda wacana itu juga dikenal sebagai perangkai ayat/peranti linguistik.


Pengenalan1
Pengenalan

Penandawacanaialahperkataanataupunrangkaianperkataan yang berfungsimempertalikansesuatu idea, hujahdanpandanganseseorangsemasamenulisataupunberucap.

Penandawacanaamatpentingdalamsesebuahtekskeranapenandawacanadapatmewujudkanpertautanataukesinambunganantarasebahagianteksdengan yang lain sehinggamembentukkesatuan.


Pengenalan2
Pengenalan

Penandawacanajugamerupakanunsur-unsurbahasa yang mewujudkankohesidankoheranantarasatuteksdenganteks yang lain sehinggamembentukkesatuan.


Kepentingan penanda wacana
Kepentingan Penanda Wacana

Mengapakehadirandianggapsignifikan ?

Hal inidemikiankerana, tanpakehadiranpenandawacana yang tepat, akanmenyebabkan idea yang diturunkanseolah-olahtidakmempunyaikesatuandanpautan yang lengkap


Jenis jenis penanda wacana
Jenis-Jenis Penanda Wacana

 • Apakahjenis-jenispenandawacana?

 • Jenis-jenispenandawacanaialah;

 • Penanda Kronologi

 • Penanda Organisasi

 • Penanda Idea


Jenis jenis penanda wacana1
Jenis-Jenis Penanda Wacana

 • PenandaKronologi:

 • Memberipengertiankepadapersoalanberkaitanwaktu

 • Mengandungikatakunci: “bila” danseumpamanya.


Jenis jenis penanda wacana2
Jenis-Jenis Penanda Wacana

PenandaKronologi:

Contoh


Jenis jenis penanda wacana3
Jenis-Jenis Penanda Wacana

 • PenandaKronologi:

  • Contohayat;

 • PadazamandahuluKerajaanMelayu Melaka merupakansebuahkerajaan yang kuat.


Jenis jenis penanda wacana4
Jenis-Jenis Penanda Wacana

PenandaOrganisasiFungsi: mempertautkansesuatubahagianwacanadenganbahagian yang lain


Jenis jenis penanda wacana5
Jenis-Jenis Penanda Wacana

PenandaOrganisasi


Jenis jenis penanda wacana6
Jenis-Jenis Penanda Wacana

PenandaOrganisasi


Jenis jenis penanda wacana7
Jenis-Jenis Penanda Wacana

Penanda Idea

Fungsi: menghubungkanantarafaktadenganfaktadan idea dengan idea yang berfungsiuntuk:

mengembangkan idea

pertentangan idea

hubungan idea


Jenis jenis penanda wacana8
Jenis-Jenis Penanda Wacana

 • Penanda Idea

 • a. Mengembangkan Idea

 • malah

 • satulagi

 • selainitu

 • Seterusnya

 • begitujuga

 • disampingitu

 • lebih-lebihlagi

 • tambahan pula

 • dan yang seumpamanya


Jenis jenis penanda wacana9
Jenis-Jenis Penanda Wacana

Penanda Idea

a. Mengembangkan Idea

Contohayat:

Ratusanribuistilahdalamsesuatubahasatidakmembawaertitanpaistilah-istilahtersebutdigunakandalampenulisan, perbincangan, danpenterjemahan. Tambahan pula, istilah yang secaraabstrakdihasilkanolehjawatankuasaistilahbelumtentusesuaibagisesuatubidang.


Jenis jenis penanda wacana10
Jenis-Jenis Penanda Wacana

 • Penanda Idea

 • b. Pertentangan Idea

 • tetapi

 • samaada

 • sebenarnya

 • sebaliknya

 • walaupun

 • walaubagaimanapun

 • padamasa yang sama

 • dan yang seumpamanya.


