MODULBESKRIVELSE
Download
1 / 12

MODULBESKRIVELSE - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

MODULBESKRIVELSE. et moduloppbygd informasjonssystem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MODULBESKRIVELSE' - lars


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Slide2 l.jpg

et moduloppbygd informasjonssystem

CHESS® er bygd opp i moduler, der hver modul gir adgang til ulike funksjoner. Et CHESS®-system settes sammen av moduler ut fra kundens krav, ønsker og behov – og kunden betaler kun for de funksjoner han har nytte av. Dersom behovene endrer seg over tid, kan en enkelt og raskt få tilsendt lisenskoder for nye moduler.

Inter- / Intranett

Etikett

Språk

CHESS® Grunnmodul

Transportkort

Innsatskort

Administrasjon

Deklarasjonsskjema

Automatisk Utskrift


Slide3 l.jpg

GRUNNMODUL

Enkel og effektiv utarbeidelse av HMS-datablad

Enkel og effektiv tilgang på informasjon fra stoffkartoteket

ELEKTRONISK

DISTRIBUSJON

 • NETTVERK

 • INTER-/INTRANETT

 • DISKETT

 • CD

 • FAKS

CHESS® grunnmodul er kjernen i ditt stoffkartotek. Med grunnmodulen kan du utarbeide, lagre og distribuere HMS-datablad i forskriftspålagt 16 punkts EU layout. Modulen inneholder standardsetningsbibliotek, kunde / leverandørregister og den norske stoffliste, noe som forenkler utarbeidelse av HMS-datablad for kjemikalieleverandører. Grunnmodulen kan eksportere og importere HMS-datablad til og fra andre brukeres CHESS®-systemer. I grunnmodulen ligger det muligheter for å lage rapporter fra stoffkartoteket samt å masseoppdatere opplysningene i HMS-databladene.


Spr kmoduler l.jpg

Skal du arbeide med HMS-datablad og kjemikalieinformasjon på flere språk? Med CHESS® språkmoduler kan du utarbeide og distribuere HMS-datablad parallelt på flere språk. Ferdige standardsetningsbibliotek finnes tilgjengelig på norsk, svensk, dansk, engelsk, finsk, tysk og hollandsk. Standardsetningsbibliotekene kan du selv utvide med dine egne favorittsetninger. Når du har gjort jobben ferdig på ett arbeidsspråk, har du også ferdige datablad på de andre språk. Språkene er lenket sammen slik at senere revisjoner krever minimalt arbeid. Språkmodulene oversetter ikke bare HMS-datablad. Etiketter, transportuhellskort og menytekster kan også automatisk oversettes.

SPRÅKMODULER


Stoffliste l.jpg
STOFFLISTE på flere språk? Med CHESS

 • Ferdige stofflister kan leveres på følgende språk:

 • Norsk

 • Dansk

 • Svensk

 • Engelsk

Stofflisten er en ferdig database med de nasjonale myndigheters klassifisering av rene kjemikalier. Stofflisten inneholder opplysninger om helse-, brann- og miljøfare, administrative normer og risiko- og sikkerhetssetninger. Du kan selv supplere stofflisten med ingredienser som ikke er klassifisert av nasjonale myndigheter.

Opplysninger fra stofflisten velges inn i HMS-datablad. Ved endringer i klassifisering av ingredienser, vil alle datablad hvor ingrediensen er valgt inn, automatisk bli oppdatert. Tero Safe oppdaterer de nasjonale stofflistene ved forskriftsendringer.


Slide6 l.jpg

ETIKETTMODUL på flere språk? Med CHESS

Umerket kjemikalieemballasje vil alltid være en sikkerhetsrisiko. Et korrekt utfylt HMS-datablad inneholder all nødvendig informasjon for å skrive ut en merkeetikett i henhold til merkeforskriftens krav. Ved hjelp av CHESS® -Etikettmodul kan du lage dine egne merkeetiketter når du tapper om og splitter større kvantum. Merkeetiketter kan skrives ut på en vanlig laserskriver på spesielle etikettark.

Kjemikalieleverandører kan koble CHESS® opp mot etikett designprogrammer og industrielle etikettskrivere. HMS-informasjonen hentes fra CHESS®, mens logoer, strekkodemerking, bruksanvisning med mer hentes fra andre datasystemer og flettes sammen til en felles etikett. Produksjon av norske merkeetiketter kan da foregå hos kjemikalieleverandøren i det ordren kommer inn.


Slide7 l.jpg

TRANSPORTUHELLSKORT MODUL på flere språk? Med CHESS

Et transportuhellskort er veitrafikkens svar på et HMS-datablad. Krav til layout og innhold er gitt i ADR-forskriften. Et korrekt utfylt HMS-datablad inneholder all nødvendig informasjon for å utarbeide et transportuhellskort. CHESS® modulen for transportuhellskort genererer automatisk et transportuhellskort ut fra de HMS-datablad som ligger i databasen.

ADR-forskriften krever at alle kjøretøy som transporterer farlig gods på vei skal medbringe transportuhellskort. Avsender har ansvaret for at transportuhellskortet finnes tilgjengelig, og skal overlevere dette til sjåføren. Under transporten skal transportuhellskortet ligge i førerdøren på bilen, tilgjengelig for sjåfør og eventuelle redningsmannskaper dersom det skjer et transportuhell.