Jenis jenis penanda wacana11
Jenis-Jenis Penanda Wacana

 • Penanda Idea

 • b. Pertentangan Idea

 • tetapi

 • samaada

 • sebenarnya

 • sebaliknya

 • walaupun

 • walaubagaimanapun

 • padamasa yang sama

 • dan yang seumpamanya.


Jenis jenis penanda wacana12
Jenis-Jenis Penanda Wacana

Penanda Idea

b. Pertentangan Idea

Contohayat:

Hassan dankeluarganyaberpindahkebandarpadaakhirtahunlalu. Namun, hatinyamasihteringatakankampunghalamannya.


Jenis jenis penanda wacana13
Jenis-Jenis Penanda Wacana

 • Penanda Idea

 • c. Hubungan Idea

 • jadi

 • maka

 • kecuali

 • olehitu

 • olehsebab

 • olehhal yang demikian

 • untuktujuanitu

 • berikutandenganitu


Jenis jenis penanda wacana14
Jenis-Jenis Penanda Wacana

Penanda Idea

c. Hubungan Idea

Contohayat:

Beg itubukansayabeli, sebaliknyaiaadalah beg percuma.


Perbincangan1
Perbincangan

Di dalamteksdibawahbebrapapenandawacanatelahdigunakan. Cuba kesanpenandawacanatersebut.

Pembelajarandenganmodul Program Asas TIP RING KONSEP K3 menuliskarangan. Semasamengaplikasinya, sayamenjelaskanmakna FORMULA KONSEP K3 yang mencakupi 3 perkara, iaitupertamapengamalan, keduaisidanketigakesimpulan. Setiapkaranganmestimemenuhidisiplin 3 komponentersebut. Komponenpengenalanmempunyai 3 ciriiaitupertamaisuberdasarkantajuk, keduahuraianisudanketigaarahanatauresponssoalandaripadatajuk. DalamKomponenIsi, pertamamuridsayaperlumenyatakanisimengikutarahansoalan, keduamenghuraikanisidanketigamerekamembericontoh yang berkaitanisi. BegitujugapadaKomponenKesimpulan, pertamamestimenyimpulkantajukberdasarkanpendapatmurid, keduahuraiancadanganterhadapisudanketigajelaskanharapakepadaisu.


Perbincangan2
Perbincangan

Berdasarkanpetikanteksdiatas, terdapatbeberapapenandawacana yang bolehdikesandalamayat-ayat yang digunakan. Antarapenandawacana yang ditemuiialahseperti ‘semasa’, ‘ pertama’, ‘ kedua’, ‘ ketiga’, ‘ setiap’, ‘dalam’danbegitujuga.

Penandawacanaatauperkataan ‘semasa’ yang terdapatdidalamayattersebutmembawamaksudataumenunjukkansesuatutempohatauketikasesuatuperkaraitudinyatakan. Manakalaperkataanataupenandawacana ‘pertama’, ‘kedua’dan ‘ketiga’ pula membawamaksudurutanmasaatauturutanperistiwaataukronologisesuatuperkara yang diterangkanolehpenulis. Manakalapenandawacana ‘begitujuga’ pula membawamaksudpersamaanertidalamayat-ayat yang terdahulu.


Topik 3 penanda wacana pensyarah dr sajap maswan email sajap sajadstudio

Sekian

Terima Kasih


Topik 3 penanda wacana pensyarah dr sajap maswan email sajap sajadstudio

Nota ini disediakan oleh;

Norhayati Ayit

Jabatan Pengajian Melayu

IPG Kampus Pulau Pinang


Rujukan
Rujukan

AsmahHj. Omar (1980). AnalisisWacana, dalamJurnalDewanBahasa 24:3, hal. 11-25 dan 24:4, hal. 9-25.

Tarigan, Henry Guntur (1995), PengajaranWacana. Kuala Lumpur: DBP.

Wacana Bahasa Melayu(2009). [Online], [Diakses: 5 Januari 2014]. Boleh didapati: http://gurubahasamelayu.blogspot.com/2009/07/wacana-bahasa-melayu.html