Administrasjonsmodul l.jpg
ADMINISTRASJONSMODUL på flere språk? Med CHESS

I administrasjonsmodulen kan du registrere og holde orden på hvilke kjemikalier du bruker på de ulike avdelinger i bedriften. Bedriften deles inn i et hierarkisk organisasjonskart der du selv velger antall nivåer og antall inndelinger på hvert nivå. Den datatekniske presentasjonsteknikken er "lånt" fra utforskeren i Windows der boksene i organisasjonskartet tilsvarer mappene i Windows.

Når inndelingen er ferdig registrerer du hvilke kjemikalier som er i bruk på de forskjellige brukssteder ved å trekke disse fra totallisten og de inn på lokalene. I administrasjonsmodulen kan du også registrere mengder av kjemikalier i et lokale, og du kan registrere dato og mengde for inn og utgående lagertransaksjoner.

Informasjonen i administrasjonsmodulen danner grunnlag for kjemikalieoversikter, rapporter og utskrift av stoffkartotekpermer for hvert lokale.


Innsatskortmodul l.jpg
INNSATSKORTMODUL på flere språk? Med CHESS

Klipp inn av Scannet bilde av branninnsatskortutskrift

Innsatskortmodulen er en CHESS® -modul som primært er utviklet for raskt å få oversikt over kjemikaliebruk, faremomenter og skadebegrensende tiltak i en akuttsituasjon. Innsatskortmodulen søker opp, kombinerer og presenterer informasjon fra Administrasjonsmodulen og fra HMS-databladene i din database.

I tilfelle et branntilløp kan man for eksempel raskt finne ut hvilke brannfarlige kjemikalier som befinner seg i lokalet, mengdene som finnes lagret og relevant informasjon for sikker brannbekjempelse. På samme måte kan man generere informasjon om helsefare, spill, verneutstyr og reaktivitet. Modulen kan også brukes til å skrive ut tematiske plakatoppslag om brann, verneutstyr, bekjempelse av spill, helsefare/førstehjelp med mer.


Inter intranett modul l.jpg
INTER- / INTRANETT MODUL på flere språk? Med CHESS

Med CHESS® inter- / intranett-modul kan du generere HMS-datablad i html-format direkte fra din CHESS®-database. Sammen med html-databladene blir det også generert en innholdsfortegnelse.

Internettmodulen brukes av kjemikalieleverandører som ønsker å legge ut datablad for sine produkter, slik at kundene kan hente disse på internett. Kjemikalieleverandører kan også bruke internettmodulen til å lage CD-er der en distribuerer samtlige HMS-datablad for installasjon på kundens PC - alt mottakeren trenger å ha installert er en internettleser.

Intranettmodulen brukes av bedrifter til å legge ut stoffkartoteket på intranettsider. For de ansatte som kun har behov for å kunne lese og skrive ut HMS-datablad, er tilgang via intranett en effektiv distribusjonsmåte som krever lite dataoverføringskapasitet. HMS-datablad kan eksporteres fra administrasjonsmodulen brukssted for brukssted, slik at hvert brukssted kan ha sin egen intranettside med innholdsfortegnelse over egne produkter.


Modul for produktdeklarasjon l.jpg
MODUL FOR PRODUKTDEKLARASJON på flere språk? Med CHESS

Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og produkter. Produktregisteret skal ha opplysninger om alle kjemikalier som er klassifisert i henhold til merkeforskriften og som omsettes i mengder mer enn 100 kg per år.

Den som først setter i omsetning et kjemikalie på det norske marked (norsk produsent eller importør til Norge), er ansvarlig for å sende de nødvendige opplysninger til produktregisteret i form av et deklarasjonsskjema. Deklarasjonsskjemaet skal årlig oppdateres.

Ved hjelp av modul for Produktdeklarasjon kan du unngå dobbeltarbeid ved den årlige produktdeklareringen. Modulen henter relevant informasjon i CHESS® for utfylling av skjemaet, og brukeren kompleterer skjemaet ved å fylle inn tilleggsfelt i modulen. Informasjonen i produktdeklarasjonsmodulen lagres i CHESS®, slik at du tar vare på skjemaet til neste årlige revisjon.

.


Automatisk utskriftsmodul l.jpg
AUTOMATISK UTSKRIFTSMODUL på flere språk? Med CHESS

LINK

MPS-systemer

Ordre / Faktura

systemer

Større kjemikalieleverandører har et omfattende arbeid med å administrere produksjon og utsending av kjemikalieinformasjon. CHESS® er tilrettelagt for å automatisere dette arbeid så langt som det er datateknisk mulig.

Ved hjelp av CHESS® sin Automatisk utskriftsmodul kan du koble CHESS® opp mot dine ordre-, fakturerings- og materialadminsstrasjonssystemer. Input fra andre datasystemer kan da styre utskrift og utsending av HMS-datablad til dine kunder. Dersom du har ordrestyrt produksjon kan CHESS® automatisk generere HMS-datablad, transportuhellskort og merkeetiketter i det ordren settes i produksjon / sendes til pakking. Kontakt Tero Safe for diskusjon av løsning.


ad